Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
ИмеНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер48.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/documentsproject/20


НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР” В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ВОЕННО ДЕЛО” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ „ОФИЦЕР ЗА ОПЕРАТИВНО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ” И „ОФИЦЕР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”


Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление „Военно дело” по специалностите от регулираните професии „Офицер за оперативно ниво на управление” и „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”.

Чл. 2. (1) Висше образование по специалности от регулираните професии „Офицер за оперативно ниво на управление” и „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” се придобива чрез обучение във военни академии на български офицери, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в професионално направление „Военно дело”.

(2) Обучението се провежда по учебни планове, утвърдени от министъра на отбраната, съгласувани с министъра на образованието, младежта и науката.

(3) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 7 от Националната квалификационна рамка.

Чл. 3. (1) Приемането се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на отбраната, в съответствие със Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За обучение се приемат български офицери.

(2) По двустранни споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави.

Чл. 4. (1) Общият минимален хорариум е:

1. 1100 академични часа за притежаващите образователно - квалификационна степен „бакалавър”, съответстващи на не по-малко от 70 кредита.

2. 850  академични часа за притежаващите образователно -квалификационна степен „магистър”, съответстващи на не по-малко от 60 кредита.

(2) Срокът на обучението по ал. 1 е не по-малък от една година.

Чл. 5. (1) Офицерите, изпълнили задълженията си по учебен план за обучението по чл. 4, ал. 1, т. 1, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".

(2) Дипломата по ал. 1 дава право да се упражнява регулираната професия „Офицер за оперативно ниво на управление”.

(3) Офицерите, изпълнили задълженията си по учебен план за обучението по чл. 4, ал. 1, т. 2, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".

(4) Дипломата по ал. 3 дава право да се упражнява регулираната професия „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”.

Чл. 6. (1) Обучението по чл. 4, ал. 1, т. 1 се извършва в редовна и задочна форма и осигурява теоретична и специализирана подготовка по организацията и управлението на военното дело след придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело”.

(2) Обучението по ал. 1 включва задължителни учебни дисциплини, тематично обособени в групи с минимален хорариум, както следва:

  1. Основи на националната и съюзната сигурност

и отбрана - 80 академични часа

  1. Организация и използване на формированията

от въоръжените сили в национален и съюзен формат - 320 академични часа

  1. Осигуряване и поддръжка на формированията от

въоръжените сили в национален и съюзен формат - 320 академични часа

  1. Военна психология и лидерство - 50 академични часа

  2. Използване на компютърните системи за моделиране

и симулации в бойни и в небойни операции - 60 академични часа

Общо - 830 академични часа


(3) Конкретните учебни дисциплини в групите по ал. 2 се приемат с решение на академичния съвет на военната академия след предложение от факултетния съвет, и се включват в учебните планове по чл. 2, ал. 2.

(4) В задочната форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост е не по-малка от 50 на сто от утвърдената за редовната форма.

(5) В учебния план за обучението по ал. 1 в редовна форма се предвижда войскови стаж. Условията и редът за провеждането на стажа се определят със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на военната академия.

Чл. 7. (1) Обучението по чл. 4, ал. 1, т. 2 се извършва в редовна форма и осигурява задълбочена теоретична и специализирана подготовка за вземане на решения и поемане на висши управленски отговорности в стратегическите звена за управление на отбраната и въоръжените сили на Република България, в органи на НАТО и в международни организации и мисии.

(2) Обучението по ал. 1 включва задължителни учебни дисциплини, тематично обособени в групи с минимален хорариум, както следва:

1. Национална и международна сигурност - 100 академични часа

2. Ръководство на отбраната и въоръжените

сили - 220 академични часа

3. Мениджмънт на ресурсите в сигурността

и отбраната - 80 академични часа

4. Използване на въоръжените сили - 150 академични часа

5. Стратегическо лидерство - 80 академични часа

Общо - 630 академични часа

(3) Конкретните учебни дисциплини в групите по ал. 2 се приемат с решение на академичния съвет на военната академия след предложение от факултетния съвет, и се включват в учебните планове по чл. 2, ал. 2.

(4) В учебния план за обучението по ал. 1 се предвижда учебен стаж чрез посещение на структури и щабове на въоръжените сили на държави, членки на НАТО или други държави.

Чл. 8. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели в съответната област на висше образование.

(2) До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор".

Чл. 9. (1) Обучението по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 завършва със защита на дипломна работа.

(2) Защитата на дипломната работа се провежда пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от три хабилитирани лица в съответната област на висше образование, както и представители на Министерството на отбраната и Българската армия. В комисията могат да се включват и представители на висши военни училища и други военни академии.

(3) Съставът на държавната комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на съответната военна академия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Лицата, приети преди влизането на наредбата в сила, довършват обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


Свързани:

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconНа основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconМедицински У
...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconНаименование на специалността
Изисквано базово образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или образователно-квалификационна степен...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconКвалификационна характеристика на специалност кинезитерапия образователно-квалификационна степен
Крайният резултат от обучението се изразява с придобиване на компетенции в следните области
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен iconШуменски университет
Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за окс “бакалавър”, “магистър” и “специалист”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом