Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
ИмеСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер97.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008/119-123 desesislava gabrovsk
ПЕНСИОННА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ


PENSION SYSTEM IN REPUBLIC BULGARIA.

STRUCTURAL ANALYSIS


Десислава Габровска


Резюме: Пенсионната система е задължителен елемент във всяка една социална защитна система. От началото на 2000 год. в България започна да функционира нова пенсионноосигурителна система, изградена от три основни стълба: задължително пенсионно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна система на финансиране и дефинирани вноски, акумулирани в индивидуални партиди.

Ключови думи: социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване


Abstract: The pension system is an obligatory element in each social security system. Since 2000 a new pension system has been functioning in Bulgaria. It consist of three main pillars: obligatory pension insurance, additional obligatory pension insurance, additional optional pension insurance. The additional pension insurance is built on the ground of private-organized and governed pension funds, capital covering pension system and fixed payments, accumulated in individual batches.

Keywords: social policy, pension system, obligatory pension insurance, additional obligatory pension insurance, additional optional pension insurance.


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Социалната политика е съвкупност от всички мерки, които трябва да защитят хората от онези рискове, които не биха могли чрез индивидуални мерки да бъдат изключени, или пък това би станало по неефикасен начин. Социалната политика регулира широка гама от социални отношения в редица области, между които заетостта, доходите, образованието и др. Всички те, включително и социалното осигуряване и социалнато подпомагане, гарантират социалната сигурност на индивидите. За да може една държава да гарантира стабилна социална сигурност, тя трябва да бъде в състояние на икономическа стабилност. Единствено икономическият просперитет може да осигури пълно решаване на социалните проблеми на населението.

Основно място в осигурителната система заема пенсионното осигуряване. Пенсионната система е задължителен елемент във всяка една социална защитна система.

ІІ. АНАЛИЗ

В България част от пенсионната система организационно е включена в т.нар. система за държавно обществено осигуряване /ДОО/. ДОО е държавна структура, която се управлява от специализирани държавни агенции и в нея са обособени три отделни фонда:

 • Фонд „Пенсии” – обхваща един от елементите на пенсионната система, т.нар. задължително пенсионно осигуряване /І стълб/. С промените в Кодекса за социално осигуряване от ноември 2007г.осигурителните вноски за лицата, родени преди 1 януари 1960г. – от 1 януари до 30 септември – 23% ; от 1 октомври до 31 декември – 22%. За лицата родени след 31 декември 1959г. – от 1 януари до 30 септември – 18%; от 1 октомври до 31 декември – 17%.

 • Фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3.5%. От този фонд се изплащат обезщетения за временна нетрудоспособност, за бременност и майчинство и обезщетения за отглеждане на малко дете.

 • Фонд „ Трудова злополука и професионална болест” – акумулират се от 0.4 до 1.1% от осигурителния доход, по групи основни икономически дейности. Обезщетенията се определят от Закона за държавния бюджет и се изплащат за трудова злополука или заболяване при упражняване на трудовата дейност.


 От началото на 2000 год. в България започна да функционира нова пенсионноосигурителна система, изградена от три основни стълба:

1. задължително пенсионно осигуряване;

2. допълнително задължително пенсионно осигуряване /професионален и универсален фонд/;

3. допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

 Създаването и дейността на тристълбовата система на пенсионно осигуряване бяха нормативно уредени с приемането на Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване /1999 год./ и на Кодекса за задължително обществено осигуряване /2000 год./. С приемането на новия Кодекс за социално осигуряване / ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 год./ на практика беше създадена единна нормативна база, уреждаща обществените отношения, свързани както с държавното обществено осигуряване, така и с допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. 

Основната цел, която трябва да се постигне чрез новата система на пенсионно осигуряване е хармонизиране на българското законодателство с това на страните от Европейския съюз с цел повишаване на жизнения стандарт на бъдещите пенсионери.

Чрез своето комплексно действие приетите документи трябва да решат следните основни проблеми на осигурителната защита в България /Изт.[3]/:

- да създадат финансова стабилност на задължителното социално осигуряване;

- да преразпределят отговорностите и финансовите тежести по осигурителната защита между работодателите, осигурените лица и държавата;

- да създадат възможност на гражданите по индивидуален път да постигнат по-високо равнище на осигурителните плащания;

- да създадат възможност на фирмите, ползвайки се от данъчни облекчения, да участват извън задължителното сациално осигуряване във формирането на по-високо равнище на осигурителните плащания и с това да развият едно основно направление на фирмената социална политика;

- да преведат в съответствие правата и задълженията на осигурените лица, въвеждайки по-строги изисквания за придобиване право на обезщетения и пенсии;

- да създадат модел на пенсионна система, който да отчита в по-голяма степен изискванията за индивидуарна и социална справедливост;

- да създадат частно управляван сектор за осигурителна дейност и с това да въведат пазарните принципи и конкуренцията в осигуряването;

- да дадат възможност за избор на осигурените лица на осигурителния фонд, който да управлява натрупаните по индивидуалните им партиди пари. Изборът сам по себе си ще бъде проява на самоотговорност и участие на всеки индивид в осигурителната дейност;

- чрез системата за частноуправляваните осигурителни фондове и пласираните от тях средства за инвестиции да се съдейства за ускоряване на икономическото развитие и за превръщането на тези инвестиции в реален фактор за повишаване на осигурителните плащания;

Новият тристълбов модел комбинира два различни принципа – разходо-покривният  /при задължителното пенсионно осигуряване/ и капиталово–покривният /при допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване/. Тенденцията към постепенно намаляване на вноската, която остава в държавното обществено осигуряване, ще доведе до постепенно възстановяване на справедливостта в пенсионното осигуряване. Управлението на все по-голяма част от вноските от Дружества за допълнително пенсионно осигуряване, на капиталовопокривен принцип, ще доведе до възстановяване на пряката връзка между размера на вноските и размера на получаваната пенсия.

Поради задължителния си характер І и ІІ стълб обхващат практически цялото заето население, докато ІІІ стълб е достъпен за лица с по-добри икономически възможности, които могат да заделят от текущия си доход допълнителни вноски, а също и лица, работещи във фирми, които са сключили договори за допълнително осигиряване на своите сътрудници с избрани от тях осигурителни дружества и фондове.

Вече изградената нормативна база на осигурителната защита се концентрира в няколко посоки /Изт. [3]/:

 • Обхващане на онази част от трудоспособното население, която е заета в сенчестата икономика, в системата на задължителното пенсионно осигурявене;

 • По-пълно обхващане на доходите, върху които следва да се начислят осигурителни вноски. От това зависят както постъпленията за задължителното пенсионно осигуряване, така и равнището на бъдещите пенсионни доходи на осигурените лица;

 • Нормално и ефективно функциониране на частноуправляваните пенсионни фондове;

 • Създават се предпоставки, при които допълнителните доброволни пенсионни системи се ползват от по-широк кръг лица: с доходи под и около средните за страната;

 • Гарантират се пенсионни доходи, отговарящи на международните минимални норми и европейските стандарти.


Задължителното допълнително пенсионно осигуряване е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31.12.1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд.

Основните принципи на допълнителното задължително пенсионно осигуряване са:

 1. Задължителност на осигуряването – задължително се осигуряват в професионален фонд лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, а в универсален фонд – родените след 31.12.1959 год., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване;

 2. Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски  и от разпределената доходност от тяхното инвестиране;

 3. Право на лично разпореждане със средствата по индивидуалните партиди – само осигурените лица и техните наследници имат права върху натрупаните средства при придобиване право на пенсия;

 4. Осигуряване чрез дефинирани вноски – предварително е определен точният размер на осигурителните вноски и периодичността на тяхното плащане;

 5. Осигуряване въз основа на писмен договор – в осигурителния договор точно са регламентирани правата и задълженията на осигуреното лице и съответния пенсионен фонд;

 6. Резултативен размер на пенсията – размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, на основата на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето към момента на пенсиониране; пола и възрастта на лицето при пенсиониране; техническия лихвен процент; вида и срока на пенсията; биометричните таблици за очакваната продължителност на живота /за пожизнената пенсия/.

 7. Изплащане на пенсия след сключване на пенсионен договор – при придобиване право на пенсия лицето сключва с пенсионния фонд пенсионен договор, в който точно са фиксирани видът, размерът и срокът за получаване на пенсията.

 8. Право на информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.

 9. Юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове – средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество.

 10. Строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионни фондове – държавата чрез своя контролен орган, Комисията за финансов надзор, следи за точното спазване на законовите изисквания и налага санкции при констатирани нарушения от страна на пенсионните дружества.

Задължителното допълнително пенсионно осигуряване се осъществява, чрез участие в универсални /вноски от работодатели и осигурени/ и/или професионални /вноски от работодатели/ пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Участието във фонд за задължително допълнително пенсионно осигуряване става чрез подаване на индивидуално заявление в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване или въз основа на служебно разпределение, начинът и редът на което се определя със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите.

Третият стълб на пенсионната система е Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Основни принципи на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване:

 1. Доброволност на участието – основен принцип, по който се отличава от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Доброволно може да се осигурява всяко физическо лице, навършило 16 г.

 2. Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране.

 3. Свободен избор на размера на вноската – осигуреното лице определя по свое желание каква вноска, на какъв интервал и за какъв период да внася.

 4. Осигуряване чрез дефинирани вноски – при сключване на осигурителния договор се определя размерът на вноската, а не на пенсията, която ще получава лицето. Размерът на пенсията не може да бъде определен предварително, тъй като зависи от натрупаните средства към момента на пенсиониране и от вида и срока за получаване на пенсията.

 5. Свободен избор на вида на пенсията – осигуреното лице има право да избере вида на пенсията (пожизнена или срочна) и периода, през който да я получава.

 6. Право на лична пенсия за старост – по желание на осигуреното лице пенсията от доброволен фонд може да започне да се получава до пет години преди възрастта за пенсиониране, определена от Държавното обществено осигуряване.

 7. Право на разпореждане със средствата по индивидуалната партида:
  - Натрупаните средства от лични вноски могат да бъдат изтеглени от лицето по всяко време;
  - Натрупаните средства от вноски от работодател могат да се изплащат на лицето само при придобиване право на пенсия;
  - При навършване на пенсионна възраст осигуреното лице има право на избор между съответния вид пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства.

 8. Право на информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.

 9. Юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове – средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество.

 10. Строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионни фондове – държавата чрез своя контролен орган, Комисията за финансов надзор, следи за точното спазване на законовите изисквания и налага санкции при констатирани нарушения от страна на пенсионните дружества.


ІІІ. ИЗВОДИ

Направената реформа в пенсионното осигуряване цели постепенното преминаване от система на финансиране, изцяло почиваща на осигурителните вноски на активното поколение, към система на „самофинансиране” от всяко поколение. Чрез въвеждането на капиталопокривните системи на пенсионно осигуряване се постига по-голяма приемственост между индивидуалния принос за осигурителния фонд и размера на индивидуалната пенсия. Предимството на втори стълб е именно възможността всеки да получи пенсия пряко зависеща както от осигурителната вноска, така и от доходността постигана от пенсионните фондове. По този начин допълнителните осигурителни вноски могат да се окажат много добра инвестиция.


ЛИТЕРАТУРА:

[1]. Кодекс за социално осигуряване, 2007 г.

[2]. Закон за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

[3]. Д. Димова. Социална политика, С., УИ „Стопанство”, 2000г.


За контакти:

Десислава Габровска, „Социален мениджмънт” при ФЕ на ТУ-Варна, ул. „Студентска” №1, e-mail: desi_box1988@abv.bg
Свързани:

Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconДоброволно пенсионно осигуряване
Доброволното пенсионно осигуряване в дпф “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране...
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconКодекс за социално осигуряване
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите...
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconРъководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества
Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (зддпо) определят правомощията и задълженията на Държавната агенция по...
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconКодекс за задължително обществено осигуряване
Доп. Дв, бр. 1 от 2002 г. Този кодекс урежда задължителното обществено осигуряване, което включва държавното обществено осигуряване...
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително...
Социална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconМинимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
В съответствие с чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване управителният орган на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом