1. Въведение
Име1. Въведение
страница1/6
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер406.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/110918COM_2011_564_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4   5   6
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

относно сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на Източното партньорство

1.Въведение


В Стокхолмската програма, приета от Европейския съвет на 2 декември 2009 г.1, бе подчертано значението на външното измерение на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи (по-нататък „ПВР“) за успешното постигане на определените в програмата цели, както и необходимостта тя да бъде изцяло в съответствие с всички други аспекти на външната политика на Европейския съюз.

През последните години действията на ЕС, свързани с външното измерение на правосъдието и вътрешните работи, се развиват постоянно въз основа, наред с другото, на 1) съблюдаване на демокрацията, основните права и върховенството на закона, 2) принципа на партньорство с трети държави, и по-конкретно със съседните държави, и 3) засилване на координацията и обмена на информация относно действията на ЕС и на държавите-членки и пълноценно използване на всички налични инструменти.

В Стокхолмската програма е отправена покана към Комисията да представи план за постигането на напредък в сътрудничеството в областта на ПВР с държавите от Източното партньорство. Необходимостта от такова сътрудничество бе подчертана и в съвместното съобщение на Комисията и на Върховния представител от 25 май 2011 г. „Нов отговор на промените в съседните държави“2, както и в заключенията от заседанието на Съвета по външни работи от 20 юни 2011 г., потвърдени от Европейския съвет през юни. За напредък в тази област се призовава и при текущото преразглеждане на глобалния подход към миграцията.

Улесняването на междуличностните контакти, съпроводено същевременно от насърчаване на основните права, засилване на върховенството на закона, укрепване на съдебната власт и участие в съдебно сътрудничество, е важна предпоставка за поддържане на мира и стабилността и благоприятства икономическото, културното и социалното развитие на всички участващи държави.

Това е един от водещите принципи на Източното партньорство (по-нататък „ИП“), създадено на срещата на върха в Прага през 2009 г. между ЕС и Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова (по-нататък „Молдова“) и Украйна. Една от основните цели на Източното партньорство продължава да бъде повишаването на мобилността на гражданите в една сигурна и добре управлявана среда. Като първа стъпка тази цел е свързана със споразумения за облекчаване на визовия режим и за обратно приемане. След сключване и ефективно прилагане на тези споразумения ЕС и държавите партньори ще предприемат постепенни действия за своевременно установяване на безвизови режими, след оценка на обстоятелствата за всеки отделен случай и ако са налице условията за добре управлявана и сигурна мобилност. Срещата на върха на Източното партньорство във Варшава на 29-30 септември 2011 г. следва да потвърди ключовите цели и да даде допълнителен импулс на партньорството, включително в областта на ПВР.

В контекста на сътрудничеството с държавите от Източното партньорство следва да продължи да се обръща особено внимание на справянето с незаконните наркотици, които представляват многоаспектен здравен и социален проблем, както и проблем, свързан със сигурността.

Диалогът и сътрудничеството с държавите от ИП в областта на ПВР вече са добре развити, както на двустранно, така и на многостранно равнище. Следователно не е необходимо да се създават нови рамки, а по-скоро да се укрепят, рационализират и допълнят вече съществуващите.

След опита и поуките от първите години на сътрудничество в рамките на ИП, настоящото съобщение представя конкретни предложения, с които се цели по-нататъшно укрепване на политическото и оперативното сътрудничество, насочени към създаването на общо пространство на ПВР между ЕС и неговите източни партньори:

  • укрепване на съществуващите рамки за диалог и сътрудничество, в това число определяне на принципите на това сътрудничество, както и

  • анализ на постигнатия до момента напредък и предложение за насоки за по-нататъшно засилване на сътрудничеството, в това число и тематични приоритети на това сътрудничество.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

1. Въведение iconВъведение в библията
Библията както и от отделните части на Библията взети заедно като например: Въведение в Стария завет, въведение в Новия завет, въведение...
1. Въведение iconВъведение в съвременното Web-програмиране Java Server Pages
Настоящата статия се явява естествено продължение на статията “java сървлети – въведение в web-програмирането”, публикувана в брой...
1. Въведение iconНа български и на английски език, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и литература. Резюме
Оригиналните научни статии в списание „Аграрни науки” (Аgricultural Sciences) задължително трябва да съдържат резюме (на български...
1. Въведение iconВъведение в компютрите

1. Въведение iconДипломна работа
Въведение стр
1. Въведение iconТърговски марки и реклама въведение

1. Въведение iconДоклад №0100000111
Част първа. Въведение
1. Въведение iconДоклад №0100004511
Част първа. Въведение
1. Въведение iconДоклад №0100006411
Част първа. Въведение
1. Въведение iconРазпределение на темите от книгата „Въведение в програмирането с Java

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом