Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ИмеОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер101.18 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://vtpgt.com/news_files/ob-por-uspeh/publ-pok.docПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”

Адрес:Велико Търново,ул.”Цанко Церковски”№10

тел: 062 63 05 11, факс: 062 62 15 16

Изходящ № 249 от 02/04/2012г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


за участие в процедура по Глава VІІІа от ЗОП с предмет:


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл.101а и чл.101б от ЗОП, чл.19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на заповед №677/19/03/2012г. на директора на ПГТ»Д-р Васил Берон»-Велико Търново, кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

1. Предмет на процдурата: „доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05

2. Доставка на материали и консумативи за нуждите на училището, финансирани от делегирания бюджет


Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД: "Зелени алтернативи", "Любители на тайни и загадки","Краезнание", "Европейска кухня-какво да сготви и ядем в страните от ЕС", "Здравословно хранене и здравословен начин на живот", "Десертите на Европа", "Здравословно хранене като начин на живот", "Ученически спелеоклуб «Проф. Рафаил Попов»", "Училищни медии – ПГТ ТВ",

"Театрално студио","Евро клуб Езикови приключения","Математическа лингвистика",

"Ученически клуб «Чудния свят на Дервента»","Кариерно развитие", "Умения за успех", "Трудният диалог в училище", "Моят първи успешен бизнес",

"Карвинг и декорация на храни", - по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 3885,00лв. без ДДС.

За нуждите на училището финансирани от делегирания бюджет по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност:1729,46лв без ДДС.

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:консумативи и материали на обща индикативна стойност: 5614,46 без ДДС

Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИИД:"Математическа лингвистика" "Карвинг и декорация на храни""Здравословно хранене и здравословен начин на живот","Здравословно хранене като начин на живот", «Театрално студио",

"Любители на тайни и загадки","Зелени алтернативи", "Евро клуб Езикови приключения" списък на асортимен на обща индикативна стойност 965,00 лв. без ДДС

Обособена позиция 3: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ за нуждите на ИИД :"Европейска кухня-какво да сготви и ядем в страните от ЕС", "Здравословно хранене и здравословен начин на живот", "Десертите на Европа", "Здравословно хранене като начин на живот", "Карвинг и декорация на храни" по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 1841,67,00лв. без ДДС.

За нуждите на училището финансирани от делегирания бюджет по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност:3575,00лв без ДДС

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:консумативи и материали на обща индикативна стойност: 5416,67 без ДДС

Обособена позиция 4: КОМПЮТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ за нуждите на ИД:"Зелени алтернативи", "Любители на тайни и загадки","Краезнание", "Европейска кухня-какво да сготви и ядем в страните от ЕС","Здравословно хранене и здравословен начин на живот","Десертите на Европа",

"Здравословно хранене като начин на живот","Ученически спелеоклуб «Проф. Рафаил Попов»", "Училищни медии – ПГТ ТВ","Театрално студио","Евро клуб Езикови приключения", "Математическа лингвистика", "Ученически клуб «Чудния свят на Дервента»", "Кариерно развитие", "Умения за успех", "Трудният диалог в училище",

"Моят първи успешен бизнес", "Карвинг и декорация на храни", - по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 4945,83лв. без ДДС.

За нуждите на училището финансирани от делегирания бюджет по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност:708,00лв без ДДС

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:консумативи и материали на обща индикативна стойност: 5654,16 без ДДС

Обособена позиция 5: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД:

"Европейска кухня-какво да сготви и ядем в страните от ЕС","Здравословно хранене и здравословен начин на живот","Здравословно хранене и здравословен начин на живот",

"Десертите на Европа", "Карвинг и декорация на храни", - по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 731,67лв. без ДДС.

За нуждите на училището финансирани от делегирания бюджет по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност: 1473,33лв без ДДС

ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5:консумативи и материали на обща индикативна стойност: 2205,00 без ДДС.

Обособена позиция 6: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД:

"Зелени алтернативи"

по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 416,67лв. без ДДС.

Обособена позиция 7: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД:

"Зелени алтернативи"

по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 250,00лв без ДДС.

Обособена позиция 8: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ-трикотаж за нуждите на ИИД: "Евро клуб Езикови приключения" по приложен списък на асортименти на обща индикативна стойност 125,00лв. без ДДС

Обособена позиция 9: МАТЕРИАЛИ –строителни за нуждите на училището финансирани от делегирания бюджет по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност: 807,50лв без ДДС

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие в конкурса.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в поканата.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера.

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции, предмет на поръчката.


Правно основание: : Глава VІІІа от ЗОП и Заповед №.РД 09- 121/ 30.01.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката относно утвърждаване на списък с включените в проекта училища и Приложение 11 към утвърдената със заповед № Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра нобразованието, младежта и науката Инструкция за изпълнинеи на проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05


 • Срок за изпълнение на поръчката: до 2/два/ дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; до 1 ден за хранителните продукти

 • Място на изпълнение на поръчката: Професионална гимназия по туризъм «Д-р Васил Берон»-Велико Търново, ул. Цанко Церковски №10

 • Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 20 (двадесет) календарни дни.


Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва по банков път, три работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол и връчването на фактурата

Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти в тази област.


 • Квалификационни изисквания към кандидатите: Удостоверение за вписване в търговския регистър или друг удостоверяващ легитимността на фирмата/организацията документ

Място и срок за подаване на предложенията за участие:

От 03/04/2012г. до 16:00 часа на 09/04/2012г. в канцеларията на Професионална гимназия по туризъм «Д-р Васил Берон»-В.Търново, ул.Цанко Церковски №10


 • Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в Професионална гимназия по туризъм «Д-р Васил Берон»-Велико Търново на 10 април 2012г. в 13.30ч.

 • Разглеждане, оценяване и класиране. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от възложителя условия.

 • Председателят на комисията отваря последователно големите пликове с офертите на всички участници в процедура по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, офертата и участникът се предлагат от комисията на възложителя за отстраняване от процедурата;

 • Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на обособената позиция, за която се кандидатства не се оценява и се предлага на възложителя, също за отстраняване от процедурата.

 • Пликовете с ценовата оферта на участниците, допуснати до участие след извършване на техническата оценка, се отварят по реда на постъпването им . Председателят на комисията или друг упълномощен от него член на комисията, обявява цените, представени в ценовите оферти. Пликовете с ценовата оферта на отстранени от участие участници, не се отварят.

 • При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта.

 • Класирането се извършва за всяка обособена позиция по отделно.

 • Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии:

 • предложена цена (Кц) -60%

 • График ( срок и начин) на доставка(Кс) -20%

 • Качество на предлагания продукт (Кк) – 20 %

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.

Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:

К = Кц + Кс + Кк

1. По показател Кц:

Максималният брой точки по този показател е 60.

Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:

Кц = C min x60

C

където:

“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на поръчката),

“C” е общата цена на участника.

Общата цена се калкулира от комисията.

2. По показател Кс

Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната формула:С

Кс = --------- *20

Сnкъдето:

Кс – броят на точките на критерия,

С - най-краткият срок на доставка,

Сn- предложението на кандидата за срока на доставка


Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в работни дни, същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата посочена по-горе.

При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на оферирания срок с обосновката от техническата оферта.

3.По показател Kк:

Максималният брой точки по този показател е 20

Кк-документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ обозначение, декларации за произход, еко етикети или покрити стандарти за .................. Наличие на такъв носи 5 т., а липсата му – 0 т. и това важи за всички обособени позиции.

Максималния брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените документи за всички продукти, които се предлагат.

За останалите оферти броя на точките се редуцира пропроцианално.

Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени позиции. Участниците в процедурата следва да направят предложения по една/ няколко или всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъкци с асортименти към тази покана.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и за коя/и се отнася. Върху малкия плик се отбелязва името на кандидата и означение „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта, а в отделен плик се представя графика ( срок и начин) на доставката.

Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

А/ плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кадидатите

Б/ Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката – график на доставката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; /В срока за доставка задължително се записва да е в календарни дни и цели числа, не се допуска запис "работни дни" или “часове”/

В/ плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника за обособената/те позиция/и за които участва. В плика се поставя попълнено предложение с цени на стоките, за обособената/те позиция/и по предмета на поръчката, като предлаганата цена за всяка обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за съответната позиция. /приложение № 2.

Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в стая. №205-канцелария на ПГ по Туризъм «Д-р Васил Берон»-Велико Търново.

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

 • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

 • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

 • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

Настоящата покана да се качи на сайта на ПГТ «Д-р Васил Берон» и на сайта на проект „УСПЕХ“

Дата 02.04.2012г. Директор:..........................

/Бонка Караиванова/

Свързани:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Европейския социален фонд по схема: bg051PO001 04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Партньорството – ключ за ефективна интеграция на ромите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 „Безграници–...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Фми на су”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Домашен помощник " 30 /тридесет/ бройки по Договор bg051PO001 04-0181-С0001 "Звено за услуги в домашна среда", по Схема за предоставяне...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Проект bg051PO001 02-0036-C0001 "
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом