Длъжностна характеристика
ИмеДлъжностна характеристика
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер37.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://5starhospitality.weebly.com/uploads/5/2/3/0/5230139/rabotnik_kuhnq.doc
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


на длъжността


РАБОТНИК КУХНЯ


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:

 • Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите(измиване,почистване,нарязване и др.необходими действия )Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:

 • доставя продукти от склада в кухненското помещение;

 • измива,почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуците;

 • пренася почистените продукти от отделението за първична обработка в кухнята за понататъшна обработка;

 • измива кухненските съдове,машините и съоръженията;

 • почиства и поддържа кухненските и подготвителните помещения,хладилните и складовите помещения според изискванията;

 • информира за нередности главния готвач;

 • уведомява незабавно главния готвач в случай на отсъствие от работа поради заболяване;

 • не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна;

 • изпълнява и други конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения;


ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


 • подчиненост – в ежедневната работа е подчинена на главния готвач;

 • връзки във фирмата –готвач,помощник-готвач;

 • връзки с други- контактува с доставчици във връзка с изпълняваната работа при спазване на установени правила;

 • получава задачи от главния готвач и отчита извършената работа пред него;


ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА


Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:


 • отговорност за опазване на повереното му имущество – техника,инвентар,про-дукти;

 • отговорност при установени липси от помещенията за съхраняване на продукти и посуда,до които има достъп;

 • отговорност при неправилна обработка на продукцията и повреда на посуда в резултат на невнимателни действия


По безопасност и охрана на труда:


 • служителят е длъжен да спазва утвърдените във фирмата правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност,хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни;


По опазване здравето и работоспособността на другите:

 • не допуска до кухнята външни лица;

 • постоянно използва работното облекло и лични предпазни средства в кухнята;

 • следи за стриктното спазване на санитарно- хигиенните изисквания за произ-водство на храни,като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти;

 • не се явява на работното си място по време на боледуване;


По опазване на фирмената тайна и поверителната информация

 • при изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпрост-ранява информация от личен характер,която би могла да накърни личното достойнство на ръководител,служител или клиент на комплекса;

 • служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,както и да пази доброто име на работодателя;

 • длъжен е да не разпространява сведения,факти и информация,определени като фирмена или търговска тайна;


По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:

 • качество на извършваната работа;

 • спазване на трудовата дисциплина;

 • спазване на чистотата на помещенията и посудата;

 • спазване изискванията при съхранение и първична обработка на продукти;

 • правилната и безопасна употреба на почистващи препарати;ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА


Специфични условия на труд

 • няма

Режим на труд и почивка

 • осем часов работен ден с двусменен режим на работа, с 30 минути почивка от 12,00 ч. до 12,30ч.и 18,00 до 18,30 за втората смяна;


Работно и униформено облекло,лични предпазни средства

 • задължителна е употребата на работно облекло,съгласно санитарно-хигиените изисквания –престилка,панталон,обувки,шапка в бял цвят,които употребява само на работното си място;


Битови придобивки

 • периодични медицински прегледи;

 • транспортно обслужване;

 • отстъпки при ползване услуги в Хотелския комплекс;V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА


Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА


 • Вид и равнище на образование – средно образование

 • трудов опит и умения – не се изискват

 • Комуникативност и умение за работа в екип

 • основни нормативни документи

  • КТ;

  • Закон за храните;

  • Закон за здравето;

  • други нормативни актове,относно производството на храни;

  • нормативни актове по безопасност на труда;

  • правилник за вътрешния трудов ред;

  • правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията,произтичащи от нормативни и структурни промени.


Изготвил:…………….. Утвърдил:……………………


Запознат:…………………………………………

Дата:

Свързани:

Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика на длъжността старши-възпитател
В настоящата длъжностна характеристика са дефинирани изискванията за заемане на длъжността старши-възпитател, с код от единния национален...
Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика на длъжността старши-учител
В настоящата длъжностна характеристика са дефинирани изискванията за заемане на длъжността старши-учител, с код от единния национален...
Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика на длъжността арматурист

Длъжностна характеристика iconОценки (от 2,00 до 4,00) за изпълнението на задълженията по длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика
Длъжността е в обхвата на отдел (управление, дирекция, сектор, звено) " "
Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика
Организира и управлява цялостната дейност по експлоатацията на хотелския комплекс
Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика
Организира и координира цялостната дейност по изпълнение на анимационната програма
Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика
Лични качества – организаторски способности, инициативност, комуникативност, оперативност
Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика
Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства
Длъжностна характеристика iconДлъжностна характеристика
Осъществява и спомага за маркетинг и продажба на цялостния туристически продукт на комплекса
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом