Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
ИмеСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
страница1/4
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://ns.bvu-bg.eu/uploaded_files/20090520103200_Avtoreferat-R.Pandurska.doc
  1   2   3   4


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО ПРИ ВАК


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра „Човешки ресурси и социална защита”


Ралица Фердинандова Пандурска


ПЕНСИОННИ ПРОДУКТИ –

ПРОБЛЕМИ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА БЪЛГАРИЯ


АВТОРЕФЕРАТ

На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.02.16. Икономика и организация на труда


Научен ръководител:

Доц. д-р Лалко Дулевски


Рецензенти:

 1. Проф.д-р Нено Павлов

 2. Доц.д-р Йордан ХристосковСофия, 2009

Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство – София на и е насочен за защита в Специализирания научен съвет по национално стопанство при ВАК.

Разработката обхваща 193 страници текст, структурирани в увод, изложение в три глави и заключение. Към тях са добавени списък с използваните съкращения, 9 броя приложения и библиографска справка, съдържаща 71 източника на български език, 85 на английски, испански и руски език и 18 интернет страници. В основния текст са включени една фигура и две таблици.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на 19.05.2009г. от 13ч. в зала 3032 на Университета за национално и световно стопанство, Студентски град «Христо Ботев», София на открито заседание на Специализирания научен съвет по национално стопанство при ВАК. Материалите по защитата са на разположение в кабинет 3038 на УНСС. 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


1. Актуалност на изследваната проблематика


Въвеждането на многостълбов пенсионен модел в България през 2000г. е част от усилията, целящи достигане на по-високи и стабилни доходи на населението в надтрудоспособна възраст. За да се постигне по-висока ефективността на пенсионната система, се търсят различни варианти на комбиниране на разходопокривната с капиталовопокривната схема, които да сведат до минимум съпътстващите рискове и да изведат на преден план позитивните им страни. Динамичните демографски и социално-икономически промени поставят нови предизвикателства пред системата за пенсионно осигуряване, на които тя трябва да отговори своевременно, за да запази и подсили устойчивостта си в бъдеще.

Пенсионноосигурителните компании осъществяват своята дейност в изключително конкурентна среда. Затова те трябва да бъдат гъвкави и бързо адаптивни към изменящите се нужди и предпочитания на осигурените лица, които са следствие от промяната в техните ценности и стремежа към постигане на високи доходи след пенсиониране. През последните години потребностите от нови по-атрактивни пенсионни схеми, комбиниращи висока доходност и умерен риск, еволюират. Това налага осигурителният пазар да задоволи създалия се дефицит и да предложи нови продукти. В тази връзка е необходимo пенсионноосигурителните дружества да предвидят и по възможност да избегнат обективните рискове от заобикалящата ги среда, без да застрашават средствата на осигурените лица и собствената си стабилност.

Въпреки сравнително краткия опит, който страната ни е натрупала в управлението на фондове за допълнително пенсионно осигуряване и отдалечеността във времето на периода на масово изплащане на средства от капиталовопокривната система, се идентифицират потенциални проблеми в тази фаза. Тяхното своевременно констатиране, изследване и отстраняване е от първостепенно значение за запазване устойчивостта на пенсионната система, нейната платежоспособност, доверието на осигурените лица и бенефициентите и гарантиране на пенсии, адекватни на предишния получаван доход.

Необходимо е да се постави акцент върху проблемите, възникващи във фазата на изплащане на пенсиите, още преди тяхното проявление, за да се предотвратят евентуалните негативни последици както за пенсионноосигурителните дружества, така и за техните клиенти – осигурените лица и пенсионерите. Това би гарантирало стабилността на осигурителните институции и би повишило интереса на лицата към допълнителното пенсионно осигуряване, които ще бъдат склонни да отделят по-голяма част от текущия си доход, инвестирайки в своето бъдеще, когато ще преминат в надтрудоспособна възраст и няма да са в състояние да придобиват трудови доходи.


 1. Обект и предмет на изследването


Обект на настоящото изследване са пенсионноосигурителните дружества и фондове. Акцентът е поставен върху българския пенсионен модел, а доколкото се правят и съответните съпоставки – и върху пенсионните модели в някои страни с традиции по отношение на допълнителното пенсионно осигуряване.

Предмет на разработката са пенсионните продукти, които са регулирани в Законодателствата на съответните държави и проблемите, съпътстващи тяхното изплащане.


 1. Цели и задачи на изследването


Основната цел на дисертационния труд е: Основавайки се на направения анализ на българската пенсионна система, да се откроят проблемите във фазата на изплащане на средства от допълнителното пенсионно осигуряване. На базата на чуждестранния опит в извършването на пенсионни плащания, да се направят предложения за оптималното гарантиране интересите на осигурените лица и бенефициентите, запазвайки стабилността на пенсионноосигурителните дружества.

За постигане на целите, са формулирани следните задачи:

  • Представяне спецификата на българската пенсионноосигурителна система и факторите, които оказват влияние върху нея, акцентирайки върху значимостта на допълнителното пенсионно осигуряване за повишаване на пенсионните доходи на населението.

  • Анализиране на видовете пенсионни продукти, познати в практиката и извеждане на техните предимства, недостатъци и рискове, които крият в себе си.

  • Изследване опита по изплащане на допълнителни пенсии в различни страни по света с традиции в това отношение.

  • Проучване на законовите разпоредби и произтичащата от тях практика по изплащане на пенсии от допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в България.

  • Представяне на авторските виждания за проблемите при изплащане на пенсии от капиталовопокривната система у нас и очертаване рисковете, които биха могли да се проявят при този процес.

  • Разработване на предложения за мерки за преодоляване на проблемите във фазата на изплащане и оптимизиране процеса на предоставяне на пенсии.
 1. Методика на изследването


За постигане на поставените цели и описаните задачи са използвани традиционните методи по отношение на теорията и практиката на изследваната област: аналитичен, сравнителен, индуктивен и дедуктивен.

В хода на проведения анализ са проучени редица информационни източници, като монографии, публикации, учебници, статии в периодичния печат и интернет, както на български, така и на чуждестранни автори, специалисти по проблемите на пенсионното осигуряване. Настоящата разработка се базира и на официални български и чуждестранни документи, национални и международни законови разпоредби и статистически данни.


 1. Изследователска теза


Основната теза на дисертацията е: Своевременното идентифициране на проблемите, проявяващи се във фазата на изплащане на средствата от допълнителното пенсионно осигуряване, тяхното проучване и преодоляване, са едни от ключовите фактори за достигане и запазване на стабилността на пенсионната система и постигане на по-високи доходи на бенефициентите, които да им гарантират достоен живот в надтрудоспособна възраст. Оптимизирането на фазата на изплащане на средствата и разработването на пенсионни продукти, удовлетворяващи в по-висока степен нуждите на хората, е свързано с редица промени в тази посока, а конкретните им параметри би следвало да бъдат установени, след като се изучат добрите практики в страните с традиции в тази област.


 1. Ограничения на изследването


Настоящото изследване е проведено при следните ограничения:

 • Акцент е поставен единствено върху онези аспекти на системата за пенсионно осигуряване, които имат непосредствено отношение към фазата на изплащане на средствата от допълнителното пенсионно осигуряване. Поради ограниченията в обема и обхвата на разработката, не са разгледани или не е отделено достатъчно внимание на въпроси, които не касаят пряко този проблем, в това число неговите финансови, актюерски и счетоводни аспекти .

 • Дисертацията не си поставя за цел да разработи цялостен модел на пенсионно осигуряване или да предложи принципно нови пенсионни продукти, а да представи предимствата и недостатъците на досега съществуващите такива и да покаже алтернативи, измежду които би могло да се направи оптимален избор, свеждащ до минимум рисковете за осигурителната система и бенефициентите.

 • В разработването на анализите е използвана наличната официална информация, систематизирана от националните институции, тъй като съществуват трудности при намирането на подробна първична информация, свързана с дейността на пенсионноосигурителните дружества в България.

 • Разгледана е единствено възможността за изплащане на пенсионни продукти в България.
 1. Обхват и структура на изследването


Изследването е в обем от 195 страници текст, структурирани в увод, три глави и заключение. Към дисертацията е добавен списък с използваните съкращения, девет приложения и библиографска справка.


В съдържателно отношение дисертацията е структурирана по следния начин:


УВОД

1. ПЪРВА ГЛАВА: Българският пенсионен модел

1.1. Проблеми на българската пенсионна система преди нейното реформиране

   1. Демографски проблеми

   2. Социално-икономически проблеми

1.2. Системи за финансиране на социалното осигуряване

1.2.1. Разходопокривна система

1.2.2. Капиталовопокривна система

   1. Комбиниране на системите за финансиране на социалното осигуряване

1.3. Българският пенсионен модел

1.3.1. Първи стълб

1.3.2. Допълнително пенсионно осигуряване

1.3.2.1. Втори стълб

1.3.2.2. Трети стълб


 1. ВТОРА ГЛАВА: Пенсионни продукти

  1. Период на натрупване и период на изплащане на средствата

  2. Видове пенсионни продукти

2.2.1. Еднократно изтегляне на средствата

2.2.2. Програмирано изтегляне на средствата

2.2.3. Пожизнена пенсия (анюитет)

2.2.3.1. Видове анюитети

2.2.3.2. Цена на анюитета

2.3. Институции, извършващи пенсионни плащания

2.4. Пенсионният пазар в някои страни

2.4.1. Чили

2.4.2. Аржентина

2.4.3. Колумбия

2.4.4. Мексико

2.4.5. Великобритания

2.4.6. Франция

2.4.7. Холандия

2.4.8. Унгария

2.4.9. Чехия

2.4.10. Латвия

2.4.11. Казахстан


 1. ТРЕТА ГЛАВА: Фазата на изплащане на пенсии в България – проблеми и перспективи

3.1. Фондове за допълнително пенсионно осигуряване – същност и особености

   1. Плащания на пенсионните фондове

3.1.1.1. Универсални пенсионни фондове

3.1.1.2. Професионални пенсионни фондове

3.1.1.3. Доброволно пенсионни фондове

3.1.1.4. Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

   1. Пенсионни резерви

  1. Българският пенсионен пазар

  2. Пенсионни продукти, предлагани от българските пенсионноосигурителни дружества

  3. Проблеми, възникващи във фазата на изплащане на средствата от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

  4. Необходими промени във фазата на изплащане на пенсиите


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СЪКРАЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


 1. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


УВОД

В увода е подчертана актуалността на разглеждания проблем и е формулирана е изследователската теза. Дефинирани са основната цел, обектът и предметът на изследването и са поставени конкретните задачи в дисертационния труд.


ПЪРВА ГЛАВА: БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕН МОДЕЛ

Първата част е посветена на същността и особеностите на българската пенсионна система и проблемите, налагащи нейното реформиране. Особено внимание е обърнато върху системите за финансиране на пенсионното осигуряване и начините за намаляване на съпътстващите ги рискове.


1.1. Проблеми на българската пенсионна система преди нейното реформиране1

До 2000г. системата на задължително пенсионно осигуряване в България функционира изцяло на разходопокривен принцип. При този модел на финансиране от вноските, удържани от осигурените лица, се изплащат пенсиите и обезщетенията на настоящите бенефициенти. В момента на въвеждането на солидарната система демографската, икономическата и социалната конюнктура в страната е била коренно различна от съвременната и затова тя е била изключително подходяща като начин за компенсиране на сбъдналите се социални рискове. В днешно време, обаче, тя изпитва редица проблеми:

   1. Демографски проблеми

Върху разходопокривната система оказват влияние следните демографски фактори:

 • Брой на населението – на базата на неговата численост се определя броя на настоящите и бъдещите осигурени лица и бенефициенти на пенсионната система.

 • Съотношение на населението под, в и над трудоспособна възраст. В подтрудоспособна възраст са лицата, които все още не са навършили възраст, при която физическото и психическо развитие да им позволи да се присъединят към работещото население. В Кодекса на труда е определено, че тази възраст в момента е 16г. Трайното застаряване на населението е процес, който се наблюдава не само в нашата страна, но и в цяла Европа. Проблемът в България е, че тази негативна тенденция е подсилена от съчетанието между отрицателен естествен и механичен прираст, висока хронична безработица и огромен дял на недекларираната заетост. Към това трябва да се добави и големия брой на лицата, които имат право на по-ранно пенсиониране и ниската пенсионна възраст при мъжете и жените, както и недостатъчнатa осигурителна основа2. Всички тези процеси оказват изключително негативно влияние върху старата пенсионноосигурителната система и тяхното изучаване, осмисляне и анализиране е от съществена важност за българския осигурителен модел.

    • Коефициента на зависимост, представляващ съотношението между броя на бенефициентите и осигурените лица.

    • Средната продължителност на живота – тя оказва пряко влияние върху разходопокривната система, тъй като именно от нея зависи периода, през които ще се изплащат пенсиите на бенефициентите. Колкото по-дълъг е той, толкова по-големи са разходите на пенсионноосигурителната система.

    • Естествен прираст на населението – той представлява разликата между броя на родените и броя на починалите индивиди в териториалната единица през определен период от време, най-често една календарна година. От 1990 г. насам умират повече лица, отколкото се раждат, в резултат на което населението на страната непрекъснато намалява.

Раждаемостта се повлиява от тоталния коефициент на плодовитост, (средния брой живи раждания, които една жена има през целия си детероден период), коефициента на детската смъртност (броя умрелите деца преди навършването им на еднoгодишна възраст на 1000 живородени деца през същата година).

Смъртността от своя страна е обусловена от коефициента на детската смъртност (броя умрелите деца преди навършването им на еднoгодишна възраст на 1000 живородени деца през същата година), преждевременна смъртност сред лицата под 65-годишна възраст, съотнесени към всички починали.

 • Миграционният (механичният) прираст на населението – представлява разликата между заселилите се (имигрирали) и изселилите се (емигрирали) лица на територията на една страна. Механичният прираст на населението е фактор, оказващ съществено влияние върху Държавното обществено осигуряване, тъй като той променя числеността на осигурителната съвкупност. Преобладаващата част от емигрантите са млади хора, на които им предстои дълъг период преди пенсиониране, през който те ще работят активно, ще участват в производството на брутния вътрешен продукт на страната и ще внасят осигурителни вноски, от които ще се изплащат задълженията към настоящите бенефициенти. Вместо да подпомагат нашата осигурителна система, те работят и се осигуряват в чужбина, с което увеличават притока на свежи пари в осигурителните системи на страната, която ги е приела. Актюерите от Националния осигурителен институт допускат, че с постигането на устойчиви икономически показатели, намаляването на инфлацията, повишаването на реалната работна заплата, намаляването на безработицата и др., емигрантският поток ще намалее и миграционното салдо ще се доближи до нулеви стойности.
   1. Социално-икономически проблеми

 • Брутен вътрешен продукт на страната – той представлява паричното изражение (по пазарни цени) на стоките и услугите, произведени в икономиката за определен период от време, обикновено година или тримесечие3. БВП може да се отчита по текущи цени, по постоянни цени в абсолютен размер и на глава от населението, като според всички начини за измерване, през последните години той бележи стабилен ръст.

 • Равнището на средномесечните осигурителните доходи на населението. Този показател е в основата на разходопокривната система, при която от събраните приходи от осигурителни вноски се изплащат полагаемите суми на бенефициентите. Следователно колкото по-широка е осигурителната основа, върху която се начисляват вноските, толкова по-големи ще са постъпленията в бюджета на публичната пенсионна система, а плащанията към бенефициентите ще бъдат по-съществени.

Тенденцията към увеличаване на този показател благоприятства разходопокривната система, но е необходимо процесът да бъде ускорен, защото пенсионните доходи все още изостават значително от работната заплата, разходите при този начин на финансиране са големи, а е необходимо да се запази солидарността между поколенията. Причината за сравнително ниските средномесечни осигурителни доходи в България се корени в ниската производителност на труда, високата безработица, огромния дял на недекларираната заетост и масовото осигуряване на работещите върху доходи, по-ниски от реалните.

 • Размерът на минималната работна заплата в страната оказва влияние върху пенсионноосигурителната система, тъй като от този показател зависи до голяма степен осигурителната основа и постъпленията от осигурителни вноски както за задължителното, така и за доброволното осигуряване. Освен това е необходимо да се провежда целенасочена подоходна политика от страна на българското Правителство, за да може от една страна да нарастне равнището на минималното заплащане, а от друга да се увеличат осигурителните доходи на населението и да се откъснат от минималните осигурителни прагове. По този начин би могла да се увеличи осигурителната основа и приходите на Държавното обществено осигуряване да се умножат и така да се преодолеят част от най-съществените проблеми на разходопокривната система. За да се постигне реално повишение на равнището на работната заплата, което да доближава това в страните от Европейския съюз, е необходимо да се предприемат мерки за нарастване на производителността на труда на работниците, тъй като само по този начин може да се оправдае повишеното заплащане.

 • Коефициентът на заместване на доходите – той представлява съотношението между осигурителното плащане след пенсиониране и дохода, върху който са начислявани осигурителни вноски преди това. Пенсиите, които се изплащат от разходопокривната система, са твърде ниски и недостатъчни, за да могат пенсионерите да посрещнат текущите си нужди.

 • Данъчната и осигурителната тежест - на фона на ниските осигурителни доходи на работещите, данъчното и осигурителното бреме в нашата страна остава високо за една не малка част от населението, която е с най-ниски доходи, поради което те се включват към работещите в сивия сектор. Тенденцията е този товар да намалява постепенно и така да се редуцира общата осигурителна тежест и преди всичко вноските, които се дължат от работодателите и да се стимулира тяхната събираемост.

  • Равнището на заетостта и безработица в страната – то рефлектира сериозно върху състоянието на Държавното обществено осигуряване, тъй като от броя на работещите зависи числеността и структурата на осигурителната съвкупност. Безработните са лица, които са в активна трудоспособна възраст, но поради пазарната конюнктура не могат да започнат работа, да печелят трудови доходи, върху които да се начисляват осигурителни вноски. Вместо това те се явяват бенефициенти на разходопокривната система и по този начин увеличават нейните разходи. Процесите на трудовия пазар се анализират с помощта на някои важни показатели, сред които: коефициент на икономическа активност, брой на заетите и безработните лица, коефициент на заетост и безработица, лица извън работната сила, обезкуражени работници, равнището на недекларираната заетост и пр.


1.2. СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

   1. Разходопокривната (PAY-AS-YOU-GO) система се изразява в събиране на осигурителни вноски от работодателите и работниците, с които се покриват краткосрочните и дългосрочните плащания на настоящите бенефициенти. Фундаментален принцип е този на солидарността.

   2. Капиталовопокривната система – за нея е характерно събиране на вноски от работодателя и работника, акумулирането им в специален фонд, управляван от частни осигурителни компании. Средствата се съхраняват в индивидуални осигурители партиди, инвестират се в регламентирани от закона финансови инструменти, капитализират се, а от натрупаните средства се изплащат полагаемите се суми на бенефициентите.

Тези системи все по-рядко съществуват самостоятелно, и затова се търсят различни варианти, за да се минимизират съпътстващите ги рискове:

   • Създаване на „сребърен фонд”, в който се натрупват средствата от приватизацията, от бюджетните излишъци, от лицензионна и регистрационна дейност и др.

   • Осигуряване с условно дефинирани вноски, представляващо комбинация между разходопокривната и капиталовопокривната схема.

   • Съчетаване на разходопокривната с капиталовопокривната система.

   • Заделяне на излишъците на Държавното обществено осигуряване в годините, в които приходите надвишават разходите.

   • Отслабване водещата роля на разходопокривната система и акцентиране върху капиталовопокривен начин за финансиране на пенсионното осигуряване.

   • По-тясно обвързоване на обезщетенията, отпускани от разходопокривните фондове, с осигурителния принос на лицата.


1.3. БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕН МОДЕЛ

Настоящата пенсионноосигурителна система в България е тристълбова:

  • Първи стълб – пенсии, финансирани от фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване;

  • Втори стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсални или Професионални пенсионни фондове;

  • Трети стълб – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в Доброволни пенсионни фондове и фондове за Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;

1.3.1. ПЪРВИ СТЪЛБ

Първият стълб на пенсионносигурителната система е регламентиран в част първа от Кодекса за социално осигуряване. От него се предоставят пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване. Този стълб функционира изцяло на разходопокривен принцип и участието в него е задължително.

В дисертацията са разгледани последователно категориите осигурени лица и осигурители, осигурителните вноски, които дължат те, както и осигурителния доход.

Правото за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при акумулиране на определен брой точки, който е различен за мъжете и жените. Точките представляват сбора от осигурителния стаж и възрастта на осигуреното лице. Повишаването на пенсионната възраст е продиктувано от влошената демографска структура на населението, намаляващия брой на осигурителната съвкупност и на населението в подтрудоспособна и трудоспособна възраст, съчетано с все по-голямо нарастване на пенсионерите. Към това трябва да се добави увеличената средна продължителност на живота, особено на жените и съпровождащия я по-дълъг пенсионен живот, което увеличава разходите на солидарната система.


Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя по следната формула:

P = Od . q . n. p /100 , където:

Р – размер на полагаемата се пенсия за осигурителен стаж и възраст;

Od – средномесечният осигурителен доход за страната за 12-те календарни месеца, предшестващи пенсинирането;

q- индивидуален коефициент на осигуреното лице, който се изчислява по различен начин в зависимост от периода, през който е натрупван осигурителния стаж;

n- броя години действително изслужен осигурителен стаж от лицето;

p/100 – цената (тежестта) на една година осигурителен стаж.


Настоящата пенсионна формула акцентира върху действителния осигурителен принос на лицето в публичната пенсионна система. Елементите в нея стимулират работещите да се осигуряват върху реалните си доходи и да останат на трудовия пазар възможно най-дълго време, като по този начин след пенсиониране ще получат по-висок доход. В същото време системата ограничава прекомерните преразпределителни процеси, посредством фиксирането на максимален осигурителен праг. По този начин се освобождава финансов ресурс, който ще се насочи към капиталовопокривната система и така ще се повишат пенсионните доходи на населението и ще се постигне раздвижване на капиталовите пазари.


1.3.2. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Вторият и третият стълб на българската пенсионноосигурителна система, съответно допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, имат редица сходства в принципите на организацията и устройството си. Според чл. 120а от Кодекса за социално осигуряване, допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в универсални, професионални, доброволни пенсионни фондове и фондове за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, които са учредени и се администрират от дружества за допълнително пенсионно осигуряване. Тези компании са акционерни дружества, лицензирани по социалния Кодекс и Търговския закон с единствен предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване.

Осигурителните фондове от своя страна са юридически лица, съществуващи отделно от осигурителните дружества. Пенсионните фондове не отговарят с активите си при загуби в резултат на действията на управляващите ги дружества, а това правят учредилите ги пенсионноосигурителни компании. Фондовете не могат да обявят фалит, това може да се случи единствено с управляващото ги дружество. В този случай фондовете на дружеството, обявило несъстоятелност, се сливат с фондове, основани от друго дружество от същия тип, като средствата, натрупани по личните партиди на осигурените лица, се запазват.

В тази част от дисертацията са обяснени особеностите на допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване, акцентирайки върху изискванията за учредяване и преобразуване на пенсионноосигурителните дружества и фондове, минималния капитал на компаниите, отчетността и съхраняването на средствата, гарантирането на интересите на осигурените лица, бенефициентите и осигурителните компании, начините за контрол над дружествата и фондовете и пр.


1.3.2.1. ВТОРИ СТЪЛБ

Според чл.120а на КСО Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, функциониращи на капиталовопокривен принцип. Този стълб покрива осигурителните рискове старост, инвалидност и смърт.

Тук е обърнато внимание на лицата, които задължително се осигуряват в двата фонда, техните осигурителни права, възможностите за данъчни облекчения, инвестиционните ограничения, изискванията за гарантиране изпълнението на задълженията към осигурените лица, минималната доходност и др.


1.3.2.2. ТРЕТИ СТЪЛБ

Третият стълб на българската пенсионноосигурителна система е допълнително доброволно пенсионно осигуряване Съгласно чл.209, ал.1 от КСО то се осъществява въз основа на участие в доброволен пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, учредени и управлявани от лицензирано пенсионноосигурително дружество.

Акцент е поставен върху принципите, на които почива доброволното осигуряване, осигурените лица и техните права при сбъдване на осигурителен риск, реда за създаване и използване на резерви в дружеството и управляваните от него фондове, осигурителните вноски, отчетността на средствата, възможностите за изтегляне или прехвърляне на натрупаните суми, инвестиционния режим, на който подлежат средствата във фондовете, данъчните облекчения и др.

Въвеждането на допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми е новост за нашата страна, но то съществува от дълги години в редица страни по света, в които то формира втория стълб от пенсионноосигурителните им системи. С предлагането на този тип осигуряване у нас се цели да се хармонизира нашия осигурителен модел с този на „стара Европа” и да се създаде единен пазар на услугите по професионалното пенсионно осигуряване в рамките на Европейската икономическа общност. По този начин се създават предпоставки за съществуването на т.нар. „паневропейски фондове”, които спомагат за осъществяването на регламентираните в Договора от Маастрихт изисквания за свободно движение на хора, стоки и капитали в европейските страни и се гарантира прилагането на Директива 98/49/ЕО относно запазване на допълнителните пенсионни права при движение в Общността.4 Така се откриват възможности за трансгранична дейност на пенсионноосигурителните дружества.

С въвеждането на четвъртия пенсионен фонд – за доброволно осигуряване по професионални схеми, се доизгражда цялостната архитектура на българския пенсионноосигурителен модел. По този начин нашата пенсионна система е хармонизирана с тези на развитите европейски страни, като в същото време отразява спецификата на националните ни проблеми, стремейки се да комбинира положителните черти на разходопокривната и капиталовопокривната система. Това прави нашия пенсионен модел уникален в света, а от него черпят опит държави, на които им предстои да предприемат реформи в тази област.

  1   2   3   4

Свързани:

Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconПри вак университет за национално и световно стопанство
Специализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак университет за национално и световно стопанство
Насоки за усъвършенстване маркетинговата стратегия на фирмите за експресни доставки
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално и световно стопанство при вак
Усъвършенстване управлението на разходите за лекарства, финансирани от публичните фондове в българия
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак
Специализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак университет за национално и световно стопанство...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден на 09. 03. 2010 г от катедра "Национална и регионална сигурност" при Университета за национално и...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита в Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при Висшата атестационна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом