До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление
ИмеДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер32.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/application7.rtf

Заявление по чл. 91, ал. 2 и чл.95 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетикатаДО

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


ЗАЯВЛЕНИЕ


ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ


От ..................................................................................................................................

(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)


........................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)


........................................................................................................................................

(пълен и точен адрес за кореспонденция)


Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................


БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................


при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................


e-mail ..............................................


лицензия №.............................. за ...............................................................

(вид на дейността)

представлявано от .......................................................................................................

(трите имена)


ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................


изд. на ........................ от ............................................


на длъжност ................................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


1. Моля да бъдат одобрени по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) общи условия на договорите за:


.......................................................................................................................................


2. Приложени документи:


2.1 ....................................................................................................................................................................


2.2 .....................................................................................................................................................................

(подробен опис на приложените към заявлението документи)


Задължавам се да представя всички документи и информация, които ДКЕВР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на закона.


За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕВР, упълномощавам:


.......................................................................................................................................

(трите имена)


ЕГН ........................., документ за самоличност: Nо ...........................


изд. на ................................ от ....................................


Дата ____________ Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕВР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.


Указания за формата и съдържанието на приложените документи:


Заявителите представят проекта на общите условия на магнитен и на хартиен носител с подпис и печат.


На основание чл. 91, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм. ДВ. бр. 78 от 30.09.2005г.) към заявление за одобряване на общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от обществените снабдители, на топлинна енергия и природен газ за битови нужди се прилагат и следните документи:


1. доказателства за начина на оповестяване на проекта на общите условия по подходящ начин на потребителите;

2. становищата и бележките по проекта, получени в хода на публичното обсъждане на общите условия;

3. становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на публичното обсъждане на общите условия;

4. заверено копие от решението на управителните органи на енергийното предприятие за приемане на общите условия;

5. документ за внесена такса в размер на 500 лв., преведени по сметката на ДКЕВР в БНБ – Централно управление, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD, на основание чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ. бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр.41 от 22.05. 2007г.).


При разглеждане на предложените проекти на общи условия комисията може да изисква от енергийните предприятия допълнителна информация и да дава задължителни указания за изменение и допълнение на проектите за общи условия с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на закона и осигуряване на равнопоставеност, прозрачност на потребителите.

Свързани:

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление

До държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление
Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом