Народно събрание
ИмеНародно събрание
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер300.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/bills/40/602-01-75.rtf
  1   2   3Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Н


за почвите


Глава първа

Общи положения


Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, устойчивото ползване и трайното възстановяване на почвите като компонент на околната среда.

(2) Почвите осъществяват необходимите за живота екологични и социално-икономически функции, като среда за производство на растения, растителни продукти и друга биомаса; съхраняване, филтриране и трансформация на вещества и енергия; съществуване на присъщите й живи организми; физична среда и основа за човешката дейност.

(3) Почвите са неразделна част от националното богатство като ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на държавните и общинските органи, на физическите и юридическите лица.

Чл. 2. Целите на закона са:

1. предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на функциите им;

2. трайно запазване на многофункционалната способност на почвата;

3. възстановяване на нарушените функции на почвата чрез провеждане на дейности, които се основават на оценка на риска за околната среда и човешкото здраве.

Чл. 3. Опазването и устойчивото ползване на почвите се основават на следните принципи:

1. екосистемен и интегриран подход;

2. устойчиво ползване на почвите съобразно продуктивния им потенциал, екологичните и социално-икономическите условия;

3. интегриране на мерките за опазване на почвите в програмите за управление на другите компоненти на околната среда;

4. приоритет на превантивния контрол за предотвратяване или ограничаване увреждането на почвите и техните функции;

5. прилагане на добри практики при различните системи на ползване на почвите;

6. информираност на обществеността за екологичните и икономическите ползи от опазването на почвите от увреждане и мерките за опазването им.


Глава втора

Органи на управление по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите


Чл. 4. (1) Държавната политика по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и горите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Политиката по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на местно ниво се осъществява от кмета на съответната община.

(3) Органите за управление на дейностите по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите осигуряват участие на обществеността при вземане на решения и разработването на стратегии, програми и планове за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите.

Чл. 5. (1) Министърът на околната среда и водите:

1. разработва Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите по реда на глава пета;

2. координира дейността на органите по чл. 4 и другите организации по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

3. възлага научни и приложни проучвания като основа за вземане на управленски решения и разработване на нормативни актове на национално ниво;

4. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения по въпросите на опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

5. осъществява цялостен контрол по спазването на този закон;

6. организира и ръководи мониторинга на земите и почвите като част от Националната система за мониторинг на околната среда;

7. осъществява превантивния контрол по чл. 30.

(2) Министърът на околната среда и водите се подпомага в дейността си от Консултативен съвет по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите.

(3) Съставът на Консултативния съвет по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, като в него се включват представители на органите по чл. 4, на други заинтересувани министерства и ведомства, на научни и академични институти и неправителствени екологични организации.

(4) Дейността на Консултативния съвет по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите се урежда с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.

Чл. 6. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):

1. осигуряват провеждането на регионално ниво на държавната политика по чл. 4, ал. 1;

2. участват в провеждането на мониторинг на земите и почвите по чл. 24 на регионално ниво с обхват и съдържание, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите;

3. извършват оценка на замърсяването на почвите на територията на РИОСВ съгласно Наредба № 3 за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата (ДВ, бр. 36 от 1979 г.);

4. осъществяват превантивния контрол по чл. 30 на територията на РИОСВ;

5. осъществяват контрол за провеждането на собствен мониторинг по чл. 27;

6. контролират изпълнението на предписанията, дадени на физическите и/или юридическите лица, при осъществяване на превантивния и текущия контрол;

7. осъществяват контрол върху технологиите за обработка на почвите във връзка с чл. 14, т. 3;

8. осъществяват контрол по чл. 16 за опазване на хумусния пласт;

9. правят предложения за включване в регистъра по чл. 18, ал. 3 на увредените площи и участват в тяхната инвентаризация;

10. подпомагат процеса на разработване и отчитане изпълнението на Националната програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите по чл. 21;

11. осигуряват участието на представители от РИОСВ в комисиите за промяна предназначението на земята съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи;

12. осигуряват участието на представители на РИОСВ в комисиите за рекултивация на нарушени терени съгласно чл. 19, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от
2001 г., бр. 31 от 2003 г. и бр. 41 от 2004 г.);

13. осигуряват участието на представители от РИОСВ в общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и във връзка с чл. 14, т. 1 и 2;

14. осигуряват участието на представители от РИОСВ в техническите съвети при регионалните управления по горите за приемане на решения относно лесоустройствените проекти, планове и програми и във връзка с
чл. 14, т. 4.

Чл. 7. (1) В плановете за управление на защитени територии и защитени зони се предвиждат мерки за опазване и устойчиво ползване на почвите.

(2) При необходимост в плановете по ал. 1 се предвиждат и мерки за възстановяване на почвите.

Чл. 8. Министърът на земеделието и горите организира опазването, устойчивото ползване и възстановяване на почвите съгласно Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите и Закона за защита на растенията.

Чл. 9. Министърът на здравеопазването:

1. възлага на определено от него длъжностно лице да извършва оценка на здравния риск и да предлага мерки за ограничаване на вредното въздействие върху здравето на хората от увредени почви;

2. съгласува нормативните актове, определящи съдържанието на вредни вещества в почвите;

3. възлага на директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве да извършват проучване и/или мониторинг на съдържанието на вредни вещества при замърсяване на почвата.


Чл. 10. Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира мониторинга и геозащитата на свлачищните райони, както и мерките за ограничаване на ерозионните и абразионните процеси по реда на глава четвърта, раздел седми от Закона за устройство на територията.

Чл. 11. (1) Държавната политика по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите се подпомага от областните управители на територията на областта.

(2) Областните управители организират разработването и изпълнението на програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите като част от областните програми за развитие и осъществяват взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.

Чл. 12. (1) Кметовете на общини изпълняват програмите по чл. 22 и предприемат мерки за опазване на почвите в границите на съответната община.

(2) Кметовете на общини могат да правят предложения за включване на увредени площи на територията на общината в регистъра по
чл. 18, ал. 3.

(3) Кметовете на общини осъществяват контрол върху спазването на забраните по чл. 14, т. 10 и 11.


Глава трета

Опазване и устойчиво ползване на почвите


Чл. 13. (1) Факторите, които могат да увредят почвите са:

1. естествени – климат, релеф, високи подземни води, почвообразуваща скала и др.;

2. антропогенни.

(2) Процесите, увреждащи почвата, са: ерозия, вкисляване, замърсяване, засоляване, повърхностно преовлажняване и заблатяване, уплътняване, запечатване, механично разрушаване на почвите, намаляване на почвеното органично вещество, загуба на почвено биологично разнообразие, наводнения и свлачища и опустиняване.

Чл. 14. Забранява се:

1. унищожаването на изградени противоерозионни съоръжения, както и на хидромелиоративни съоръжения в случаите, когато това води до увреждане на почвите;

2. унищожаването на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения;

3. прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и нарушаване структурата на почвата;

4. унищожаването или нарушаването целостта на защитни горски пояси;

5. напояването със замърсени води, които съдържат вредни вещества над допустимите норми;

6. внасянето в почвите на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места и други пречиствателни станции, третиращи отпадъчни води със състав, сходен със състава на битовите води, септични ями и други подобни съоръжения, както и на утайки от промишлени източници, когато те не отговарят на изискванията, определени в Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 112 от 2004 г.);

7. внасянето в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на растенията;

8. употребата на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г. и бр. 116 от
2004 г.);

9. производствените дейности, водещи до засоляване, вкисляване, заблатяване и замърсяване на почвата с вредни вещества;

10. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански отпадъци извън обхвата на Закона за управление на отпадъците;

11. изгарянето на стърнища и други растителни остатъци върху почвената повърхност.

Чл. 15. (1) Степента на замърсяване на почвите се определя чрез норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата по реда на Наредба № 3 за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.

(2) Нормите за допустими съдържания на вредни вещества в почви по ал. 1 са определени в три нива:

1. предохранителни концентрации;

2. пределно допустими концентрации;

3. интервенционни концентрации.

Чл. 16. (1) Хумусният пласт се поставя под специална защита, като се забранява:

1. унищожаването или замърсяването на хумусния пласт;

2. директното разстилане на хумусен пласт върху засолени, замърсени и токсични пластове;

3. съхраняването на хумусен пласт над 15 години;

4. съхраняването на хумусен пласт в депа с височина над 10 м.

(2) Използването на хумусния пласт се определя по реда на Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2002 г.).

(3) Обменът на информация между органите по чл. 4 относно използване на хумусния пласт за възстановяването на функциите на почвата по реда на глава четвърта се определя с наредбата по чл. 18, ал. 4.


Глава четвърта

Възстановяване функциите на почвата


Чл. 17. Възстановяването функциите на ерозирани, вкислени, замърсени, засолени, повърхностно преовлажнени, заблатени, уплътнени, биологично деградирани и други почви цели:

1. предотвратяване на риска за околната среда и човешкото здраве;

2. опазване на другите компоненти на околната среда и на биологичното разнообразие;

3. повишаване на почвеното плодородие при земеделско и горскостопанско ползване.

Чл. 18. (1) За инвентаризация и възстановяване на площи с нарушени почвени функции се прилага процедура, която включва:

1. предварителни проучвания и изследвания;

2. детайлни проучвания, включително оценка на риска за околната среда и човешкото здраве;

3. изготвяне и изпълнение на проекти за възстановяване на площи с увредени почвени функции;

4. мониторинг и поддържане на площите с възстановени почвени функции.

(2) В случаите на вкисляване и засоляване на почвите се прилага процедурата по ал. 1 с изключение на детайлните проучвания и оценката на риска по т. 2 на ал. 1.

(3) В Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) се създава и поддържа Регистър на увредените почви, съдържащ информация за местоположението, източника на замърсяване, вида и площта на замърсяването, оценката на риска и изразходваните средства за проучване и възстановяване.

(4) Инвентаризацията и проучванията на площите с увредени почви, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на извършените възстановителни мероприятия се извършват съгласно наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 19. (1) Възстановяването на увредените почви се извършва от и за сметка на собственика или ползвателя.

(2) Когато се установи причинителя на увреждането, той възстановява изразходваните по ал. 1 средства на собственика или ползвателя, който има право на иск срещу причинителя.

Чл. 20. (1) Нарушените терени подлежат на рекултивация по реда на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите и Закона за подземните богатства.

(2) При съгласуване на проектите за рекултивация с министъра на околната среда и водите по реда на ал. 1 към тях се прилага писмено становище на съответната РИОСВ.

(3) За съгласуване на проектите за рекултивация се внася такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2006 г.)

  1   2   3

Свързани:

Народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Народно събрание iconЧетиридесето народно събрание
Изток” на Народното събрание се проведе кръгла маса под патронажа на Председателя на Четиридесетото Народно събрание господин Георги...
Народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Законът е приет от ХХХIХ народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събание
Народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание
Кръглата маса бе открита в 13,00 ч и председателствана от госпожа Десислава Атанасова – председател на Комисията по здравеопазването...
Народно събрание iconНародно събрание на република българия народно събрание на република българия студентска програма за законодателни проучвания ьмр
Основна цел на Програмата е информационно осигуряване на законодателния процес и обучение на млади и талантливи специалисти
Народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Народно събрание iconBg-софия: обявление за конкурс за проект
Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" №2, За: Димитринка Рускова, Република България 1169, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом