Правилни к
ИмеПравилни к
страница1/5
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.149sou.org/docs/PRAVILNIK1.doc
  1   2   3   4   5

П Р А В И Л Н И К
За устройството и дейността

на

149 СОУ “ИВАН ХАДЖИЙСКИ”

гр.София


Утвърждавам


Директор:……………


/Л. Василева/


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. 149 СОУ “Иван Хаджийски” е средно общообразователно училище за обучение на ученици от I до XII клас и като част от системата на народната просвета полага основите на непрекъснатото образование на гражданите, като осигурява:

 1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

 2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

 3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

 4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

 5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

 6. завършване на основно и средно образование.

Чл. 2. (1) Гражданите ползват правото си на образование в училището

независимо от своята възраст.

(2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

(3) Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща образователна степен.

Чл. 3. Образователно-възпитателния процес в училището се регулира от единни държавните образователни изисквания.

Чл. 4. (1) Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

(2) В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

(3) В училището могат да се изучават религии в часовете, определени за задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. Обучението по учебния предмет "религия" се извършва съгласно инструкция, издадена от министъра на образованието и науката.

Чл. 5. Учениците ползват правото си на безплатно образование, като:

 1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

 2. ползват безплатно училищната база за развитие на интересите и способностите си.

Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително и се осъществява в дневна форма.

(2) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

(3) Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и по избор на родителите може да се извърши в полудневна група към 149 СОУ.

(4) На децата, завършили полудневна група, училището издава удостоверение за завършена подготвителна група.

Чл. 7. Училището осигурява подкрепяща среда за интегрирано обучение на ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

Чл. 8. Обучението на учениците се провежда на книжовен български език.

Чл. 9. 149 СОУ “Иван Хаджийски” е общинско училище и ползва имоти, които са публична общинска собственост.

Чл. 10. (1) Училището има право на:

 1. наименование, символи, ритуали, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията му;

 2. собствен кръгъл печат и печат с държавен герб;

 3. банкова сметка;

 4. данъчен номер и шифър по Булстат.

 5. въвеждане на униформено облекло или други отличителни знаци.

(2) Училището има право да:

 1. притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него;

 2. предоставя собствените си движими вещи и недвижими имоти под наем, реализира поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

 3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;

 4. патентова и продава продукти от своята дейност;

 5. определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло;

 6. определя начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;

 7. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

 8. издава документи за завършен клас и степен на образование;

 9. се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.

(3) Училището носи отговорност за:

 1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;

 2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

 3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;

 4. извършването на дейности и прояви, които потиворечат на законите на страната,ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.Глава втора

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 11. 149 СОУ е образователно-възпитателна институция в системата на народната просвета, която осигурява завършването на клас и придобиването на степен на образование.

Чл. 12. (1) Училищното образование според съдържанието на подготовката е общо.

(2) Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и учения на по-високо равнище чрез задължителноизбираемата или чрез профилираната подготовка съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование,общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

Чл. 13. (1) Училищното образование според степента е основно и средно.

(2) Основното образование се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален.

(3) Началният етап е от I до IV клас включително.

(4) Прогимназиалният етап е от V до VIII клас включително.

(5) Средното образование е с четиригодишен срок на обучение след завършено основно образование. Обучението се осъществява в профилирани паралелки.

Чл. 14. В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволява това.

Чл. 15. (1) Децата постъпват в I клас по молба на родителите или настойниците им.

(2) Учениците, постъпили в I клас се обучават по учебен план в съответствие на изискванията на Наредба № 6 от 28.05.2002 г.

(3) Училището разкрива не повече от 4 паралелки I клас с 24 ученика във всяка паралелка. При по-голям брой желаещи с предимство се записват децата, живеещи в ЖК Овча купел – 2. Попълването на паралелките се осъществява по реда на подадените молби за приемане в I клас.

Чл. 16. (1) Директорът на училището със заповед определя комисия за диагностициране на училищната готовност и запознаване на началния учител с резултатите, които следва да се използват при определяне на индивидуалните подходи за работа с детето.

(2) Диагностиката на училищната готовност, която се провежда в началото на училищното обучение, се извършва със стандартизиран диагностичен инструментариум - "Тест за диагностика на готовността на децата за училище" от Г. Бижков и Ф. Стоянова, Университетско издателство, изд. 1997 г.

(3) За ученици, които постъпват в 1 клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации, организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началният етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

Чл. 17. (1) При интегрирано обучение на ученици със специални образователни потребности със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател - класният ръководител на паралелката, и членове: педагогическия съветник и логопед.

(2) Екипът по ал. 1 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката на развитието на децата със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на училището.

Чл. 18. (1) Децата и учениците от полудневна група и от I до IV клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година.

(2) Преместването на децата и учениците от полудневната група и от І до ІV клас на 149 СОУ в друго училище се извършва с удостоверение за преместване ( за децата от полудневната група и удостоверение за училищната им готовност), което се подготвя и издава по следния ред:

 1. родителят или настойникът представя в канцеларията на 149 СОУ служебна бележка от училището, в което ще се премества ученикът;

 2. класният ръководител подготвя удостоверението за преместване/в два екземпляра/ и заедно със служебната бележка го предава на упълномощено със заповед служебно лице;

 3. упълномощеното служебно лице проверява удостоверението и отразява преместването в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст, а класният ръководител – в дневника на паралелката;

 4. удостоверението за преместване се подписва от помощник-директора по УД и се завежда в изходящия дневник на училището, като служебната бележка, уведомителното писмо до общината и полученото впоследствие потвърждение за записване стават неразделна част от издаденото удостоверение за преместване;

 5. в срок от 10 работни дни класният ръководител е длъжен да представи на помощник-директора по УД писменото потвърждение за записване на ученика, издадено от училището, в което той е преместен, или да уведоми писмено директора на 149 СОУ за извършено нарушение на чл.7, ал.1 от Закона за народната просвета.

(3) В деня на издаване на удостоверението за преместване упълномощеното служебно лице подготвя уведомително писмо за общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително училищно обучение. Уведомителното писмо се подписва от помощник-директора по УД и в 7-дневен срок се изпраща в съответната община.

(4) Ученици, обучавани в други училища, се записват в 149 СОУ след представяне на удостоверение за преместване, което се завежда във входящия дневник на училището, а уведомителното писмо до общината и до училището, от което ученикът е преместен стават неразделна част от него.

(5) В деня на представяне на удостоверението за преместване упълномощеното служебно лице вписва ученика в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст и подготвя уведомително писмо до училището от което ученикът се е преместил и до общината по местоживеенето му. Двата вида уведомителни писма се изпращат в7-дневен срок.

(6) Класният ръководител вписва новозаписания ученик в дневника на паралелката.

Чл.19. (1) В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началният етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

(2) На учениците, завършили I клас, училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети.

(3) Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка.

(4) На учениците, завършили IV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

(5) Удостоверенията по ал.1,2 и 4 се изготвят и регистрират от класния ръководител, проверяват се от помощник-директора по УД и се подписват от директора.

Чл. 20. Учениците, завършили началния етап на основно образование, продължават обучението си в V клас.

Чл. 21. Учениците от V до VIII клас могат да се преместват в друго училище и да се записват в 149 СОУ през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, при спазване на процедурите по чл.18, ал. 2 и 3.

Чл. 22. (1) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VI, VII или от VIII клас в спортни училища, от VII или от VIII клас в професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, както и при писмено заявено до директора на училището желание от страна на родителите или настойниците.

(3) Удостоверенията по ал. 2 се подготвят и издават по реда на чл.19, ал.5.

Чл. 23. (1) На учениците, завършили VIII клас, училището издава свидетелство за завършено основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.

(2) Документите по ал. 1 се подготвя от класния ръководител, проверява се от помощник-директора по УД, регистрира се от упълномощено служебно лице и се подписва от директора.

Чл. 24. (1) Приемане по утвърден държавен план-прием в 149 СОУ “Иван Хаджийски” е за ученици, завършили основно образование – в профилирани и непрофилирани паралелки за придобиване на средно образование.

(2) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година от началника на регионалния инспекторат по образованието на базата на направено в срок до 31 януари предложение на директора. Директорът прави предложението си за държавен план-прием за следващата учебна година след решение на педагогическия съвет.

(3) С държавния план-прием се определя броят на учениците в профилираните паралелки и непрофилирани паралелки след завършен VІІ и VІІІ клас.

Чл. 25. В паралелките с утвърден държавен план-прием учениците се приемат при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.

Чл. 26. (1) Ученици могат да се преместват в паралелки на 149 СОУ, формирани по реда на чл. 24, ал. 1, при наличие на свободни места.

(2) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(3) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в регионалния инспекторат по образованието на Министерството на образованието и науката.

(4) Преместването на учениците се извършва, както следва:

 1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок – по същия профил и при смяна на профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка;

 2. след успешно завършен клас при смяна на:

а) профил с друг профил;

б) професия с профил;

в) непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка.

(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред утвърдени със заповед на директора.

Чл. 27. При преместване на ученик от 149 СОУ помощник-директорът по УД издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща исканото от директора на приемащото училище копие от личния картона на ученика. В случаите, когато ученикът е подлежащ на задължително училищно обучение, преместването се извършва при спазване и на изискванията по чл. 18, ал. 2 и 3.

Чл. 28. За учениците, които са новозаписани в гимназиалната образователна степен паралелки на 149 СОУ и са подлежащи на задължително училищно обучение се спазват изискванията на чл. 18, ал. 4, 5 и 6. Копието от личния картон на ученика, с което той постъпва в 149 СОУ е неразделна част от личния му картон, издаден от училището.

Чл. 29. Учениците не могат да се преместват в последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана; профил с друг профил; професия с профил.

Чл. 30. (1) Завършването на гимназиален клас – IX, X и XI се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас по реда на чл.19, ал.5.

Чл. 31. (1) Учениците, завършили XII клас, полагат държавни зрелостни изпити, които се организират съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване.

(2) На учениците, положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.

(3) Учениците полагат два държавни зрелостни изпита, от които единият е по български език и литература, а вторият по учебен предмет от учебния план, по избор на ученика. По свое желание всеки ученик може да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от него учебен предмет от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, съгласно учебния план, по който се е обучавал.

(4) Редът и организацията за провеждане на държавните зрелостни изпити се определя с наредба, издадена от министъра на образованието и науката.

(5) В случаите, когато ученикът не е положил успешно държавните зрелостни изпити по ал. 3, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап съгласно чл. 24, ал. 7 от Закона за народната просвета.

Чл. 32. Получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът може да се яви отново на съответния изпит без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.

Чл. 33. Лицата, обучавали се в 149 СОУ и придобили право да се явяват на изпитите по чл. 32, могат да се явяват на тях само в 149 СОУ, при спазване изискванията на действащия учебен план по отношение на броя на изпитите и формата за оценяване към момента на явяването.

Чл. 34. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование, диплома за завършено средно образование се издава от директора на училището.

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

(3) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е бил издаден.

Чл. 35. Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.


  1   2   3   4   5

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом