Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция "пътища"
ИмеАгенция за държавни вземания изпълнителна агенция "пътища"
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер58.16 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://212.122.164.59/documents/0_instr.doc


АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПЪТИЩА”


ИНСТРУКЦИЯ


от ………… 2005 г.


за осъществяване на взаимодействие между

Агенцията за държавни вземания и Изпълнителна агенция “Пътища”


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С тази инструкция се регламентират редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за държавни вземания (АДВ) и Изпълнителна агенция “Пътища” (ИАП).


ГЛАВА ВТОРА


ОБХВАТ


Чл. 2. Взаимодействието между АДВ и ИАП се организира на функционален принцип при и по повод изпълнението на:

1. Функциите на АДВ по организация и ръководство по обезпечаване и принудително събиране на публични вземания;

2. Функциите на ИАП по установяване на публични държавни вземания.


ГЛАВА ТРЕТА


ОРГАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО


Чл. 3. Общото ръководство на организацията по взаимодействие между АДВ и ИАП се осъществява от Изпълнителния директор на АДВ и Изпълнителния директор на ИАП, в съответствие с действащото българско законодателство.


Чл. 4. (1) Оперативното ръководство на организацията по взаимодействието се осъществява от ръководителите на функционалните и териториални звена на АДВ и от директора на дирекция ”Експлоатация и поддържане на републиканските пътища” в ИАП и ръководителите на специализирани звена на ИАП, съгласно списък (Приложение №1) към настоящата инструкция.

(2) Регионалните дирекции на АДВ взаимодействат с ИАП и нейните специализирани звена в съответствие с компетенциите и съобразно правомощията на длъжностните лица на АДВ и ИАП.

(3) Звената на общата администрация на АДВ, съобразно правомощията си, взаимодействат със съответните звена в ИАП във връзка с информационното и правно-нормативното обезпечаване на взаимодействието.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕНЧл. 5. Директорите на регионалните дирекции на АДВ или упълномощени от тях длъжностни лица и Изпълнителния директор на ИАП определят със заповеди длъжностните лица, които извършват конкретните взаимодействия между АДВ и ИАП.


Чл. 6. (1) Структурните звена на АДВ и ИАП по писмено искане си предоставят взаимно информация, свързана с изпълнение на служебните им права и задължения.


Чл. 7. Между АДВ и ИАП може да бъде разменяна информация по технически начин, който дава възможност да бъде точно възпроизведена.


ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Чл. 8. (1) След изтичане на срока за доброволно изпълнение, даден на длъжниците с изпратените им покани по чл. 145, ал. 7 от Данъчния процесуален кодекс, определените от Изпълнителния директор на ИАП по реда на чл. 5 длъжностни лица, предават по опис на директорите на регионалните дирекции на АДВ, или на определените от тях по реда на чл. 5 длъжностни лица преписките за принудително събиране на установените от ИАП публични вземания.

(2) Преписките по ал. 1 съдържат всички документи, удостоверяващи вземането и осигуряващи идентификация на длъжника.

(3) Не се предават на АДВ преписки относно публични вземания, по отношение на които са налице условията по чл. 138 от ДПК.


Чл. 9. Преписките по чл. 8 следва да съдържат:

1. влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане от компетентния орган на ИАП – в оригинал, със заверка от компетентното длъжностно лице относно датата на влизане в сила на акта;

2. официално заверени преписи от влезли в сила съдебни актове, при обжалване на актовете по т. 1;

3. покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 145, ал. 7 от ДПК;

4. доказателства, че актовете по т. 1 и 3 са връчени съответно по реда на Закона за административното производство и Данъчния процесуален кодекс;

5. информация за задълженото лице, с която ИАП разполага, включваща:

а) трите имена, съответно наименованието (фирмата) на длъжника;

б) ЕГН /ЛНЧ, дата и място на раждане - за чужденци/ (и) или БУЛСТАТ, съответно данъчен номер;

в) настоящия и/или постоянния адрес, съответно седалище и адрес на управление на длъжника;

г) трите имена и ЕГН (ЛНЧ, дата и място на раждане - за чужденци) на представител на длъжника;

д) информация относно известни на ИАП производствени, търговски или други обекти и места за осъществяване на търговска или производствена дейност от длъжника;

6. информация за задължението – главница, начислени до момента на предаване на преписката в АДВ лихви или дата, от която следва да се начисляват;

7. документи, удостоверяващи извършено доброволно плащане на публични задължения или прихващане по реда на чл. 156, ал. 1 от ДПК;

8. информация за актуалните банкови сметки на ИАП, по които да бъдат превеждани събраните от публичния изпълнител суми.

(2) При констатирани промени в данните по ал. 1 след предаване на преписката в АДВ, ИАП уведомява в 3-дневен срок АДВ, като прилага документите, които удостоверяват съответната промяна.

(3) Предаването на преписките по ал.1 се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол по образец, представляващ неразделна част от настоящата инструкция (Приложение № 2), чрез служебна поща или по пощата с обратна разписка.


Чл. 10. (1) Агенцията за държавни вземания в 3-дневен срок от разпределението на постъпилите суми по съответното изпълнително дело превежда припадащата се на ИАП сума.

(2) В случаите, когато по образувано в АДВ изпълнително дело са извършени плащания от длъжника, като сумите са постъпили направо по сметки на ИАП или на нейните специализирани звена, в 7-дневен срок определените от изпълнителния директор на ИАП длъжностни лица уведомяват за това АДВ. След получаването на справка от АДВ за направените по принудителното изпълнение разноски, ИАП ги превежда в 3-дневен срок по сметка на Агенцията за държавни вземания.


Чл. 11. При прекратяване на производството по принудително събиране на вземания по изпълнително дело, образувано въз основа на издаден от определените от изпълнителния директор на ИАП длъжностни лица акт, АДВ уведомява писмено в 3-дневен срок ИАП, като изпраща разпореждането за прекратяване.


Чл. 12. (1) В случаите на чл.185, ал.8 от ДПК, по писмено искане на публичния изпълнител, ИАП удостоверява наличието на основания за прихващане, както и размера на сумата, за която може да се извърши прихващането.

(2) В 7-дневен срок от извършване на прихващането АДВ уведомява за това ИАП.

Чл. 13. (1) Когато след образуване на изпълнително дело постъпи искане от длъжника за отсрочване или разсрочване на задълженията му по реда на ДПК, органът на ИАП, установил публичното вземане, може да допусне отсрочване или разсрочване след като длъжникът внесе по сметка на АДВ всички направени до момента на искането разноски по изпълнителното дело.

(2) В този случай органът по принудително изпълнение прекратява производството по принудително събиране на публични вземания, по отношения на които е допуснато отсрочване или разсрочване.

(3) Отсрочване или разсрочване не се разрешава след като е определен начинът на продажба по чл. 201 от ДПК.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Заварените преписки за събиране на публични вземания, установени от ИАП или нейните специализирани звена, се предават на АДВ съгласно утвърден от Изпълнителния директор на АДВ и Изпълнителния директор на ИАП план-график.

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 88, ал. 2 от Закона за събиране на държавните вземания.

§ 3. Контролът по изпълнение на инструкцията се осъществява от Изпълнителния директор на АДВ и Изпълнителния директор на ИАП.


ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ “ПЪТИЩА”


ИЗП. ДИРЕКТОР: И.Д. ИЗП. ДИРЕКТОР:

(Станислав Михайлов) (инж. Милош Поцков)


Свързани:

Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconРепублика българия сметна палата доклад
Валери Иванов Апостолов, член на Сметната палата и ръководител на Отделение VІ, е извършен одит на изпълнението на изградените системи...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и решение на комисията, назначена със Заповед...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconИзпълнителна агенция
...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconИзпълнителна агенция
...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconИзпълнителна агенция
...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconИзпълнителна агенция
...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconИзпълнителна агенция
...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconИзпълнителна агенция
...
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconИнформационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
Отчет на основните параметри на бюджета на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” -3
Агенция за държавни вземания изпълнителна агенция \"пътища\" iconАгенция за държавни вземания териториален обхват на регионалните дирекции

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом