Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март
ИмеСписък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер86.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vn.government.bg/stranici/novini/2005/03/Den_na_Vodata.rtf
Списък с инициативите, предвидени от БДЧМ по повод Световния ден на водата – 22 март


Ден на отворени врати.

Централен офис на БД – Варна

22.03.2005 г., от 1000 часа

Общоградска среща, пресконференция, мултимедийно представяне, коктейл.

Коктейлна зала на “Бизнес хотел Варна”, гр. Варна.

22.03.2005 г., 10 00 часа

Семинар със студенти от ІV-ти курс, специалност “Екология” при ТУ-Варна (представяне на филма – DANCEE). и награждаване на учениците от ІVв кл. на ОУ “Патриарх Евтимий”, гр. Варна.

Централен офис на БД – Варна

22.03.2005 г., 11 00 часа


Награждаване на участниците в изложбата от рисунки.

Дебеляновата стая на СОУ “Димчо Дебелянов”

22.03.2005 г., 12 00 часа


Открит урок с ученици от ОУ “Васил Априлов” – СИП Екология, 5-8 кл. Запознаване със “Зелен пакет” – разглеждане на темата за ВОДАТА.

ОУ “Васил Априлов”

22.03.2005 г., 12 00 часа

Допълнителна информация:


Дванадесето национално честване на Световния ден на водата

22 март 2005 год.

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. като следствие от взетите решения на конфренцията “За околна среда и устойчиво развитие” през 1992 г. в Рио де Жанейро. Резолюцията на Общото събрание отбелязва, че важността на водните ресурси не се ценят достатъчно, в резултат на това все повече страни се изправят пред остър дефицит на вода. В резолюцията се пледира за осъзнаване на връзките, които съществуват между икономическото развитие на света и отделните страни и опазването на природното богатство, за третиране на водата като икономическо благо и за по-голямо участие на обществото при съставянето на програмите за

управление на водните ресурси.

Басейнова Дирекция за Черноморски район (БДЧР) е създадена със заповед РД - 27 от 17.01.2002г. на Министъра на околната среда и водите, в съответствие с изискване на Директива 60/2000 на Европейския съюз и националното законодателство и е регионално поделение на МОСВ. Басейновата дирекция е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепеннен разпоредител с бюджетни кредити и се ръководи и представлява от Директора.

Задачата на Басейнова дирекция е интегрирано управление на водите на басейново ниво.
Функции: планиращи, информационни и контролни, както и стопанисване на водите изключителна държавна собственост.

Проекти: през изминалата 2004 год. експерти взеха участие в провеждането на над 15 международни срещи. Международното сътрудничество е един от основните приоритети в работата на Дирекцията. Институционализирането се подпомага с финансиране и обмяна на опит по различни международни проекти:

 • проект финансиран от Датската агенция за защита на околната среда (DANCEE) за подпомагане при прилагане на Рамковата директива по водите (РДВ) в България.

 • проект BG0107.03 PHARE CBC “Интегриран мониторинг на Българското Черноморско крайбрежие между Дуранкулак и Резово”.

 • проект ref.N PPA 02/BG/7/1 финасиран от Датското правителство за изграждане на нацинална мониторингова система на подземните води в изпънение на РДВ.

 • проект Europeaid project 116215/CSV/PHA по програма за институционално укрепване и обучение на персонала за прилагане на екологичния статус на регионално и локално ниво.
  Численост на персонала - 69 души, в това число 60 със статут на Държавни служители. За подпомагане на дейността на Басейнова дирекция е създаден Басейнов съвет в състав от 30 титуляри и 30 заместници, разпределени както следва: Държавна администрация - 20 % (6 членове); Териториална администрация - 30 % (9 членове); Водоползватели, ползватели на водни обекти и собственици на водностопански системи и съоржения - 30 % (9 членове) и Нестопански организации и научни институти – 20 % (6 членове).

Територия – 20 849 км.2 и 6 358 км.2 на 12 милната зона на Черно море. Това е приблизително 20% от територията на страната и 100% от териториалното море. Дължината на морската брегова ивица е 378 км.2 Сухоземната част на Черноморския басейн включва, 49 общини от 8 административни области (Варненска, Добричка, Шуменска, Търговищка, Бургаска, Ямболска, Разградска и Сливенска) с население 1 386 000 жители.

Основните реки, които се оттичат в Черно море са 18, обособени в 3 подбасейна с обща водосборна площ 12 262 км.2. Значимите езера са 9 и са тип лимани и лагуни. Големите язовири са 7 (“Тича”, “Камчия”, “Съединение”, “Георги Трайков”, “Порой”, “Ахелой” и “Ясна Поляна”) с общ полезен обем около 1 мил. м3. Другите, т. нар. малки или общински язовири са 600 бр. и имат предимно локално значиние.

Определено Черноморския район е най-богат на подземни води. Най-значими водоносни хоризонти в района на Добруджа са сарматския и малмваланжинския (естествен ресурс на водите от порядъка на 10 – 12 м3/сек., като от тях около 5 м3 излизат като изворни води, около 4 м3/сек. се извличат чрез сондажни съоръжения, а останалите се дренират в акваторията на Черно море).

В морето са определени 20 райони за съществуващо и переспективно ползване. Целта е да се защити принципа за общото ползване на водите, да се запази и подобрява тяхната чистота чрез ограничения в режима на ползване на морето. В границите за переспективно ползване са определени 124 зони с води за къпане – това са преимуществено плажове по нашето Черноморие.

Общият брой на защитените територии е 39: резервати – 3 бр.; поддържани резервати – 4 бр.; природни забележителности – 5 бр.; природен парк – 1 бр. и защитени местности – 26 бр.

Басейнова Дирекция получава и анализира ежемесечно данните от мониторинга на крайбрежните морски води от 24 пункта от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) по 23 показателя.Пунктовете са ситуирани срещу райони със засилено ползване на водите протежението на българския бряг от Дуранкулак до Ахтопол.

През изминалата 2004 год. Басейнова Дирекция извърши:

 • преглед на водите на басейново ниво и подготви доклад. Държавите членки и кандидат - членки на Европейския съюз следва да докладват до 22 март 2005 г. резултатите от извършения преглед.Това е първа стъпка за изготвяне на планове за управление на речните басейни с крайна цел постигане на добро екологично състояние на водите и водните обекти.

 • Определени бяха повърхностни и подземни водни тела, които са основа за по-нататъчното управление на водите в БДЧР. Локализираха се участъците с рисково състояние на водите, които до 2015 г. трябва да достигнат добро състояние.

 • Издадени бяха 230 разрешителни за ползване на води. При общо разрешено годишно количество от 1,3 мил. м3 вода, реално използваните количества за изминалата година са 1,13 мил. м3. Това обстоятелство позволява да бъде търсено по-ефективно разпределение на потреблението – без това непременно да изисква търсенето и въвеждането в експлоатация на нови водоизточници.

 • Извършиха се 900 проверки, в резултат на които бяха издадени 262 предписания, съставени – 82. Акта за администранивно нарушение и 43 Наказателни постановления с наложени имуществени санкции (глоби) в размер 26 600 лв.

 • В Дирекцията постъпиха 72 жалби и сигнали, свързани със замърсяване на водите. Организиран е обществен контрол, чрез поддържане на денонощен “син” телефон 0886406816.

 • През годината беше извършена значителна работа по набавяне и георефериране на: 362 карти покриващи цялата територия на БДЧР, както и на: 282 топографски карти на хартиен носител в

М 1:5 000, покриващи крайбрежието и по-големите езера и язовири и 30 специализирани карти на зоните за къпане и плажовете по българското черноморски крайбрежие в М 1:10 000.

 • Въведохме Географска информационна система.

 • Учредихме 14 санитарно охранителни зони, около водоизточници за питейна вода.

 • На яз.”Тича”, яз.”Съединение” и яз.”Порой” се определиха зони за: стопански риболов; любителски риболов; естествено развъждане на риба и други водни организми и за рибовъдство.

 • БДЧР изготви подкрепителни становища за финансиране на 9,8 мил. лв. безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за изграждане на 42 обекти. Очаква се подобряване на водоснабдяването и намаляване на загубите на вода на около 32 300 жители в 42 населени места от 18 общини.

 • Експерти взеха участие в 44 комисии (по КПКЗ и по Гражданска защита) и 11 експертни съвети (на МЕЕС и ВЕЕС при МОСВ; на ОЕСУТ, на области Варна и Шумен).

 • Осигуряваше се информация за състоянието на водите, чрез поддържане на интернет-страница – http://www.bsbd.org; издаване на 28 седмични бюлетини; информационен бюлетин (преглед на басейновия район); бюлетин (за първото шестмесечие на 2004 год.) за състоянието на водите на територията на БДЧР; филм за дейността на Дирекцията; брошура за дейността и функциите на институцията.

 • Издадени бяха 24 решения за достъп до обществена информация.

 • Проведоха се 5 екокампании посветени на Световен ден на водата – 22 март; Деня на Земята – 22 април; Зелена седмица – от 1 до 4 юни и Световен ден на околната среда – 5 юни; Европейска седмица на мобилността – от 16 до 21 септември и Международен ден без автомобили – 22 автомобили; Международен ден на Черно море – 31 октомври.

 • Проведени бяха още: 9 презентации; 2 работни срещи (Кръгла маса по проблемите на Черно море и среща на заинтересовани страни); 3 стажове за студенти; 4 конкурси и 8 изложби.

 • Дирекцията беше номинирана в конкурса за най-добра практика за качествено и достъпно административно обслужване.

 • Басейнова Дирекция бе отличена със Златна награда за най-заслужил потребител на Географска информационна система (съвкупност от комрютърен хардуер, софтуер, данни и компетентен персонал който да представя и анализира информацията която е свързана с географското местоположение).


Свързани:

Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconОтбелязване на световния ден на водата 22 март 2008Г. В българия по повод 22 март Световния ден на водата Басейнова дирекция за Черноморски район, с център
По повод 22 март – Световния ден на водата Басейнова дирекция за Черноморски район, с център Варна (бдчр – Варна), заедно с риосв...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март icon2009г. Кампанията, посветена на Световния ден на водата – 22 март
Регионалната лаборатория също посрещна приятните гости, пред които демонстрира анализ на водни проби. Заключителният етап на информационно-образователните...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconРегионална инспекция по околната среда и водите русе
Победители в конкурсите за изработка на мултимедийна презентация и постер по повод „Световния ден на водата 22 март 2012 година на...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconИзложение „ хидро-метео салон 2012: работим за по-сигурно бъдеще
Темата на Световния ден на водата тази година е: „чиста вода и безопасност на храните”, а на Световния ден на метеорологията: „времето,...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconПрограм а с водещите прояви на Националната кампания по повод 5 юни Световния ден на околната среда и Зелената седмица под егидата на Европейската комисия
Търсят се живи или мъртви морета и океани” мото на Световния ден на околната среда, обявено от Програмата на ООН за околна среда
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март icon22 март световен ден на водата
Световен Ден на Водата. Така от 1993 г на много места по света се организират разнообразни събития, които целят да информират обществата...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconДен на река Дунав 2007 Дунав в топ 10 на най-застрашените реки в света
Топ 10 на най-застрашените реки в света, който излиза в навечерието на Световния ден на водата 22 март, международната природозащитна...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconПредставяне на световния ден на младежта 2011 Г
Станислав Рилко, Президент на Папския съвет за миряните; Кардинал Антонио Мария Руко Варела, Архиепископ на Мадрид; Яго де ла Киерва,...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconКонкурса за литературна творба на тема: „Обичам природата и я пазя по повод Световния ден на околната среда 5 юни 2012 г
Победители в конкурса за литературна творба на тема: „Обичам природата и я пазя” по повод Световния ден на околната среда – 5 юни...
Списък с инициативите, предвидени от бдчм по повод Световния ден на водата – 22 март iconКонкурса за литературна творба на тема: „Обичам природата и я пазя по повод Световния ден на околната среда 5 юни 2012 г
Победители в конкурса за литературна творба на тема: „Обичам природата и я пазя” по повод Световния ден на околната среда – 5 юни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом