Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция
ИмеПроект! Договор за доставка на кулинарна продукция
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер127.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/10.Dogovor za kulinarna produkcia.doc
Проект!

ДОГОВОР

за доставка на кулинарна продукция

Днес ……………… год. в град Добрич между:

1. Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, БУЛСТАТ 000852932, представлявана от Кмета на Община град Добрич - Детелина Кирилова Николова, и Главен счетоводител – Снежка Денева, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

2. …………………………, ЕИК………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………………….., представлявано от …………………………...……., в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към отдел “Здравеопазване и социална политика” в Община град Добрич, по Обособена позиция №…... - ..........................................

Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е град Добрич.

Чл.3. Параметрите на съответната Обособена позиция, са заложени в описанието на обществената поръчка – Приложение №1, представляващо неразделна част от договора.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя кулинарната продукция, съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно вида, качеството и сроковете за доставка, съгласно Техническите спецификации – Приложение № 2, неразделна част от договора.

Чл.5. Доставката се извършва франко складовете на съответните социални заведения по отделните Обособени позиции (наименованията и адресите на всяко заведение се съдържат в описанието – Приложение №1).

Чл.6. Настоящия договор се сключва на основание проведена открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към отдел “Здравеопазване и социална политика” в Община град Добрич” и в изпълнение на Решение №……../………………г. за класиране на участниците по отделните обособени позиции и определяне на изпълнител на Обособена позиция №…….

ІІ. ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА


Чл.7. /1/ Цената на доставената кулинарна продукция се формира на база цената за храноден, която е ………………/цифром и словом/ лева, съгласно Ценовото предложение, представляващо част от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 4 – неразделна част от договора.

/2/ Разплащането на доставеното количество кулинарна продукция се извършва ежемесечно въз основа на предварително одобреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за храноден в зависимост от текущия брой потребители на социалната услуга към съответното заведение за дадения месец.

Чл.8. Общата стойност на договора е в размер до ........................... /цифром и словом/ лева с включен ДДС.

Чл.9. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането по банков път в лева, по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

 • фактура;

 • приемно – предавателен протокол – опис, подписан от представители на страните по договора на доставеното и прието количество кулинарна продукция;

 • анализно свидетелство.

/2/ Плащането се извършва ежемесечно в срок до 30-то число на месеца, през който е извършена доставката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Банка, адрес
BIC
IBAN
Титуляр на сметката


Чл.10. Срокът на изпълнение на договора е до: ........................../дата/., съгласно Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №3, и започва да тече от момента на неговото сключване.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави кулинарната продукция, предмет на настоящия договор, франко обекта, за своя сметка, във вид годен за консумация, съгласно Техническите спецификации – Приложение № 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспортирането и доставката на кулинарната продукция, както и да я извърши съгласно санитарно - хигиенните изисквания.

Чл.12. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката точно, качествено и спазвайки времето за доставка съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в Приложение № 2.

/2/ Не се допуска едновременно доставяне на определените за деня видове кулинарна продукция.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави кулинарната продукция до обекта със запазена цялост на опаковката и маркирана с дата и час на приготвяне.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави необходимото количество кулинарна продукция съгласно заявката по чл.26 от настоящия договор.

Чл.15. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приготвя кулинарната продукция ден за ден.

/2/ Не се допуска доставка на кулинарна продукция, приготвена от предишни дни.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответното възнаграждение за доставената кулинарна продукция.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на договора да се ръководи и спазва Политиката на управление на качеството и Политиката и Програмата по управление на околната среда на Интегрираната система за управление на Община град Добрич.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно:

1. от информационната система на Възложителя;

2. за пропускателния режим;

3. контрола на достъп;

4. видеонаблюдение и противопожарно известяване;

5. физически и софтуерни мерки за сигурност;

6. разположение и контрол на информационните активи.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за доставената кулинарна продукция.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, чрез определено от него лице, доставената по предварително съгласуваното месечно меню кулинарна продукция във вид, качество и съгласно сроковете, посочени в Приложение № 2 от настоящия договор.

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кои са определените от него лица, които да съгласуват месечното меню и да приемат доставката на кулинарната продукция, както и да правят рекламации относно качеството и скритите дефекти.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи доставката в срок и без отклонения.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от съгласуваното месечно меню, както и когато доставената кулинарна продукция не отговаря на изискванията на Техническите спецификации – Приложение № 2, да откаже приемането на част или цялото количество кулинарна продукция, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение.


ІV. ЗАЯВКА. ИЗГОТВЯНЕ НА МЕСЕЧНО МЕНЮ. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА


Чл.26. /1/ В края на всеки месец определените в чл.23 лица подават заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимото количество кулинарна продукция за следващия месец в зависимост от текущия брой потребители на социалната услуга към съответното заведение за дадения месец.

/2/ Поради вида и спецификата на социални заведения по отделните Обособени позиции, броят на техните потребители е променлив, което обуславя възможността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да подава заявки с различни количествени параметри за срока по чл.10.

Чл.27. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изготвя месечно меню, което да съгласува предварително в срок до 20 /двадесето/ число на всеки месец с определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице за всяко заведение.

/2/ Менюто трябва да бъде изготвено и подписано от инженер технолог.

/3/ При изготвяне на менюто да се спазват изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението на МЗ, обн. ДВ бр. 63 от 02.08.2005г. и Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците на МЗ, обн. ДВ бр.63 от 07.08.2009г.

/4/ В месечното меню ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предвиди:

 1. минимум 15 /петнадесет/ асортимента закуски;

 2. минимум 15 /петнадесет/ асортимента супи;

 3. минимум 15 /петнадесет/ асортимента основни ястия за обяд;

 4. минимум 15 /петнадесет/ асортимента основни ястия за вечеря, различни от тези за обяд;

 5. минимум 15 /петнадесет/ асортимента десерти;

 6. минимум 10 /десет/ асортимента топли и студени напитки;

 7. минимум веднъж седмично – рибно ястие;

 8. само един постен ден седмично;

 9. млечни и яйчни десерти само за обяд;

 10. топли аламинути от месо, приготвени на грил или скара само за обяд.

Чл.28. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя кулинарната продукция опакована в херметични, термофорни съдове, изработени от материали, разрешени от МЗ.

/2/Топлите ястия и десерти да се доставят с температура минимум 63 градуса С.

/3/ Студените ястия и десерти, които съдържат продукти от животински произход да се доставят с температура не по висока от 4 градуса С.

/4/ На всеки съд с храна да има поставен етикет, който да съдържа информация за вида на храната и часа на нейното приготвяне.

/5/ Всяка доставка на кулинарна продукция да се придружава от търговски документ, като веднъж месечно се представя и сертификат за съответствие на качеството.

Чл.29. Приемането на кулинарната продукция се удостоверява с приемно – предавателен протокол, в два екземпляра, подписан от представители на страните по настоящия договор. Приемно – предавателния протокол съдържа:

 • подробен опис на доставената кулинарна продукция по видове и количество; подробния опис означава пълното описание на техническите характеристики на хранителния продукт;

 • датата, час и място на доставката;

 • възраженията на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако има такива при приемането на доставеното количество кулинарна продукция, както и направените рекламации.

Чл.30. Приемането на доставената кулинарна продукция се извършва в момента на разтоварването им на мястото /адрес/, посочено в Приложение №1.

Чл.31. /1/ Рекламации по количествата и външните качества на доставената кулинарна продукция се правят в момента на доставката и се отразяват в приемно – предавателния протокол, в раздел рекламации.

/2/ Рекламации относно качеството и скритите дефекти се правят в тридневен срок от откриването им от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ Скритите дефекти са некачествена продукция, изтекъл срок на годност на продуктите, негодна за консумация, развалена, в нарушена цялост и т.н.

/4/ В случая по ал. 2, представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми незабавно /в тридневен срок/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител за установените скрити дефекти или дефекти в качеството на доставената кулинарна продукция.

/5/ Рекламациите по ал.2 се отразяват в Констативен протокол подписан от представители на страните по договора.

/6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение за кулинарната продукция, която е обект на рекламация.

Чл.32. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка от РИОКОЗ ДОБРИЧ на кулинарната продукция, обект на рекламация, в присъствието на представители на двете страни по договора, за което се съставя надлежен протокол.

Чл.33. Собствеността върху доставената кулинарна продукция, както и рискът от случайното й погиването, се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й от негова страна на посоченото място.


V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл.34. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

  • парична сума в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;

  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност

/2/ Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

/3/ Гаранцията за изпълнение на договора се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7 дневен срок от изтичане на срока на настоящия договор и отправено писмено искане за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора при условията на чл.37 от настоящия договор.


VІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ


Чл.35. /1/ Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

/2/ Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

2. при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или

3. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.

/3/ Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

Чл.36. Настоящия договор се прекратява:

 1. при изтичане на срока на договора;

 2. по взаимно съгласие на страните изразено писмено, при условие, че с това не се

нарушават изискванията на ЗОП;

3. при настъпване на обективна невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълнява договора, както и в случаите в които в резултат на обстоятелства възникнали след сключването на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, прекратяването на договора става с двуседмично писмено предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.37. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в следните случаи:

 1. при трикратно констатиране на несъответстващо количество или не отговаряща на изискванията на техническите спецификации, кулинарната продукция. Техническите спецификации на кулинарната продукция се доказват с документ от РИОКОЗ след извършен анализ за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 2. при забава във времето за доставка, заложено в Техническите спецификации – Приложение № 2, повече от три пъти в рамките на едно тримесечие без основателна причина /например наличие на непреодолима сила/;

 3. при системно виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38. При прекратяване на договора при условията на чл.37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не само губи право да иска обратно гаранцията си за изпълнение, но и дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

Чл.39. При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,3 % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.

Чл.40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки.


VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА


Чл.41. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл.42. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл.43. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл.44. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.


VІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ


Чл.45. При възникване на спорове относно действието на настоящия договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско право, като страните се задължават да ги разрешат в дух на добра воля, по пътя на преговорите и взаимния компромис, а когато това се окаже невъзможно – спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл.46. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.47. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.48. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма. Адресите за кореспонденция са:

За Възложителя:

Наименование

Община град Добрич

Адрес:

9300 Добрич, ул. “България” 12

Лице за контакти:
Телефонен номер, Факс:
e-mail:

За Изпълнителя:

Наименование
Адрес:
Лице за контакти:
Телефонен номер, Факс:e-mail:

Настоящия договор се сключи в три екземпляра, по едни за всяка от страните и един за съответното заведение.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

 • Приложение №1 – Описание на обществената поръчка;

 • Приложение №2 - Техническите спецификации;

 • Приложение №3 – Техническа Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • Приложение №4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..............................

КМЕТ:…………………......... /…………………./

/Детелина Николова/
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:………….............. /Снежка Денева/


/ 6

Свързани:

Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconДоговор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconТехнически спецификации
Наименование на обществената поръчка: “Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел “Здравеопазване...
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconПроект договор за доставка на медикаменти фактори за кръвосъсирване
Днес в гр. Плевен на основание чл. 41 от зоп и Решение № рд -16 / г на Изпълнителния директор на умбал “Д-р Георги Странски” еад...
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconСондажна помпа за взимане на незамърсени проби от подземни води
Договор за доставка №460/30. 11. 2008 г по Проект бг 2005/017-454. 03. 02. 03. 01 – “Интегрирано управление на Водите от речния басейн...
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconПроект ! Договор за
Доставка на хранителни продукти за нуждите на цдг”Слънце”,Асеновград по обособени позиции”
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconЗа участие в открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински консумативи, машини и уреди за изпитване и измерване и компютърно оборудване по проект на европейска та
Кция изследвания и иновации, сп-1 коопериране, колаборативен проект, малки и средни изследователски проекти, fp7-kbbe-2010-4, договор-споразумение...
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconПроекто-договор договор за доставки за външни дейности на европейската общност
Предмет на настоящия договор е доставка, инсталиране, пускане в експлоатация, на следните артикули
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconРешение: ос одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на доставката на стоки по сключените с "Арома" ад комисионен договор от 01.
Проект за решение: ос одобрява извършените от Съвета на директорите и изпълнителния директор действия по сключването на Комисионен...
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconПроект на договор по обособена позиция 2
Проектиране, доставка и монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на пожароизвестителна инсталация в Национанлния туристически...
Проект! Договор за доставка на кулинарна продукция iconПроект! Договор № Договор № bg161РО001 1-11/2011/007 – u
Днес, г в гр. Враца, се сключи настоящият договор между
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом