На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект
ИмеНа обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект
страница3/3
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер377.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.archives.government.bg/images/1330093418.doc
1   2   3

Приложение № 3
ДО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка с предмет:
“Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Предлагаме следната организация и начин за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на техническото задание, изискванията на нормативните и др. актове относно одитните дейности:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Офертата трябва да включва най-малко: одитен план с времеви график за изпълнение; описание на организацията и начина за изпълнение на поръчката - ясно разбиране на целите на одита и оформянето на докладите; подробно описание на одитните дейности, поименно посочване на членовете на екипа и разпределението на отговорностите между тях, както и ангажираността в човекодни в периода на изпълнение; описание на необходимите ресурси, които ще се използват и др.)

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Дата:
Име и фамилия на
представляващия участника

ДлъжностПриложение № 4


ДО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка с предмет:
“Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Нашата ценова оферта за изпълнение на предмета на обявената от Вас поръчка е както следва:

____________ лв. (словом: ______________________________), без ДДС или
____________ лв. (словом: ______________________________), с включен ДДС.

Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от стойността му.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Дата:
Име и фамилия на
представляващия участника

ДлъжностПриложение № 5ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА НА КАНДИДАТА

Долуподписаният /-ната/ __________________________________ с лична карта № _________________, издадена на _______ от ____________, в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на __________________________ (посочете наименованието на кандидата), БУЛСТАТ/ЕИК ________________________, регистриран по фирмено дело № ________ по описа за ___________ г. на __________ окръжен съд, със седалище и адрес на управление _____________________________, кандидат в процедура за възлагане на поръчка с предмет: “Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните две години оборота от извършени одитни дейности е както следва:

Година

Оборот в лева

2009 г.
2010 г.
Общо без ДДС:

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОР:подпис, печат

Дата:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението.

Приложение № 6СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ


Долуподписаният /-ната/ __________________________________ с лична карта № _________________, издадена на _______ от ____________, в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на __________________________ (посочете наименованието на кандидата), БУЛСТАТ/ЕИК ________________________, регистриран по фирмено дело № ________ по описа за ___________ г. на __________ окръжен съд, със седалище и адрес на управление _____________________________, кандидат в процедура за възлагане на поръчка с предмет: “Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен кандидат е изпълнил за периода – 2008, 2009 и 2010 г. следните договори:Дата на сключване на договора

Предмет на договора

Стойност на договора

Период на изпълнение

Възложител, тел. за връзка

Описание на изпълнените услуги

1.2..
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


ДЕКЛАРАТОР:подпис, печат

Дата:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението/консорциума.

Приложение № 7ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ1


Долуподписаният /-ната/ __________________________________ с лична карта № _________________, издадена на _______ от ____________, в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на __________________________ (посочете наименованието на кандидата), БУЛСТАТ/ЕИК ________________________, регистриран по фирмено дело № ________ по описа за ___________ г. на __________ окръжен съд, със седалище и адрес на управление _____________________________, кандидат в процедура за възлагане на поръчка с предмет: “Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


ДЕКЛАРИРАМ, че:


Кандидатът, когото представлявам, респ. членовете на екипа, който ще осъществява одита по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № 11-11-1 от 15.11.2011 г., сключен между Министерството на финансите и на Държавна агенция „Архиви”:

1. Не е изпълнител на обществена поръчка, респ. не участват в екип на изпълнител на обществена поръчка по цитирания проект или на друг договор, касаещ изпълнението на дейности по проекта.

2. Екипът ще осъществява възложения одиторски ангажимент независимо и безпристрастно в съответствие с действащото законодателство и международните одиторски стандарти.

3. За изпълнение на възложения одиторски ангажимент са създадени следните механизми, гарантиращи безпристрастност и поверителност:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. При промяна на някое от декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя незабавно Възложителя.

Известно ми е, че за заявяването на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОР:подпис, печат

Дата:Приложение № 8


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ2

Долуподписаният /-ната/ __________________________________ с лична карта № _________________, издадена на _______ от ____________, в качеството ми на член на екипа _____________________ (посочете предлаганата позиция в екипа) на __________________________ (посочете наименованието на кандидата), кандидат в процедура за възлагане на поръчка с предмет: “Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не участвам в екип на изпълнител на обществена поръчка по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № 11-11-1 от 15.11.2011 г., сключен между Министерството на финансите и на Държавна агенция „Архиви” или на друг договор, свързан с изпълнението на дейности по проекта.

2. Ще изпълнявам добросъвестно, независимо, безпристрастно и с професионална компетентност възложения одиторски ангажимент съобразно законите на Република България и приетите одиторски стандарти.

3. Ще пазя в тайна информацията, станала ми известна при извършване на възложения одиторски ангажимент и няма да я използвам за други цели, освен за прякото изпълнение на възложения ми одиторски ангажимент.

4. При промяна на някое от декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя незабавно Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОР:име, фамилия, подпис

Дата:Приложение № 9


Д О Г О В О Р

№……………../……………………..


Днес, ................................... г., в гр. София , между:

Днес, ______ 2012 г. в гр. София между Държавна агенция „Архиви”, със седалище и адрес на управление: 1000, гр. София, ул. „Московска” № 5, с ЕИК 000697600, представлявано от доц. д-р Мартин Иванов Иванов – председател чрез упълномощеното лице Георги Панайотов Чернев – главен секретар на Държавна агенция “Архиви” и Антоанета Цанкова Янакиева – директор на Дирекция „Финансово управление и човешки ресурси”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

__________________________ със седалище и адрес на управление гр. _________, ул. “__________________________” № _______, съдебна регистрация по ф. дело № _____________, ЕИК/БУЛСТАТ представлявано от _________________________________ (посочва се качеството на лицето подписващо договора) , наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание заповед № . . . . . на Председателя на Държавна агенция „Архиви”, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № 11-11-1 от 15.11.2011 г., сключен между Министерството на финансите и на Държавна агенция „Архиви”, с обща стойност на проекта 348 719,76 лв. (триста четиридесет и осем хиляди седемстотин и деветнадесет лева и седемдесет и шест стотинки) с включен ДДС.

(2) Извършването на одита включва следните конкретни дейности:

 1. Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган на ОПАК.

 2. Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи.

 3. Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите за избор на изпълнители.

 4. Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК.

 5. Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект.

 6. Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове.

 7. Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента.

 8. Проверка за съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията.

(3) Дейностите по ал. 2 ще бъдат осъществени в съответствие с Техническата оферта на Изпълнителя и предложения с нея одитен план, представляваща неразделна част от договора (Приложение № 1).


II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Цената на договора е в съответствие с ценовата оферта, представляваща неразделна част от договора (приложение № 2), и е ______________ лв. (словом: ________________________) без ДДС и ______________ лв. (словом: ________________________) с включен ДДС.

(2) Цената включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на дейностите по настоящия договор.

(3) Цената по ал. 1 се изплаща по банков път, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: _______________________ както следва:

 1. Авансово плащане не се дължи;

 2. Пълният размер на дължимата сума се изплаща след представяне на окончателния доклад, в срок до 15 ноември 2012 г. срещу представени предавателно-приемателен протокол и издадена от Изпълнителя фактура.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да изпълни предмета на настоящия Договор, качествено в определените срокове, в съответствие с техническата и ценова оферта.

 2. При изпълнение на задълженията си по договора да спазва следните принципи – независимост, професионална компетентност, обективност, безпристрастност, конфиденциалност, почтеност и отговорност.

 3. При изпълнение на одита да спазва всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания и международни стандарти и изискванията на ОПАК;

 4. Да отстранява за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски, констатирани с двустранен протокол;

 5. Да не задържа предоставените му документи след извършване на проверката и незабавно да ги върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 6. Да предаде изготвените встъпителен, два междинни и окончателен доклади в два напълно комплектовани екземпляра, като документите, които следва да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да бъдат на хартиен и на CD*DVD или друг носител на външна памет;

 7. Да не предоставя на трети лица за ползване, както и да не използва в собствената си дейност извън настоящия договор материали или части от материали, изготвени за целта на изпълнението по договора;

 8. По направено искане от ръководителя на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя текуща информация за одита по изпълнение на проекта.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената услуга;

 2. Да иска уговореното възнаграждение за изпълнената услуга.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;

 2. Да заплати дължимата цена по реда и при условията на настоящия договор;

 3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава;

 4. При поискване да представи с протокол на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите за извършването на проверката документи в срок до 3 (три) работни дни. След извършване на проверката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи с подписването на предавателно-приемателен протокол.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 1. Да получи точно и качествено изпълнение на предмета на договора

 2. Да получава информация за хода на изпълнението на този договор.

IV. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Срокът за изпълнение на възложената услуга, предмет на настоящия договор започва да тече от датата на подписването му и приключва с изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от 15 ноември 2012 г. В случай на удължаване на срока за изпълнение на дейностите по проекта, срокът за изпълнение на настоящия договор се счита крайната дата за приключване на проекта.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя встъпителен, два междинни и окончателен доклади за одитирания проект съгласно одитния план, неразделна част от договора.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя проект на окончателен доклад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока по чл. 7.

Чл. 10. Приемането на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклади (встъпителен, междинни и окончателен) се извършва от ръководителя на проекта, чрез подписани двустранни предавателно-приемателни протоколи.

Чл. 11. Мястото за изпълнението на договора е София, сградата на Държавна агенция „Архиви“, ул. „Московска” № 5.


V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение на договора (парична сума или банкова гаранция) в полза на Възложителя, в размер на 2 % от стойността на договора, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

(2) Ако гаранцията е парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то тя се възстановява в срока по ал. 1 и след получаване на писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, адресирано до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, когато:

 1. В процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина. В този случай, задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение.


VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва изискването за конфиденциалност и след като е прекратил или приключил работа по съответното одиторско задължение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява по никакъв повод и под никаква форма информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор информация, освен ако има предварително изрично писмено разрешение за това от него.


VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 15. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.


VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията към нея или не спази сроковете, заложени в договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от цената по договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от общата цена по договора.

Чл. 17. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от цената по договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от общата цена по договора.

Чл. 18. За неизпълнението на други задължения по договора, включително при разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3% (три процента) от цената по договора за всяко констатирано нарушение

Чл. 19. Внесената гаранция за добро изпълнение на договора може да послужи за удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на начисляване на неустойки по настоящия раздел.


ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Договорът може да бъде прекратен или развален:

 1. по взаимно съгласие между страните, направено писмено;

 2. от страна на възложителя, по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

 3. едностранно, с двуседмично писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява задължение по договора.

(2) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения.


X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 21. Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. Страните по настоящият договор се задължават да съхраняват документацията по неговото изпълнение в съответствие с изискванията на чл.89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/2006г.

Чл.23. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на договора са валидни ако са направени в писмена форма и са връчени лично срещу подпис, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпратените по факс материали се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. София,

ул. „Московска” № 5

Лице за контакт: Георги Чернев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

гр. ……………………..

ул. “……………” №

Лице за контакт:

(3) Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефонни номера, факсове и банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна в 5 дневен срок.

Чл. 24. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България – ЗОП, ЗЗД, Търговския закон и останалите относими нормативни актове.


Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническо предложение;

Приложение № 2 – Ценово предложение;ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Главен секретар на Държавна агенция „Архиви“

(Георги Чернев п-к)
(............................)

Директор на дирекция „Финансово-управление и човешки ресурси”

(Антоанета Янакиева)

Приложение № 10


Задължения на изпълнителя за осигуряване

на информация и публичност


I. Обща информация

Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ са налице задължения по отношение на изискванията за информация и публичност. Следва да се предоставя информация на широката общественост и да се осигурява публичност на изпълняваните проекти, като се използват подходящи комуникационни средства. Предвид това договорно задължение, Министерството на финансите, в качеството си на бенефициент по ОПАК следва да съблюдава тези изисквания.


Неспазването на изискванията за информация и публичност на проектите ще бъде третирано като нередност и може да доведе до финансови корекции. Като общо правило, в случай, че предприетите от бенефициента действия за информация и публичност се сметнат за недостатъчни или неадекватни, УО незабавно ще информира за това бенефициента и ще поиска спешно да се предприемат необходимите корекции. По-нататъшното неспазване на тези задължения от страна на бенефициента може да доведе до прекратяване на плащанията.


Предвид горното изпълнителят по договора за обществената поръчка следва да постави необходимите символи за визуализация и публичност при отпечатването на докладите и анализите, като задължително трябва да е налична следната информация:

  • че проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет”

  • че проектът се съфинансира от ЕСФ.

По-конкретно, изпълнителят следва да:

 • постави върху всички информационни и рекламни материали, свързани с изпълнението на сключения договор:

 1. флага на ЕС в съответствие с описаните по-долу графични стандарти (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз

 2. логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”

 3. логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”

 4. евентуално логото и слогана на друг съфинансиращ фонд на ЕС (в случаите на кръстосано финансиране)
 • включи във всички подходящи документи по проекта (например сертификати за участие и др.) на изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” При изписването на това изречение не се допуска използването на съкращения.

 • спази описаните по-долу технически изисквания за информация и публичност съгласно Регламентите на ЕС.

II. Технически изисквания за информация и публичност

Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани цветове:

Описание на символиката

На небесносин фон дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват кръг, изобразяващ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството и единството.

Описание на хералдиката

На небесносин фон кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се допират.


Описание на геометриятаФлагът е син на цвят и има формата на правоъгълник с крило един път и половина височината на флага. Дванадесетте златни звезди са правилно разпределени по невидима окръжност, чийто център е в точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от височината на флага. Всяка от петолъчните звезди е построена в невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на флага. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. един от лъчите сочи нагоре и два от лъчите се опират на невидима линия под прав ъгъл на вертикалната линия. Звездите се разполагат като цифри по часовников циферблат. Техният брой е непроменлив.


Регламентирани цветове

Цветовете на емблемата са следните:

 • PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага

 • PANTONE YELLOW за звездите.Възпроизвеждане по четирицветната технология

При четирицветна печатна технология двата стандартизирани цвята трябва да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната технология:

 • PANTONE YELLOW се получава, като се използва 100% „Process Yellow”

 • PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100% „Process Cyan” и 80 % „Process Magenta”.

Интернет

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 (шестдесетично: 000099), а PANTONE YELLOW – на цвета RGB:255/204/0 (шестдесетично: FFCC00).


Възпроизвеждане по монохромна технология

С черно: очертава се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и се включват звездите, също в черно на бял фон.Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100% за фон, а звездите остават като бял негатив.
Възпроизвеждане на цветен фон

Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия с дебелина, равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника.

Тези флагове могат да бъдат свалени за употреба във формат .eps и .jpg на Интернет адрес:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_bg.htm


Те са достъпни и на уеб сайта на ОПАК www.opac.government.bg

Флагът на ЕС трябва да бъде разположен на същото ниво като националния флаг, когато се използва такъв. Препоръчително е отпечатване на бял фон.


б) Лого и слоган на ЕСФ

Образът на ЕСФ се представя чрез следните лого и слоган:Използва се следното лого на английски език:Името на Европейския социален фонд винаги се изписва изцяло.


Възпроизвеждане на черно-бял фон:


Възпроизвеждане на син фон:в) Лого и слоган на ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет” се представя чрез следните лого и слоган на български език:Използва се следното лого на английски език:
Възпроизвеждане на черно-бял фон:

Възпроизвеждане на син фон:Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК се придружават от следната информация:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” При изписването на това изречение не се допуска използването на съкращения.


Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК могат да бъдат свалени от уеб сайта на ОПАК www.opac.government.bg1 декларацията се попълва от лицето, представляващо кандидата/изпълнителя

2 декларацията се попълва от всеки от членовете на екипа на кандидата/изпълнителя


1   2   3

Свързани:

На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОферт а
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconДоклад на овос на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа"
Изпълнител на обществена поръчка „Извършване на одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект “Техническа помощ...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconІ. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на
...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconКнига І указания за участие в обществената поръчка
Открита процедура за обществена поръчка по реда на зоп с предмет „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconДо всички заинтересовани лица
Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор /специализирано одиторско предприятие/ на финансовите отчети на “Бургасбус”...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Наименование: Избор на изпълнител на смр за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОписание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка
Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОбществена поръчка за избор на изпълнител с предмет
Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите до изплащане на помощта по проект „Рехабилитация на общински...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconВ открит конкурс
Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване наконсервационно-...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом