Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница2/22
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/Zastrahovki_final.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


А. Условия за участие:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който:

1.1. отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и на изискването за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП.

1.2. представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП;

1.3. представи доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП;

  1. е българско или чуждестранно лице с предмет на дейност застраховане и/или презастраховане по чл. 8 от Кодекс за застраховането;

  2. има издаден лиценз за извършване на застрахователна и/или презастрахователна дейност по чл. 29, чл. 42 и чл. 52 от Кодекс за застраховането;

1.6. има представителства в следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Ст. Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и технически, ресурсни и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката;

  1. във връзка с чл.194 от Кодекс за застраховането не допуска самоучастие на възложителя както по задължителните застраховки, така и по доброволните застраховки предмет на настоящата процедура.

  1. В процедурата не може да участва участник, който:

2.1. e осъден/ а с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

2.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

2.8. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.9. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 2.1., т. 2.5 се прилагат за следните лица:

3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;

3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал.1 от Търговския закон;

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон;

3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

3.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

3.7. в случаите по т. 3.1-3.6. - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

4. Обстоятелствата по т. 2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно Приложение № ) при подаването на офертата.

5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в обстоятелствата по предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им (Приложение № 3в).


Б. Документи, представяни от участника:

1. Участниците в процедурата представят, посочените по-долу документи:

1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;

1.2. документ за гаранция за участие в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV от документацията;

1.3. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в съответствие с т.1.2. от раздел ІІ, буква „А” на документацията, а именно:

1.3.1.заверено копие от годишен финансов отчет за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е регистриран или е започнал дейността си /копие от еквивалентен документ, за участници, които не са регистрирани съгласно българското законодателство/;

1.4. доказателства за технически възможности и квалификация в съответствие с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП;

1.4.1. списък на основните договори за застраховане с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. Списъкът се изготвя съгласно образец – Приложение № 8.

1.4.2. участникът да представи минимум по 1 препоръка от възложители за добро изпълнение на договори за всяка позиция, за която подава оферта. Препоръките следва да бъдат за изпълнени договори от списъка по т.1.4.1.;

1.4.3. списък на представителствата (клонове, агенции, офиси) на участника в следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Ст. Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, с посочени координати за контакт;

1.4.4. общи условия по застраховките, за които участникът подава оферта;

1.4.5. заверено копие от лиценз за извършване на застрахователна и/или презастрахователна дейност по предмета на настоящата обществена поръчка, издаден от Комисия за финансов надзор.

1.5. декларация, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2, подписана от законния представител на участника, а в случай, че участниците са юридически лица – и от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП (попълнени съгласно образеца – Приложение № 3а);

1.6. декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2 (попълнена съгласно образеца – Приложение № 3б);

1.7. предлагана застрахователна премия, представена в съответствие с образеца на ценова оферта (Приложение № 6) – поставена в отделен запечатан, непрозрачен плик, обозначен с надпис „Предлагана цена";

1.8. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - Приложение № 3в ;

1.9. копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС (ако участникът е регистриран по ЗДДС);

1.10. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3г) за участие или липса на подизпълнители. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по раздел ІІ, буква Б т. 1.1., т. 1.3., т. 1.4., т. 1.5., т. 1.6., т. 1.8., т.1.9., т. 1.11., т. 1.13. и т.1.16 се представят и за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида на работите, които ще изпълнят и дела на тяхното участие;

1.11. попълнен образец на административни сведения на участника – Приложение № 4;

1.12. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата;

1.13. нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 1.1.), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 1.5., 1.6. и 1.8. не могат да бъдат подписвани от пълномощник;

1.14. проект на договор, който не се попълва, но се прилага към офертата, като участникът парафира всяка страница от него и подпечатва последната страница за Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал и приема условията на проекта на договора (Приложение № 7);

1.15. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5;

1.16. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

1.17. техническо предложение – представено в съответствие с техническата спецификация (Приложение № 2А/2Б/2В/2Г/2Д);

Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална заверка, се представят заверени от участника.

Забележка: В случай, че участникът е чуждестранно лице документа по т.1.1. се представя в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език. Ако участникът – чуждестранно лице е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.

2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на възложителя или съдържат невярна информация, участникът се отстранява от участие.


ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в процедурата, са за сметка на участниците.

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата.

3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 10 (десет) лева с ДДС е за сметка на участниците.

4. Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, дирекция „Правна дейност”, ет. 2, ст. 211, от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч. до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. В случай, че срокът изтича в неработен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия работен ден.

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересувано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането./

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата, може да поиска писмено от възложителя разяснения по нея. Разясненията могат да бъдат искани не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти.

6. В 4-дневен срок от постъпване на искането, възложителят изпраща разяснението до всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора наименованието на лицето, направило запитването.

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом