Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер37.08 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19


(текст от значение за ЕИП)


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти1, и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

  1. С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията2 бяха приети някои международни счетоводни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

  2. На 16 юни 2011 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменения на МСС 1 Представяне на финансовите отчети — Представяне на компоненти на другия всеобхватен доход (наричани по-долу „изменения на МСС 1“) и на МСС 19 Доходи на наети лица (наричани по-долу „изменения на МСС 19“). Целта на измененията на МСС 1 е да се направи представянето на нарастващия брой компоненти на другия всеобхватен доход по-ясно и да се помогне на ползвателите на финансови отчети при различаването на компонентите на другия всеобхватен доход, които впоследствие могат да бъдат прекласифицирани към печалбата или загубата, от тези, които никога няма да бъдат прекласифицирани към печалбата или загубата. Що се отнася до измененията на МСС 19, те следва да подпомагат ползвателите на финансовите отчети да разберат по-добре как плановете с дефинирани доходи засягат финансовото състояние, финансовите резултати и парични потоци на предприятието. Целта на стандарта е да се определят счетоводното отчитане и оповестяването на доходите на наетите лица.

  3. Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група за финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че измененията на МСС 1 и измененията на МСС 19 удовлетворяват техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

  4. Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

  5. Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети се изменя съгласно приложението към настоящия регламент;

2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1, МСФО 5, МСФО 7, МСС 12, МСС 20, МСС 21, МСС 32, МСС 33 и МСС 34 се изменят в съответствие с измененията на МСС 1, посочени в приложението към настоящия регламент;

3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица се изменя съгласно приложението към настоящия регламент;

4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1, МСФО 8, МСФО 13, МСС 1, МСС 24 и разяснение 14 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР) се изменят в съответствие с измененията на МСС 19, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

1. Всички предприятия прилагат посочените в член 1, точки (1) и (2) изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 юли 2012 г.

2. Всички предприятия прилагат посочените в член 1, точки (3) и (4) изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2013 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСС 1

МСС 1 Представяне на финансовите отчети — Представяне на компоненти на другия всеобхватен доход

МСС 19

IAS 19 Доходи на наети лицаВъзпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на адрес в Интернет www.iasb.org

1ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

2ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

BG   BG

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом