Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война
ИмеПроблеми на сигурността на балканите в периода на студената война
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер54.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/63720/516229/version/1/file/Problemi-na-s

Код. Наименование на учебната дисциплина: проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война

Титуляри на курса: доц. Агоп Гарабедян Гарабедян

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Вид на дисциплината в МПОС: ИЗБИРАЕМ

Кредити: 3

Форма на обучение: РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

Часове: 30л.+0у.

Език на обучение: български
Методи на оценяване: Контролът при усвояването на материала и крайната оценка се формират въз основа на оценката на курсовия проект, степента на активност при устните събеседвания и оценката от изпита върху материала


Предварителни изисквания:


Цели на курса:

Дисциплината обхваща периода от Втората световна война до края на XX в. Разглеждат се в сравнителен план главните етапи от политическото и отчасти от социално-икономическото развитие на балканските страни, отношенията между тях, мястото им в биполярното противопоставяне Изток - Запад, рухването на тоталитарните режими, активизирането на етномалцинствените проблеми и свързаните с тях пригранични, езикови, културно-исторически, териториални и др. спорове и конфликти, които се очертават като едни от най-опасните предизвикателства пред социално-икономическия просперитет и сигурността в Европа на превала между двете хилядолетия.

Изучаването на общото и специфичното при развитието на балканските държави и степента им на зависимост от външни, извънрегионални фактори, ролята, която те играят при формирането на международните отношения в полуострова и извън него, перманентните конфликти между някои от тях, които дестабилизират един от най-чувствителните региони на Стария континент - Балканите, освен научната си .страна има и своите политически и практически измерения. Близкото и далечно минало осезаемо въздейства върху настоящето и сигурно ще влияе и върху бъдещето. Политиката се определя от съществуващата реалност, а историята е тази, която обяснява нейното възникване и утвърждаване.

Задачите, които си поставя обучението са съобразени с необходимостта от подготовката на квалифицирани специалисти, които на основата на натрупаните исторически познания да са в състояние да изследват и анализират съществуващите тенденции в политическото развитие на балканските страни, тенденциите в междудържавните и в междуетническите отношения и ролята и мястото на съответните фактори при формирането на политическата обстановка в региона, в който днес доминират усилията за приобщаване към евроатлантическите структури. Това ще им позволи в бъдеще не само да могат да се ориентират в сложните дебри на балканското минало и настояще, но и при необходимост да правят прогнози и да предлагат адекватни решения.

В учебния процес се използват статистически данни, анализират се отделни конституционни положения, двустранни и многостранни договори, представят се резултати от научни изследвания. Въз основа на сравнителния анализ се изтъкват общото и специфичното в развитието на проблемите, характерните особености на пораждащите се конфликтни ситуации, мястото и ролята на отделните фактори. Учебният курс съчетава получаването на знания с придобиването на конкретни практически умения за изследване и анализ на процесите и извличането на необходимите изводи.

Методи на преподаване: Основна е лекционната форма на преподаване. В часовете за упражнение магистрите защитават реферати или курсови проекти. Чрез тях се проверяват техните знания и умения. Тези форми дават възможност за задълбочаване на знанията, за самостоятелна работа с литературни източници и справочна литература. Консултациите имат конкретен и целенасочен характер и се използват при подготовка на курсовите проекти. Изготвят се казуси и текстове, които ще бъдат използвани в учебния процес.


Съдържание на дисциплината (анотации и теми)

В структурно отношение материалът в дисциплината е разпределен в осем основни теми на основата на проблемно-хронологическия принцип:

 • Следвоенното териториално-политическо устройство на балканските държави (40-те години на XX в.).

 • Формиране на двуполюсното блоково противопоставяне . на Балканите като проекция на отношенията Изток - Запад (50-те години на XX в.).

 • Балканите през 60-те години на XX в. Разновидности при тоталитаризма и криза в многопартийната парламентарна система.

 • Ерозия в блоковата структура и в противопоставянето на Балканите. Тенденция към двоична конфигурация (70-те и 80-те години на XX в.).

 • Фактори дестабилизиращи Югоизточния фланг на НАТО. Кипърският и Егейският проблеми в гръцко-турските отношения.

 • Конфликтът в Косово и в Македония и новата стратегическа концепция на НАТО. Албанският синдром на Балканите: исторически корени и съвременни измерения.

 • Етномалцинствената обстановка на Балканите през 90-те години на XX в. и кризата на традиционната национална държава. Дублетни държавни формиривания.

 • Евроинтеграционните процеси и многостранното регионално сътрудничество на Балканите през 90-те години на XX в.


Препоръчана литература:

 1. Хьош, Е. История на балканските страни. С., 1998.

 2. Манчев, К. История на балканските народи (XIX - XX в.). С., 1999.

 3. Балканите в политиката на големите държави. С., 1995.

 4. Националният проблем на Балканите. С., 1992.

 5. Георгиев, Л. Балканите между конфликта и мира. СУ, 1997.

 6. Христакудис, А. Балканската политика на Гърция през 90-те години. С., 2000.

 7. Илиев, И. Малцинствата на Балканите. С., 1994.

 8. Мартинов, М. Балканский кризис: народш и политика. М., 1998.

 9. Защита на малцинствата. Съвременни международни стандарти (сборник документи). С., 2001.

 10. Сборник на международни актове и договори. Дял I, дял П, С., 1944, 1945.

 11. Хаков, Дж. История на Турция през XX в. С., 2000.

 12. Гарабедян, А. Национално-освободителната борба и провъзгласяването на Република Кипър (1945-1960). С., 1989.

 13. Гарабедян, А. Събитията в Кипър от юли-август 1974 г. - начало на нов етап в развитието на кипърската криза. - Международни отношения, 1981, кн. 1, 42-55.

 14. Гарабедян, А. Провозглашение Северо- Кипрской Турецкой республики и усилия ГенералЬнаго секретаря ООН в преодолении противоречий в межобщиннмх переговорах. - ЕШдез ВаИсашциез, 2001,№ 1,3-24.

 15. Гарабедян, А. Кипърската политика на първото правителство на ТургутЙозал 1983-1987.

 16. 8шШа ЬаПсашка, № 23, 813-827.

 17. Шмаров, В. Кипр в средиземноморской политике НАТО. М., 1982.

 18. Манчев, К. История на Сърбия. С., 1999.

 19. Балканите. Политико-икономически справочник. С., 1982.

 20. Щерев, П. Политическата криза в Гърция (1958-1967). С., 1989.

 21. Лалков, М. От надежда към разочарование. Идеята за федерация в балканския югоизток 1944-1948.С., 1994.

 22. Общества в преход - теория и практика. В. Търново, 2000.

 23. Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на XX в. и Евроатлантическата интеграция на България. С., 1989.

 24. Манчев, К. и др. Национални проблеми на Балканите. С., 1998.

 25. Манчев, К. Националният въпрос на Балканите. С., 1995.

 26. Георгиев, Л. Бъдещето на Балканите. С., 1993.

 27. Нешев, К. Балканският сблъсък на цивилизациите. С., 1996.

 28. Чавдарова, М. Балканите. С., 1999.

 29. Христакудис, А. Многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и европейската интеграция (история и съвременност). С., 2002.

 30. Ива Николова, Н. Севдова. Косово. С., 1999.

 31. Бобев, Б., Кацори, Т. Близката и непознатата Албания. С., 1999.

 32. Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход. С., 1998.

 33. Европейско политическо сътрудничество и интеграция: перспективите на България. С., 2000.

 34. Списание "Международни отношения".

 35. Бюлетин на Министерство на отбраната.

Свързани:

Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconРадиостанция студената война
Един поглед към международното радиоразпръскване в Студената война, по-специално Радио "Свободна Европа" и Радио "Свобода"
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconМеждународна научна конференция
Евреите в източна европа и съветския съюз по време на втората световна война и студената война (1939-1989)“
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconАспекти на външната политика на Германия след края на Студената война
Код. Наименование на учебната дисциплина: Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconНационален институт за стратегически изследвания
България, работеща в областта на производството, търговията, услугите и сигурността, който въпреки условията на криза има дългосрочна...
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconИкономически аспекти на въоръжените конфликти в Персийския залив след студената война

Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconСветовния ред" излиза в края на 1996 г и още тогава е преведена на 22 езика. Семюел Хънтингтън първи отбелязва, че: "Световната политика навлиза в нова фаза и
Най-значимите констелации от държави вече не могат да бъдат отъждествени с трите блока от периода на студената война, а със седемте...
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconУвод 2
Нов етап в студената война (инициатива за стратегическа отбрана по времето на Р. Рейгън) 29
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconРеферат „ Латинска Америка през Студената война
В периода 1945-1989 почти няма държава от Латинска Америка, в която да не са извършвани преврати, съпътсвани с масово насилие, убийства...
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconТема: Външни отношения Унгария и нато за периода от 1990г до 1999г
След края на “студената война”, много европейски страни, в това число и Унгария, поемат външнополитически курс на присъединяване...
Проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война iconНа полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков
Недялков Д., Българската авиация през студената война, Военно издателство, С., 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом