Догово р
ИмеДогово р
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер95.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.az.government.bg/Projects/Prog/Doc/Dogovor_PK.doc


Д О Г О В О Р

за професионални обучения по проект „ШАНС ЗА РАБОТА”


Днес, ………...2012 г. в град София между страните:


Агенция по заетостта, представлявана от Камелия Лозанова – изпълнителен директор и Цецка Маринова – главен счетоводител, гр. София, бул.”Дондуков” №3, ЕИК по БУЛСТАТ 121604974,

наричана по-нататък “Възложител” от една страна


и

Конфедерация на независимите синдикати в България,

представлявана от Юлия Димитрова Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ,

ЕИК по БУЛСТАТ : 000703276

наричана по-долу “Изпълнител 1”


и

Център за професионално обучение на КНСБ,

/Обучаваща институция/

представляван от: Юлия Димитрова Симеонова - директор,

ЕИК по БУЛСТАТ : 000703276

наричан по-долу “Изпълнител 2”

се сключи настоящия ДОГОВОР във връзка с изпълнението на Проект „ШАНС ЗА РАБОТА”, включен в Националния план за действие по заетостта през 2012 г., като страните се споразумяха за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. Възложителят възлага, а Изпълнител 2 приема да извърши професионално обучение по част от професия „Болногледач” на ……… безработни лица и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация „Шивач” на ……. безработни лица, съгласно утвърдения брой на бенефициентите в Проекта и според утвърдения по проекта график за сумата от ………….лева, която се осигурява от Възложителя, съгласно разпределение неразделна част от договора.

1.1. Обучението по т. 1 е с продължителност 300 уч.ч. за придобиване на професионална квалификация по част от професия „Болногледач” и 300 уч.ч. за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Шивач”.

2. Изпълнителите координират осигуряването на субсидирана заетост (стажуване за срок от 6 месеца) на част от включените в изпълнението на проектните дейности лица, успешно завършили професионално обучение, до общо ………..лица за целия проект.


ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


3. Възложителят се задължава:


3.1. Да изплати на Изпълнител 2 за включените безработни лица в Професионално обучение по т. 1, съгласно утвърдения брой на бенефициентите в Проекта, сума в размер на ……………лева, но не повече от максималния размер на средствата за съответното обучение на едно лице, определен с Националния план за действие по заетостта за 2012 г.

3.2.1. 50 % от сумата се изплаща авансово в срок от 10 /десет/ работни дни след сключване на договора.

3.2.2. Остатъкът от сумата се изплаща на Изпълнител 2, след като същият изпълни всички поети задължения по т.6.7 от настоящия договор.

3.2.3. При неявяване на определените за професионално обучение лица, те своевременно могат да бъдат заменяни с нови лица, при възможност за осигуряване на 80 % присъствени часове, съгласно учебния график. Възложителят изплаща на Изпълнител 2 действително направените разходи за броя безработни лица, участвали в дейностите по професионално обучение по т.1.


4. Възложителят има право:

4.1. Да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителите договорни задължения.

4.2. Да присъства при провеждането на изпитите при приключване на различните видове обучение.

4.3. При поискване да получава от Изпълнителите в срок от 10 /десет/ работни дни информация и документация, упоменати в настоящия договор за реализация на проекта.

4.4. Да следи за изпълнението на дейностите по проекта по представения график от Изпълнителите.


III. Задължения на изпълнителя


5. Изпълнител 1 – КНСБ

5.1. Координира цялостното изпълнение на дейностите по Проекта.

5.2. Координира осигуряването на субсидирана заетост (стажуване за срок от 6 месеца) на ……….от включените в проектните дейности и завършили професионално обучение лица, общо за целия проект и за всички области, обхванати при реализацията му.

5.3. Да координира предоставянето на Възложителя на окончателни отчети по място на изпълнение на проектните дейности, включително окончателен доклад към АЗ и обобщен списък със лицата, на които е осигурена субсидирана заетост (стажуване за срок от 6 месеца) за целия проект за всички области, обхванати при реализацията му.


6. Изпълнител 2 извършва професионално обучение на лицата по т.1, в съответствие с предмета на този договор, като:

6.1. Представя на Възложителя до 10 число на месеца, следващ изтеклия, попълнени присъствени форми по образец, неразделна част от договора, удостоверяващи дните на присъствие на занятия на обучаваните лица.

6.2. Информира писмено Възложителя в срок от 3 /три/ работни дни от отпадането на курсист/и от обучение, както и за направените разходи за обучение до датата на напускане, като може да поиска и неговата замяна с нов такъв.

6.3. Няма право да сключва договори с подизпълнители без съгласие на Възложителя.

6.4. В срок до 10 /десет/ работни дни след приключване на обучението издава и връчва на успешно завършилите курсисти съответните документи (Свидетелства, Удостоверения), съгласно предмета на договора и да предостави копия от тях на Възложителя.

6.5. В срок от 5 /пет/ работни дни след изпълнение на дейностите по т.6.4. представя отчет по план-сметки за съответните обучения, които в частта за материални разходи за всяко обучение следва да бъдат придружени от:

- фискални бонове, съдържащи минимална информация по чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, за покупка на материали за обезпечаване на обученията в съответствие с Учебните графици и/или

- фактури или документи, отговарящи на условията на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, за покупка на материали за обезпечаване на обучението в съответствие с Учебния график и/или

- списък за предоставени на курсистите учебни и канцеларски материали, касаещи обученията (тетрадки, моливи, химикалки, учебници, CD или „флаш-памет” и др. подобни), придружен с фактура за покупка на такива материали в по-голямо количество от необходимото за съответния курс. Списъкът да е подписан от Изпълнител 2 и от обучаваните лица, получили материалите, за съответния курс.

Цената на професионалното обучение на един участник в отчета на план-сметките не може да надвишава максималния размер на средствата, определени в НПДЗ за 2012 г. Изпълнител 2 фактурира извършените услуги на Възложителя.

В случай, че авансово преведените средства от Възложителя надхвърлят фактически изразходваните от Изпълнител 2, то той се задължава да възстанови съответните разлики на Възложителя.

6.6. През периода на обученията осигурява достъп на представител/и на Възложителя за извършване на проверки на провеждащия се учебен процес.

6.7. Предоставя на Възложителя в срока на действие на настоящия договор списък на ………. от включените в проектните дейности и завършили професионално обучение лица, за които е осигурена субсидирана заетост (стажуване за срок от 6 месеца), общо за целия проект и за всички области, обхванати при реализацията му.

6.8. В срок до 31 декември 2012 г. представя на Възложителя окончателен отчет за изпълнение на проектните дейности.


ІV. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ


7. При неизпълнение на задължение/я си по точки 6.1. до 6.4. включително, Изпълнител 2 дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% върху авансово получените суми по т.3.2.1.


8. При следващо неизпълнение на задължение/я по точки 6.1. до 6.4. включително, Възложителят прекратява договора и Изпълнител 2 възстановява на Възложителя авансово получените суми по т.3.2.1.


9. При неизпълнение на задълженията по т. 6.5. Възложителят прекратява договора и Изпълнител 2 възстановява авансово получените суми по т.3.2.1.


10. Посочените суми са дължими от Изпълнителя, в срок от 5 /пет/ работни дни от изтичане на срока за изпълнение на задължението.


V. ОБЩИ УСЛОВИЯ


11.Правата и задълженията на Възложителя по този договор се осъществяват от ДБТ, посочени в списък неразделна част от договора.

12. Възложителят има право да извършва проверки на Изпълнителя по изпълнението на договора, а също така проверки относно правомерността на изразходването на средствата, преведени от него, за което съответното длъжностно лице на Възложителя съставя протокол.


13. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице при изпълнение на дейностите по договора; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение на дейностите по договора.


14. Настоящият договор е със срок на действие до 31.12.2012 г.


15. Измененията и допълненията на настоящия договор се правят само с писмено споразумение между трите страни.


16. Писмените покани и изявления по този договор се връчват на адресите, посочени от страните. В случай, че някоя от страните промени седалището или адреса си, се задължава да уведоми другата, като посочи нов адрес. В противен случай, писмена покана или известие по този договор, отправено на стария адрес ще се счита за редовно връчена.


17. При възникване на изискуеми публични задължения и/или на задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на изпълнителите по време на действието на договора, установени с документ от влезли в сила решения на съответния орган, Възложителят може да даде на Изпълнителя 10-дневен срок за погасяване на задължението. При непогасяване на задължениeто в определения срок, договорът се прекратява и Изпълнителят възстановява получените след възникването на задължението суми по т.1, ведно със законната лихва върху тях, от момента на получаването им до окончателното издължаване.


18. При неизпълнение на задълженията на някоя от страните, настоящият договор може да бъде прекратен чрез писмено предизвестие, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на предизвестието, което изправната страна по договора отправя до неизправната.


19. За всички неуредени от настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско законодателство.


20. Споровете по изпълнението на настоящия договор се разглеждат от компетентния съд, в чийто териториален обхват попада Възложителя.


Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните и един за Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. София, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Ловеч, гр. Монтана, гр. Пловдив, гр. Русе, гр. Благоевград, гр. Хасково.

Разплащанията на дължимите суми по договора се извършват по следните банкови сметки:

1. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. София:

Банка:Централна Кооперативна БанкаКБ

ОББ АД, IBAN: BG16UBBS80023106074606

Булстат: 1216049740065

2. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Бургас:

ТБ ОББ клон Бургас, IBAN: BG56UBBS80023106144405

Булстат: 1216049740046

3. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Варна:

ЦКБ-Варна, IBAN: BG97CECB97903121915501

Булстат: 1216049740848

4. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч:

ТБ ПИБ-Ловеч, IBAN: BG83FINV915031BGNOFPHS

Булстат: 1216049740115

5. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Монтана:

ТБ ОББ клон Монтана, IBAN: BG03UBBS80023106179309

Булстат: 1216049740070

6. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Пловдив:

ТБ ОББ клон Пловдив, IBAN: BG62UBBS80023106221800

Булстат: 1216049740100

7. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Русе:

Кооперативна Търговска Банка АД-Русе, IBAN: BG47KORP92203109072001

Булстат: 1216049740031

8. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Благоевград:

СИБАНК ЕАД Благоевград, IBAN: BG36BUIB78373104465601

Булстат: 1216049740592

9. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Хасково:

ТБ ПИБ АД – ФЦ Хасково, IBAN: BG13FINV915031BGNOFPHR

Булстат: 1216049740099

10. Център за професионално обучение на КНСБ

БАНКА: Юробанк И Еф Джи България АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG84BPBI79401043106602


Възложител: Изпълнител 1:

Агенция по заетостта Конфедерация на независимите синдикати

в България


………………………… …………………………………

Изпълнителен директор Изпълнителен секретар

Камелия Лозанова Юлия Симеонова

……………………...

Главен счетоводител Изпълнител 2:

Цецка Маринова Център за професионално обучение на КНСБ

………………………………

Директор

Юлия Симеонова


Приложения:

  1. Декларации по чл.56, ал.1 от ЗНЗ;

  2. Технически предложения за професионално обучение (съдържат се в заповедта на Министъра на МТСП и са съгласно проектното предложение);

  3. Образец на присъствена форма за предвидените по проекта обучения;

  4. Образец на списък за получени материали;

  5. Образец на списък за получени удостоверения или свидетелства за успешно завършилите съответните предвидени в проекта обучения;

  6. Образец на учебен график за обучениe;

  7. Примерна Процедура за подбор;

  8. Копие на одобрения проект със заповед на Министъра на МТСП;

  9. Разпределение на необходимите средства за изпълнението на проект „Шанс за работа” през 2012г. за професионално ориентиране, мотивационно обучение и професионално обучение.
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Догово р iconПроекто догово р

Догово р iconДогово р
Седалище и адрес на управление :  

Догово р iconДогово р за наем на къмпираща площ

Догово р iconДогово р за абонаментна поддръжка
Днес, г в гр между

Догово р iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между

Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между

Догово р iconДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Егн л к изд на г от

Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между

Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между

Догово р iconДогово р за доставка на оборудване
Булстат номер от ндр представлявано от

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом