"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Име"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер53.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/ANachev_mihailov.docВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”


Р Е Ц Е Н З И Я
от професор д.т.н. Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, домашен адрес: гр. София, бул.” Мария Луиза № 67”, вх. “Б”, тел. 983 96 81, GSM 0888/49 87 02.Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” на тема “Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда”, с автор полк. инж. Деян Георгиев Михайлов.


София

2011


  1. Документи по дисертацията

Като рецензент, на мен са ми представени:

2.1. Ръкопис на дисертационен труд на тема: “ Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда”.

2.2. Автореферат на дисертацията

  1. Кратка оценка на представената ми документация


Представената ми документация е достатъчна по обем и съдържание за изясняване на научния облик на полк. инж. Деян Георгиев Михайлов, както и на научните, научноприложните и приложни резултати, отразени в дисертационния ръкопис.

Автентичността на представената ми документация не предизвиква съмнения.

  1. Актуалност на дисертационния труд


Докторантът формулира основната си цел като: „Да се предложи модел на система за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда, използваща методи и средства, позволяващи ефективно обучение в условия на ограничени ресурси”.

Казано по-точно това е изследване на проблемите, свързани със съвременните форми на обучение. Това е модерно, актуално и нужно направление за научни изследвания, пряко комуникиращо с развитието на съвременните средства и системи за обучение с използване на най-новите достижения в областта на информационните технологии. При подготовката на специалисти в системата на Министерството на отбраната проблемът е един от доминиращите.

  1. Компетентност на докторанта в научната област


Запознаването ми с ръкописа на дисертационния труд и публикациите на инж. Деян Георгиев Михайлов ми дава основание да считам, че докторантът е компетентен в областта на дисертационното изследване.

  1. Описание на дисертационния труд


Представения ми за рецензия ръкопис e структуриран в увод, три глави, заключение и списък с използваната литература.

От литературната справка се вижда, че докторантът е използвал 87 литературни източника на български, руски и английски език.


Уводът, общо 2 листа, е оформен по начин, който позволява да се добие представа за характера и съдържанието на дисертационното изследване.

Глава първа “Анализ на съществуващите подходи за осъществяване на дистанционно обучение” е уводна, встъпителна глава. В нея докторантът развива своето виждане за състоянието, развитието и проблемите при дистанционното обучение. Всичко това той извършва в контекста на поставената тема за дисертационно изследване, като развива своята идея за осигуряване на ефективен процес на обучение с използване на адекватни за целта съвременни информационни системи. В тази връзка подлага на задълбочен анализ съществуващите принципи, методи и средства за обучение, като успешно търси слабите места с оглед на тяхното преодоляване.

Глава Втора “Обучението като процес” разглежда обучението като процес, обвързан с непрекъснат контрол и самоконтрол на усвояването на знанията. Предложен е математически модел за количествено определяне на необходимия обем от учебни материали. Доказана е възможността за оценяване на постиженията на обучаемите с предварително зададена точност. Обосновани са подходи за създаване на тестове за окончателно оценяване на постигнатите резултати от преминало обучение. Разработен е подход за организиране на обучение с използване на разпределено учебно съдържание.

В глава трета ”Моделиране на процеса на обучение” е разработен модел на процеса на обучение, отчитащ поведенческия, познавателния и проблемноориентиран подход в обучението, който протича в условия на разпределена информационна среда.

  1. Аналитична характеристика на дисертационния труд


Най общото впечатление от дисертационния труд е, че той носи теоритикоприложен характер. Приложността се определя от постановката на задачата, теоритичността – от начините за формализиране и търсене на решения.

На второ място, в дисертацията се разглежда спецификата на дистанционното обучение в условията на ограничени ресурси.

На трето място, използването на математически методи в изследването затвърдява представата за неговата завършеност.

  1. Научноприложни приноси


Като научноприложен принос с методичен характер рецензентът приема внедряването и прилагането на принципите и методите на науката в средствата и системите за дистанционно обучение. Във връза с това следва да се отбележи:

1. Доказана е възможността за текущо оценяване на постиженията на обучаемите с предварително зададена точност и при допускане на възможност за грешно формулирани задания.

2. Предложен е модел на обучение, който позволява осъщесвяването на непрекъснат мониторинг на процеса на обучение.

3. Предложен е подход за текущо оценяване в процеса на обучение в условия на разпределена мрежова среда..

4. Предложен е модел на система за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда, който позволява провеждане на самостоятелно обучение с отчитане на индивидуалните характеристики на обучаемия.

  1. Приложни приноси


Получените резултати, показващи приложимостта и съдържателността им за поставените практически задачи – в пълния обем на ръкописа.


IX. Бележки на рецензента по ръкописа

Особено достойнство на всеки един ръкопис е единния поглед върху изследвания обект в рамките на конкретната за дадената област научна парадигма. Рецензентът смята, че терминологичната прозрачност и прецизност са едни от основните показатели за стойността на дисертация, претендираща за образователна и научна степен “Доктор”. Усилията на докторанта тук са налице, както и на лице са някои празноти. Често използваните от автора термини, буквално пренесени от английски език, независимо, че съществуват точни техни преводи на български, не обогатява стила на изложеннието.

Докторантът често описва редица общоизвестни неща, споменаването на които в едно дисертационно изследване определено няма място. Това в пълна степен се отнася до първа глава на ръкописа, но не липсва и в останалата му част.


X. Относно публикациите на докторанта

Следва да се отбележи, че рецензентът никога не е придавал кой знае какво значение на външната презентация на научните резултати, във всеки случай, не повече отколкото тя заслужава. Още повече, че за военните учени проблемът е много по-сериозен поради обясними обстоятелства. Като изхожда от казаното, рецензентът приема публикационната дейност на докторанта за добра.


XI. Изводи от бележките

Посочените забележки са пропуски, а не слабости и се отнасят до прозрачността и строгостта на изложението. Те в никакъв случай не поставят под съмнение подхода в дисертацията, използвания инструментариум, неговото прилагане, интерпретацията на получените резултати и тяхното приложение.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


На основание на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане и като взем под внимание казаното в пълния обем на настоящата рецензия, ще гласувам положително за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на полк. инж. Деян Георгиев Михайлов.
РЕЦЕНЗЕНТ:


ПРОФЕСОР Д. Т. Н. АТАНАС НАЧЕВСвързани:

\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconВоенна академия
Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда”
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconСимулационни модели за изследване и оценка на характеристиките на сървъри за данни работещи в разпределена среда
Висше училище–колеж “Телематика”, гр. Стара Загора, България, ул. “Петър Парчевич” №26, е-mail
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с icon3. Web-базирано проблемно-ориентирано редовно и дистанционно обучение
Интернет, макар и най-популярната и най-масово използваната част. Докато Интернет е съвкупност от физически мрежи (кабели, хардуер),...
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconСегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов
Резюме: Основната цел от провеждането на изследването на пазара на дистанционно обучение в България е да се идентифицират отделните...
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Компютърни системи и технологии” основни познания за нормативната база, методите, начините и средствата за осъществяване на управленските...
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconСъздаването на нови технологии за генериране на знания чрез методите и средствата на машинното обучение е една от съвременните тенденции в областта на
Системата "dolphin" е един отговор на нарастналата потребност от такива технологии и тяхното приложение при решаването на сложни...
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconОкс " Магистър " Специалност
Целта на дисциплината е да запознае студентите с методите за анализ и методите за постигане на електромагнитна съвместимост на комуникационните...
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconМагистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление Спец. Финансово-счетоводен мениджмънт дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото
Магистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconПроект " Улесняване достъпа до образование в сферата на ит чрез дистанционно обучение"
Улесняване достъпа до образование в сферата на ит чрез дистанционно обучение” по програма сократ грюндтвиг 2
\"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда\", с iconПриложение – 2 „да популяризираме истинското дистанционно обучение инициатива на Kursove123. com
Не знам дали знаеш, но аз минах безплатен курс на обучение по програма „Аз Мога Повече“ – с ваучер от Бюрото по труда. Обучавах се...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом