Доклад от мониторинг
ИмеДоклад от мониторинг
страница12/28
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер3.01 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://old.bghelsinki.org/upload/resources/Needs_assessment_2009.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Община Лясковец


 • Център за социална рехабилитация и интеграция – Лясковец.Община Стражица


 • Център за социална рехабилитация и интеграция – Стражица.


Четири са, към момента на изследването, основните форми на социални услуги в общността, които се ползват ежедневно от възрастни хора с ментални проблеми в областта.


Засега на територията на община Велико Търново и община Елена има разкрит един Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост. Няма разкрит Дневен център за възрастни с ментални проблеми. Както вече бе посочено, мониторингът констатира, че 21 от 50-те домуващи в детския дом в с. Илаков рът са на възраст над 18 години. Почти още толкова са на възраст между 16 и 18 години. В Регионалната стратегия се предвижда изграждане на нови алтернативни форми до 2009 г. във всичките 10 общини.


Предвидените мерки за насърчаване хода на деинституционализацията, в наблюдаваните общини Велико Търново и Елена , са:


Община Велико Търново:


 • Изграждане на защитени жилища;

 • Изграждане на дневни центрове в рамките на съществуващите институции.


Община Елена:


 • Защитено жилище за лица с ментални увреждания;

 • Изграждане на Дневен център за лица с ментални затруднения.


Други характерни и разпространени форми на грижи и услуги в областта са домашния помощник, личния и социалния асистент и клубовете на пенсионера.


2.3. Мерки по проекти и програми - лични и социални асистенти

И в област Велико Търново услугите личен и социален асистент се приемат от общността с голямо одобрение и тяхното развитие е най-динамично. Програмата за личен асистент е развита във всичките 10 общини на областта, а програмата за социален асистент в 4 общини главно – Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш и Стражица.


В община Велико Търново до 2006 г. 20 социални асистенти обслужват 7 деца със специални потребности. В следващите години броят им нараства. През 2008-2009 г., по програма СЕЙН са наети 68 социални асистенти за 179 потребители, от които 10 деца, в 14 населени места. Към община Велико Търново са наети 20 социални асистенти за 30 потребители с над 90% трайно намалена работоспособност. Предлага се и услугата домашен помощник - 9 човека за 19 души, обслужвани в семейна среда.


2.4. Превенция и реинтеграцияЗа периода 2006 г. – 2008 г. в четирите институции са настанени общо 63 човека. Този значителен брой на институционализирани нови лица в региона на Велико Търново се дължи главно на увеличения капацитет на ДВУИ - с. Пчелище. 17 от постъпилите там домуващи са от детски институции - 4 от ДДМУИ с. Могилино, 10 от ДДМУИ - Просторно, 3 от ДДЛРГ – гр. Трън.Тези данни показват, че входът към институциите в региона е все още отворен. Конкретните данни за приема в социалните домове за възрастни с увреждания в региона, през 2006-2008 г., са: • ДВУИ - с. Присово - настанени 16 човека,

 • ДВУИ - с. Пчелище – настанени 40,

 • ДВУИ - с. Церова кория – настанени 7,

 • ДВУИ - с. Илаков рътняма нови настанявания.


Данните за лицата, изведени от специализираните институции:


 • ДВУИ - с. Присово - няма изведени потребители, но капацитетът, който в момента на проучването беше незапълнен, продължава да се запълва. Починали за периода са 12 потребители. Напусналите за същия период 4 души са пренасочени към други социални заведения;
 • ДВУИ - с. Пчелище - капацитетът се запълва веднага. Изписани са 22 човека и починали 9;
 • ДВУИ - с. Церова кория -10 човека са изведени в защитено жилище. Починали потребители: 6 (4 – 2006 г.; 2 – 2007 г.; 0 – 2008 г.);
 • В ДДМУИ - с. Илаков рът от потребителите над 18 години са напуснали 6 човека - изведени в защитеното жилище на територията на дома.


Основният инструмент за превенция на настаняванията до този момент в областта остава грижата в домашна среда от лични и социални асистенти. Това помага на хора от областта да останат да живеят в нея, независимо от затрудненията на семействата си или факта, че са останали сами. Другата възможност се предоставя с намаляването на капацитета на институциите, което се е случило в ДВУИ с. Церова кория – от 05.2007 г. капацитетът е намален от 60 на 50 места и в ДДМУИ с. Илаков рът от 55 на 50 места.


За периода 2006–2008 г. от всички институции реинтегрираните в общността са общо 36 човека.


 • ДВУИ с. Пчелище - реинтегрирани 20 човека. За 8 от тях може да се каже, че реално са деинституционализирани чрез пренасочването им в защитеното жилище в с. Дебелец. Останалите 12 „деинституционализирани“ лица на практика са отделени в пространство за адаптация към завръщане в общността на територията на самия дом. По данни на управлението 29 от потребителите са с реален потенциал за реинтеграция;
 • ДВУИ с. Церова кория - изведени 10 потребителя до края на 2008г. в защитеното жилище в с. Церова кория. Предстои извеждане на следващи оценени потребители във второто планирано жилище. Тази институция показва системно планиране на процеса на деинституционализация за своите потребители;
 • ДДМУИ с. Илаков рът - изведени 6 потребители в защитеното жилище на територията на дома. Остават още 21 човека на възраст над 18 години, които засега остават в дома;
 • ДВУИ с. Присово - няма изведени потребители за този период. Там реинтеграция не се случва. Има само пренасочвания към други социални институции.


Тази справка за движението на институционализираните възрастни лица с умствени увреждания, в област Велико Търново, показва че 3 от четирите специализирани институции за възрастни с умствени увреждания в област Велико Търново са в режим на “завръщане към общността” от началото на 2007 г. Статистиката показва обаче, че темпът на настаняване е двойно по-голям от темпа на извеждане от институциите в алтернативни форми на грижа в общността. Така за периода 2006-2008 г. броят на настанените в четирите институции потребители е 63, докато реинтегрираните в общността са 36.


3. Модели на социални услуги в област Велико Търново - политики и практики


  1. Политики


Областта има изготвена Регионална стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2007- 2009 г. на базата на утвърдени общински стратегии в 10-те общини. Усъвършенстване на съществуващите и разкриване на нови социални услуги, повишаване на квалификацията на персонала, използване на потенциала на неправителствения сектор, осигуряване на достъпна градска среда и транспорт – това са основни приоритети на работа в процеса на трансформация.


Община Велико Търново

В Община Велико Търново има приет “План за подобряване положението на възрастните хора, настанени в специализираните институции до 2009 г. Основните оперативни цели в него са:


 • Подобряване условията на живот и качеството на грижите за настанените в СИ възрастни хора;
 • Развитие, преструктуриране и редуциране на СИ за хора с увреждания;
 • Информационна кампания за представяне на хората с увреждани, живеещи в специализирани институции;
 • Деинституционализация и преминаване към алтернативни форми на социални услуги, съобразени с потребностите на хората с ментални увреждания в общината.”Община Елена


По данни на кмета на община Елена – Сашо Топалов, са изготвени Общинска стратегия и Общински план за подобряване качеството на живота на хората с увреждания. Документите са одобрени на Общинска сесия. Направен e анализ на потребностите и е заявена готовност от страна на общинските ръководства в област Велико Търново за предприемане на следните конкретни стъпки в посока развитие на социалните услуги в общността и деинституционализацията:


 • Оптимизиране на услугата “Домашен социален патронаж”;

 • Изграждане на “Обществена трапезария”;

 • ”Предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник";

 • Създаване на “Дневен център за възрастни хора”;

 • Създаване на “Хоспис”;

 • Създаване на “Защитено жилище за възрастни хора с увреждания”;

 • Предоставяне на социална услуга "Личен асистент";

 • Реализиране и оптимизиране на услугата "Социален асистент";

 • Създаване на Бюро за социални услуги;

 • Въвеждане на стимули за работодатели за разкриване на работни места за хора с увреждания.По общини предвидените за разкриване социални услуги в Регионалната стратегия са както следва:


Община Велико Търново

Изграждане на “Защитени жилища” за хора с ментални увреждания и на “Дневни центрове” в рамките на съществуващите институции.


Община Горна Оряховица

Разкриване на Дневен център за лица с ментални увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за медико-социални грижи – форма на помощ за възрастни хора и хора с увреждания, осъществявана по домовете, разширяване на дейността на Домашен социален патронаж, Защитени жилища за лица с ментални увреждания, изграждане на Преходно жилище в рамките на ДВУИ - с. Драганово.


Община Лясковец

Изграждане на Дневен център за възрастни хора и хора с увреждания, развиване на услугата Социален асистент и Домашен помощник, разкриване на Обществена трапезария.


Община Елена

Защитено жилище за лица с ментални увреждания, Дневен център за лица с ментални увреждания.


Община Златарица

Дневен център за хора с физически увреждания, Дневен център за лица в пенсионна възраст


Община Свищов

Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с увреждане, разширяване на дейността на Домашен социален патронаж” и социалната услуга Домашен помощник, Център за обществена подкрепа


Община Полски Тръмбеш

Разширяване дейността на Домашен социален патронаж и Домашен помощник.


Община Павликени

Изграждане на Дневен център за стари хора и хора с увреждания, Защитено жилище и да стартира Банка за хранене на хора с увреждания и живеещи далеч под социалния минимум


Община Сухиндол

Дневен център за социални услуги.


Община Стражица

Изграждане на “Защитени жилища”, “Дневни центрове за възрастни хора”, “Хоспис”, “Обществена трапезария”, “Бюра за социални услуги”, разширяване на дейността на “Домашен социален патронаж”.


3.2. Практики - данни от самооценките и от мониторинга

В рамките на периода м. декември 2008 г. - м. януари 2009 г. екипът на мониторинга от БХК и БИОХ осъществи наблюдения на 4 специализирани институции и 4 алтернативни форми на територията на област Велико Търново - община Велико Търново и община Елена (вж. точните данни в раздела за региона).

Наблюдаваните сфери, както и в останалите региони, бяха:


 • Структурни промени в системата за социални грижи: институционален модел и услуги в общността;
 • Промяна в управлението – Финансиране;
 • Преструктуриране и преквалификация на персонала.3.2.1. Данни от самооценките


Данните от самооценките посочват следните основните пречки пред реалната деинституционализация на местно ниво:


 • В управлението


Основната бариера пред прехода от институционална грижа към услуги в общността и в семейна среда, както се посочва и в самооценката на общинското ръководство в гр. Елена, е:недостатъчно развитата мрежа от алтернативни форми на услуги. Предстоят мерки и в посока образование и трудова реализация на деинституционализираните лица .”


РДСП - Велико Търново, с ръководител Мая Цекова, поставя като проблем в сътрудничеството между отделните сектори факта, че “понякога самите общини, независимо от предвидените форми в общинската стратегия, кандидатстват с проекти за разкриване на социални услуги, само защото е възникнала такава възможност или пък проектът за социалната услуга, от която има потребност, не е бил успешен. В този смисъл и самата стратегия с изработения към нея конкретен план не се явява задължителна, а зависи и конюнктурни фактори. Така на практика Регионалните дирекции за социално подпомагане са в положение да оказват подкрепа и да работят по разкритите чрез проекти услуги, за да докажат ефективността им и да ги продължат като делегирана дейност и след приключването на проекта. За периода, през който трябва да се реализира тази стратегия също настъпват промени, като възникват нови възможности за кандидатстване по различни европейски програми и това също променя обстановката и налага гъвкаво да се реагира, както и да се актуализира информацията на всички нива.”


Препоръката, която РДСП дава в това отношение е: "оглед на по-точното дефиниране на нуждите от социални услуги на всяка община и тяхната ефективност впоследствие, би било добре още в началната фаза на изработването на стратегията и плана за съответния период от време, да се потърси становището на дирекциите “Социално подпомагане”, а не само да се търси от тях статистическа информация." Друг проблем е кадровата обезпеченост на РДСП. “В условията на нарастващия брой на социални услуги в общността от най–различен вид по различни проекти и програми, много трудно може да се извършва качествена работа и да се осъществява пряка връзка с посещение на място от единствения назначен експерт в областта на подпомагането и социалните услуги в РДСП."


Според управлението на ДСП - гр. Елена е необходимо:


 • ДСП да получават пълната подкрепа на Община В. Търново, Полиция, Съд, Прокуратура, Д „БТ”, РИО на МОН, РЦЗ, ръководствата на учебни и детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, ръководствата на лечебни заведения, НПО, както и на всички специалисти, които работят по социални проблеми;
 • Развитие на законодателство, свързано с промени, гарантиращи постигането на целите и задачите на психичноздравната политика;
 • Да се работи по преодоляване на стигмата – изолацията на лицата със специфични нужди да бъде преодоляна - тази целева група да бъде приета от обществото и включена в социалния живот. Според ДСП – Елена липсват достатъчни законови правомощия на ДСП за дейности в областта на деинституционализацията.


Проблемите в закона и практиките по прилагане на настойничеството и определяне мярката “поставяне под запрещение” са посочени от управлението на РДСП - Велико Търново: “В специализираните институции има заварено положение, когато настанените лица са поставяни под пълно запрещение от съображения за начина на опериране с личните им средства. Това е довело до 2 проблема: от една страна под запрещение се оказват и лица, за които персоналът от домовете твърди, че не би трябвало към тях да се прилага такава мярка, защото са дееспособни, а от друга страна настойници на лицата се оказват техни близки, които най-често живеят в отдалечени от дома места и не могат реално да упражняват настойничеството си. От проверките на създадените междуведомствени комисии за изясняване на причините за високия брой на лицата, поставени под запрещение и установяване на необходимост от предприемане на мерки да отмяна на поставените пад пълно или ограничено запрещение лица е изведено заключението, че няма данни за отмяната на запрещението или за преминаването от пълно към ограничено запрещение. Това създава пречки при определяне на лицата, които могат да бъдат изведени в защитените или наблюдавани жилища.”
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Свързани:

Доклад от мониторинг iconМониторинг „ За демократични, прозрачни и честни избори окончателен доклад софия юни ноември 2011 г
А. Доклад за дейностите
Доклад от мониторинг iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Доклад от мониторинг iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Доклад от мониторинг iconДоклад за проведен мониторинг на изпълнението на
Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект” Ефективно партньорство и диалог на нпо с...
Доклад от мониторинг iconДоклад за проведен мониторинг на изпълнението на
Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект ”Ефективно партньорство и диалог на нпо с...
Доклад от мониторинг iconДоклад на експертна група към Фондация "аксес-софия"
По проект “Мониторинг на дейността на Столичния общински съвет. Провеждане на системен мониторинг по тема “Стопанска политика и общинска...
Доклад от мониторинг iconДоклад за
Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг...
Доклад от мониторинг iconДоклад за периода януари-март 2008 година
Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг...
Доклад от мониторинг iconВидове и места за мониторинг
България значимост, което е основание за мониторинга му. Списък на видовете, най-подходящо време за мониторинг, характеристика на...
Доклад от мониторинг iconМониторинг на бозайници (с изключение на прилепи)
В рамките на нсмбр са предложени за мониторинг 18 вида бозайници (), от които 10 приоритетни (отбелязани със знак ! в ) и 8 вида,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом