Закон за обществените поръчки
ИмеЗакон за обществените поръчки
страница9/23
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер1.58 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.director-pv.net/normativi/zakoni/zos.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Глава седма.
"а" РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества. По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.

(2) Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

(3) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на всяка проведена процедура, с изключение на процедура на договаряне без обявление. При сключване на рамково споразумение се прилагат критериите по чл. 37.

(4) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение.

(5) Рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 

Чл. 93б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия.

 

Чл. 93в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Когато рамковото споразумение е сключено с едно лице и в него не са определени всички условия, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.

(2) Когато рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице и в него не са определени всички условия, възложителят:

1. отправя писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за всеки договор, който предстои да бъде сключен;

2. определя подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;

3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до изтичането на срока за получаване на оферти;

4. определя за изпълнител на съответния договор участника, предложил най-добрата оферта съгласно критериите, включени в рамковото споразумение.

 

Чл. 93г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.

 

Глава седма.
"б" ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКИ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 93д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Динамична система за доставки е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя. Системата действа за период не по-дълъг от 4 години и е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите. По изключение срокът на действие на системата може да е по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.

(2) Динамична система за доставки се създава чрез открита процедура.

(3) В системата се включва всеки кандидат, който:

1. отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявлението;

2. е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите, определени от възложителя;

3. е представил всички документи, посочени от възложителя в обявлението.

(4) Предварителните оферти по ал. 3, т. 2 могат да бъдат променяни по всяко време в срока на действие на системата по такъв начин, че да отговарят на спецификациите.

(5) При създаването на система по ал. 1 и възлагането на обществени поръчки чрез нея възложителите използват единствено електронни средства.

 

Чл. 93е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При създаването на динамична система за доставки възложителите:

1. публикуват обявление за обществена поръчка, в което изрично се отбелязва създаването на системата;

2. определят техническите спецификации по реда на чл. 30 - 33, вида на доставките, както и цялата необходима информация относно системата, вида и техническите характеристики на използваните електронни средства.

(2) От публикуване на обявлението за създаване до изтичането на срока на действие на системата възложителите предоставят чрез електронните средства пълен, директен и неограничен достъп до техническите спецификации, както и до всички допълнителни документи, като в обявлението задължително се посочва Интернет адрес, на който те са достъпни.

 

Чл. 93ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Предварителна оферта за участие в динамичната система за доставки може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.

(2) За разглеждане на офертите по ал. 1 възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(3) Комисията разглежда всяка постъпила предварителна оферта и въз основа на обявените критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в динамичната система за доставки.

(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 15-дневен срок от подаване на предварителната оферта и да уведоми кандидата за включването му в динамичната система за доставки или за отказа да бъде включен в тридневен срок от датата на решението.

 

Чл. 93з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Преди възлагане на всеки договор за обществена поръчка за доставка възложителят публикува опростено обявление, с което поканва всички заинтересовани лица да представят предварителни оферти в съответствие с чл. 93е, ал. 1, т. 2 и определя срок за представяне на предварителните оферти не по-кратък от 15 дни от изпращане на обявлението.

(2) Предварителните оферти се оценяват и кандидатите се включват в системата по реда на чл. 93ж, ал. 2 - 4.

 

Чл. 93и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) След вземане на решенията по чл. 93ж, ал. 4 възложителят отправя покана до всички включени в динамичната система за доставки да представят оферти за всеки отделен договор за обществена поръчка за доставка в рамките на системата.

(2) В поканата по ал. 1 възложителят определя срок за представяне на офертите и може да направи допълнителни уточнения във връзка с критериите за възлагане на договора за обществена поръчка.

 

Чл. 93к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията по чл. 93ж, ал. 2 разглежда и класира офертите и предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за доставка с участника, чиято оферта е получила най-висока оценка въз основа на критериите, определени в обявлението или в поканата по чл. 93и.

(2) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.

 

Чл. 93л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Динамичната система за доставка не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

(2) Достъпът до динамичната система за доставка и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.

 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Свързани:

Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Чл. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Чл. 5 Кандидат за изпълнител и изпълнител по договор за обществени поръчки може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо...
Закон за обществените поръчки iconОбщина борован 32 4 0
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 14, ал....
Закон за обществените поръчки iconВ контекста на европейските директиви
Въз основа на критичен анализ на действащия Закон за обществените поръчки се правят изводи за неправилен законодателен подход, пропуски...
Закон за обществените поръчки iconНай-често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от органите на сметната палата мариана Кацарова –експерт-юрист
Сметната палата, наред с Агенцията за държавна финансова инспеция /адфи/, е един от органите, на които Законът за обществените поръчки...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 28 От 2004 Г.)

Закон за обществените поръчки iconОбщинашуме н
С настоящата покана и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Одобрявам: Николай Димитров -кмет на община несебър
Закон за обществените поръчки iconЗакона за обществените поръчки
Чл. (1) С правилника се урежда редът за разглеждане и решаване на спорове по обществени поръчки, възложени на Арбитражния съд към...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом