Закон за обществените поръчки




ИмеЗакон за обществените поръчки
страница3/23
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер1.58 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.director-pv.net/normativi/zakoni/zos.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Част втора.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Глава трета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Предварително обявление


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:

1. за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна на или по-голяма от 450 000 лв.;

2. за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна на или по-голяма от праговете по чл. 14, ал. 1, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията и до "Държавен вестник" съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявленията, посочени в ал. 1, и съобщението по ал. 2 за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителите възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, те изпращат предварително обявление и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите по ал. 1.

(5) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 категорията стоки се определя от възложителите съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV), а категорията услуги - съгласно приложение № 2.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обнародването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Предварителното обявление трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 и да съдържа до 650 думи. Възложителите изпращат обявлението до "Държавен вестник" и до агенцията и в електронен вид.

 

Раздел II.
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка


Чл. 25. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.

(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;

2. вид на процедурата;

3. обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;

4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);

5. място и срок за изпълнение на поръчката;

6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;

7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;

8. условия и начин на плащане;

9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) срок на валидност на офертите при открита процедура;

10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;

11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за представяне на варианти в офертите;

12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;

14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване на заявленията или на офертите;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) място и дата на отваряне на офертите или на заявленията за участие;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) дата на обнародване на предварителното обявление по чл. 23, ако има такова;

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) дата на изпращане на обявлението.

(3) В обявлението възложителят може да предвиди и:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за провеждане на електронен търг;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението;

3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог, при условие че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на изискванията. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите възнамеряват да приложат, минималният брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и максималният им брой.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изискванията по ал. 2, т. 6, обхватът на информацията и документите, които се изискват съгласно обявлението, трябва да са съобразени и да съответстват на сложността на предмета и на обема на обществената поръчка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват като показатели за оценка на офертата критериите за подбор по ал. 2, т. 6.

 

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да предвиди в обявлението по чл. 25 и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на изискванията по чл. 25, ал. 5.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1 при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.

 

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявлението по чл. 25, ал. 2 трябва да съдържа до 650 думи и да бъде изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща в електронен вид и се обнародва в електронната страница на "Държавен вестник" до 5 дни след изпращането му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) След обнародване на обявлението в "Държавен вестник" възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко обектът на обществената поръчка и датата на обнародване на обявлението в електронната страница на "Държавен вестник" и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

 

Раздел III.
Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка


Чл. 28. (1) Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:

1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. обявлението за обществената поръчка;

3. пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

4. техническите спецификации;

5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) образец на офертата, както и указание за подготовката й;

9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) проекта на договор.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 7 по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното копиране. При поискване от заинтересованото лице възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - до три работни дни. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати или участници.

 

Раздел IV.
Технически спецификации


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез посочване на:

1. български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно";

2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма стандарти по т. 1;

3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;

4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;

5. спецификациите по т. 1 или 2 - за определени характеристики, а за други - чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато възложителят е предвидил изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални екоетикети, или други екоетикети, които отговарят едновременно на следните условия:

1. спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на доставките и услугите;

2. изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация;

3. екоетикетите са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни - държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за защита на околната среда;

4. достъпни са за всички заинтересовани страни.

(3) Възложителят може да посочи, че за стоките и услугите с екоетикет се приема, че съответстват на техническите спецификации, предвидени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

(4) В случаите по ал. 2 възложителят приема за доказателство техническото досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер.

(2) Кандидатите или участниците нямат право да разкриват информацията по ал. 1.

 

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно".

 

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 или 2 възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1 възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1 и 2 участникът представя като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5.

 

Раздел V.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 34. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изискването по ал. 3 не се прилага в случаите по чл. 20а.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.

 

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;

2. не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.

 

Чл. 36. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

 

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:

1. най-ниска цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по важност в низходящ ред.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценка на офертите, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания по чл. 28, ал. 1, т. 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 4 участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.

 

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Процедурата по възлагане на обществена поръчка завършва със:

1. сключване на договор с определения изпълнител или на рамково споразумение, или

2. решение за прекратяването й.

 

Чл. 39. (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснат нито един кандидат или участник;

2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) всички оферти или заявления за участие не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта или заявление за участие;

2. има само един допуснат кандидат или участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по ал. 1 или 2 да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2.

 

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен.

 

Раздел VI.
Договор за обществена поръчка


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

(2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

(3) Възложителят сключва договора по ал. 1 в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

(4) Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.

(5) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

 

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 2 не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 10.

 

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

 

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или за сключено рамково споразумение до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информацията за сключени договори въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в 7-дневен срок след края на всяко тримесечие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до агенцията информация за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, в 7-дневен срок след сключването му.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възложителите са длъжни да уведомят агенцията в случаите, когато са получили съобщение от Европейската комисия за установени от нея нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 7 възложителите в тридневен срок изпращат цялата преписка заедно с писмено становище по нея.

 

Чл. 45. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

 

Раздел VII.
Изпращане на информация до Европейската комисия (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Когато обществените поръчки имат стойности, равни или по-високи от определените с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Република България, и в "Официален вестник" на Европейския съюз следните документи:

1. предварителните обявления или съобщения за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача;

2. предварителните обявления - покани;

3. обявленията за откриване на процедури;

4. информацията за сключени договори или за рамкови споразумения;

5. информацията за проведените конкурси за проект;

6. опростените обявления за обществени поръчки в рамките на динамичните системи за доставки.

(2) В регламента по ал. 1 се определят и стойностите на обществените поръчки за доставки на стоки по приложение № 4, възлагани от възложители в областта на отбраната.

(3) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и обявленията за създаване на системи за предварителен подбор.

(4) Възложителите могат да изпращат документите по ал. 1 и 3 до "Официален вестник" на Европейския съюз по пощата, по факс или по електронен път, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - по факс или по електронен път. Съобщението по ал. 1, т. 1 се изпраща по електронен път.

(5) Възложителите не могат да публикуват предварителни обявления в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението по ал. 1, т. 1 за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(6) Документите, изпратени по електронен път, и тези в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 се публикуват в "Официален вестник" на Европейския съюз не по-късно от 5 дни след изпращането им. Документи, които не са изпратени по електронен път, се публикуват не по-късно от 12 дни след тяхното изпращане. В изключителни случаи по искане на възложители по чл. 7, т. 5 или 6 документи, изпратени по факс, се публикуват в 5-дневен срок.

(7) Документите по ал. 1 и 3 се изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз на български език, съгласно образци, утвърдени с Регламент № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Версията на български език се смята за единствения автентичен текст.

(8) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз документите по ал. 1 и 3 не по-късно от изпращането им за публикуване в Република България. В документите, изпратени за публикуване в страната, се посочва и датата на изпращане до "Официален вестник".

(9) Възложителите са длъжни да:

1. попълват една и съща информация в документите, които изпращат до "Официален вестник" на Европейския съюз, и в тези, които изпращат до "Държавен вестник" и Регистъра на обществените поръчки;

2. представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени документите, и потвърждението за датата на публикуването им, предоставено от "Официален вестник" на Европейския съюз.

(10) При различие между информацията, обнародвана в "Държавен вестник" и в "Официален вестник" на Европейския съюз, за вярна се смята информацията, публикувана в "Официален вестник".

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Чл. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Чл. 5 Кандидат за изпълнител и изпълнител по договор за обществени поръчки може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо...
Закон за обществените поръчки iconОбщина борован 32 4 0
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 14, ал....
Закон за обществените поръчки iconВ контекста на европейските директиви
Въз основа на критичен анализ на действащия Закон за обществените поръчки се правят изводи за неправилен законодателен подход, пропуски...
Закон за обществените поръчки iconНай-често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от органите на сметната палата мариана Кацарова –експерт-юрист
Сметната палата, наред с Агенцията за държавна финансова инспеция /адфи/, е един от органите, на които Законът за обществените поръчки...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 28 От 2004 Г.)

Закон за обществените поръчки iconОбщинашуме н
С настоящата покана и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Одобрявам: Николай Димитров -кмет на община несебър
Закон за обществените поръчки iconЗакона за обществените поръчки
Чл. (1) С правилника се урежда редът за разглеждане и решаване на спорове по обществени поръчки, възложени на Арбитражния съд към...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом