Рецензи я
ИмеРецензи я
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер78.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ns.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100531112345_DOKOVA-STOENCHEVA.doc

Р Е Ц Е Н З И Я
на представените научни трудове, учебници и методични пособия от доц. д-р Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05.02.03. Народно стопанство (регионална икономика) за нуждите на катедра “Публична администрация и регионално развитие” при УНСС- София


Рецензент: доц. д-р Соня Петрова Докова – 05.02.03. Народно стопанство


Уважаеми членове на Специализирания научен съвет,


В изпълнение на Ваше решение от 20.04..2010г. представям рецензия на научните трудове и учебна литература, разработени и издадени от доц. д-р Цветка Атанасова Стоенчева, която е изготвена в съответствие с изискванията към формата и съдържанието на рецензиите по конкурси за научни звания, формулирани в т. 2 на Решение на Президиума на ВАК и препоръчителните научни изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания на икономическата комисия при ВАК от 2009г.


 1. Общо описание на предоставените материали (2.2)

В списъка с публикациите на доц. д-р Цветка Атанасова Стоенчева приложен към материалите за участие в конкурса за професор са включени общо 37 позиции, които са структурирани в следните групи:

  • монографии – 3 броя;

  • студии – 4 броя;

  • учебници – 13 броя;

  • учебни пособия – 3 броя;

  • статии – 6 броя;

  • научни доклади – 8 броя.


28 от публикациите са самостоятелни, в останалите 9 участието е разграничено документално и писмено е потвърдено. 6 от публикациите са в чужбина.

Кандидатката за научното звание “професор” участва в обявения конкурс с хабилитационен труд на тема “Възможности за ефикасно провеждане на съвременна регионална политика в България”, в който са разгледани много актуални за регионалната икономика въпроси. Съдържащите се в хабилитационния труд научни приноси допринасят за обогатяване на регионалната икономическа наука. Тази разработка представя доц. д-р Цветка Стоенчева, като задълбочен, прецизен и аналитичен научен работник. Хабилитационният труд е обсъждан и приет на разширен катедрен съвет и е публикуван.

Основните резултати от хабилитационния труд имащи характер на приноси се изразяват в:

 1. Обоснована е необходимостта от провеждането на специфична регионална икономическа политика в България.

 2. Идентифицирани са финансово-икономическите инструменти за провеждане на специфичната регионална икономическа политика и прилагането на добри практики от страни членки на Европейския съюз.

 3. Посочен е цялостен завършен механизъм за провеждане на регионалната икономическа политика в България. Първо определяне структурата на икономиката съобразена с даденостите и особеностите на регионите за планиране и след това развитие на тази структура на икономиката с прилагането на различни осъвременени организационни форми.

 4. Предложен и експериментиран е количествен начин за определяне на структурата на икономиката в шестте района за планиране.

 5. Обоснована е необходимостта от оптимизиране регионалната политика по отношение на свободните икономически зони. Предложена е методика взаимствана от ЮНЕСКО за определяне местоположението на зоните.


Оценка на хабилитационния труд

В хабилитационния труд на доц. д-р Цветка Стоенчева се изследва важен и много актуален проблем. Имайки предвид съдържащите се научни приноси, преценявам, че той отговаря на изискванията предявени към дисертация за “доктор на науките”.


 1. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата (2.3)


Научната и преподавателската дейност на Цветка Атанасова Стоенчева започват през 1998 г., когато е приета за редовен докторант във ВИНС – Варна. През 1992 г. успешно защитава докторска дисертация и получава научната степен “доктор по икономика” по научна специалност 05.02.03. През 1993г. след конкурс постъпва в УНСС София. Последователно преминава през научните звания старши асистент, главен асистент и през 2000г. е избран за “доцент” при УНСС по същата научна специалност. Цялостната дейност – научна, научно-приложна и педагогическа на кандидатката са били с една посока на реализация.

Педагогическата дейност на доц. д-р Цветка Стоенчева се изразява в четене на лекции по регионална икономика, геоикономика и регионално развитие, регионални изследвания и стратегии, за които е написала необходимите учебници и учебни помагала, представени за участие в този конкурс.

Разработените и отпечатани научни трудове от участничката в конкурса са с тематика от регионална икономика. Всичко това е показателно за целенасоченост и последователност в научната и педагогическата досегашна дейност на кандидатката.

В списъка от публикации в раздел учебници има представени и учебници по данъчна, митническа и местна финансова администрация, публични финанси, маркетинг в публичния сектор. Тези дисциплини допълват, разширяват и доразвиват възможностите за решаване на конкретни практически регионални проблеми. В тази връзка не случаен е избора на тема за хабилитационен труд, в които съществено място са намерели финансовите инструменти за провеждане на ефикасна и ефективна регионална политика.


 1. Учебна дейност на кандидата (2.4)

В преподавателската си дейност доц. д-р Цветка Стоенчева от представена справка от учебен отдел на УНСС е видно, че е чела лекции по дисциплините – Регионална икономика, Геоикономика и регионално развитие, Регионални изследвания и стратегии, Местни финанси, Публични финанси и Маркетинг в публичния сектор, Данъчна, митническа и местна финансова администрация пред студентите от редовно и дистанционно обучение в бакалавърската и магистърската образователно-квалификационни степени.

От приложената служебна бележка е видно, че доц. д-р Цветка Стоенчева е изпълнявала аудиторната учебна заетост.


 1. Научни постижения на кандидата (2.5.)


Имайки предвид препоръчителните и наукометрични, формални изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания на Националната комисия по икономически науки при ВАК, ще си позволя да систематизирам по-важните творчески постижения, съдържащи се в представените публикации от доц. д-р Цветка Стоенчева.

Първо. Изведени и изяснени са новите изисквания пред регионалните изследвания и регионалните стратегии, произтичащи от членството на България в Европейския съюз /избор на нови приоритети, подходящи критерии за ефективност, постигането на сравнимост на използваните показатели в регионален, национален и международен аспект, внедряване на съвременни компютърни технологии за информационно осигуряване на регионалните изследвания/. [2, 4, 5, 6, 24 ]

Второ. Формулирани са методически насоки за разработването на регионални стратегии, целящи повишаване на практическата полезност на крайния продукт.[ 2, 7, 11, 16,17, 18, 19, 23]

Трето. Съществен резултат е разработването на концептуален модел за успешна реализация на регионалните стратегии. [1, 6, 7]

Четвърто. Обоснован е избора на подходящи количествени методи за регионален анализ, предшестващ разработването на регионални стратегии. [2, 7]

Пето. Разработени са концепции за усъвършенстване на организационната структура на данъчната, митническата и местната финансова администрация. [10, 12, 34] [6, 26, 32, ]

Шесто. В условията на големи икономически и социални различия със страните членки на ЕС са формулирани стратегически цели на териториални единици за развитие на местната икономика. [3, 4, 27 ]

Седмо. Систематизиран е опита на страни членки на ЕС относно критериите, механизмите и размерите на стимулиране на икономическото развитие в отделни райони. [1, 36 ]

Осмо. Обобщен и систематизиран е международния опит в развитието на свободните зони и е предложена конкретна стратегия за локализация на свободните икономически зони в България на базата на адаптирана методика, приложена с оригинален набор от показатели. [1]

Девето. Предложени са добри практики на страни от ЕС в областта на административно-териториалното деление и адаптирането им към традициите и потребностите на населението и стопанските субекти в България. . [27 ]

Десето. Формулирани са критерии и възможности за нарастване на регионалната ефективност. [6, 28, ] 1. Отражение на научните публикации на кандидата в българската литература (2.6)

В представените материали от доц. д-р Цветка Стоенчева за участие в конкурса се съдържа справка за цитиранията. Кандидатът е посочил 11 цитирания, когато други автори се позовават на негови публикации. Определено смятам, че има и други случаи, при които автора е бил цитиран. Има положителен отзив за публикация на доц. Стоенчева в сп. Икономическа мисъл на БАН.


 1. Критични бележки на рецензента (2.8)

В представените научни трудове и учебна литература се съдържат някои пропуски и недостатъци, а именно:

Първо. В много от представените публикации се наблюдава безкритично отношение към нормативната база. Насоката на работа в изследванията е в допълване, обогатяване, доразвиване на българския и чуждестранния опит по проблемите на регионалната икономика. Смятам, че ясно трябва да се изразяват и недостатъците и пропуските при решаване проблемите на регионалното развитие.

Второ. Научното творчество се характеризира с голямо разнообразие. Смятам, че би могло да се акцентира повече на публикациите с научен характер – монографии, студии и научни статии.

Трето. Хабилитационният труд е посветен на изключително актуална тематика, поради което смятам, че авторът трябва да продължи да работи по тези въпроси, което би довело до увеличаване на приноса му за провеждане на ефективна регионална политика в България.


 1. Лични впечатления на рецензента за кандидата (2.9)


Познавам Цветка Стоенчева от началото на нейната преподавателска и научна дейност. Обстоятелството, че работим в едно и също направление и почти двадесет години сме били в една катедра е в основата на формираното лично мнение за университетския преподавател и научния работник Цветка Стоенчева. Изразено с няколко думи това мнение е – отговорна, точна и прецизна в работата си.


 1. Заключение (2.10)


Следила съм отблизо научното израстване и цялата публикационна дейност на кандидатката за научното звание “професор” Цветка Атанасова Стоенчева. Качеството ми на рецензент по този конкурс ми предостави възможност много по внимателно да се запозная с научната и публикационната дейност на кандидата. Всичко това е основата на формираното ми лично мнение за кандидатката в конкурса. Научната, публикационната и учебната дейности на кандидатката напълно отговарят на всички изисквания на Закона за научните степени и научните звания и Препоръчителните изисквания на ВАК. Това ми дава основание и убеденост да предложа на членовете на Специализирания научен съвет по Национално стопанство при ВАК да гласуват за присъждане на научното звание “професор” по научната специалност 05.02.03. Народно стопанство (регионална икономика) на доц. д-р Цветка Атанасова Стоенчева.


09.05.2010г. Рецензент:

София (доц. д-р Соня Докова)


Свързани:

Рецензи я iconРецензи я
Противоречия в моделите за управление на икономиката (на примера на горското стопанство)”
Рецензи я iconРецензи я
Рецензент: проф д-р ик н. Мойно Вълков Мойнов – хабилитация, д-р ик н по шифър 05. 02. 08
Рецензи я iconРецензи я
Развитие и усъвършенстване на трудово-производителните кооперации като субекти на социалната икономика”
Рецензи я iconРецензи я
Модифициране на зеолит тип мсм-22 с оглед използва- нето му като катализатор за превръщане на алкилароматни въглеводороди
Рецензи я iconРецензи я
Икономика и управление (Моделиране на процесите в туристическите комплекси), обявен от Университета за национално и световно стопанство,...
Рецензи я iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Рецензи я iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Рецензи я iconРецензи я
Повишаване ефективността на формированията за ядрена, химическа и биологическа защита и екология при участието им в операции по поддържане...
Рецензи я iconРецензи я
ДВ, бр. 34/4, май 2010 г с единствен кандидат д-р любомира николаева крумова–гломб, н сътр. I ст. Институт по микробиология „Стефан...
Рецензи я iconРецензи я
Изследване ефективността на системите за полетна и радарна информация в авиационна база", представен за придобиване на образователна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом