На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект
ИмеНа обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект
страница1/3
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер377.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.archives.government.bg/images/1330093418.doc
  1   2   3
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


І. Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № 11-11-1 от 15.11.2011 г., сключен между Министерството на финансите и на Държавна агенция „Архиви” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/11/1.1-03, с обща стойност на проекта 348 719,76 лв. (триста четиридесет и осем хиляди седемстотин и деветнадесет лева и седемдесет и шест стотинки) с включен ДДС.

ІІ. Началната дата на изпълнение на дейностите по проекта е 15.11.2011 г., а крайната дата на изпълнение е 15.11.2012 г.

ІІІ. Одитният период включва времето от 15.11.2011 г. до 15.11.2012 г.

ІV. Общата прогнозна стойност, предвидена за заплащане на одитните дейности е в размер 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) без ДДС и 3 000 лв. (три хиляди лева) с вкл. ДДС

V. Кратко описание на проекта

Настоящото изложение има за цел да предостави обща информация и да ориентира кандидатите за естеството на дейностите по подлежащия на одитиране проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”. Бенефициент по проекта е Държавна агенция „Архиви” (ДДА). Бюджетна линия BG051PO002/11/1.1-03.

При изпълнение на договора кандидатът, избран за изпълнител следва да се ръководи от пълната документация по проекта, която ще му бъде предоставена.  1. Обща информация за проекта

Осъществяването на проекта е свързано с оптимизация и преструктуриране на държавната администрация и разработване на политика за нейното организационно развитие и особено предвид значимостта на териториалните звена на централната изпълнителна власт от гледна точка на обема функции, изпълнявани от тях, съгласно подприоритет 1.1. на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

Проектът допълва усилията, предприети от Съвета за административна реформа (САР) за оптимизиране на централната администрация и нейните териториални структури, в частност Държавната агенция „АРХИВИ“. ДАА е основната структура, изработваща и прилагаща държавната политика в областта на архивното дело. Проектът е свързан с усилията, предприети от САР за оптимизиране на централната администрация и нейните териториални структури. Резултатите от проведената през 2010 г. от ДАА структурна промяна и оптимизация на персонала показват необходимост от детайлно анализиране на функциите на агенцията и работа на нейните териториални звена при тяхното изпълнение.

Проектът е насочен към оптимизиране на структурата и организационното развитие на агенцията за повишаване ефективността и ефикасността както на централно, така и на териториално ниво, чрез извършване на функционален анализ и планиране на мерки за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на ДАА.

  1. Обща информация за бенефициента

Бенефициент по проекта е Държавна агенция „АРХИВИ“. Отговорна за изпълнението на проекта е определеният екип за управление на проекта. За изпълнението на проекта се предвижда създаване на консултативната работна група за обсъждане хода и резултатите от провеждания функционален анализ, включваща до 36 служители от ДАА.


2. Обща цел: Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на Държавна агенция „Архиви” за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика в областта на архивното дело.


3. Специфични цели

Цел 1. Установяване съответствието на съществуващата функционална и организационна структура на ДАА и нейните териториални звена с нуждите, свързани с ефективното прилагане на държавната политика в областта на архивното дело.

Цел 2. Организационно развитие и подобряване координацията в рамките на ДДА за оптимизиране изпълнението на основните функции.


4. Целеви групи:

Служителите на ДАА както на централно ниво, така и в териториалните звена – дирекциите “Регионален държавен архив и отдели „Държавен архив” към тях на областно ниво.


5. Основни дейности и очаквани резултати:

Дейност 1. Подготовка на тръжни документации за обществени поръчки и избор на изпълнители по Дейности 2, 4 и 5 (една поръчка), и Дейност 6 - одит на проекта (една поръчка)

Очаквани резултати

 • Подготвени тръжни документации за обществени поръчки и избор на изпълнители по Дейности 2, 4 и 5 (една поръчка), и Дейност 6 - одит на проекта (една поръчка)

 • Изготвен доклад за резултатите от дейността.Дейност 2. Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция „Архиви”:

Предвижда се дейността да бъде изпълнена с техническата помощ на външен изпълнител.

Очаквани резултати

 • Проведен функционален анализ на ДАА;

 • Изготвени препоръки за функционално и организационно развитие и съответни проекти на нормативни или вътрешни правила и документи, консултирани със служителите на ДАА;

 • Изготвен план за действие за изпълнение на предложените мерки, вкл. инструменти и измерими показатели за провеждане на мониторинг на изпълнението и преглед на напредъка;

 • Изработени 36 комплекта с материали за провеждане на срещите на консултативната работна група.

 • Изготвени протоколи с резултатите от проведените обсъждания по в рамките на срещите на консултативната работна група;

 • Доклад за резултатите от дейността.Дейност 3. Проучване на практики за функционално и организационно структуриране в областта на управление на архивите в страни-членки на ЕС

Проучването ще има за цел идентифицирането на практики за функционално и организационно структуриране в областта на управление на архивите в страни-членки на ЕС. Поради специфичните характеристики на системата, както и изисквания за специфични познания и експертиза в областта, това проучване ще бъде проведено от служители на ДАА, които ще бъдат определени в рамките на началния период на изпълнение на проекта. Въз основа на предварителните проучвания е предвидено проучване на практики за функционално и организационно структуриране на сходни структури в най-малко 10 страни-членки на ЕС.

Очаквани резултати

 • Проведено проучване на практики за функционалното и организационно структуриране на сходни структури в най-малко 10 страни-членки на ЕС.

 • Изготвен анализ на възможностите за прилагане на определени подходи и/или елементи за целите на организационното развитие на ДАА.Дейност 4. Повишаване на капацитета на служителите на ДАА за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението.

Дейността предвижда организиране и провеждане на 2 еднотипни тридневни обучения за общо 80 представители на администрацията на ДАА за представяне на избрания подход за функционално и организационно развитие, изготвените препоръки, както и на изготвения план за действие. Предвижда се дейността да бъде изпълнена с техническата помощ на външен изпълнител.

Очаквани резултати

 • Проведени две тридневни обучения за общо 80 служители на ДАА;

 • Разработена програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите.

 • Изработени 80 комплекта обучителни материали за провеждане на обученията.

 • Изготвен доклад за резултатите от дейността.Дейност 5. Дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта

Дейността предвижда разработване и разпространение на информационни материали, планиране и провеждане на информационна кампания, включваща начална пресконференция в София, публикуване на прессъобщение за целите на проекта и очакваните резултати в регионални печатни издания в 27 областни центрове, в които ДАА има териториални звена и заключителна пресконференция в София за представяне на резултатите от проекта. Предвижда се дейността да бъде изпълнена с техническата помощ на външен изпълнител.

Очаквани резултати

 • Разработени и разпространени информационни материали, съгласно проектното предложение:

 • Проведена информационна кампания

 • Изготвен доклад за резултатите от дейността.Дейност 6. Одит на проекта

Дейността ще се осъществява от одитор, определен чрез настоящата процедура. С дейността с по време на изпълнението на проекта, одиторът ще гарантирана ранното идентифициране и преодоляването на потенциални проблеми при изпълнението на проекта и намаляване на срока за изготвяне на финалния одиторски доклад

Очаквани резултати

 • Одиторски доклади за изпълнението на проекта (четвърти, седми и десети месеци – междинни доклади; финален – дванадесети месец)Дейност 7. Управление на проекта

Дейността се осъществява от екип за управление на проекта, формиран от служители на ДДА.

Очаквани резултати

 • Сформиран екип за реализация на проекта;

 • Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта.VІ. Изисквания към техническата оферта

В съответствие с Техническото задание кандидатът представя техническа оферта, която задължително следва да включва:

 1. одитен план с времеви график за изпълнение;

 2. описание на организацията и начина за изпълнение на поръчката - ясно разбиране на целите на одита и оформянето на докладите;

 3. подробно описание на одитните дейности, поименно посочване на членовете на екипа и разпределението на отговорностите между тях, както и ангажираността в човекодни в периода на изпълнение;

 4. описание на необходимите ресурси, които ще се използват;

 5. друга важна за изпълнението информация, по преценка на кандидата.VІІ. Описание на услугата

Извършването на одита трябва да включва следните конкретни дейности:

 1. Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган на ОПАК;

 2. Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи;

 3. Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите за избор на изпълнители;

 4. Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК;

 5. Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект;

 6. Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове;

 7. Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента;

 8. Проверка за съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията.VІІІ. Mясто на изпълнение на дейностите по одит:

гр. София, ул. „Московска” № 5;


ІХ. Персонал

1. Кандидатът трябва да предложи екип от най-малко двама експерти за изпълнение на одитния ангажимент, като един от членовете на екипа следва да е ръководител. Екипът за изпълнение на поръчката трябва да познава и работи съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти, както и да е запознат с правилата и изискванията по ОПАК.

2. Ръководителят следва да е регистриран одитор и да притежава не по-малко от 3 г. професионален опит като одитор.

3. Минимум един представител от екипа следва да има практически опит в одитиране на дейности по проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и/или други международни донорски програми.

При изпълнението на дейностите, изпълнителят следва да използва екипа, който е посочил за изпълнение в офертата си за участие в обществената поръчка.

Кандидатът трябва да докаже квалификацията и опита на членовете на екипа, които предлага да ръководят или да отговарят за извършването на одитните дейности, чрез предоставяне на документи за регистрация като одитор, биографии, дипломи, сертификати, договори и/или други документи, удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти.

Кандидатът трябва при изпълнение на поръчката да прилага националното законодателство и международните одиторски стандарти.


Х. Отчитане на извършената работа

 1. Избраният изпълнител следва да изготви встъпителен, два междинни и окончателен доклади за одитираният проект съгласно одитния план;

 2. Избраният изпълнител следва да представи проект на окончателен доклад на възложителя не по-късно от 10 дни преди 15.11.2012 г.;

 3. Приемането на изготвените от изпълнителя доклади (встъпителен, междинни и окончателен) се извършва от ръководителя на проекта, чрез подписани двустранни предавателно-приемателни протоколи;

 4. Всеки доклад трябва да съдържа описателна част за извършените дейности, констатации и евентуално препоръки. Всички доклади се представят на български език на хартиен носител и на DVD/CD или др. носител на памет.
  1   2   3

Свързани:

На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОферт а
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconДоклад на овос на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа"
Изпълнител на обществена поръчка „Извършване на одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект “Техническа помощ...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconІ. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на
...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconКнига І указания за участие в обществената поръчка
Открита процедура за обществена поръчка по реда на зоп с предмет „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconДо всички заинтересовани лица
Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор /специализирано одиторско предприятие/ на финансовите отчети на “Бургасбус”...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Наименование: Избор на изпълнител на смр за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОписание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка
Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconОбществена поръчка за избор на изпълнител с предмет
Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите до изплащане на помощта по проект „Рехабилитация на общински...
На обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект iconВ открит конкурс
Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване наконсервационно-...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом