Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер33.9 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/155re6enie socialno vklu4vane 08.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ДОКЛАД


По проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект за социално включване, № 802-03-5, внесен от Министерски съвет

на 21.04.2008 г.


Комисията по бюджет и финанси на редовно заседание, проведено на 15 май 2008 г., разгледа проекта за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект за социално включване в размер на 40 млн. евро.

Проектът за социално включване е в списъка на проектите, които ще се финансират с държавни инвестиционни заеми, по приложение № 9 към § 19,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.

На заседанието присъстваха от Министерство на труда и социалната политика – г-жа Иванка Христова - заместник-министър, г-н Ерик Рангелов – изпълнителен директор на „Социалноинвестиционен фонд” и г-жа Елена Кременлиева – от дирекция „Социална закрила и социално включване”, и от Министерство на финансите г-н Владислав Горанов – началник на отдел „Социални разходи” в дирекция „Държавни разходи” и г-жа Десислава Лазова – от дирекция „Външни финанси”.

Проектът за решение беше представен от г-жа Христова.

С проекта за социално включване се подпомага програма, която е изложена в стратегиите за социално включване на Република България и Европейския съюз. Целта на проекта е насърчаване социалното включване чрез повишаване на училищната готовност на деца до седем години, с насоченост към семействата с ниски доходи (включително децата с увреждания и с други специфични потребности).

Проектът за социално включване е разработен с участието и подкрепата на Световната банка и е завършен през 2007 г. След приключването на различните фази от подготовката на проекта най-съществената промяна, която ще бъде отразена в проектната документация по време на преговорния процес е увеличението на дела на заема (поне 70 на сто от стойността му), който ще бъде насочен към инвестиции в инфраструктура.

Заемът по този проект ще подкрепи усилията на Правителството за социално включване чрез инвестиции в ранното развитие на децата. Той ще подпомогне разработването на програма за училищна готовност и ще обедини мерките за предоставяне на социални, образователни и здравни услуги на ниво общини, които отговарят и на условията за финансиране от Европейския социален фонд. Съдържанието на проекта е ориентирано към използване на средствата по заема за подсилване на финансирането от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът включва следните компоненти:

1. Интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца. Разходите по този компонент са 36.49 млн. евро.

2. Изграждане на капацитет. Разходите по този компонент са 2.51 млн. евро.

За управлението на проекта ще се разходват 1 млн. евро.

Общите разходи за финансиране на проекта са: за подпроекти за социални услуги – 34.49 млн. евро; за консултантски услуги и обучение - 4.51 млн. евро; за стоки - 0.5 млн. евро и за оперативни разходи - 0.5 млн. евро.

Финансирането от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 млн. евро ще бъде под формата на специален инвестиционен заем за финансиране на конкретни дейности, представляващи инвестиции в пакет от интегрирани мерки за развитие в ранна детска възраст. Ще се изпълнява за срок 5 години. Значителна част от средствата по заема ще се използват за подобряване на инфраструктурата за постигане на целите и резултатите, към които е насочен проектът.

Предвижда се заемът да бъде договорен при следните условия:

- общ срок за погасяване - 17 години, включващ 5 годишен гратисен период по отношение на главницата;

- първоначалната такса в размер на 0.25 на сто от неговия размер ще бъде за сметка на заема;

- лихвеният процент на заема ще се определя при условие на променлив спред на базата на шестмесечен ЛИБОР в евро;

- усвояването на размера на заема трябва да приключи на 31 декември 2012 г.

- датите на падежа за погасяване на заема са 15 април и 15 октомври всяка година.

След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 11 гласа “За”, без “Против” и 6 “Въздържали се”.

Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване, Комисията по бюджет и финанси, предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект за социално включване, № 802-03-5, внесен от Министерски съвет на 21.04.2008 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


РУМЕН ОВЧАРОВ


Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом