Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница7/15
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.83 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/ZOP_Otkrita procedura_LPS.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Приложение № 3бД Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният ...........................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес ........................................................................................., л.к. № ..........................., издадена на ............................................от .........................................., ЕГН........................................, на длъжност ........................................................................................................................................., (ФЛ, прокурист, търговски пълномощник, управител, контрольор, член на СД, член на УС, член на НС и т.н)

в .................................................................................................................................................................. (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ)

със седалище и адрес на управление....................................................................., ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър- ........................................, участник/подизпълнител в oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, по три обособени позиции: първа обособена позиция – „Студозащитни облекла”; втора обособена позиция – „Предпазни обувки и ботуши”; трета обособена позиция – „Студозащитни и други лични предпазни средства,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :


1. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си.

2. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено.

4. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.


Дата : ………………….. г. ДЕКЛАРАТОР:
Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал.2, т.2 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена тговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом