Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования
ИмеЛитература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования
страница1/2
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер311.88 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/userfiles/study_bg_82_Teoria.doc
  1   2

Наименование: ВЪВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА - Избираем

Код:1У2АП


Учебна година:1. Основи на урбанизма

Семестър: 2

Кредити: 5

Преподавателски състав:

Асистент арх. Лилян делевски, катедра “История и теория” Архитектурен факултет


( отговорник на модула)


Цели на модула:


Да запознае студентите с основните типове сгради в градската среда и основните морфологични принципи на архитектурната композиция

Учебни резултати :

Знания: Познания относно основните функции на различните типове сгради и връзката им с градската среда

Умения: Умения за разпознаване на типовете сгради, функционалните и морфологични принципи при тяхното реализиране


Отношение: Отношение към архитектурния контекст на изградената градска среда

Съдържание:


 1. Въведение в курса. Сгради на религията

 2. Сгради на властта

 3. Сгради за култура и отдих

 4. Социални сгради

 5. Жилищни сгради

 6. Сгради за услуги

 7. Сгради на транспорта

 8. Сравнителен анализ на различните типове сгради

 9. Архитектурата като понятие и същност

 10. Обективни свойства на формата

 11. Функционална организация на архитектурната форма

 12. Тектонична организация на архитектурната форма

 13. Естетическа организация на архитектурната форма – I част

 14. Естетическа организация на архитектурната форма – II част

 15. Заключителна лекция

Метод на обучение

Лекции: 30

Упражнения: 30

Самостоятелна подготовка: 40

Метод на оценка:


Курсова работа – 50 %

Изпит – 50%

Литература:


 1. Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране

 2. Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования.

 3. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции

 4. Ас. Михайловски. Архитектурно проектиране

 5. Rudolf Arnheim. The Dynamics of Architectural Form. University of California Press

 6. Льо Корбюзие. Модульор

 7. Атанас Дамянов. Жилищни сгради

 8. Владимир Лазаров. Обществени сгради

 9. Методи Писарски. Промишлени сгради

 10. Стефан Стефанов. Еднофамилната къща

11. Faber Birren. Color and Human Response. VNR Co. New York 1978

12. John Unrau. Looking at Architecture with Ruskin. Thames&Hudson LTD London 1978

13. Geoffrey Broadbent, Richard Bunt, Charles Jenks. Signs, Symbols and Architecture. John Wiley&Sons. New York 1980

14. Stanley Aberkrombie. Architecture as Art. Harper&Row Publishers New York 1986

15. Forrest Wilson, Wiliam Loerke, Ron Keenberg. Architecture – Fundamental Issues. Van Norstrand Reinhold. New York 1990


1.Образователни цели на модула:


1.а. Да запознае студентите с основните типове сгради, тяхната пространствена и функционална адекватност, разглеждани от гледна точка на петте основни типа човешки дейности намиращи отражение в градската среда – обществена дейност, обитаване, производство и услуги, комуникации и рекреация. Разглеждана по този начин Типологиятя на сградите и съоръженията ще даде въэможност за адекватно тълкуване на развитието на градовете, тяхната структура и форма, моделите за градско развитие, на базата на добро познаване на тяхния архитектурен контекст.

1.б. да запознае студентите с основните морфологични принципи и теоретични сведения за архитектурната композиция на базата на разглеждане на обективните свойства на формата. Да ги запознае с целите и проблемите на архитектурното изкуство и основната терминология на архитектурата - понятия като обемно-пространствена структура, тектоника, композиционни и художествени средства за хармонизация, и значението на единството между четирите страни на архитектурата – утилитарно-функционалната, технико-конструктивната, икономическата и естетическата.

1.в. Да подготви студентите за по-нататъшното им обучение по Урбанизъм давайки им познания обвързани с овладяване на материите преподавани в другите образователни модули като История на урбанизма, История на архитектурата, Методи за анализ и вземане на решения, Техники за анализ, Устойчиво развитие, Производствени територии, Обществени сгради, Културно наследство, Градска реконструкция.


2.Задачи на модула:


2.а. Да даде на студентите трайни познания относно пространствената и функционална адекватност на различните сгради и връзките им с градската среда като на тази база да могат да провеждат анализи и оценки върху различни архитектурно-композиционни проблеми.

2.б. Да изгради умения на студентите за разпознаване на основните типове сгради, усет към мащабите и обемите в архитектурните ансамбли, използвайки писмени, устни и графични методи за работа от различни източници на информация.

2.в. Да даде на студентите възможности за общуване и коментиране върху тематиката на архитектурните проблеми използвайки адекватно и аргументирано основните понятия и термини в архитектурния език.

2.г. Да приучи студентите да демонстрират отношение към архитектурния контекст на изградената градска среда при своята индивидуална работа и при работата им в екип.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА


3..1. Лекционен курс:

1. Въведение в курса. Сгради на религията

2. Сгради на властта

3. Сгради за култура и отдих

4. Социални сгради

5. Жилищни сгради

6. Сгради за услуги

7. Сгради на транспорта

8. Сравнителен анализ на различните типове сгради

9. Архитектурата като понятие и същност

10. Обективни свойства на формата

 1. Функционална организация на формата

 2. Тектонична организация на формата

 3. Естетическа организация на формата – I част

 4. Естетическа организация на формата – II част

 5. Заключителна лекция3.2. Семинари…4. Методи за постигане на целите

● Лекции поднасящи учебния материал на студентите в рамките на 30 часа. Лекционният курс се поднася за усвояване на базата на текстови и графичен материал поднесен в достъпни за възприятие форма и терминология. Лекционният материал се онагледява с прожекции на диапозитиви.

● В семинарните занятия Студентите усвояват допълнителни познания свързани конкретно с лекционния курс на модула. Написаните по предварително получено от преподавателя задание есета се четат и обсъждат от студентите и преподавателя. Пак по предварително получено от преподавателя задание се проектират малки архитектурни и абстрактно-композиционни задачи обсъждани на семинарните занятия.

● Часовете за самоподготовка студентите използват за да подготвят въэложените им проектантски задачи и теоретично-критични есета свързани с усвоявания учебен материал. Самоподготовката се организира от самите студенти и се реализира в учебните помещения на УАСГ, в университетската библиотека или в домашни условия.

5. ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА

Знаниятя на студентите се оценяват на базата на демонстрирани теоретични и практически умения.

Лекционният курс завършва с теоретичен изпит на студентите базиран на зададен им от преподователя разширен конспект основан на поднесения в лекциите материал. Получената на изпита оценка формира 50% от крайната семестриална оценка на модула. По време на семинарните занятия на модула студентите получават текущи оценки касаещи тяхното активно участие в семинарите и оценки на проектите.

По този начин системата за оценяване на модула е 50% изпит и 50% оценяване на семинарното участие на студентите.

Самото оценяване ще се базира на предварително обявени критерии отнасящи се до практическите и теоретичните умения демонстрирани от студентите.


6. РЕСУРСИ


6.1. Задължителна литература:


 1. Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране

 2. Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования.

 3. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции

 4. Ас. Михайловски. Архитектурно проектиране

 5. Rudolf Arnheim. The Dynamics of Architectural Form. University of California Press

 6. Льо Корбюзие. Модульор

 7. Атанас Дамянов. Жилищни сгради

 8. Владимир Лазаров. Обществени сгради

 9. Методи Писарски. Промишлени сгради

10. Стефан Стефанов. Еднофамилната къща


6.2. Допълнителна литература:


 1. Faber Birren. Color and Human Response. VNR Co. New York 1978

 2. John Unrau. Looking at Architecture with Ruskin. Thames&Hudson LTD London 1978

 3. Geoffrey Broadbent, Richard Bunt, Charles Jenks. Signs, Symbols and Architecture. John Wiley&Sons. New York 1980

 4. Stanley Aberkrombie. Architecture as Art. Harper&Row Publishers New York 1986

 5. Forrest Wilson, Wiliam Loerke, Ron Keenberg. Architecture – Fundamental Issues. Van Norstrand Reinhold. New York 1990

 6. Antony C. Antoniades. Poetics of Architecture – Theory of Design. Van Norstrand Reinhold. New York 1990

 7. Leonardo Benevolo. History of Modern Architecture.Volume 1. The Tradition of Modern Architecture. Routledge&Kegah Paul. London 1971

 8. Leonardo Benevolo. History of Modern Architecture.Volume 2. The Modern Movement. Routledge&Kegah Paul. London 1971

 9. Nikolaus Pevsner. A History of Building Tipes. Thames&Hudson LTD London 1984

 10. Richard Padovan. Proportion – Sciense, Philosophy, Architecture. E&FN Spon. London 1999

 11. David Leatherbarrow. The Roots of Architectural Invention – Site, Enclosure, Materials. Cambridge University Press. Cambridge 1993

 12. Neil Leach. Rethinking Architecture ( A Reader in Cultural Theory). Routledge. London 1997

 13. Hanno Kruft. A History of Architectural Theory – From Vitruvius to the Present. Philip Wilson Publishers LTD. London 1994

 14. Fransoise Choay. The Rule and the Model. The Myth Press. Cambridge MA 1997

 15. Stewart Brand. How Buildings Learn. Penguin Books. New York 1994

 16. Brent C. Brolin. Architecture and Context. Van Norstrand Reinhold Co. New York 1980

 17. Paul Spencer Byard. The Architecture of Additions. W. W. Norton & Company. New York 1998

 18. Simon Unwin. Analysing Architecture. Routledge. London 1997

 19. Bruno Zevi. The Modern Language of Architecture. University of Washington Press. Washington 1978

 20. Bernard Tchumi. Architecture and Disjunction. The MIT Press. Cambridge MA 1997

 21. Harboson Robert. The Built, the Unbuilt and the Unbuiltable. Thames&Hudson. London 1991

 22. Bill Hiller. Spase is the Mashine. Cambridge University Press 1996

 23. Bruno Zevi. Architecture as Space. Horizon Press. New York 1957

 24. Stephen Grabow. Christopher Alexander - The Search for a New Paradigma in Architecture. Oriel Press. London. 19837. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


7.1.Въведение

Учебният модул “Въведение в Архитектурата” се провежда в рамките на 100 учебни часа общо. 30/тридесет/ часа са предвидени за лекционния курс. Семинарните занятия също са 30/тридесет/ учебни часа. Предвидени са и 40/четиридесет/ часа за самостоятелна подготовка на студентите.

Общата тематика на курса е свързана със запознаването на студентите с основните типове сгради като елементи на градската среда и с морфологичните принципи на тяхното изграждане.

Тази материя се предлага в лекционния курс и се прилага на практика в семинарните занятия като дискусии между студентите, и между студентите и преподавателите.

Семинарните занятия дават възможност на студентите да се срещнат с гостуващи преподаватели които да ги запознаят с конкретни въпроси свързани с лекционния материал и със проблемите свързани с проектирането и коментирането на различните типове сгради.

Часовете за самостоятелна подготовка служат на студентите да открият и разработят материалите които са им необходими за семинарните занятия като илюстративен и текстови материали свързани с обсъжданите въпроси и конкретни проекти.


7.2.Схема за преподаване:


Сесия

Брой учебни часове

Тема

1

4

Въведение в курса.Сгради на религията

2

4

Сгради на властта

3

4

Сгради за култура и отдих

4

4

Социални сгради

5

4

Жилищни сгради

6

4

Сгради за услуги

7
Сгради на транспорта

8

4

Сравнителен анализ на различните тепове сгради

9

4

Архитектурата като понятие и същност

10

4

Обективни свойства на формата

11

4

Функционална организация на архитектурната форма

12

4

Тектонична организация на архитектурната форма

13

4

Естетическа организация на архитектурната форма I част

14

4

Естетическа организация на архитектурната форма I I част

15

4

Заключителна част7.3.ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА:

Знанията на студентите се оценяват на базата на следните показатели

7.3.1. Есета по темите на лекционния курс. Всеки студент изготвя есе сам или в колектив със свой колега в часовете за самостоятелна подготовка след което го докладва пред своите колеги на семинарно занятие. Есетата са осем на брой като се разчита в тези рамки да вземат участие всички студенти. Всяка седмица след семинарното занятие на което е докледвано съответното есе то бива оценявано.

7.3.2. Участие в дискутираните в семинарните занятия въпроси и обсъждането на есетата.

7.4.2. Курсови работи – три за семестъра. Предават се в седмицата за заверка на семестъра и се оценяват от преподавателска комисия. При оценяването на курсовите работи студентите имат правото да защитят своите идеи.

7.4.2.а. “Равнинна композиция от линейни и двуизмерни форми с различна фактура и цвят”. Работи се в рамките на 9-та – 10-та седмица и се оценява в началото на семинара в 11-та седмица.

7.42.б. “Композиция в триизмерното пространство”. Работи се в рамките на 11-та – 12-та седмица и се оценява в началото на семинара в 13-та седмица.

7.4.2.в. “Анализ на нарушен архитектурен контекст и предложение за вписване на липсващия в него елемент”. Работи се в рамките на 13-та – 15-та седмица и се оценява в седмицата за заверка на семестъра.

7.5.4. Писмен изпит по зададен конспект върху материала от лекционния курс.


8.ПЛАН И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО МОДУЛА


8.1.Първа седмица


8.1.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.1.б. ТемаВъведение в курса.Сгради на религията

8.1.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са целите и задачите на модула Въведение в архитектурата

●Каква е общата тематика на модула

●Какви са функционалните и пространствените характеристики на религиозните сгради в древността, христианските религиозни сгради, ислямската религиозна архитектура

●Какви са приликите и различията между сградите на различните религии. Има ли приемственост и каква е тя.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират и разпознават религиозните сгради в градската среда.

8.1.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка

8.1.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда религиозните сгради в градската среда като пространствено-функционална характеристика на различните религии в историята на човечеството. По този начин се изясняват причините и нуждите за изграждането на такива сгради от социо-културна гледна точка и ролята им при създаването на градски пространства и комплекси. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Култови и религиозни сгради на обществата от древността:

- Египет: Гробищната архитектура в Египет. Храмове:

- Гърция: Типове храмове по Витрувий

- Рим: Храм на Фортуна вирилис; Храмът “Мезон каре”; Храм на Херкулес в Тиволи;Храм на Съгласието в Рим

- Индия:

- Китай;

- Америка

● Християнска архитектура:

-Католическа християнска архитектура

-Православна християнска архитектура

● Ислямска религиозна архитектура

● Приемственост, прилики и различия

8.1.е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Сгради на религията”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “История и теория на архитектурата”.


8.2.Втора седмица


8.2.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.2.б. ТемаСгради на властта

8.2.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са функционалните и пространствените характеристики на сградите на властта

●Какви са приликите и различията между сградите на различните власти. Има ли приемственост и каква е тя.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират и разпознават сградите на властта в градската среда.

8.2.г. Преди занятието: Студентите трябва да разгледат сградите на Парламента, Министерския съвет и Кметството в София

8.2.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда сградите на властта в градската среда като пространствено-функционална характеристика на различните власти в държавата. По този начин се изяснява ролята им при създаването на градски пространства и комплекси. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Дворцова архитектура:

 • пространствена характеристика;

 • значениеи място на двореца

● Правителствените сгради като символи на властта

● Парламентът – място за вземане на рашения и създаване на закони

● Практическото прилагане на решенията и законите в министерските сгради

● Кметството като регионален парламент и министерски съвет

8.2.е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Сгради на властта”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “Обществени сгради”.


8.3.Трета седмица


8.3.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.3.б. ТемаСгради за култура и отдих

8.3.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са функционалните и пространствените характеристики на сградите за култура и отдих

●Какви са приликите и различията между сградите за култура и отдих.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират и разпознават сградите за култура и отдих в градската среда.

8.3.г. Преди занятието: Студентите трябва да разгледат сградите на Народния театър, НДК, Народната библиотека и Кино Сердика

8.3.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда сградите култура и отдих в градската среда като пространствено-функционална характеристика. По този начин се изяснява ролята им при създаването на градски пространства и комплекси. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Театри и опери:

 • развитие на пространството

 • публични и обслужващи зони

 • сцената като място за съпреживяване

● Библиотеки

● Музейни сгради

 • Пространствени характеристики

 • Разнообразие на музейните сгради по предназначение

8.3.е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Сгради за култура и отдих”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “Обществени сгради”.


8.4.Четвърта седмица


8.4.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.4.б. ТемаСоциални сгради

8.4.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са функционалните и пространствените характеристики на социалните сгради

●Какви са приликите и различията между различните социални сгради. Има ли приемственост и каква е тя.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират и разпознават социалните сгради в градската среда.

8.4.г. Преди занятието: Студентите трябва да разгледат сградите на Първа градска болница, Студентска поликлиника, Софийския затвор, Хотел Родина и Хотел Плиска

8.4.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда социалните сгради в градската среда като пространствено-функционална характеристика. По този начин се изяснява ролята им при създаването на градски пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Болнични и рехабилитационни сгради

 • поликлиники

 • болници

 • лудници

 • санаториуми

● Затворите – пространствена адекватност на липсата но свобода

● Хотели

 • характеристика на хотелските сгради

 • категоризация на хотелите

8.4.е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Социални сгради”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “Обществени сгради”.


8.5.Пета седмица


8.5.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.5.б. ТемаЖилищни сгради

8.5.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са функционалните и пространствените характеристики на жилищните сгради

●Какви са приликите и различията между различните жилищни сгради. Има ли приемственост и каква е тя.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират и разпознават жилищните сгради в градската среда.

8.5.г. Преди занятието: Студентите трябва да разгледат еднофамилни жилищни сгради и жилищни сгради за колективно обитаване по самостоятелен избор.

8.5.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда жилищните сгради в градската среда като пространствено-функционална характеристика. По този начин се изяснява ролята им при създаването на градски пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Функционална организация на жилището

● Характеристика на жилищните сгради

 • Еднофамилни жилищни сгради

 • Жилищни сгради за колективно обитаване

 • А. Многофамилни жилищни сгради

 • Б.Общежития

8.5.е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Жилищни сгради”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “Жилищни сгради”.


8.6.Шеста седмица


8.6.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.6.б. ТемаСгради за услуги

8.6.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са функционалните и пространствените характеристики на сградите за услуги

●Какви са приликите и различията между различните сгради за услуги. Има ли приемственост и каква е тя.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират и разпознават сградите за услуги в градската среда.

8.6.г. Преди занятието: Студентите трябва да разгледат сгради за услуги по самостоятелен избор.

8.6.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда сградите за услуги в градската среда като пространствено-функционална характеристика. По този начин се изяснява ролята им при създаването на градски пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Производствени сгради

 • Видове производство

 • Пространствена адекватност на производството

 • Аграрни сгради

● Стокови борси

● Банкови и офисни сгради

● Сгради за търговски услуги

 • Панаирни палати

 • Пазари и базари

 • Магазини и супермаркети

8.6.е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Сгради за услуги”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “Обществени сгради” и “Промишлени сгради”.


8.7.Седма седмица


8.7.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.7.б. ТемаСгради на транспорта

8.7.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са функционалните и пространствените характеристики на сградите на транспорта

●Какви са приликите и различията между различните сгради на транспорта. Има ли приемственост и каква е тя.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират и разпознават сградите на транспорта в градската среда.

8.7.г. Преди занятието: Студентите трябва да разгледат Централна гара, Гара Подуяне и Летище София.

8.7.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда сградите на транспорта в градската среда като пространствено-функционална характеристика. По този начин се изяснява ролята им при създаването на градски пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Характеристика на сградите за транспортно обслужване

● Публични и обслужващи пространства при транспортното обслужване

● Летища

● Гарови сгради

 • Железопътни гари

 • Гари за автотранспорт

8.7.е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Сгради на транспорта”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “Обществени сгради”.


8.8.Осма седмица


8.8.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.8.б. ТемаСравнителен анализ на различните типове сгради

8.8.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са пространствените и функционални характеристики на сградите в градската среда.

●Какви са приликите и различията между различните типове сгради. Има ли приемственост и каква е тя.

●Да имат познания позволяващи им да могат да коментират, анализират, разпознават и сравняват сградите в градската среда.

8.8.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка.

8.8.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда сградите в градската среда като пространствено-функционална характеристика. По този начин се изяснява ролята им при създаването на градски пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Сравнителна храктеристика на типовете сгради.

● Органичен и неорганичен начин на живот. Отражението им върху архитектурата

● Относителна самостоятелност и комбинации между различните типове сгради.

● Съвременната сграда като хибрид

● Новите технологии за изграждане и заместване на типологизираната сграда.

8.8е.Семинар /2 часа/

Студентите изслушват есе на свой колега на тема “Сравнителен анализ на различните типове сгради”. Следва коментар върху поднесената информация и материала от лекционния курс. В семинара участва гостуващ преподавател /напр. от катедра “Градоустройство”.


8.9.Девета седмица


8.9.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.9.б. ТемаАрхитектурата като понятие и същност

8.9.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са основните понятия характеризиращи архитектурата.

●Какви са връзките между архитектура и пространство.

●Да имат познания върху природата на пространството и архитектурната композиция.

8.9.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка.

8.9.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда архитектурата като същностно понятие. По този начин се изяснява ролята и при създаването на градски пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Специфика на архитектурното изкуство. Компоненти на архитектурата и взаимната им обусловеност.

● Архитектура и пространство.

- Природа на пространството

- Организация на пространството в архитектурата

● Архитектурна композиция.

 • Специфика, цел и задачи.

 • Средства на архитектурната композиция

 • Основни средства, средства за естетическа организация на архитектурната форма, допълнителни средства.

8.9.е.Семинар /2 часа/

Преди занятието студентите трябва да си набавят материали за изготвянето на курсова задача по заданието което ще получат на самия семинар.

В началото на семинара студентите получават задание за курсова задача на тема “Равнинна композиция от линейни и двуизмерни форми с различна фактура и цвят” и разяснения. Курсовата задача се прави по време на занятието и след това вчасовете за самостоятелна подготовка.


8.10.Десета седмица


8.10.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.10.б. ТемаОбективни свойства на формата

8.10.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са свойствата и закономерностите на формата.

●Какви са връзките между архитектура и форма.

●Да имат познания върху природата на формата и ролята и при изграждането на градската среда.

8.10.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка.

8.10.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда формата като същностно понятие. По този начин се изяснява връзката и с архитектурата при създаването на градски пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Видове свойства на формата.

● Обективни закономерности на възприятието.

● Зависимост между основните свойства и емоционалната оценка на формата.

● Ориентация на формата в средата.

● Зависимост между спомагателните свойства: светлост, цвят, фактура, и емоционалната изразителност но формата.

● Членение на формата.

● Закономерности за организиране на отделните елементи на формата в единна система на въздействие.

8.10.е.Семинар /2 часа/

Преди занятието студентите трябва да са продължили работата по курсовата задача “Равнинна композиция от линейни и двуизмерни форми с различна фактура и цвят”. Резултатите се обсъждат с преподавателя.

Курсовата задача се довършва по време на занятието и след това в часовете за самостоятелна подготовка.


8.11.Единадесета седмица


8.11.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.11.б. ТемаФункционална организация на формата


8.11.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какво е функционален анализ и функционално зониране.

●Какви са връзките между функция и форма.

●Да имат познания върху понятието функционална схема и ролята му при изграждане на градските пространства.

8.11.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка.

8.11.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда формата във връзката и с функцията. По този начин се изяснява самостоятелността и зависимостта на формата спрямо функционалните проблеми и нормативи. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Принципи при изграждане на функционалната организация.

● Функционален анализ и функционално зониране.

● Функционална схема.

● Човекът като изходна мярка при решаване на функционалните проблеми.

● Нормативи.

● Организация на вътрешните пространства. Елементи за ограждане и степенуване на вътрешните пространства.

● Композиционна ос. Видове композиционни схеми.

● Зависимост и самостоятелност на формата по отношение на функцията.

8.11.е.Семинар /2 часа/

Преди занятието студентите трябва да си набавят материали за изготвянето на курсова задача по заданието което ще получат на самия семинар.

В началото на семинара студентите получават задание за курсова задача на тема “Композиция в триизмерното пространство” и разяснения. Курсовата задача се прави по време на занятието и след това в часовете за самостоятелна подготовка.


8.12.Дванадесета седмица


8.12.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.12.б. ТемаТектонична организация на архитектурната форма

8.12в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Каква е ролята на тектониката при изграждането на формата.

●Какви са видовете тектонични системи.

●Да имат познания върху понятието тектоника и ролята му при изграждане на градските пространства.

8.12.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка.

8.12.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда тектониката като принципи за изграждане на формата. По този начин се изяснява конструктивното отношение към формата в градските пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Разликата между конструктивна, строителна и тектонична система.

● Видове тектонични системи.

● Съвременни конструктивни системи и общи принципи при тяхната тектонична интерпретация..

8.10.е.Семинар /2 часа/

Преди занятието студентите трябва да са продължили работата по курсовата задача “Композиция в триизмерното пространство”. Резултатите се обсъждат с преподавателя.

Композицията се довършва по време на занятието и след това вчасовете за самостоятелна подготовка.

8.10.е.Семинар /2 часа/

Преди занятието студентите трябва да са продължили работата по курсовата задача “Композиция в триизмерното пространство”. Резултатите се обсъждат с преподавателя.

Курсовата задача се довършва по време на занятието и след това в часовете за самостоятелна подготовка.


8.13.Тринадесета седмица


8.13.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.13.б. ТемаСредства за естетическа организация на архитектурната формата – I част

8.13.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са средствата за естетическа организация на архитектурната форма.

●Да откриват и коментират ролята на тези средства при изграждане на градските пространства.

8.13.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка.

8.13.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда средствата за естетическа организация на архитектурната форма.По този начин се изяснява ролята им при изграждането на градсите пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Симетрия, дисиметрия и асиметрия и тяхната обусловеност от функцията и съдържанието на формата.

● Единство и съподчинение.

● Контраст, нюанс и равенство.

● Архитектурен мащаб.

 • Обусловеност на архитектурния мащаб

 • Съставки на архитектурния мащаб

8.13.е.Семинар /2 часа/

Преди занятието студентите трябва да си набавят материали за изготвянето на курсова задача по заданието което ще получат на самия семинар.В края на предния семинар студентите получават задание за курсова задача на тема “Анализ на нарушен архитектурен контекст и предложение за вписване на липсващия в него елемент” и разяснения. Курсовата задача се прави по време на занятието и след това в часовете за самостоятелна подготовка.


8.14.Четиринадесета седмица


8.14.а.Занятие – Лекция /2 часа/

8.14.б. ТемаСредства за естетическа организация на архитектурната формата – II част

8.14.в. Образователни цели.

След завършване на занятието студентите трябва да знаят следното:

●Какви са средствата за естетическа организация на архитектурната форма.

●Да откриват и коментират ролята на тези средства при изграждане на градските пространства.

8.14.г. Преди занятието няма изисквания към студентите за предварителна подготовка.

8.13.д.Анотация на темата:

I.Общи бележки:

Лекцията разглежда средствата за естетическа организация на архитектурната форма.По този начин се изяснява ролята им при изграждането на градсите пространства. Материалът се поднася с помощта на диапозитиви.

II.План на лекцията с основните подтеми

● Пропорции.

● Видове подобие.

● Аритметични способи за пропорциониране.

● Модул и модулна мрежа.

● Геометрични способи за пропорциониране.

● Златно сечение.

● Модулор.

● Редуване. Елементи. Видове редуване.

8.11.е.Семинар /2 часа/

Преди занятието студентите трябва да са продължили в часовете за самостоятелна подготовка работата по задачата от предишния семинар. По време на семинара се обсъждат с преподавателя идеите и намеренията на студентите за графичния и текстове материал илюстриращи поставените в курсовата задача проблеми.
  1   2

Свързани:

Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconЛитература: Системы автоматизированного проектирования в радиоелектронике справочник. Под ред. Норенкова, Москва, Радио и связь, 1986 Норенков, Маничев Основы тeории проектирования сапр москва, Вьсшая школа, 1990
Общи сведения за автоматичното проектиране на технически обекти. Видове проектиране. Процедури за синтез и анализ
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconЛитература для учителя
Бердник Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconУчебно-методический комплекс по дисциплине
...
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconСписък на приоритетните намеси /спн/ за архитектурното и археологическото наследство в Югоизточна Европа
Б/ на Проекта за интегрирано възстановяване/ Оценка на архитектурното и археологическото наследство (« irpp/saah »). Изготвянето...
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconПрессъобщение 1 ноември 2005 г. Ново издание на бнб – „международни валутни резерви
Изданието е под общата редакция на Цветан Манчев, доктор по икономика, подуправител и член на Управителния съвет на бнб, и е подготвено...
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconМедицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер
Под общата редакция на доц д-р Николай Недев Колев. Авторски колектив: доц д-р Николай Недев Колев, д-р Стамен Иванов Чупетловски,...
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconИзходни позиции за провеждане на реформите във висшето образование
Дългогодишен ръководител на експериментално архитектурно-учебно студио в уасг. Методика на архитектурното проектиране,(монография),...
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconКратък курс на Облигационно право проф Кожухаров, редакция проф. П. Попов ако не го намерим, да си купим
Кратък курс на Облигационно право проф Кожухаров, редакция проф. П. Попов – ако не го намерим, да си купим
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconПрограма на ООН за развитие
Курсът е предназначен за практикуващи архитекти и има за цел да предостави на участниците основни познания за проектирането на нискоенергийни...
Литература: Иван Попов. Въведение в архитектурното проектиране Под общата редакция на А. Тиц. Основы архитектурной композиции и проектирования iconАс д-р Мира душкова
Храната в българската литература. Щрихи към “Под игото” от Иван Вазов и “Чеда на Балкана” от Кирил Христов. // Арнаудов сборник,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом