Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
ИмеПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер134.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/partners/1_Ukazania.doc
ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда


ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната среда.

Целта на тези указания е:

 • да подпомогне методически и улесни общините при разработване на тези програми, и по конкретно в структурата и съдържанието им, независимо от това дали експерти от общината ще се заемат с разработването на програмата или тази задача ще бъде възложена на външен екип;

 • да информира общините за основните изисквания, на които трябва да отговаря програмата.


Основните цели на общинските програми за опазване на околната среда са:

 • да отговори на три въпроса: къде сме сега?, какво искаме да направим?, как да го направим?

 • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите

 • Да открои приоритетите в разглежданата област на общината и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии

 • Да се предвидят основните мерки, чрез които общините следва да изпълнят задълженията си и реализират правомощията си, делегирани им от нормативните актове в областта на околната среда.

 • Да аргументира проектите на общините, предложени за финансиране от общински, национални и международни източници на финансиране

 • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми


Придържането на общините към настоящите указания ще изисква голям обем информация, която в някои случаи ще бъде трудно да се осигури. Това обаче не трябва да е основание за отлагане във времето на разработване на програмите, напротив, в програмите следва да се предвидят мерки за осигуряване на необходимата информация и използването й при последващата актуализация на програмите.


Общинските програми за управление на отпадъците, разработени в съответствие със Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, както и местните програми за управление качеството на атмосферния въздух, които ще се разработят от някои общини в случаите, когато това се изисква от Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, ще бъдат неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда. Включването на цели и мерки за тези два сектора в програмата за околна среда ще определи приоритетността им в целия комплекс от екологични проблеми на общината.


Конкретни програмни мерки се предвиждат за период, който се определя в зависимост от състоянието на съответната община, от изисквания на нормативни актове, от периода на планиране на общинското развитие в социалната и икономическата сфера, но не по кратък от три години.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА


Име на общината


Адрес


Срок на програмата


Дата на приемането и с акт на Общинския съвет


Препоръчително е на следващите страници да се включи “съдържание на програмата”


ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ НА ПРОГРАМАТА


1.Анализ на средата .

Целта на анализа е да се определи съществуващото състояние на поредица фактори, които имат значение за разработването на програмата, да се анализират тенденциите на развитие за всеки от факторите и да се идентифицират причините. Този раздел включва:

 • събираните данни и информация за отделните фактори,

 • анализа на базата данни по фактори

 • формулиране на тенденциите по фактори

 • проблемите причините, които ги обуславят и пораждат/технически, организационни, управленски, ресурсни, информационни и т.н./.


Информацията за общината, която е необходимо да бъде анализирана при изготвяне на програмата е свързана с данните по определени фактори.

Когато липсват данни за даден фактор или са прекалено остарели, се преминава към следващия фактор. Липсата на информация в готов вид може да се набави и чрез специално поръчване, напр. измервания за състоянието на въздуха, водите и т.н. В случаите, когато информацията не може да се набави по никакъв начин, то набирането й се записва по-нататък като задача от програмата. При набавянето й по-нататък в хода на актуализацията на програмата данните се използват за анализ на съответния фактор.

Ако даден фактор няма приложение в съответната община, се преминава към следващия фактор.


Примерен списък на необходимите данни и информация по фактори:


Природо-географски и териториално-административни

Кратка информация за:

 • Географско положение спрямо територията на страната/ако има карата на България с точното местонахожедение на общината е добре да се даде в Приложение към програмата/, гранични територии със съседни държави

 • Съседни общини

 • Релеф

 • Климат

 • Полезни изкопаеми

 • Кметства и населени места в общината по кметства/ако има карта да се приложи към програмата/, курорти в общината.
ДАНННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА:

Въздух:


 • Състояние на качеството на въздуха /имисии/ по видове замърсители - сравнение с пределно-допустимите норми; В случаите на констатирано наднормено замърсяване - честота; териториален обхват на замърсяването /на територията на цялата община, отделни , градове, котловини и т.н/; в коя група райони попада цялата или части от територията на общината , съгласно определените райони по чл.30 от Наредба № 7 от 1999г. /ДВ.бр.45/1999г./

 • За замърсяващите вещества, за които данните показват превишение над установените норми се идентифицират източниците на емисии - на територията на общината и извън територията на общината, в т.ч. и трансгранично. Данни за честотата на замърсяване от източниците - епизодично, постоянно и т.н.

 • Където е възможно посочват се данни за причините за замърсяването за съответните източници на замърсяване / липса или лошо техническо състояние на пречиствателните съоръжения, използване на горива с високо съдържание на вредни вещества, многобройни източници на замърсяване от битово отопление през зимния сезон; липса на обходни пътища за транзитните селища и др./

 • В случаите когато няма установено наднормено замърсяване на атмосферния въздух, това се отбелязва, но въпреки това се посочват източниците на емисии на територията на общината и евентуална заплаха от увеличаване на замърсяването в случай на разширяване на дадено предприятие, промяна на дейността му, увеличаване на трафика на автомобилния транспорт/

 • В случаите , когато липсват данни за да се констатира дали има или няма наднормено замърсяване, това се отбелязва. В тези случаи, особено когато има съмнение за наднормено замърсяване по нататък в програмата се набелязват мерки за получаване на необходимите данни. За районите по чл.8 от Наредба № 7 от 1999г. /ДВ.бр.45/1999г./, в които не са налице необходимите достоверни резултати и данни за нивата на съответните замърсители се извършва предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух съгласно чл.9 от същата Наредба.

 • Показателят “неприятни миризми“, ако такива са констатирани, също се описват в този раздел - източници, причини и засегнато население, влияние на розата на ветровете и др.


Води

 • Реки и езера на територията на общината - проектна категория, замърсяване над ПДК по видове замърсяващи вещества и показатели;

 • Минерални води - местонахождение, характеристики, дебит, използване, потенциал

 • Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейни водоизточници

 • Източници на замърсяване - на територията на общината и извън територията на общината

 • Причини за замърсяването от източниците на територията на общината /липса или лошо техническо състояние на пречиствателните съоръжения, само механично стъпало за пречистване, неспазване на технологичния режим/

 • Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на канализационната система в населените места

 • Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - има ли изградени; ако да - степени на пречистване; необходимост от реконструкция, разширение; третиране на утайките от ПСОВ - как се извършва това;ако няма ПСОВ - попадат ли съответните населени места сред приоритетните за страната за изграждане на ПСОВ; довеждащи колектори; отредени площадки; съществуват ли предварителни проучвания; проекти – актуалност и т.н.

 • Водоснабдяване на населените места - количествени и качествени показателиОтпадъци


В този раздел се включва кратък анализ и оценка на съществуващото състояние по управление на отпадъците.Данните се вземат от Общинската програма за управление на отпадъците, като е необходимо те да се актуализират.

Основните данни са:
 • Генерирани видове отпадъци по видове и източници - битови, опасни, строителни, производствени


 • Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, обхванато население от организирано сметоизвозване и т.н.

 • стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на общината извън площадките на предприятията, местонахождение, площ, вид отпадък, рискове за човешкото здраве и околната среда и т.н.

 • Предприятия за събиране на вторични суровини

 • Риск за замърсяване на: водоизточници за питейно водоснабдяване, за водопой на животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми, за замърсяване на почви

 • Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън населените места - състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчета за отпадъци в населените местаПочви и нарушени терени


 • Замърсени почви с тежки, метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати ,други замърсители - собственост на земите, използване на тези земи, източници на замърсяване - проблеми; замърсяване на произвежданата селскостопанска продукция или рискове от такова замърсяване

 • Заблатени почви, причини

 • Ерозирали почви,причини

 • Вкислени и засолени почви, причини

 • Физически нарушени почви; нарушени терени от добивни дейности, от изкопни работи /водопроводи и др./Защитени територии и биоразнообразие


 • Гори - състояние, видово разнообразие, собственост, използване за рекреационни цели, за дърводобив, за други цели и т.н.

 • Защитени видове растения и животни

 • Видове, обеккт на ловен туризъм

 • Билки с търговско значение, находища, използване

 • Защитени територии - вид, собственост, защитената територия само в обхвата на разглежданата община ли е или и в съседни общини; посещаемост; изходни туристически пунктове; доколко има туристически потенциал; ако няма посещаемост - причини;


Шум

 • Наднормено излъчване на шум в околната среда- рискови зони:жилищни, за отдих, учебни, болници, санаториуми и др.подобни

 • Източници на шума

 • Население, подложено на въздействие

 • Предприети меркиЗелени площи в населените места


 • Зелени площи в населените места - кв.м. на жител; видове растителност и състояние; поддържани или изоставени са; проблеми; за по-големите населени места - разпределение по квартали; налични площи, определени по устройствените планове за зелени площи;

 • Наличие на паркове за отдих извън населените места, статут, състояние, инфраструктура, посещаемост, осигуреност с транспортРадиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения


В тази част се вземат данни от единната система за радиационен мониторинг и се идентифицират източниците на замърсяване.


При наличие на информация за средно за страната за различните показатели по факторите посочени по-горе се прави сравнение

Управленски


 • Наличие на комисии/отдели/сектори/отделни специалисти в Общинския съвет/общинската администрация/ - отговорности и задачи, които изпълняват;

 • Квалификация на кадрите, заети в горепосочените дейности

 • Общински наредби в разглежданата област

 • Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни ведомства от компетенциите на които са въпроси по опазване на околната среда, в териториалния обхват на които попада общината

 • Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини, бизнеса, НПО

 • Информиране на обществеността – използвани подходи и механизми

 • Мобилни и стационарни системи за наблюдение и контрол на качеството на околната среда /въздух, води и т.н./


Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с опазване на околната среда – обхват на дейност и статут на фирмите, осъществяващи съответната дейност


 • Третиране на отпадъците;

 • Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води

 • Озеленяване и чистота в населените места

 • Други


Икономически

Кратка информация за:

 • Състояние и очаквано развитие на отделните отрасли в общината; структуроопределящи отрасли; относителен дял на отделните отрасли в икономиката на общината /особено внимание на моментното състояние и перспективите за развитие се обръща на тези отрасли, чието развитие зависи от състоянието на околната среда, като напр. туризъм и селско стопанство и които влияят или могат да повлияят върху състоянието на околната среда /

 • Състояние на инфраструктурата – пътища, пристанища и т.н.


Финансови

 • Бюджет

 • Приходоизточници в общинския бюджет, в т.ч. свързани с околната среда

 • Разходи свързани с опазване на околната среда, относителен дял от всички разходи

 • Ниво на такси за услуги в областта на управление на отпадъците и водите, сравнение със средното за страната; доколко приходите от такси покриват разходите за дейността


Демографски

Кратка информация за:

 • Население на общината по населени места, градско и селско население

 • Миграция

 • Заболеваемост /ако има специални данни от епидемиологични изследвания за влиянието на замърсената околна среда върху човешкото здраве се посочват/

 • Възрастова структура на населението

 • Сезонно увеличаване на населението през туристически сезон и др.подобни


Социално – икономически

 • Средно-годишен доход на човек от населението, сравнение със средното за страната

 • Относителен дял на разходите за заплащаните такси за услуги по третиране на отпадъците и ВиК от средногодишните доходи

 • Подоходна диференциация

 • Размер на средната работна заплата

 • Заетост


2.Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/

Този раздел включва анализа на силните страни на общината, възможностите да се възползваме от тях, вътрешните слаби страни на общината и възможностите да ги преодолеем или сведем до минимум, външните възможности/перспективи/ за общината, както и външните заплахи, които са пречка за развитието и представляват риск за реализацията на програмата. Вследствие на този етап се предлага типа стратегия, която е подходяща да реализира общината в бъдеще.


3.Визия за околната среда на общината

В този раздел се формулира визия за околната среда на общината като виждане на желанията на хората за бъдещото състояние на околната среда


4. Цели

4.1. Генерални стратегически цели

На основата на тенденциите, очертани при анализа на средата и резултатите от SWOT анализа, в този раздел се формулират генералните стратегически цели на програмата. Всяка от генералните стратегически цели формулира крайното желано състояние на нещата, т.е. състоянието на околната среда, в което искаме да живеят жителите на общината, състоянието, в което искаме да бъде природата с нейното видово разнообразие, състоянието на компонентите на околната среда. Желателно е дългосрочните цели да се формулират по отношение на всички технически фактори, посочени в Раздел 2. Важно е генерални стратегически цели да се формулират и по отношение на областите и секторите, за които не са идентифицирани проблеми на фазата на анализа на средата. Това е необходимо с оглед полагане на усилия за запазване на състоянието , което се счита, че е с характеристики на желаното състояние. Ако това не бъде направено се рискува да се насочи вниманието единствено към проблемните области, което да доведе до влошаване на състоянието на безпроблемните.


4.2.Специфични стратегически цели

На основата на формулираните генерални стратегически цели към всяка генерална цел се формулират една или няколко специфичните стратегически цели. Тяхното предназначение е да се определи “колко”, “какво” и “ до кога” трябва да се извърши за програмния период като стъпка за достигне състоянието, определено с генералните стратегически цели. Някои от целите са количествено и времево определени с нормативни документи , като например по отношение качеството на атмосферния въздух.


4.3.Приоритети

В тази част се посочват избраните критериите за подреждане на приоритети, след което целите по предходната точка 4.2. се посочват по приоритетност. Приоритизирането ще ни даде отговора на редица въпроси: с реализацията на кои от целите да започнем най-напред, къде да насочим усилията в случаи на ограничени ресурси и възможности за едновременно реализиране на всички избрани и посочени в следващия раздел мерки/стратегии/ за постигане на специфичните цели.


5.План за действие.

В този раздел се посочват избраните мерки/стратегии/ за достигане на всички специфични цели, посочени в предходния раздел. Към всяка стратегия се посочват конкретните задачи, които са необходими стъпки за цялостната реализация на стратегиите/мерките/. За всяка задача се посочва крайния срок за изпълнение, отговорното лице, предполагаемите ресурси за изпълнение на задачата, възможните източници за осигуряване. Посочените задачи за изпълнение на стратегията могат да бъдат инвестиционни, организационни, управленски.

Препоръчително е този раздел да бъде представен в табличен вид.

Желателно е изпълнението на стратегиите във времето да се представи в графичен вид с оглед преценка за възможността редица от предвидените задачи да се изпълняват едновременно.


6.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА.

В този раздел се посочват:

 • Отговорният отдел и длъжностно лице за координация по изпълнението на програмата

 • Комисията/Комитета/Съвета, който ще се събира периодично за отчет на напредъка и ще взема решения по отношение на възникнали проблеми

 • Схемата за следене на напредъка на изпълнение на програмата, в т.ч. периодичност; организациите и конкретните техни представители, отговорни за наблюдение изпълнението на задачите, изпълнявани от тези организации, както и за информиране и предлагане на решения или обсъждане при възникване на съществени проблеми за изпълнение на дадена задача или изоставане от графика; начините на отчитане на напредъка

 • Периодичността на актуализация на програмата и отчета за изпълнението и пред Общинския съвет

 • Информиране на РИОСВ и обществеността за изпълнението на програмата


7.Приложения към програмата


Към програмата се прилагат Общинската програма за управление на отпадъците, Програмите за достигане качеството на атмосфорния въздух и оперативни планове за действие по чл.31 от наредба №7 /за районите, за които е необходимо разработването на такива програми и оперативни планове за действие съгласно Наредба № 7 от 1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух/,

В този раздел могат да бъдат приложени по преценка:

 • Информация за екипа и процеса на разработване на програмата.

 • Карти и схеми

 • Диаграми и таблична информация

 • Адреси за контакти на лицата, участвали при разработването на програмата, на фирмите, посочени в различните раздели на програмата и съответни техни представители; на институциите и лицата, посочени като отговорни за изпълнение на задачите от плана за действие

 • Други материали и документи

Свързани:

Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconОпределение и цел на общинските програми за опазване на околната среда и стратегическото планиране като подход
Опоос и да очертаят няколко цели, на които може да служи тя. Те ще могат да оценят приоритета на различните цели, на които може да...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconПрограма за
Чл. 79. (1) Кметовете на общините разработват програми за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с указанията...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconДо общински съвет враца
Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия...
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconОбщинска програма за опазване на околната среда 2010 -2014 г
Разработването на общински екологични програми е задължение на Общинските власти
Програми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда на Община Стара Загора
Настоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора е разработени в изпълнение на чл. 79 от Закона...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом