Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1)
ИмеНаредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1)
страница1/4
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер369.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/proekt_Naredba_56ZUT_.doc
  1   2   3   4
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

по чл.56, ал.1 от ЗУТ


Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.


Чл. 1 (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане по чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) върху поземлени имоти на територията на Община Добрич.

(2) С тази наредба се уреждат и условията и реда за поставяне и премахване на рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане по чл.57, ал.1 от ЗУТ.

(3) По реда на тази наредба се поставят и премахват и тези от обектите по чл.55 от ЗУТ, за които се издава разрешение за поставяне.

Чл. 2 (1) Тази наредба определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на преместваемите обекти и определя правомощията на отделните звена на общинската администрация относно условията и реда за тяхното разрешаване, поставяне и премахване.

(2) Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти в поземлени имоти - частна, общинска и държавна собственост.

Чл. 3. Обектите по чл. 1 от тази наредба не представляват строежи по смисъла на §. 5, т.38 от ДР на ЗУТ, не са недвижими имоти по смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, нямат постоянен устройствен статут, не са трайно свързани с недви­жимия имот, в който са поставени, позволяват бърз демонтаж и могат да се преместят на повече от едно място.

Чл. 4 (1) Преместваемите обекти са:

 1. Обекти за извършване на търговски и други обслужващи дейности;

2. Други елементи на градското обзавеждане;

3. Рекламно-информационни елементи.

(2) Рекламно-информационните елементи освен преместваеми обекти могат да бъдат и рекламни пана, надписи и други по фасади.

Чл. 5 (1) Разрешение за поставяне се издава по реда и условията на настояшата Наредба на собственика на преместваемия обект.

(2) Преместваемите обекти се поставят с разрешение на главния архитект на Община град Добрич или упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Разрешението за поставяне се издава за определен срок, който за обектите по чл.4, ал.1, т.1 и 3 не може да бъде по-дълъг от три години. Ако договорът е сключен за по-дълъг срок, след изтичането на 3-годишния срок се издава ново разрешение за поставяне, без провеждане на нова процедура. При продължаване на срока на ползване на имота или терена, върху или на който е поставен преместваемия обект, се издава ново разрешение за поставяне, без провеждане на нова процедура.

(4) Разрешението за поставяне на сезонни тераси се издава ежегодно за срок не по-малко от шест месеца.

(5) След изтичане на срока на разрешението, преместваемите обекти се премахват. При премахване на преместваемите обекти, собствениците им са задължени да възстановят имота или терена, върху или на който е поставен обекта, в първоначалния му вид.

(6) Преместваемите обекти се разполагат в съответствие с правилата и нормите за устройство на територията, архитектурно-художествените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните изисквания за формиране на благоприятна и общодостъпна жизнена среда.

Чл. 6 (1) Не са предмет на тази наредба:

1. Преместваеми обекти, разположени в имоти, отредени по действащ подробен устройствен план (ПУП) за пазари и базари, с изключение на рекламните елементи;

2. Временните строежи по чл.49 – 55 от ЗУТ, с изключение на временните преместваеми обекти по чл.55 от ЗУТ, за които се издава разрешение за поставяне;

 1. Временните строежи по §. 17 от ПР на ЗУТ.

(2) Наредбата не се прилага и в случаите на:

1. Поставянето на пътни знаци съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата и Правилника за прилагане на ЗДП;

2. Поставяне на табели за наименование на улици, площади и административни номера на имотите.


Глава втора.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ.


Раздел първи.

Общи разпоредби.


Чл. 7 (1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и съоръжения на градската среда).

(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с настоящата наредба, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

(3) В недвижими имоти - паметници на културата, разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.

(4) В имоти частна собственост разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изричното писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

(5) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се оставят върху части от тротоари (при спазване разпоредбата на чл.80, ал.5, т.1 от ЗУТ), части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на основното предназначение на терените, върху които се поставят.

(6) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят и върху държавни, общински или частни терени (парцели), върху които не е осъществено предвиденото съгласно ПУП строителство, до неговото осъществяване.

Чл. 8. Условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.


Раздел втори.

Видове преместваеми обекти.


Чл. 9 (1) Според прикрепването си към терена, преместваемите обекти биват:

1. Мобилни, без връзка с терена;

2. Свързани нетрайно с терена.

(2) Според обвързването им с инженерната инфраструктура, преместваемите обекти биват:

1. Без връзка;

2. С временни връзки.

Чл. 10 (1) По своето предназначение и вид преместваемите обекти могат да бъдат:

А) По предназначение преместваемите обекти могат да бъдат:

 1. Павилиони с площ до 12 кв.метра;

 2. Спирки на градския транспорт;

 3. Телефонни кабини;

 4. Хладилни, автоматични и други съоръжения на открито;

 5. Спортни, увеселителни, атракционни и детски съоръжения съобразени с Наредбата към чл.62 по ал.12 от ЗУТ;

 6. Организирани сезонни тераси пред заведения за хранене и развлечение;

 7. Тоалетни кабини;

 8. Площадки и контейнери за вторични суровини;

10. Паркови и улични елементи на градското обзавеждане.

Б) По вид преместваемите обекти могат да бъдат:                            

 1. Целогодишни – разположени по схема, одобрена от Главния архитект на Община Добрич след решение на ОбЕСУТ;

 2. Кратковременни – разположени по схема, съгласно § 1 от ПЗР на настоящата наредба;

 3. Елементи на градския дизайн – разположени по схема, одобрявана по конкретно възникнали нужди.   

(2) По своя характер преместваемите обекти могат да бъдат:

1. С унифициран (типов) дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство;

2. С индивидуален дизайн – предназначени за единично производство, съобразено със спецификата на градската среда.

(3) Преместваемите обекти обслужващи търговията могат да бъдат предназначени за продажба само на стоки, отговарящи на изискванията на РИОКОЗ и РВМС

Чл. 11. Главният архитект на Общината, след съгласуване с ОбЕСУТ, одобрява проекти за типови преместваеми обекти.


Раздел трети.

Схеми за поставяне на преместваемите обекти.


Чл. 12 (1) Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти и терени или части от тях, се допуска само на основание изработена схема за поставяне, одобрена от главния архитект, след разглеждане и приемане от ОбЕСУТ.

(2) Схемата по ал. 1 се изработва и одобрява и за отделни поземлени имоти за организиране на дейностите по чл. 55 от ЗУТ.

Чл. 13 (1) Схемите се изработват върху извадка от действащ подробен устройствен план, с нанесени обекти и зони за разполагане на обекти, означени със сигнатура за тип на преместваемите обекти.

(2) Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия се изработват служебно от служители на Дирекция “АГСК”, в която обектите следва да фигурират под точно определени предназначение и номер. Към архитектурните схеми за поставяне на преместваеми обекти при необходимост се изготвят и проекти за мероприятия за осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване.

(3) Схемите за преместваеми обекти, в имоти частна собственост с неприложен ПУП по отношение на застрояването и незастроени имоти, попадащи под разпоредбата на чл. 55 от ЗУТ се изготвят от собствениците на терена, като обектите не могат да бъдат повече от 3 броя в УПИ.

Чл. 14 (1) В срок до края на месец януари на всяка година, лицата желаещи да ползват общински имот – за сезонна тераса следва да подадат молба до кмета, в която да представят и договор за наем или собственост на туристическия обект.

(2) Въз основа на постъпилите молби се изготвя служебна схема за площта и разположението на сезонните тераси.

(3) Схемата по ал.2 се разглежда и приема от ОбЕСУТ и одобрява от главния архитект.

(4) По одобрените схеми, се възлагат проекти от собствениците на търговските обекти, въз основа на виза издадена по одобрената схема и в съответствие с минималните изисквания за площ на едно място за обслужване в обектите съгласно действащата Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения към Закона за туризма.

Чл. 15 (1) Схемите за целогодишно разполагане на преместваеми обекти се внасят за разглеждане в ОбЕСУТ при Община Добрич. На заседанието на ОбЕСУТ схемата за поставяне се съгласува с експлоатационните дружества и контролните органи в съответствие с чл.121 от ЗУТ, а според случая и с Регионален Исторически Музей – град Добрич, Комисия по организация и безопасност на движението и др. инстанции.

(2) Главният архитект на Община град Добрич одобрява изготвените схеми по ал.1. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

(3) Схемите могат да бъдат допълвани и променяни по искане на юридически или физически лица, по съображения за безопасност на движението, сигурност и естетика на градската среда, както и по решение на ОбЕСУТ или собственика на терена – Общински съвет, министерство, ведомство, Областен управител, както и при промени в нормативната уредба.

Чл. 16. Изменения в схемите се правят по реда на създаването им.

Чл. 17. Одобрената схема за поставяне на преместваеми обекти върху терен - общинска собственост се разгласява, като едно копие от нея се излага на видно място в Общината за сведение на гражданите.


Раздел четвърти.

Общи изисквания за поставяне на преместваемите обекти.


Чл. 18. Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените, инженерно–техническите, противопожарните и санитарно–хигиенните норми.

Чл. 19 (1) Преместваемите обекти, независимо от техния вид, трябва:

 1. Да отговарят на нормите за безопасност;

 2. Да бъдат поддържани в добро състояние и вид;

3. Да не нарушават условията за обитаване и да не бъдат източник на шум и замърсяване над допустимите норми;

4. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. Да се ползват по предназначение;

6. Да имат табела, на която да бъдат отбелязани името и адреса на собственика на обекта.

(2) Слънцезащитни устройства на организираните тераси към заведения за хранене и развлечения могат да бъдат само чадъри. Допуска се поставянето на сенници пред следните типове заведения – ресторанти, снек барове, бистра, пицарии, фаст фууд и бирарии. Площта на сезонните тераси трябва да бъде в съответствие с одобрената от главния архитект схема и не може да бъде по-голяма от площта на търговската зала на заведението.

(3) Собственикът на преместваемия обект отговаря за спазване на предвидените в ал.1 изисквания.

Чл. 20 (1) Забранява се поставянето на преместваеми обекти, както и използването им:

1. В нарушение на настоящата наредба, както и на действащото законодателство;

2. В нарушение на одобрените схеми;

3. Върху изградени озеленени площи и природни забележителности;

4. В сервитута на инженерните съоръжения.

(2) Забранява се:

1. Промяна в конструкцията на преместваемите обекти, включително остъкляване и ограждане с материали от всякакъв вид или спускане на прозирни завеси;

2. Монтиране на преместваеми обекти, които закриват входове, витрини, прозорци от приземния етаж на сградите или затрудняват и възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на обектите в тях;

3. Поставянето на преместваеми обекти – сезонни тераси на заведения за хранене и развлечения, работещи на самообслужване или работещи без категоризация на обекта;

4. Преотдаване и/или преотстъпване на друго физическо или юридическо лице на преместваеми обекти, за които има издадено разрешение за поставяне върху общински или държавни терени. При нарушаване на това изискване се прекратява разрешителното.

Чл. 21 (1) За разполагане на преместваемите обекти за обслужване на търговията на територията на Община град Добрич във връзка с различията в селищната среда, територията на Община град Добрич се разделя на три зони, както следва:

I зона – Централна градска част – бул.”3-ти март”, ул.”Отец Паисий”, бул.”Добруджа”, бул.”Добричка епопея” - съгласно границите на действащия ПУП-ПРЗ на ЦГЧ град Добрич;

II зона - Останалата територия на град Добрич;

ІІІ зона – Промишлени зони и квартал “Рилци”

(2) На територията на I зона се разрешава поставянето на
преместваеми съоръжения само с унифициран дизайн, съгласуван с ОбЕСУТ при Община град Добрич. На територията на централна градска част не се разрешава поставяне на нови преместваеми съоръжения за търговия до одобряването на нова схема.

(3) На територията на II-ра и ІІІ-та зони се разрешава поставянето на преместваеми съоръжения по индивидуален проект, проспект на фирма - производител или снимков материал.


Чл. 22 (1) Преместваемите обекти могат да се свързват с инженерни мрежи, когато одобряващият орган прецени, че това е целесъобразно, посредством временни връзки, което изрично се вписва в разрешението за поставяне.

(2) Допускането на цитираните в ал. 1 временни връзки може да стане след предварително съгласуване със съответните ведомства и експлоатационни дружества.

Чл. 23 (1) Процедурата по издаване на разрешения за поставяне се открива с издаване на скица (виза) за проектиране. Искания за издаване на скица (виза) се правят с писмени заявления от ползвателите на туристическите обекти.

За преместваеми обекти - организирани сезонни тераси пред заведения за хранене и развлечения е задължително да се спазват изискванията на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения към закона за туризма.

(2) Скицата (визата) представлява копие – извадка от действащия подробен устройствен план с уточнени разположения, размери, площ, тип и предназначение на обекта, както и с указани разстояния и условия и се издава от главния архитект на Община град Добрич в 14-дневен срок от постъпването на искането.

(3) Скицата (визата), която се отнася за държавни и общински имоти и терени, се издава в съответствие с предвижданията на одобрената схема.

Чл. 24 (1) За издаване Разрешение за поставяне се подава писмено искане от ползвателя на туристическия обект, към което се представят следните документи:

1. Скица (виза), издадена от главния архитект;

2. Заверено копие от документ за собственост, документ за право на ползване и/или договор за наем;

3. Удостоверение за актуално състояние, когато искането се прави от търговец;

4. Проектна документация в три екземпляра;

5. Необходимите за обекта разрешения от съответните служби за ползване на вода, електроенергия и други, които се изискват с нормативен акт;

6. Документ за внесена такса за одобряване на проекта и за издаване разрешение за поставяне;

7. Други документи, предвидени по настоящата наредба.

(2) Проектната документация се съгласува със специализираните контролни и съгласувателни органи, в зависимост от вида и местоположението на преместваемия обект преди одобряването.

(3) Когато искането е за поставяне на унифициран (типов) преместваем обект, одобрен от главния архитект, се изисква индивидуална проектна документация само относно ситуирането и временните външни връзки на обекта.

(4) Проектна документация за преместваемите обекти за търговия се изисква само за павилионите и обектите с външни връзки.

Чл. 25 (1) За маси и сергии за продажба на стоки с аукционен характер (мартеници, коледни, новогодишни, пролетни и великденски картички, предмети и украшения и др.) - не се издава разрешение за поставяне, а се прилага действащата наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич /одобрена от главния архитект схема за разполагане/.

Чл. 26 (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава от главния архитект на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице, по образец, след одобряването на съответния проект, когато такъв се изисква.

(2) В разрешението за поставяне се вписват всички основания за издаването му, вид и дейност на обекта, площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта, местонахождението му, указано точно върху одобрена схема, задълженията на ползвателя, включително поддръжката и хигиената на прилежащите площи, срока за поставяне на обекта и всички условия свързани с поставянето, експлоатацията и премахването на обекта.

(3) Отказът за издаване разрешение за поставяне се мотивира писмено и се съобщава на заинтересованите лица при условията и реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 27. Издадените Разрешения за поставяне се вписват и съхраняват в отделен регистър, който се води и съхранява от общинската администрация.


  1   2   3   4

Свързани:

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconІ. Предложенията за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич са следните
Община Добрич обявява публично обсъждане на предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconНаредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия
Чл. /1/ Тази наредба урежда реда за поставяне и ползване, както и реда за премахване на преместваеми обекти за търговия на територията...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconЗаседание общински съвет
Предложение за приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconОбщи разпоредби
За реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconНаредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община панагюрище
Чл. 1(1)Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на преместваеми обекти, както...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconНаредб а за търговската дейност на територията на община град добрич глава първа
...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconЗапове д
На основание чл. 22 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconНаредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти
Чл. 1 (1) Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на преместваеми обекти и...
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconНаредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на община Враца Глава първа общи положения
По реда на тази наредба принудително се изпълняват и заповеди за поправяне и заздравяване на посочените в ал. 1 строежи
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1) iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом