Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
ИмеНо в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер153.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/5b419307-b910-405e-a777-3649862aef43/ЗИП математика.doc
УТВЪРЖДАВАМ:…………………..

/ подпис и печат /

НАЧАЛНИК РИО Райко Райков


СЪГЛАСУВАМ:………………..

/ подпис и печат /

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО НО в РИО Светла Христова
з аІ - клас

по М А Т Е М А Т И К А

за учебната 2010/ 2011 година

- 31 учебни часа годишно

ИЗГОТВИЛ :Маргарита Чавдарова

от ОУ „ Христо Ботев” с. Врабево


ХОРАРИУМ ОТ ЧАСОВЕ:

СЕДМИЧНО -1 ЧАС

ГОДИШНО – 31 ЧАСА


Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с ДОИ и в съответствие с учебната програма за ЗП на учениците от първи клас.

Учебното съдържание е разпределено в четири ядра – числа, равнинни фигури, измерване, моделиране. Те са съобразени с равнището на знанията и уменията на първокласниците и осигуряват приемственост и надграждане на знанията от предучилищната подготовка.

Обучението по ЗИП математика в първи клас играе съществена роля за цялостното развитие на ученика. Основните теми са свързани със затвърдяване, задълбочаване знанията и уменията на учениците за числата до 20, събиране и изваждане с тези числа, работа с познати на първокласниците геометрични фигури, усъвършенстване уменията за чертане, за измерване, за описване на ситуации от реалния свят с математически модели.

Чрез обучението по математика в часовете за избираема подготовка се съдейства за наблюдателността, за познавателната активност на учениците, на мисловните операции – анализ, синтез, абстракция, конкретизация, обобщение, сравнение. Създават се условия за развитие на устната и писмената реч на учениците, на тяхното въображение, на творческите им способности. Съдейства се за развитие на тяхната самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол и самооценка.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗИП МАТЕМАТИКА:

 • Изграждане на устойчив интерес към математиката, желание за нейното изучаване, развитие на познавателните способности на първокласниците : памет, мисловни операции, реч

 • Затвърдяване и разширяване на знанията и уменията, придобити чраз задължителната подготовка и свързани с: числата до 20, редицата от изучените числа, действията събиране и изваждане с тях, геометричните фигури – квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка, чертане и измерване на отсечки, работа с мерните единици за маса – кг, за време – час, за пари – лев, стотинка, математизиране на ситуации от реалния свят с познатите действия – събиране и изваждане.

 • Усъвършенстване на уменията за откриване на връзки, закономерности, правилно подреждане на мислите, извършване на верностна оценка на елементарни съждения, ориентация, самостоятелен учебен труд.ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Обобщени теми

Брой часове

Контекст и дейности

Очаквани резултатиЧисла

Четене и писане на ест.числа до 20

Сравняване и нареждане на естествените числа до 20

Събиране и изваждане на естествените числа до 20

13

На ученика се дава възможност да:

Манипулира с конкретни предмети, с илюстрации на предмети, с модели на геометрични фигури

Пресмята числови изрази Извършва измервания върху предмети, модели, чертежи

Чертае

Моделира с пръчици, с пластилин Конструира различни фигури от дадени модели

Рисува

Оцветява

Извлича математическа информация от картинка, от текст

Участва в игра с математическо съдържание
Ученикът:

Умее да чете и пише числата от 0 до 20


Умее да стравнява и нарежда числата до 20


Умее да събира и изважда числата до 20


Умее да прави проверка на изваждането със събиране


Познава разместителното свойство на събиранетф

Равнинни

фигури

Геометрични фигури

Чертане на отсечка по дадена дължина

Числата от 11 до 20

6

На ученика се дава възможност да

Различава по форма геометричните фигури квадрат, кръг, триъгълник, отсечка

Да чертае отсечка по дадена дължина в см

Да записва с цифри числата до 20 и да ги чете

Да брои до 20 в прав и обратен ред

Да сравнява и нарежда числата до 20Ученикът умее да:

Различава по форма геометричните фигури квадрат, кръг, триъгълник, отсечка

Чертае отсечка по дадена дължина в см


Записва с цифри числата до 20 и да ги чете


Брои до 20 в прав и обратен ред


Сравнява и нарежда числата до 20


Разбира принципа за построяване на редицата на естествените числа до 20


Измерване

Мерни единици за дължина

Мерни единици за маса ,за време, за пари

Измерване на отсечки

Действия с изучените мерни единици

4

Извършва измервания върху предмети, модели, чертежи

Събира и изважда числата до 20

Познава разместителното свойство на събирането

Прави проверка на изваждането със събиране

Различава по форма геометричната фигура отсечка

Си служи с чертожен инструмент

Чертае отсечка по дадена дължина

Измерва в см дължината на предмети, модели, на страните на начертан правоъгълник, квадрат, триъгълник, отсечка

Определя времето по часовник в случаите на кръгли часове

Изразява резултата от измерването чрез именувано число

Извършва действията събиране и изваждане с изучените мерни единици


Ученикът умее да: Събира и изважда числата до 20

Познава разместителното свойство на събирането

Да прави проверка на изваждането със събиране

Да различава по форма геометричната фигура отсечка

Да си служи с чертожен инструмент

Да чертае отсечка по дадена дължина

Да измерва в см дължината на предмети, модели, на страните на начертан правоъгълник, квадрат, триъгълник, отсечка

Да опредея времето по часовник в случаите на кръгли часове

Да изразява резултата от измерването чрез именувано число

Да извършва действията събиране и изваждане с изучените мерни единици


Моделиране

Моделиране на ситуации с числови изрази

Текстови задачи с едно пресмятане

8

На ученика се дава възможност да:

Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с повече”, „с по-малко”

Да решава текстови задачи с едно пресмятане, които разкриват смисъла на действията събиране и и изваждане

Да решава текстови задачи с едно пресмятане, за намиране на число, по-голямо или по-малко с няколко единици от дадено число

Да решава текстови задачи с едно пресмятане за сравняване на две числа по тяхната разлика

Решава текстови задачи с едно пресмятане за намиране на число, по-голямо или по-малко с няколко единици от дадено число

Съставя текстови задачи с едно пресмятане на основата на практически действия по рисунка, по даден числов израз – решение на задачата

Ученикът умее да:

Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с повече”, „с по-малко”

Да решава текстови задачи с едно пресмятане, които разкриват смисъла на действията събиране и и изваждане

Да решава текстови задачи с едно пресмятане, за намиране на число, по-голямо или по-малко с няколко единици от дадено число

Да решава текстови задачи с едно пресмятане за сравняване на две числа по тяхната разлика

Да Съставя текстови задачи с едно пресмятанеОбщо 31 часа


СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ:

БЕСЕДА

НАГЛЕДНИ МЕТОДИ

ПРАКТИЧЕСКИ МЕТОДИ-НАБЛЮДЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

РАБОТА С УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО

СРАВНЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, НА ПРИЛИКА И РАЗЛИКА

КОМЕНТАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЯ С ТВОРЧЕСКИ ХАРАКТЕР

АЛГОРИТМИ

САМОПРОВЕРКА

ДИДАКТИЧЕСКИ ИГРИ- ИНТЕРЕСНИ ЧИСЛА, ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ

ГРУПОВА РАБОТА

РАБОТА В ЕКИП


МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Относно първото ядро на учебното съдържание по математика „Числа” учениците усвояват количественото и редното значение на числата до 20, получават основа за разбиране на числата и като резултат от измерване. Те допълват и разширяват знанията си за десетичната бройна система, за значението на цифрите според тяхното място в записа на числата. Учениците разбират смисъла на действията събиране и изваждане, автоматизират извършването на действията събиране и изваждане, на числата до 10, събиране на едноцифрени числа, когато сборът е двуцифрено число и в съответните случаи от изваждане. На учениците се предоставя възможност да манипулират с конкретни предмети, да рисуват, да оцветяват. Учениците разбират разместителното свойство на събирането и връзката между действията събиране и изваждане.

Относно второто ядро „Равнинни фигури” учениците различават по форма геометричните фигури квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка. Абстрактният характер на геометричните знания изисква широко да се използва нагледността. Пътят за запознаване на учениците с геометричните фигури обхваща следната последователност: наблюдаване на предмети от околната действителност, модели на фигури, чертежи. Учениците могат да изрязват, лепят, оцветяват, чертаят, моделират / с пръчици, пластилин, хартия/, да конструират фигури от дадени модели на фигури. С цел да се откроят съществените признаци на геометричните фигури от голяма значение е варирането на несъществените им признаци – положение в равнината, размери, цвят.

Относно третото ядро „Измерване” учениците разширяват и допълват знанията си за величините : дължина, маса, цена., време, за ползване на уреди за измерване на величините, за записване на резултатите от измерването чрез именувани числа. Учениците се учат да измерват „на око”. Извършват действията събиране и изваждане с изучените мерни единици.

Относно четвъртото ядро „Моделиране” учениците се учат да моделират с числови изрази ситуации, описани с отношенията с повече, и по-малко. Решават текстови задачи с едно пресмятане от събиране и изваждане. Използват се драматизация, рисуване. Разглеждат се и се сравняват задачите по двойки.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. НАРЕДБА №2 от 18.05.2000 г. За учебното съдържание.

 2. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС НА МОН.

3.КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС ИЗД. БУЛВЕСТ 2000

4.УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС ИЗД. БУЛВЕСТ 2000

5.УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЗИП ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС ИЗД. БУЛВЕСТ 2000


ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКАседмица

Дата

Тема

Урок за …

Забележка

1
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подреждане на обекти в зависимост от количествени и пространствени признаци, групиране на предмети, елементарни понятия горе, долу, пред, зад, между, дясно, ляво.

Допълване
2
Сравняване: откриване на прилики, разлики.

Допълване
3
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Числата 1,2,3 и действията събиране и изваждане с тях. Закономерности.

Допълване
4
Числата 1,2,3,4.Събиране и изваждане с тях. Връзки и зависимости.

Надграждане
5
Числата 0,1,2,3,4,5. Покупки в магазина.

Допълване
6
Числата 0,1,2,3,4,5,6.Събиране и изваждане с тях.Закономерности. Оцветяване.

Допълване
7
Числата до 7. Сравняване чрез „...по-голямо”, „по-малко”. „Верни” и „неверни” мисли.

Надграждане
8
МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Числата до 8. Събиране и изваждане с тях. Откриване на кодирани числа с фигурки

Допълване
9
Числата до 10. Броене. Събиране и изваждане с тях .Откриване на прилики, разлики.

Надграждане
10
Съставяне и решаване на задачи: „В стопанския двор”, „В магазина”

Допълване
11
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Математическо състезание: отбор „Вихър” и отбор „Комета”

Допълване
12
Откриване на закономерности

Надграждане
13
Числата до 20. Едноцифрени и двуцифрени числа.

Допълване
14
МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Конструиране с геометрични фигури

Допълване
15
Текстови задачи

Надграждане
16
Събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване на десетицата.

Допълване
17
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Измерване и чертане на отсечки

Допълване
18
Време

Допълване
19
Събиране с преминаване на десетицата/прибавяне към числата 9 и 8/

Допълване
20
Прибавяне към числата 7 и 6. Текстови задачи. Занимателни задачи.

Допълване
21
МЕСЕЦ МАРТ

Игри със стрелички. Откриване на пропуснато число

Допълване
22
Математическо състезание: отбор „Вихър” и отбор „Комета”

Допълване
23
Времето през месец февруари. Лабиринт.

Допълване
24
Изваждане на числата до 20.Връзка между събиране и изваждане.Свързване на точки от квадратна мрежа

Допълване
25
МЕСЕЦ АПРИЛ

Сравняване. Закономерности

Надграждане
26
Редици, колони

Допълване
27
Изваждане на числата до 20. Оцветяване.

Допълване
28
Решаване на текстови задачи

Надграждане
29
МЕСЕЦ МАЙ

Игра с пръчици

Допълване
30

31
В магазина

Математическо състезание

Допълване

Допълване


Очаквани резултати____________________________


Ученикът:

 • Умее да чете и пише числата до 20; умее да ги сравнява и нарежда;

 • Умее да събира и изважда числата до 20;

 • Умее да различава геометрични фигури;

 • Може да работи с изучаваните мерни единици и да извършва действията събиране и изваждане с тях;

 • Умее да математизира ситуации от реалния свят с познатите действия- събиране и изваждане;

 • Умее да открива връзки и закономерности; правилно подрежда мислите; извършва верностна оценка на елементарни съждения;

 • Умее да работи самостоятелно.

Свързани:

Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconСъгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа
Предлагаме примерно годишно разпределение на часовете по математика за използващите учебника на издателство „Просвета“
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconПримерно годишно разпределение по история и цивилизация за клас автори: Георги Бакалов, Петър Ангелов, Мария Радева Хорариум 51 учебни часа – 34 учебни седмици по 1,5 учебни часа
Видове урочни теми – 1 за нови знания; 2 за упражнение; 3 за обобщение, преговор и оценка на знанията и уменията
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconЗа закупуване на комплект учебни помагала за подготвителна група/клас за учебната 2010/2011 година на издателство „Просвета – София ад
Област
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconВх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад
Относно: разпределение на часовете по зип (непрофилирана, профилирана и професионална подготовка) и часовете по сип по учебни предмети,...
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconРешения на филиалния съвет
Филиалният съвет гласува промяна в рамките на учебния процес за учебната 2010/2011 година, а именно: ІІ семестър на учебната 2010/2011...
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconПримерно годишно разпределение по испански език за клас 36 учебни седмици, 18 учебни часа седмично
Освен текущата проверка на знанията и контролните работи, всеки преподавател трябва да знае, че в рамките на всеки срок се провежда...
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconУчебни планове за обучението през учебната 2010/2011 година
Наредба №6 от 2001 година за разпределяне на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени...
Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconРезултати и класиране на учениците за прием в 5 клас за учебната 2010/2011 година

Но в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова iconЮлска поправителна сесия на учениците от 8, 9, 10, 11, 12 клас за учебната 2010/2011 година

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом