На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект
ИмеНа обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект
страница2/3
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер377.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.archives.government.bg/images/1330093418.doc
1   2   3

Приложение № 2


ДО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“


О Ф Е Р Т А

за изпълнение на поръчка с предмет:
“Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет “Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията на Възложителя и изискванията на ЗОП, ППЗОП и НВМОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора и ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор при условията, посочени в него. При подписване на договора ще представим гаранция за добро изпълнение в размер 2 % от стойността на поръчката.

Ние сме съгласни да се придържаме към нашето предложение за срок от 90 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертата.

При изпълнение на поръчката ще ползваме/няма да ползваме услугите на следните подизпълнители: (таблицата се попълва, ако кандидатът предвижда участие на подизпълнители. В този случай, кандидатът е длъжен да представи и декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана от подизпълнителя).

Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер/дял на участието на подизпълнителя в %
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме следните документи по списък:

1. _______________

2. _______________

... _______________

(изброяват се документите, които кандидатът представя)ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Дата:
Име и фамилия на
представляващия участника

Длъжност1   2   3

Свързани:

На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОферт а
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconДоклад на овос на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа"
Изпълнител на обществена поръчка „Извършване на одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект “Техническа помощ...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconІ. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на
...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconКнига І указания за участие в обществената поръчка
Открита процедура за обществена поръчка по реда на зоп с предмет „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconДо всички заинтересовани лица
Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор /специализирано одиторско предприятие/ на финансовите отчети на “Бургасбус”...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Наименование: Избор на изпълнител на смр за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОписание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка
Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОбществена поръчка за избор на изпълнител с предмет
Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите до изплащане на помощта по проект „Рехабилитация на общински...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconВ открит конкурс
Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване наконсервационно-...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом