Закон за обществените поръчки
ИмеЗакон за обществените поръчки
страница8/23
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер1.58 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.director-pv.net/normativi/zakoni/zos.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Глава седма.
ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Раздел I.
Процедура на договаряне с обявление


Чл. 84. Възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление само когато:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура или състезателния диалог са прекратени по чл. 39, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) по изключение естеството на доставката, услугата или строителството, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;

3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или на ограничената процедура;

4. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2;

5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност.

 

Чл. 85. В решението по чл. 25, ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на процедурата на договаряне с обявление.

 

Чл. 86. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в процедурата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявления за участие в процедурата на договаряне не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 3 в обявлението за обществената поръчка възложителят е длъжен да посочи и конкретните обстоятелства от изключителна спешност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да участват в договарянето, като този брой не може да бъде по-малко от трима. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на кандидатите трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди договарянето да се проведе на няколко последователни етапа, като на всеки следващ етап броят на разглежданите оферти се намалява с цел постигане на възможно най-пълно съответствие на офертите с обявените изисквания.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.

(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да удължи срока за получаване на заявления за участие с не повече от 30 дни, когато в определения срок няма постъпили заявления.

 

Чл. 87. (1) Заявлението за участие в процедура на договаряне с обявление трябва да отговаря на изискванията по чл. 77, ал. 3 - 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или се заявява по телефона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

 

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в случаите по ал. 4 броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедура на договаряне с обявление, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности. В този случай възложителят не може да покани да участват в договарянето други лица, които не са заявили участие, или кандидати, които не притежават необходимите технически възможности.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;

3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията на ал. 2 и ще бъдат поканени да участват в договарянето, а когато броят на кандидатите е по-голям от трима - избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии;

4. датата на съставяне на протокола.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В срок 5 работни дни от датата на протокола по ал. 7 възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща до агенцията и до недопуснатите кандидати, а на всички кандидати по ал. 7, т. 3 изпраща едновременно писмени покани за участие в договарянето.

 

Чл. 89. (1) Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа:

1. дата и място за провеждане на договарянето;

2. изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако такива са необходими;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от изпращане на поканата;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) адреса, на който трябва да бъде изпратена офертата;

5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;

6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията провежда договарянето с поканените участници за определяне на клаузите на договора съгласно обявените изисквания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място, по реда на чл. 73 и 74.

 

Раздел II.
Процедура на договаряне без обявление


Чл. 90. (1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за откритата или ограничената процедура или състезателния диалог;

3. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;

4. поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;

5. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;

6. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;

7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;

8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;

9. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:

а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;

б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;

в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;

10. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

11. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона;

12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6 и 9 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.

 

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата за участие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В поканата за участие в процедура на договаряне без обявление възложителят определя предмета на поръчката, както и изисквания за изпълнението й. В поканата могат да се включват и изисквания за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 и за техническите възможности и/или квалификация на кандидата по чл. 51.

 

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните лица и до агенцията, с изключение на случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12.

 

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията провежда договарянето с кандидатите за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят е поканил повече от един кандидат, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място, по реда на чл. 73 и 74.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Търговския закон.

 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Свързани:

Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Чл. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Чл. 5 Кандидат за изпълнител и изпълнител по договор за обществени поръчки може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо...
Закон за обществените поръчки iconОбщина борован 32 4 0
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 14, ал....
Закон за обществените поръчки iconВ контекста на европейските директиви
Въз основа на критичен анализ на действащия Закон за обществените поръчки се правят изводи за неправилен законодателен подход, пропуски...
Закон за обществените поръчки iconНай-често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от органите на сметната палата мариана Кацарова –експерт-юрист
Сметната палата, наред с Агенцията за държавна финансова инспеция /адфи/, е един от органите, на които Законът за обществените поръчки...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 28 От 2004 Г.)

Закон за обществените поръчки iconОбщинашуме н
С настоящата покана и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Одобрявам: Николай Димитров -кмет на община несебър
Закон за обществените поръчки iconЗакона за обществените поръчки
Чл. (1) С правилника се урежда редът за разглеждане и решаване на спорове по обществени поръчки, възложени на Арбитражния съд към...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом