Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
ИмеИнформация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер260.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/1122002747604277516.doc
Приложение 1


Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав 1. Актуален адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество (тя трябва да съдържа състава на комисията, проведените анкети, докладите с анализите на тези анкети и др. дейности във връзка с качеството на обучение и на академичния състав, провеждани на комисията заседания по дати).

- Актуалният адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество е: http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan/

***

 1. Специфични практики по провеждането и анализирането на анкетите (онлайн провеждане, специализиран софтуер за обработване и пр.)

През 2007 г. събирането на анкетни данни се е извършвало на книжен носител, а представянето и визуализирането им – с помощта на вградени процедури в EXEL.

На съвместно заседание на разширен Директорски съвет и Филиалната комисия по качество, състояло се на 09.04.2008 г., по предложение на доц. д-р А. Илиев – ръководител катедра „Природоматематически науки” е взето решение да възложи на негов дипломант дипломна работа за създаване на Уеб-базирана система за анкети, която да съдейства за по-надеждно и рационално осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучение. В резултат на това, дипломантът Георги Валентинов Тъканов (фак. № 043808) разработва дипломна работа на тема: „Онлайн информационна система за анкети с php u mysql” с научен ръководител доц. д-р Антон Илиев. През месеците май и юни 2008 г. системата е апробирана за анкети върху сайта на автора, а на 9.VІІ.2008 г. тя е представена на системния администратор на мрежата на ПУ за разполагане в нея. На 23.ІХ.2008 г. дипломната работа е защитена и оценена по достойнство, което свидетелства и за високо качество на „образователния ни продукт” в направление „Информатика”.

Системата има свойствата:

- показване на името на анкетата катто и датата й;

- поле за активиране/спиране на анкетата има възможност и за активиране и спиране чрез начална и крайна дата;

- възможност за промяна на изгледа чрез шаблони;

- режим за показване на текстове;

- пренасочване към страница след попълване;

- форматиране на дата за резултатите според предпочитанията ви;

- въвеждане на срокове на попълване за дадена анкета;

- изчистване на резултатите от анкета;

- изтриване на анкета заедно с всичките й резултати;

- добавяне и премахване на въпроси;

- показване на списък с въпроси на анкетата;

- зависимости за показване на определени въпроси;

- добавяне на нови страници;

- редактиране на въпрос;

- отговори, типове и стойности;

- добавяне на нов тип отговори;

- контрол на достъпа; и др.

Поради тези свойства, системата ефективно се използва за регулярно представяне и визуализиране на данни за анализиране и интерпретиране на равнище:

- преподавател;

- специалност/катедра;

- Филиал.

***


 1. Вътрешни и външни одити по системата за качество.

Вътрешни:

 • по дати списък на всички проведени анкети.


График за провеждане на анкетите през 2007 г.


АНКЕТА № 1 И № 2

Специалност

Курс

Дисциплина

Отговорник

Дата

НУПЧЕ

І

Увод в началната педагогика

Гл.ас.К..Савова

V.2007

НУПЧЕ

І

Съвременен български език

Гл.ас.М.Семерджева

V.2007

НУПЧЕ

ІІ

Човек и природа

Гл.ас.М.Димовска

V.2007

НУПЧЕ

ІІ

Дидактика

Гл.ас. К.Савова

V.2007

НУПЧЕ

ІІІ

Методика на обуч.по бълг.език

Гл.ас.Д.Райчев

V.2007

НУПЧЕ

ІІІ

Методика на обуч.по математика

Гл.ас.д-р А.Петев

V.2007

НУПЧЕ

ІІІ

Детско конструктивно творчество (избираема)

Гл.ас.К.Савова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

І

Старобългарска литература

Гл.ас.д-р П.Карамфилова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІІ

Възрожденска литература

Гл.ас.д-р П.Карамфилова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІІІ

МОБЕ

Гл.ас. Н.Томова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІV

Най-нова бълг.литература

Гл.ас.д-р М.Михайлов

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІV

Социолингвистика

Гл.ас.Н.Томова

V.2007

БЕАЕ

І

Практически английски език

Д. Атанасова

V.2007

БЕАЕ

ІІ

Морфология на САЕ

Е.Коцарова

V.2007

БЕАЕ

ІІІ

МОАЕ

Гл.ас.Г.Василева

V.2007

БЕАЕ

ІV

Стилистика на САЕ

Д.Атанасова

V.2007

БЕИ, ИГ

І

История на стария свят

Гл.ас.М.Димовска

V.2007

БЕИ, ИГ

ІІ

Власт и общество -избираема

Гл.ас.М.Семерджева

V.2007

БЕИ, ИГ

ІІ

История на Русия

Гл.ас.К.Савова

V.2007

БЕИ, ИГ

ІІІ

История на балканските народи

Гл.ас.Д.Райчев

V.2007

ИГ

І

География на население и селища

Гл.ас.З.Рупецова

30.V.2007

ИГ

ІІ

Природна география на континентите

Гл.ас.д-р С.Младенова

30.V.2007

ИГ

ІІІ

Природна география на България

Ст.ас.Х.Мелемов

30.V.2007

ИГ

ІV

ГИС

Ст.ас.М.Ламбова

30.V.2007

МИ

І

Математически анализ

Гл.ас.М.Брънчева

30.V.2007

МИ

І

Обектно ориентирано програмиране

Гл.ас.П.Гунчева

30.V.2007

МИ

ІІ

Теория на вероятностите и статистика

Гл.ас. И. Чакърова

23.V.2007

МИ

ІІ

Операционни системи

Гл.ас. д-р А. Петев

30.V.2007

МИ

ІІІ

Теория на числата

Гл.ас. И. Чакърова

23.V.2007

МИ

ІІІ

МОИ

Гл.ас. М. Брънчева

31.V.2007

МИ

ІV

ЛОМД – факултатив

Ст.ас. Х.Мелемов

22.V.2007

МИ

ІV

АВИТО

Д. Коджебашева

29.V.2007

МИ

ІV

Програмиране в Интернет (избираема)

Ст.ас. Х. Мелемов

22.V.2007

ЕООС

І

Хистология и ембриология

Гл.ас. М.Брънчева

29.V.2007

ЕООС

ІІ

Технологии за пречистване на флуиди

В. Арнаудова

30.V.2007

ЕООС

ІІІ

Антропология

Ст.ас. М.Ламбова

30.V.2007

ЕООС

ІV

Екологичен мониторинг

Гл.ас.Д. Димитров

28.V.2007

Туризъм

І

Микроикономика

В.Щинарова

V.2007

Туризъм

ІІ

Основи на маркетинга

Гл.ас. д-р Т.Тодоров

V.2007

Туризъм

ІІ

История на изкуството .изб.

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Туризъм

ІІІ

Туристичаска интерпретация, екскурзоводска и анимационна дейност

Ст.ас. Б.Барганова

V.2007

Туризъм

ІІІ

Екскурзоводско обслужване – избираема

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Туризъм

ІV

КИС в туризма

Гл.ас.д-р Т.Тодоров

V.2007

Туризъм

ІV

Основи на балнеологията избираема

Ст.ас. Б.Барганова

V.2007

Туризъм

ІV

І чужд език факултатив

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Маркетинг

І

Математика

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Маркетинг

І

Философия (факултатив)

В.Щинарова

V.2007

Маркетинг

ІІ

Икономически теории

Ст.ас.Б.Барганова

V.2007

Маркетинг

ІІ

Международно право изб.

Гл.ас.д-р Т.Тодоров

V.2007

Маркетинг

ІІ

Езикова култура- факултатив

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Маркетинг

ІІІ

Продуктова политика

Ст.ас.Б.Барганова

V.2007

Маркетинг

ІІІ

Маркетинг в туризма –изб.

В.Щинарова

V.2007

Маркетинг

ІV

Маркетинг на индустриалния пазар

Гл.ас.д-р Т.Тодоров

V.2007

Маркетинг

ІV

Фондови борси – изб.

Ст.ас.Б.Барганова

V.2007

Маркетинг

ІV

Етика – факултатив

В.Щинарова

V.2007


График за провеждане на анкетите през 2008 г.


АНКЕТА № 1 И 2

Специалност

Курс

Дисциплина

Отговорник

Дата

ЕООС

І

Цитология

Д.Коджебашева

26.V.2008

ЕООС

ІІ

Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите

Гл.ас.И.Чакърова

29.V.2008

ЕООС

ІІІ

Обща и екологична биохимия

Гл.ас.М.Брънчева

28.V.2008

ЕООС

ІV

Екологично законодателство и норми

Ст.ас. Х.Мелемов

30.V.2008


АНКЕТА № 3

Отговорник

ІV курс, специалност

Дата

Доц. Белегов, ст.ас. Главчева

БЕИ, ИГ

03.07.08

18.09.08

Доц. Кръстанова, Коцарова, Атанасова

БЕАЕ, НУПЧЕ

04.07.08

Коджебашева

ЕООС

04.07.08

05.07.08

Доц. Илиев, ст.ас. Мелемов

МИ

08.07.08

Д-р Николова, ст.ас. Барганова

Маркетинг

11.07.08

Доц. Белегов, ст.ас. Ламбова

ИГ, БЕИ

18.07.08

Д-р Николова, ст.ас. Маринова, Щинарова

Туризъм

19.07.08

Доц. Кръстанова, д-р Карамфилова

БЕАЕ, БЕИ

25.07.08


График за провеждане на анкетите през 2009 г.


АНКЕТА № 1 И 2


Специалност

Курс

Дисциплина

Отговорник

Дата

НУПЧЕ

І

Музикални инструменти в началното училище – изб.

Гл.ас.Д.Райчев

V.2009

НУПЧЕ

І

Обща психология

Гл.ас.М.Семерджева

V.2009

НУПЧЕ

ІІ

История на педагогиката

Гл.ас.М.Семерджева

V.2009

НУПЧЕ

ІІ

Чужд език

Е.Коцарова

V.2009

НУПЧЕ

ІІІ

Човек и общество

Гл.ас.М.Димовска

V.2009

НУПЧЕ

ІІІ

Методика на обучението по чужд език

Гл.ас.М.Димовска

V.2009

МИ

І

Математически анализ 1; Програмиране

Гл.ас.д-р А.Петев

15.V.2009

МИ

І

Диференциални уравнения; JAVA (изб.)

Гл.ас. П.Гунчева

18.V.2009

МИ

ІІІ

Комплексен анализ; Компютърни мрежи и комуникации (изб.)

Гл.ас. д-р А.Петев

16.V.2009

МИ

ІV

Училищен курс по геометрия. Училищен курс по информатика

Гл.ас.П.Гунчева

20.V.2009

ИГ

І

Геоморфология

Гл.ас.М.Ламбова

15.V.2009

ИГ

ІІ

ГПСС

Д.Коджебашева

17.V.2009

ИГ

ІІІ

СИГС

Гл.ас.З.Григорова

16.V.2009

ИГ

ІV

Обществена география на България

Д.Коджебашева

18.V.2009

ЕООС

І

Геология и петрография, Обща и неорганична химия

Гл.ас.д-р С.Младенова

17.V.2009

ЕООС

ІІ

Анатомия на човека, Органична химия

Гл.ас.М.Ламбова

19.V.2009

ЕООС

ІІІ

Обща и екологична биохимия, Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите

Д.Коджебашева

15.V.2009

ЕООС

ІV

Биогеография, Екологично законодателство и норми

Гл.ас.З.Григорова

16.V.2009


АНКЕТА № 3

Отговорник

ІV курс, специалност

Дата

Гл.ас. К.Савова

НУПЧЕ

13.VІ.2009

Гл.ас. д-р Р.Пенджекова-Христева

ИГ

03.VІІ.2009


***


 • в отделен документ кратки обобщени резултати и изводи от анкетните проучвания;

Виж приложение № 2.


***


 • справка за факултетни съвети и други форуми (семинари, катедрени съвети и др.), на които са обсъждани качеството на обучение и на академичния състав и взети решения.


Протокол № 3 от 27.ІІІ.2007 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с Филиалната комисия по качество (ФКК).

Решения:

- Приема предложените от ФКК Правила, процедури и инструментариум за прилагане на Системата за качество

- Приема оперативен план за провеждане на анкетите от № 1 – 4.

Протокол № 3 от 02.VІІ.2007 г. от заседание на Филиалния съвет

Решение:

- ФС приема анализа, изводите и препоръките от провеждането на Анкета № 1 относно обучението по отделните учебни дисциплини.

Протокол № 4 от 09.ІV.2008 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решения:

- Приема предложението на председателя на ФКК за формиране и състава на подкомисии към ФКК;

- Обсъждане на варианти за придобиване на „Онлайн-базирана система за анкети (ОБСА). Приет е варианта, предложен от доц. д-р А. Илиев за възлагане дипломна работа на такава тематика с научен ръководител вносителя на предложението;

- Възлага на катедрените ръководители и членовете на ФКК:

Да определят дисциплините и отговорниците по катедри за провеждане за анкета № 1;

да представят графици, включващи и четвъртокурсниците за провеждане на анкети № 1, 2 и 3;

Да започне водене на електронна книга за проследяване реализацията на завършилите специалностите във Филиала;

Протокол № 7 от 28.V.2008 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решение:

- Да се апробира ОБСА на сайта на дипломанта Г. Тъканов по време на анкетирането на студентите през месец V и VІ.2008 г.

Протокол № 9 от 09.VІІ.2008 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решение:

- Възлага на катедра Природо-математически науки процедурно да реши проблема за разполагане ОБСА в мрежата на системен администратор на ПУ.

Протокол № 11 от 08.ІХ.2008 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решение:

- Възлагат се задачите на катедрите: За учебната 2008/09 година да се определят дисциплините и преподавателите за анкета № 1 и да се съставят графици.

Протокол № 12 от 20.11.2008 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решение:

- Отдел „Учебен” да организира събирането на данните от анкетата на абсолвентите за тяхната реализация по време на промоцията им на 05.12.2008 г.

Протокол № 14 от 02.ІV.2009 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решения:

- Дава добра оценка за състоянието и ефективността на ОБСА след нейното усъвършенстване от автора.

- Да се изготви график на катедрено равнище за провеждането на анкети № 1-4 на новия адрес на ОБСА.

Протокол № 20 от 17.ІХ.2009 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решения:

- Във връзка с повишаване качеството на обучението да се предприемат мерки за контрол и отчетност на учебните и практически дейности и да се докладват на съответните ресори.

- Обявява за приключил приема на студенти за учебната 2009/10 г. и дава положителна оценка на реализирането на приема;

- Да се Ускори процеса на изграждане на стационарни мултимедии по катедри във връзка с повишаване качеството на обучение;

- Да се направи преглед на изпълнението на препоръките на експертните групи към НАОА.

Протокол № 21 от 01.Х.2009 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решения:

- Задължава ръководителите на упражнения да проверяват стриктно присъствието на студентите всяка седмица, а титулярите на дисциплините да обявят начина на контролиране присъствието на лекции;

- Засилване самостоятелните работи в различните форми. Те да се пазят 1 година в катедрите с оглед осъществяване на контрол;

- Преподавателите да засилят работата за мотивиране на първокурсниците за ефективна учебна дейност и организират учебната дейност в съответствие с индикаторите, отразени в Системата за качество;

- Да се ускори полагането на усилия за изпълнение на препоръки 1 и 6 от доклада на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА за професионално направление 4.3. Биологически науки. Отговорник: Ръководител на катедра „Природо-математически науки” и научно-преподавателския състав на катедрата, обслужващ специалността ЕООС;

Протокол № 23 от 05.ХІ.2009 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решения:

- Приема доклада и анализа от проверката за присъствието на студентите на учебни занятия, осъществена от отдел „Учебен”. Дава се не много добра оценка за присъствието на занятия и препоръчва на преподавателите да засилят работата по мотивирането на студентите за редовно присъствие на занятия и да осъществяват системен контрол;

- Отдел „Учебен” да организира събирането на данните от анкетата на абсолвентите за тяхната реализация по време на промоцията им на 12.12.2009 г. Филиалната комисия по качество да представи събраните данни и да ги даде на катедрените ръководители и членовете на комисията за анализ и интерпретиране.

Протокол № 24 от 26.11.2009 г. от заседание на разширен Директорски съвет, съвместно с ФКК.

Решения:

- Одобрява предложените от координатора доц. д-р Е. Николова за студентски обмен в Университет „Мария Склодовска – Кюри”, Люблин – Полша.

- Одобрява за преподавателски обмен по програма Еразъм за учебната 2009/2010 г. следните преподаватели:

1. гл.ас. д-р Силвия Нагулова Младенова за Тракийски университет - Одрин, Турция

2. доц. д-р Нина Димитрова Герджикова за Тракийски университет - Одрин, Турция

3. доц. д-р Ваня Господинова Кръстанова за Университет „Мария Кюри-Склодовска” - Люблин, Полша

4. гл.ас. д-р Мирослав Красимиров Михайлов за Университет „Мария Кюри-Склодовска” – Люблин, Полша.

5. доц. д-р Мария Стоянова Петрова за Тракийски Демокритов университет - Комотини, Гърция

6. гл.ас. Нина Томова Кехайова за Тракийски Демокритов университет - Комотини, Гърция.

Протокол № 1 от 13.01.2010 г. от заседание на Филиалната комисия по качество

Решения:

- Одобрява структурата и начина на представяне на събраните данни от анкетата за проследяване реализацията на кадри, проведена на 12.12.2009 г.

- Възлага на членовете на комисията да направят анализ и интерпретации на представените данни от анкетата за проследяване реализацията на кадри, както и от проведените през 2009 г. анкети и да се обсъдят по специалности в съответните катедри.


***


 • оценки на външни (български или чуждестранни) специалисти или институции по отношение качеството на образователния процес: отзиви за дейността на факултета (филиала или колежа), рецензии на учебни планове и/или учебни програми, мнения на работодатели:


Отзиви за обучението и цялостната дейност по специалност „Математика и информатика”, ФМИ, който подпомага обучението в същата специалност във филиала:

акад. проф. д.м.н. Петър Кендеров (ИМИ на БАН),

акад. проф. д.м.н. Стефан Додунеков (директор на ИМИ на БАН и председател на Съюза на математиците в България),

лекцията на президента на България г-н Георги Първанов, изнесена на 27.09.2005 г. в Университета на Бърно, Чехия.


Рецензии на учебни планове и/или учебни програми, мнения на работодатели

 • По мнение на работната група по математика на Европейския проект “Tuning Educational structuress in Europe” (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/), въве­де­ните от ФМИ бакалавърски програми в математическите спе­ци­алности отговарят най-точно на представата за бъдещото висше образование в Обединена Европа.

 • Рецензия на учебния план на специалността „Математика и информатика” за ОКС Бакалавър по професионално направление 1.3. във ФМИ на ПУ от проф. дпн Сава Гроздев (ИМИ на БАН).

 • Сравнителен анализ между учебните планове на специалността „Математика и информатика” за ОКС Бакалавър по професионално направление 1.3. във СУ, ПУ и ШУ от доц. д-р Славка Славова (Педагогически колеж – Добрич към ШУ).

 • Мнение от 12.І.2010 г. от фирма „Си Ес Си България” ЕООД за качеството на подготовката на назначен на длъжност „програмист” във Фирмата на завършили Филиала специалност „Математика и информатика”.

Отзиви за обучението и цялостната дейност по специалност „Екология и ООС”:

Становище от Община Смолян – кмет /Дора Янкова/ - 15.11.2007 г.

Становище от Областно пътно управление – Смолян – 14.11.2007 г.

Становище – Общинска администрация – Златоград –кмет /Мирослав Янчев/ - 14.11.2007 г.

Становище – Община – Мадан-кмет /Ат. Иванов/ - 14.11.2007 г.

Мнение на регионален ръководител на проект „Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите” – 12.11.2007 г. • Становище от 11.І.2010 г. на Мария Дамова – Мечкарска, директор на ПГИ „Карл Маркс” Смолян относно качеството в подготовката на педагогическите кадри на Филиала, работещи в гимназията в периода 2007-2009 г.

 • Мнения и референции за работата на наши кадри от специалност „Маркетинг” и „Туризъм” и качеството на обучение в специалността от Областния управител на град Смолян; Кмета на Община Смолян; РТА „Родопи” Смолян и от представители на бизнеса Гранд Хотел „Мургавец” – КК Пампорово; „Пампорово” хотели ООД; „Хотел Кипарис алфа”; хотел „Финландия” и др.

***

 1. Въведена система от стимули за академичния и административния персонал в зависимост от степента на участие в поддържане качеството на обучение и научно-изследователска дейност.


Поради недостатъчно финансиране на научноизследователската дейност, надеждно функционира само Системата за повишаване в научно звание.

Препоръчва се на щатните преподаватели да търсят контакти с оглед включване в екипи за участие в научни проекти към Пловдивския университет и други институции.

В определени граници, в зависимост от финансовите възможности, се отпускат и средства за участие в научни форуми. Щатните преподаватели не заплащат за публикуване в Годишника на Филиала.


*** 1. Научна дейност
2007

2008

2009

Общо

1.Научни статии у нас

37

34

46

117

2.Научни статии в чужбина

7

9

9

25

3.Монографии у нас

22

4.Монографии в чужбина


-

5.Учебни пособия

2

2

2

6

6. Участие в научни форуми у нас

21

30

20

71

7. Участие в научни форуми в чужбина

8

6

8

22

8. Организирани от факултета (филиала, колежа) научни форуми

7

5

7

1922.І.2010 г.

Гр. Смолян

ДИРЕКТОР:________

(доц. д-р И. Чобанов)
Свързани:

Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconИнформация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
Адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество (тя трябва да съдържа състава на комисията, проведените...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconРусенски университет
Вътрешноуниверситетска система за оценяване и поддържане качеството на образованието и академичния състав
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconТехническиуниверситет – софи я запове д
По решение на Академичния съвет във връзка с утвърдената от него Система на оценяване и поддържане на качеството на обучение в ту-софия...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав icon3. Управление на образователния процес
В университета функционира система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на образователния продукт, която е приета...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconМедицински университет плевен
Чл. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconУказание №12 за провеждане на професионалнопрактическо обучение на студентите от специалности към катедра
Чл. С това указание се конкретизират механизмите и реда за провеждане на практическото обучение, представени в Подсистема “Професионалнопрактическо...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconТехническиуниверситет – софи я
По предложение на деканите на факултети и ръководителите на филиали на ту-софия във връзка с приетата на 1 юли 2005 г от Академичният...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconПриложения към ръководството за прилагане на системата за оценяване и поддържане качеството на обучение в
Към ръководството за прилагане на системата за оценяване и поддържане качеството на обучение в
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconЕкспертна оценка на усъвършенстваните системи за управление на качеството на обучението Чл кор. Димитър бучков, председател на Националната Агенция за оценяване и акредитация от 1996 до 2000 г
Експертна оценка на усъвършенстваните системи за управление на качеството на обучението
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconУведомление относно вътрешната информация
Информация относно фактите и обстоятелствата по чл. 28 от Наредба No. 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом