Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год
ИмеПрограма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер128.77 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/ps3.doc
ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД.


ВЪВЕДЕНИЕ


Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е основен документ на Община Елхово , който анализира състоянието и очертава тенденциите за развитието на спорта с цел подобряване здравето и физическото развитие на гражданите на община Елхово.

Физическото възпитание и спорта включват всички видове занимания с физически упражнения и спорт като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни за всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси на местно, регионално или национално ниво (секции, клубове, съюзи, асоциации и др.). За практикуването им се изисква елементарна, но функционално годна материална база, чието изграждане и поддържане е задължение на общините.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта общините: 

  • Създават условия за спорт, като приоритет в социалната политика;
     

  • Реализират местна политика в областта на спорта във взаимодействие с ДАМС и националните спортни федерации;
      

  • В общите и подробните устройствени планове определят зони и терени за отдих, спорт и физическо възпитание;
      

  • Изграждат, подържат и модернизират спортни обекти;
      

  • Насърчават инвестициите в спорта, като предоставят терени за изграждане на спортни обекти и съоръжения на СК и други юридически лица при облекчени условия, а в някои случаи и на концесия;
      

  • Водят публични регистри на спортните бази, определят техния статут и реда и условията за ползване и разпореждане с тях;
      

  • Насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като приемат нормативна уредба, разработват и финансират програми за развитие на местна спортна дейност;
      

  • Създават специални фондове за развитие на спорта;
      

  • Подпомагат финансово спортните организации и насърчават тяхната общественополезна дейност при условия и ред определен от общинските съвети;
      

  • Предоставят безплатно общинската спортна база на спортисти инвалиди;
      

  • Съдействат за организирането на спортни състезания на територията на общината;
      

  • Откриват и подпомагат талантите в спорта.   

През последните години в резултат на икономически и социални фактори системата за физическо възпитание и спорт изпадна в криза, която се изразява в:

 1. Ограничаване обхвата на децата, младежите, възрастните и хора в неравностойно положение в практикуване на физически упражнения и спорт;

 2. Стесняване на дейността на спортните клубове;

 3. Закриване на клубове.

Настоящата програма за развитието на физическото възпитание и спорта на общината през периода 2012-2015г. показва, че е осъзната необходимостта от създаване на нова политика на базата на ясно определени приоритети. В нея се обобщава състоянието на физическото възпитание и спорта в Община Елхово и се предлагат действия за развитие им и издигането им на по-високо ниво. Тя е съобразена с традициите на спорта в общината, с новите социално-икономически условия и с тенденциите за развитие на спорта в страната, очертани с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020 год. на Министерството на физическото възпитание и спорта.


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

И СПОРТА


Спортната инфраструктура на Община Елхово се състои от следните обекти- общинска собственост:

Наименование

на обекта

Функц.

предна-

чение

Акт за собстве- ност

Вид и предн. на имота

Вид на застр.

ЗП и РЗП на

сгради

Пре- доста-вени права

1

Многофукционална спортна зала в парк за културен отдих гр.Елхово

За спортна дейност

АПОС 904 от 20.08.2004

За културен отдих

Масивна сграда – груб строеж

РЗП 855 кв.м.

-

2

Градски стадион „Стефан Караджа” гр.Елхово със съблекални

За спортна дейност

АПОС 34 от 8.12.1997

За културен отдих

-

РЗП 24947 кв.м.

-

3

Спомагателно футболно игрище

За спортна дейност

АПОС 34 от 8.12.1997

За културен отдих

-

РЗП 7420 кв.м.

-

4

Плувен басейн в гр.Елхово със съблекални

За отдих

АПОС 30 от 08.12.1997

За културен отдих

Масивна конструкция – не е в експлоатация

РЗП 1250 кв.м.

-

5

Градски парк за културен отдих гр.Елхово

За отдих и туризъм

АПОС 34 от 8.12.1997

За културен отдих

-

РЗП 1351

669 кв.м

-

6

Спортна площадка в кв.177

За спортна дейност

АЧОС 1724 от 10.04.2007

Спортен комплекс

-

РЗП 3700 кв.м.

-

7

Спортна площадка в кв.73

/в лошо състояние/

За спортна дейност

АЧОС 2027 от 15.08.2008

Спортен комплекс

-

РЗП 1102 кв.м.

-

8

Салон за борба гр.Елхово

За спортна дейност

АЧОС 552 от 12.05.2000

-

Сглобяем павилион

РЗП 113 кв.м.

Дог. 3988 от 27.10.2008 за 5 год. безвъзмездно право на ползване

9

Спортна площадка в кв.130 в гр.Елхово

За спортна дейност

АЧОС 688 от 29.03.2002

За културна дейност

-

РЗП 609 кв.м

-

10

Зала за обща физическа подготовка към ОУ”П.Хилендарски”

За физическа подготовка

АПОС 2235 от 20.05.2009

Комплекс за образование

Масивна сграда

ЗП 846 кв.м

-

11.

Спортна площадка в ОУ „П.Хилендарски”

За спортна дейност

АПОС 2235 от 20.05.2009

Комплекс за образование

-

РЗП 115 кв.м.

-

12.

Зала за обща физическа подготовка в гимназиите

За спортна дейност

АПОС 2915 от 01.08.2011

Комплекс за образование

Масивна сграда

РЗП 713 кв.м.

-

13.

Спортна площадка в гимназиите

За спортна дейност

АПОС 2915 от 01.08.2011

Комплекс за образование

-

РЗП 1880 кв.м.

-

14

Зала за обща физическа подготовка в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

За физическа подготовка

АПОС 506 от 29.12.1999

Комплекс за образование

Масивна сграда

РЗП 255 кв.м.

-

15

Спортна площадка в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

За спортна дейност

АПОС 506 от 29.12.1999

Комплекс за образование

-

РЗП 1158 кв.м.

-


Спортните съоръжения и спортните обекти на територията на община Елхово са крайно недостатъчни, повечето са морално остарели и имат нужда от реконструкция. Липсват спортни съоръжения за игра на открито в междублоковите пространства и селата в общината.

Въпреки това в последно време се забелязва положителна нагласа от страна на местната власт за подобряване състоянието на спортните площадки и съоръжения, търсят се начини за инвестиране в изграждането на съвременни спортни бази.

Изградена е спортна площадка в двора на ПГ”Стефан Караджа” и Г”Климент Охридски” , която е оградена, осветена, има поставени пейки за зрители, поставена е настилка изкуствена трева и са монтирани фитнес уреди. Площадката е подходяща за футбол и тенис на корд, достъпа е свободен и се използва както от учениците и така и от гражданите на град Елхово.

През изминалата година беше изградена и такава съвременна спортна площадка в двора на училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, която е с настилка изкуствена трева и е осветена и отново е предоставена за ползване на учениците и гражданите.

В ход е изграждане на спортни съоръжения в градския парк по Проект за трансгранично сътрудничество между България и Турция „Създаване на отдих, спорт и туризъм в градовете Едерне и Елхово” като се предвижда да бъдат изградени: игрище за тенис на корт, волейболно игрище, футбол на малки врати, баскетболно игрище и кей за лодки с четири броя лодки. Като се предвижда достъпа до тези съоръжения да е свободен.

Разработен е поект по „Красива България” за реконструкция на спортна площадка в кв.130 в гр.Елхово, като се предвижда да се смени настилката на спортната площадка с 4.5 см.изкуствена трева от висок клас с гранули, за по-добър комфорт при игра на футбол на малки врати, отново се предвижда игрището да бъде оградено и осветено за максимално третиране, дори и в тъмната част на деня.

В община Елхово функционират следните спортни клубове:

1.„Общински футболен клуб-Елхово”, който има изградени 5 формации:

- мъжки представителен отбор-21 картотекирани състезатели;

- детски представителен отбор от 12 до 14 години- 20 картотекирани състезатели;

- подготвителна група от 10 до 12 години- 24 деца;

- начинаеща група от 8 до 10 години- 20 деца;

- отбор ветерани от 35 до 60 години- 20 състезатели;

Всички формации водят активен учебно-тренировъчен и състезателен живот.

2.Спортен клуб по борба „Стефан Караджа-Елхово” с 58 члена, разделени в 8 възрастови групи. Сдружението осъществява активна спортна дейност в обществена полза в областта на свободната борба и участва в турнири и контролни срещи на национално ниво.

3.”Сдружение спортен клуб боксов клуб-Елхово” – има 10 члена разделени в следните категории: мъже, младежи до 21 год., юноши16/18 год., ученици 13/14 години.

4.Ученически спортен клуб”Елхово-2008”- клуба си поставя цел да създава условия за развитие и масовост на следните видове спорт: футбол, волейбол, баскетбол, тенис, плуване, лека атлетика. Дейността на клуба се изразява в изграждане на групи за организирано практикуване на спорт в свободното време.

Училищният спорт се развива чрез участие на учениците във всички мероприятия от културния и спортен календар на общината, участие в Ученически игри, както и участие в организирани мероприятия от национален мащаб. Създадени са добри условия за спорт. Всички училищни физкултурни салони са ремонтирани, модерни и функционални, а спортните съоръжения на открито – в училищните дворове са подменени и съвременни.

Ежегодно се планира спортният календар на община Елхово, който включва общински състезания и ученически игри.


ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ


Поставяме си следните цели:

1.Увеличаване броя на хората практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.

2.Извеждане на преден план на физическото възпитание и спорта в училище и утвърждаването им като средство за здравословен начин на живот и като превенция на зависимости сред подрастващите.

3.Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

4.Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за физическо възпитание, спорта за всички и социалния туризъм.

5.Оказване подкрепа и помощ на спортните и туристическите клубове на територията на общината.   


Мерки за постигане на целите:

1.Рационално използване на спортните бази, съоръжения и възможностите за туризъм на територията на общината и приобщаване на широки слоеве от населението , особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на живот.

2.Развиване на система за информираност на гражданите за възможностите за спортуване -като спортна база, спортни изяви и туристически прояви.

3.Спортните клубове ползващи и стопанисващи общински спортни имоти да създадат условия, да оказват помощ и да осигурят свободен достъп на гражданите желаещи да се занимават със спорт.

4. Ежегодно изготвяне на общински спортен календар, съобразен със спортните календари на училищата и спортните клубове, за провеждане и участие в общински спортни състезания и мероприятия.

5.Развиване на дейността на Ученически спортен клуб „Елхово-2008”, участието му в програми даващи приоритет на масовото участие на ученици в разнообразни спортни мероприятия в свободното време.

6.Системен контрол и взискателност от страна на училищните ръководства за ефективно използване на часовете от учебните програми определени за физическо възпитание, спорт, туристически прояви, излети сред природата, както и недопускане на заменянето им с други занимания.

7.Разработване на целеви програми за превенция на зависимости чрез спорт и популяризиране на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.   

8.Осигуряване на подходящи условия за учебно-тренировъчна дейност в спортните бази на спортните клубове.

9. Мотивиране на спортните клубове за осигуряване на условия за масовост и популяризиране на спорта в община Елхово.

10.Методическо подпомагане от страна на Община Елхово за участие на спортните клубове в проекти и програми от страна на ДАМС, МФВС и европейските фондове за подпомагане на дейността им и подобряване на материално-техническата база.

11.Осигуряване на условия и оказване на съдействие на спортните клубове при организиране, провеждане и участие на различни спортни прояви.

12.Подпомагане на дейността на спортните клубове от страна на Община Елхово и популяризиране на постиженията на спортните клубове чрез публикации в медиите.

13.Ежегодно в бюджета на Община Елхово да се предвиждат средства за подръжка на общинските спортните обекти и съоръжения.

14.Инвестиране от страна на общината в реконструкция на съществуващите спортни бази и създаване на нови и модерни спортни бази.

15.Подпомагане и насърчаване на спортните клубове и граждани при желание за инвестиции в спортни бази и съоръжения.

16. Подпомагане и поощряване на спортните организации за организиране на състезания и тренировъчен процес за хора в неравностойно положение, деца и младежи със специални потребности и хората от третата възраст.

17.Стриктен контрол за използване на спортните обекти и съоръжения съобразно тяхното предназначение.

18. Повишаване ефективността на надзора върху дейността и начина на отчитане на разходване от спортните организации на общински финансови средства..

19. Осъществяване ефективен контрол от общинска администрация върху условията за безопасност на която трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Предизвикване на интерес и създаване на мотивация в учениците, младежите и гражданите на общината за практикуване на физически упражнения и спорт.

 2. Подобряване на физическата дееспособност на учениците, разнообразяване и осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативни явления в обществото.

 3. Мотивиране на спортните специалисти и треньорите в спортните клубове и пълноценното им включване за реализиране на програмата.

 4. Ефективно стопанисване и модернизиране на спортната база в общината.

 5. Подобряване координацията и взаимодействието между партньорите ангажирани с реализацията на програмата.


ПАРТНЬОРИ


1.Общински съвет

2.Общинска администрация

3.Кметове по населени места

4.Училища

5.Детски градини

6.Спортни клубове

7.Фирми и институции

8.Неправителствени организации


ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА


 • Средства от общинския бюджет

 • Средства от бюджети на училищата и спортните клубове

 • Средства от донори по проекти и по програми

 • Спонсорство и дарения

 • Други източници


Настоящата програма е разработена в съответствие със: Закона за физическото възпитание и спорт и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България. Изпълнението на настоящата програма изисква наличието на развито гражданско общество. Това означава, че усилията на държавата и общината не са достатъчни, необходима е активна позиция и по-голяма инициативност от страна на отделните граждани, на спортните организации и на всички учебни и детски заведения на територията на общината. Само обединените усилия на всички, съпричастни към физическото възпитание и спорта ще доведат до създаването на условия за тяхното развитие.

Свързани:

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconПрограмата за развитие на физическото възпитание и спорта в община Асеновград за периода 2014-2020 г е разработена във връзка с програмата за управление на община Асеновград 2011-2015 г
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Асеновград за периода 2014-2020 г
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconКонцепцията за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Варна в периода 2004-2008 г конкретизира основните направления и дейности на общинската
Концепцията за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Варна в периода 2004-2008 г конкретизира основните направления...
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconКмет на община самоков
Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община самоков за периода 2012 2017 година
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconПрограма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Асеновград 2014-2020г
Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и неравностойно социално положение
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconПрограма за развитието на физическото възпитание и спорта в община павел баня, за

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconСтолична община стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 2020
Настоящият програмен документ представя стратегията на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта на територията...
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconПрограма за развитие на спорта за всички (утвърдена със заповед № рд-09-381/25. 10. 2010 г., изм и доп със заповед №рд-09-348/09. 08. 2011 г.)
Програма за развитие на спорта за всички” (Програмата) е разработена за изпълнение на един от основните приоритети на Министерството...
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconПриложение II план-програма
Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена...
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconДо министерство на физическото възпитание и спорта
Доставка и монтаж на апаратура, необходима за оборудване на лабораторията за допингов контрол в антидопинговия център към министъра...
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год iconОтчет за изпълнение на реализирани проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта
Програмно финансиране на Приоритетна област 1 Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом