Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет
ИмеПодготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер60.2 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0036/files/Report PV_COM-2012.doc

ПОДГОТВИТЕЛНА ВИЗИТА / КОНТАКТЕН СЕМИНАР


ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”


КРАЕН ОТЧЕТ


Настоящият формуляр за краен отчет следва да бъде изпратен на НА, надлежно попълнен и подписан, в 30-дневен срок след приключване на дейността, финансирана с финансовата подкрепа по секторна програма „Коменски”. Представеният краен отчет има силата на молба за балансово плащане. Обърнете внимание, че одобряването на отчета и превеждането на балансовата сума е обвързано с представянето на съответните документи, посочени в чл.4.2. от Договора за отпускане на финансова подкрепа.


1. Обща информация:


Номер на договор за отпускане на финансова подкрепа:
Наименование на изпращащата организация/институция:


Адрес:


Име на участник № 1:


Име на участник № 2 (ако е приложимо):

Наименование на организацията/институцията, в която е осъществена визитата:


Адрес:

Тип визита (моля отбележете):

 Подготвителна визита с бъдещи партньорски организации/институции

 Контактен семинар, организиран от Национална Агенция
Дати на визитата (включително дните на пътуване):

от…………… до…………..
2. Отчет за осъществената визита:


2.1. Описание:


Брой на участниците от други държави:


Представени държави:


Работен език:


2.1.1. Преди визитата:


Какви подготвителни дейности осъществихте преди визитата?

(Моля, опишете конкретните подготвителни дейности, които осъществихте преди визитата: напр., запознаване с документи по Програмата „Учене през целия живот”, с материали за страната домакин, изготвяне на документи/материали за вашата страна, подготовка по чужд език, участие в информационна среща, организирана от НА и др.)
Какви подготвителни дейности бяха осъществени във вашата организация/институция? (Моля, опишете конкретните подготвителни дейности, които осъществихте с вашите ученици, колеги, началници и други организации/институции)

2.1.2. По време на визитата:


Моля, опишете в рамките на 20 реда дейностите, които бяха осъществени по време на самата визита:
Как оценявате осъществените по време на визитата дейности (от гледна точка на баланс между работа / културни дейности / свободно време; участие и принос на участниците; възможност за общуване; подготовка на предложение за Партньорство)?

2.1.3. След визитата:


В каква степен целите на визитата бяха постигнати?

(Ако сте участвали в контактен семинар, моля направете кратко описание на бъдещото Партньорство, като посочите: заглавие, тема(и), цели, дейности, продукти/резултати, институциите, които ще участват, планирана начална дата на Партньорството)
Какви дейности осъществихте след завръщането си от визитата във вашата организация/институция?

(Моля, посочете каква информация за визитата и резултати от участието ви в нея представихте във вашата организация, на кого, как и кога беше представена информацията)
Какви последващи дейности ще осъществите за в бъдеще на ниво Партньорство?

(Моля, посочете дали в резултат на участието ви в подготвителната визита/контактния семинар ще подадете предложение за проект, като уточните по коя Покана за кандидатстване ще подадете съответното предложение за партньорство).

2.1.4. Затруднения при осъществяването на визитата:


Опишете трудностите (ако има такива), които сте срещнали преди, по време на и след участието ви във визитата:


3. Декларация за извършените разходи:


В допълнение на информацията, попълнена в таблицата по-долу, следва да представите следните документи:


  • Доказващи реално направените разходи за път: билети, бордни карти, фактури/протоколи, касови бележки и други документи, доказващи реално извършени разходи за път;

  • Доказващи участието във визитата: копие на сертификат за участие, издаден от организатора на визитата. Доказващи извършените разходи за такса участие в контактен семинар /ако е приложимо/.
Вид разход

Участник 1

Участник 2 (ако е приложимо)

Общ разход (в евро)

Пътуване (моля, посочете точните дати на пътуване и местата на заминаване и пристигане)


Виза (ако е приложимо)


Издръжка и настаняване (включително застраховка).

Брой дни х съответната дневна ставка


Такса за участие (ако е приложимо)


Обща сума на разходите:
Авансово плащане:
Искана балансова сума:


4. Коментари и препоръки:


Моля, дайте вашия коментар и препоръки за администрирането и реализирането на подготвителни визити по секторна програма „Коменски” /за бъдещи мерки, административни процедури, ключови проблеми, размер на финансирането и др./:


5. Декларация на БЕНЕФИЦИЕНТА – следва да бъде подписана от лицето, официално представляващо институцията, и от участника във визитата:


"Аз, долуподписаният, декларирам, че съдържащата се в крайния отчет информация е достоверна и с настоящото моля да бъде извършено плащане на балансовата сума от отпуснатата финансова подкрепа.”

Участник във визитата:

Ръководител на организацията/институцията:

Дата:

Място:

Име:

Заемана длъжност:

Подпис на участника:

Дата:

Място:

Име:

Заемана длъжност:

Подпис на Ръководителя на организацията/институцията:

Печат на организацията/институцията:

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3

тел.: +359 2 915 50 10, факс: +359 2 915 50 49

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg

Свързани:

Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconКакво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ?
Асистентският стаж предлага на Асистентите по секторна програма „Коменски” възможност да придобият преподавателски опит в друга европейска...
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconСекторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г
...
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconПрограма „Коменски и eTwinning в България
Работна група „Коменски” а – Мобилността създава възможности – добър опит по програма „Коменски”
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconФормуляр на краен отчет
Описателен краен отчет на завърнал се от обучение в чужбина студент пред изпращащото висше училище
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconФизически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г
Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм 2007-2013
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconПрограма „Коменски в България
Работна група „Коменски C” – Европейски добри практики – проекти на детски градини
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconИнституционална програма за действие по секторна програма „еразъм" на шуменския университет „епископ константин преславски" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм" (Програма)
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм” на шуменския университет „епископ константин преславски”
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconПрограма Коменски 3
Коменски 1 в различни сфери, но които са от общ интерес за отделните участници. Целта на тези мрежи е да промоцира сътрудничеството...
Подготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет iconАвтобиография Име
Работих по международен проект като част от международната програма Сократ-Коменски с училища от 5 различни държави. Отговарях за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом