Общи условия
ИмеОбщи условия
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер259.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.baez-bg.com/docs/Vutreshen_Targovski_Risk_PPD.doc
"БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за застраховане на плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги с длъжник - публично правен субект срещу непазарен търговски и политически риск, възникнал на територията на Република България


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ


Чл.1. “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД (наречена по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ) застрахова срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги срещу търговски и политически риск, възникнал на територията на Република България при условията на Рамкова застрахователна полица, съобразно настоящите Общи условия.


Чл.2. Настоящите Общи условия, Рамковата застрахователна полица (наречена Полица) и всички допълнителни споразумения към нея, заявката за застраховане и всички приложени към нея документи и декларациите за месечни доставки или предоставени услуги представляват един застрахователен договор и се разглеждат заедно, всеки термин или израз със специфичен смисъл в този договор носят едно и също значение.


Чл. 3. Основни понятия


 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛ е "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД.


(2) ЗАСТРАХОВАН е лицето, което сключва застрахователен договор със Застрахователя и има застрахователен интерес. Застрахован може да бъде лице, регистрирано като търговец, съгласно Търговския закон на Република България.

(3) ТЪРГОВСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК е рискът от неплащане за осъществени от Застрахования доставки или предоставени услуги в изпълнение на договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги, в резултат от сбъдването на някой от покритите рискове по раздел II., чл. 5 от настоящите Общи условия.

(4) КРЕДИТЕН ЛИМИТ (ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА) е максималният размер на покритие от Застрахователя на плащанията по договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги към определен длъжник във всеки един момент по време на действие на застрахователния договор.


(5) ДЛЪЖНИК, по смисъла на тези Общи условия, може да бъде лице, което действа от името и за сметка на Република България като държавен орган или всяка друга държавна организация на бюджетна издръжка, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност, което е сключило договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги със Застрахования. Длъжник е лицето, дължащо плащане по договора.


(6) Застрахованият и длъжникът не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(7) ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА на стоки или предоставяне на услуги е действителен договор, сключен между Застрахования и длъжника за доставка на стоки или предоставяне на услуги срещу плащане. Периодът на отсрочване на плащанията, предвиден в застрахования договор, не може да бъде по-дълъг от 180 дни.


(8) ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ е цената на застрахователната услуга и се определя от Застрахователя в зависимост от оценката на риска за длъжника, покритите рискове, сроковете и условията на застрахователния договор.


(9) ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ е възстановяването от Застрахователя на претърпените от Застрахования щети, вследствие на настъпило застрахователно събитие в рамките на уговорените в Полицата лимити. Застрахователното обезщетение не може да надвишава 85 % от кредитния лимит.


(10) САМОУЧАСТИЕ е процентният дял от настъпила щета, който Застрахованият запазва за своя сметка. Застрахованият няма право да сключва друга застраховка за този дял. Самоучастието на Застрахования е най-малко 15 % от размера на всяка една щета.


II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ


Предмет на застрахователното покритие


Чл. 4. (1) Предмет на застрахователното покритие, съгласно настоящите Общи условия са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени при условията на отсрочено плащане с период на отсрочване на плащането до 2 години. Със Специални условия в Полицата може да бъде уговорено покритие и при други условия на плащане.


(2) Застрахователното покритие не обхваща плащанията по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени при условията на:

1. авансово плащане;

2. акредитив - неотменяем и потвърден от банка, получила лиценз за извършване на банкова дейност, съгласно Закона за кредитните институции.


(3) Застрахователното покритие не обхваща всички суми, които не са плащане по смисъла на ал. 1, в това число: лихви за просрочие, неустойки, глоби и пропуснати ползи, дължими във връзка с неизпълнение на договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги от страна на длъжника.


Покрити рискове


Чл.5. Застрахователят осигурява застрахователно покритие на плащанията по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, застраховани при условията на сключения съгласно настоящите Общи условия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:
ЗАБАВЯНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ОТ ДЛЪЖНИКА, имащо смисъл на:
забавяне на дължимото плащане по договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги от страна на длъжника, за период по-дълъг от периода на изчакване, по причини несвързани с изпълнението на условията по договора


забавяне на дължимото плащане по договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги от страна на длъжника, за период по-дълъг от периода на изчакване, по причини свързани с политически събития като: война, революция, преврат, граждански безредици, стачки и други събития със сравним ефект; обявяване на общ мораториум върху плащанията или промени в режима на плащанията; приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителство или на друг орган, които препятстват изпълнението на задълженията по договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги;


Изключени рискове


Чл. 6 Съгласно настоящите Общи условия тази застраховка изключва всички преки или косвени щети, резултат от сбъдването на риск, който не е покрит риск по смисъла на чл. 5, в това число:


1. неплащане от страна на длъжника поради неуредени задължения на Застрахования към него;


2. едностранно прекратяване на договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги от длъжника;


3. неизпълнение, частично или неточно изпълнение на договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги или други споразумения, сключени във връзка с изпълнението на договора от Застрахования, негов подизпълнител или други лица, с които той съвместно изпълнява част или целия договор; умишлени действия или бездействие от страна на Застрахования или на негов представител, препятстващи изпълнението на договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги;

4. нарушаване или неизпълнение от страна на Застрахования, негов представител или подизпълнител на:


а) действащото законодателство в Република България, свързано с изпълнението на договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги или извършването на плащанията по него;

б) условията на застрахователния договор;


5. Форсмажорни обстоятелства, дължащи се на природни сили или човешка дейност като: земетресение, изригване на вулкан, наводнение, наводнение предизвикано от морска вълна, ураган, пожар с характер на природно бедствие и други събития със сравним ефект; йонизираща радиация или замърсяване с радиоактивни или токсични вещества или отпадъци и други екологични бедствия;


Дата на настъпване на застрахователното събитие
Чл. 7. (1) За дата на настъпване на застрахователното събитие, възникнало в резултат на сбъдването на покрит риск съгласно настоящите Общи условия се счита датата, на която изтича периода на изчакване. Периодът на изчакване е 9 месеца, ако в Полицата не е уговорено друго. Началото на периода на изчакване е датата на получаване от Застрахователя на декларация за просрочено плащане по чл. 18, ал. 1 от настоящите Общи условия.


(2) В случаите, когато периодът на изчакване изтича след изтичане периода на валидност на застрахователния договор, настъпилото застрахователно събитие се счита от Застрахователя за действително, при условие, че съответната продажба на стоки/предоставяне на услуги е била/о реализирана/о в периода на валидност на застрахователния договор. Такова застрахователно събитие се счита за настъпило в резултат на сбъдването на покрит по застрахователната полица риск и за него Застрахователят дължи застрахователно обезщетение при наличие на предпоставките съгласно настоящите Общи условия.


Кредитен период


Чл.8. (1) По смисъла на тези Общи условия кредитен период е периодът от датата на приемане на стоките от длъжника, съгласно договора за продажба на стоки, с което се прехвърля собствеността върху тях, до датата на плащане на стоките, уговорена в договора. Максималният кредитен период за всеки длъжник се посочва в Полицата. Приемането на стоките се удостоверява писмено с констативен протокол.(2) Когато се дължи плащане за предоставени услуги, кредитният период е периодът от датата на фактуриране на услугата до датата на плащане, уговорена в договора за предоставяне на услуги.


(3) Застрахованият може да удължи кредитния период за всяко отделно плащане до максималния кредитен период, посочен в Полицата за съответния длъжник, ако не е уговорено друго в Полицата, като уведоми за това Застрахователя в 3-дневен срок от настъпване на първоначално определената дата на плащане.

(4) Застрахованият е длъжен предварително да получи съгласието на Застрахователя за удължаване на максималния кредитен период, приет за застраховане за всеки длъжник. Застрахователят има право да преразгледа условията на Полицата, ако приеме за застраховане плащания по договор с удължен максимален кредитен период.


Кредитен лимит

Чл.9. (1) Определяне на кредитен лимит.

Кредитният лимит и периодът на неговата валидност за всеки длъжник се определят от Застрахователя въз основа на заявката за застраховане. Определеният, в български лева, кредитен лимит и периодът на неговата валидност се посочват в Полицата.

(2) Ако за период по - дълъг от половината от периода на валидност на Полицата не бъдат осъществени доставки или не бъдат предоставени услуги към длъжника, Застрахованият плаща месечна такса за поддържане на кредитния лимит в размер определен от Застрахователя или кредитният лимит прекратява валидността си.
(3) Повишаване на кредитен лимит.

Застрахованият има право в писмен вид да поиска повишаване на кредитния лимит за всеки длъжник. Застрахователят разглежда молбата на Застрахования и по своя преценка повишава или отказва да повиши кредитния лимит. Застрахователят е длъжен писмено да уведоми Застрахования за своето решение.
(4) Понижаване или отнемане на кредитен лимит.

Застрахователят има право, при изменение на естеството и размера на риска, да понижи или отнеме кредитния лимит за всеки длъжник. За понижаването или отнемането на кредитния лимит Застрахователят е длъжен писмено да уведоми Застрахования. Първоначално определеният кредитен лимит остава в сила до датата на получаване на уведомяването.(5) Сумата от всички застраховани, дължими плащания по договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги към даден длъжник, във всеки един момент не може да надвишава указания в Полицата кредитен лимит, определен за съответния длъжник от Застрахователя.


Размер на застрахователно обезщетение


Чл.10. (1) Застрахователят се задължава при настъпване на застрахователното събитие в резултат на сбъдване на покритите по Полицата рискове да обезщети Застрахования за всяка призната от Застрахователя щета в уговорените в Полицата граници.


(2) Процентът на застрахователно обезщетение не може да надвишава 85 % от всяка щета.


(3) Незастрахованият процент от риска се поема от Застрахования и не може да бъде прехвърлян към друг застраховател.


(4) В случай, че сумата от всички щети, причинени от даден длъжник, надвишава размера на кредитния лимит (застрахователната сума), определен в Полицата за съответния длъжник, Застрахователят се задължава да обезщети Застрахования до максимално допустимия размер на кредитния лимит, съгласно чл. 3, ал. 10.


(5) При настъпване на застрахователно събитие по отношение на плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, осъществени съгласно условията на настоящата рамкова полица спрямо длъжник, който и към момента на началото на валидност на настоящата рамкова полица има текущи, но застраховани съгласно Общите условия, задължения към застрахования, то отговорността на Застрахователя при изплащане на дължимото застрахователно обезщетение се ограничава и едновременно не може да бъде повече от остатъка от максималния размер на дължимо застрахователно обезщетение съгласно рамковата полица, в периода на валидност на която, цитираните по-горе текущи задължения са възникнали, нито повече от максималния размер на дължимо застрахователно обезщетение по настоящата рамкова полица.


Максимален размер на отговорността на Застрахователя


Чл. 10а (Нова – Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) Общият размер на плащанията по претенции за застрахователни обезщетения, свързани със застраховани плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, породени от покрити съгласно настоящата Полица рискове в рамките на валидността на Полицата, не може да надвишава максималния размер на отговорността на застрахователя. Максималният размер на отговорността на Застрахователя се равнява на двадесет и пет кратния размер от стойността на всички дължими и платени от Застрахования по Полицата застрахователни премии.


III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА


Сключване на застрахователна полица


Чл.11. (1) Застрахователната полица е неразделна част от застрахователния договор и се сключва в писмена форма.

(2) Полицата се издава на основание заявка за застраховане по образец, отправена писмено до Застрахователя от кандидата за застраховане, в която последният е длъжен да посочи всички обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа са могли да му бъдат известни и имат значение за оценката на размера и естеството на риска и за сключването на застрахователния договор. При съзнателно или поради небрежност неизпълнение на това задължение от страна на Застрахования, Застрахователят има право да откаже частично или изцяло да изплати обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на застрахователното събитие.(3) Периодът на валидност на застрахователния договор се посочва в Полицата.


(4) Полицата влиза в сила в 00.00 ч. на датата посочена в нея и при условие, че е платена минимална премия. Полицата изтича в 24.00 ч. на датата посочена в нея.


(5) (Нова – Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) Застрахованият е длъжен незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на указания в Полицата адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаването на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя съобщенията, изпратени от него на адреса на Застрахования, обявен в полицата, се смятат за връчени и получени от Застрахования с всички предвидени в закона и застрахователния договор правни последици.


Чл.12. (1) Застрахованият е длъжен да предложи за застраховане всички договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, осъществени в периода на действие на Полицата и отговарящи на условията посочени в нея и настоящите Общи условия. При неизпълнение на това задължение Застрахователят има право да коригира дължимото застрахователно обезщетение с коефициент, получен като съотношение на платената премия към цялата премия, дължима за извършените доставки или предоставените услуги, отговарящи на условията, посочени в Полицата.

(2) Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя за всички съществени обстоятелства, водещи до промяна на естеството и размера на риска към длъжника незабавно, но не по-късно от 3 дни след узнаването им. За съществени се смятат обстоятелствата, за които Застрахователят е поставил писмено въпрос. При съзнателно или поради небрежност неизпълнение на това задължение от страна на Застрахования, Застрахователят има право да откаже частично или изцяло да изплати обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на застрахователното събитие.(3) При промяна на естеството и размера на риска Застрахователят има право да преразгледа условията по Полицата, включително да прекрати действието й.


Изменение и допълнение на Полицата


Чл. 13. Всички изменения и допълнения към Застрахователния договор се правят по взаимно съгласие между Застрахователя и Застрахования в писмена форма.


Прекратяване на Полицата


Чл.14. (1) Освен по причини, посочени в закона, Полицата се прекратява в следните случаи:


1. По взаимно съгласие между Застрахования и Застрахователя, изразено в писмено споразумение. Датата, от която влиза в сила прекратяването на застрахователния договор се указва в споразумението.


2. Едностранно от Застрахователя, считано от датата на влизане в сила на застрахователния договор и без право на връщане на застрахователната премия при неизпълнение на задълженията по застрахователния договор или при опит за измама.

3. Едностранно от Застрахования до 7 дни след нейното сключване, като Застрахованият уведоми писмено Застрахователя за това, при условие че не е имал и няма да има претенции за изплащане на застрахователно обезщетение. В този случай Застрахователят задържа 10% от платената минимална застрахователна премия за покриване на административни разходи.


4. При откриване на процедура за обявяване на Застрахования в несъстоятелност или ликвидация, при поставяне под особен надзор или прекратяване на дейността му. За дата на прекратяване на Полицата се счита датата на съдебното решение или друг акт, удостоверяващ настъпването на тези събития.


(2) Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя най-късно в 7-дневен срок от настъпването на изброените събития по ал. 1, т. 4. Застрахователят не се освобождава от своето задължение да изплати обезщетение за плащания по застрахованите договори, за доставки или услуги, осъществени до датата на прекратяване на Полицата. Застрахователят по своя преценка може да остави Полицата в сила, като си запазва правото да преразгледа условията по нея.


(3) Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при което Застрахователят не би сключил договора, ако беше знаел за него, Застрахователят може да прекрати договора. Застрахователят може да упражни това право в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. В този случай Застрахователят задържа платените премии и има право да иска плащането им за периода до прекратяване на договора.


(4) Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по ал. 3.


Застрахователна премия и такси


Чл. 15. (1) Застрахованият е длъжен да плати застрахователна премия за носения от Застрахователя риск. Размерът на застрахователната премия се посочва в Полицата.


(2) Дължимата от Застрахования застрахователна премия се изчислява на базата на месечните декларации за доставки или предоставени услуги по застрахованите договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги.


(3) Застрахованият е длъжен да заплати застрахователната премия най-късно в десетдневен срок от получаването на сметката, издадена от Застрахователя.


(4) При неплащане на текущата премия Застрахователят може да измени условията по договора или да го прекрати едностранно. Застрахователят може да упражни тези права не по-рано от 15 дни от деня, в който Застрахованият е получил писмено предупреждение. В случай на прекратяване на договора Застрахователят не дължи връщане на платената до момента премия.

(5) При сключване на Полицата Застрахованият е длъжен да плати минимална премия, определена от Застрахователя за покриване на административни разходи. Минималната премия се приспада от застрахователната премия. В случай, че начислената застрахователна премия за периода на действие на Полицата е по-ниска от минималната премия, остатъкът й не се връща на Застрахования.


(6) Разсрочените вноски от минимална застрахователна премия стават незабавно изискуеми в случай, че застрахователното събитие настъпи преди същите да са издължени изцяло от Застрахования. Ако прецени, Застрахователят може да удържи размера на неиздължените вноски от минимална застрахователна премия от размера на застрахователното обезщетение.


(7) При представяне на заявка за застраховане Застрахованият е длъжен да заплати такса за определянето на кредитен лимит за всеки длъжник. Застрахованият е длъжен да заплати такса за актуализация на кредитния лимит след сключване на Полицата, ако е поискал повишаване на кредитния лимит по чл. 9, ал. 3.


Деклариране на месечните доставки или предоставените услуги


Чл. 16. (1) Застрахованият е длъжен в 10-дневен срок от началото на всеки месец, да представи на Застрахователя декларация по образец за всички доставки или предоставени услуги, осъществени по застрахования договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги през предходния календарен месец. При забава в изпълнението на това задължение Застрахователят има право да откаже да приеме за застраховане недекларираните в указания срок доставки.


(2) В случай на настъпване на застрахователно събитие, отнасящо се до плащания по недекларирани с декларация по ал. 1 и неприети за застраховане от Застрахователя доставки или предоставени услуги, Застрахователят не дължи изплащането на застрахователно обезщетение.


(3) Застрахователят си запазва правото да извършва периодични проверки с цел установяване достоверността на декларираните данни.


IV. ОЧАКВАНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ


Уведомяване за очаквано застрахователно събитие


Чл. 17. Застрахованият е длъжен да действа с грижата на добър търговец с оглед предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие, като съгласува действията си със Застрахователя и изпълнява дадените от него указания. При неизпълнение на това задължение Застрахователят има право да откаже, частично или изцяло, изплащането на обезщетение.


Чл. 18. (1) (изм.- Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) Застрахованият е длъжен в 15-дневен срок от датата на просрочване на плащане да представи на Застрахователя декларация по образец за просроченото плащане. При забава в изпълнението или неизпълнение на това задължение, Застрахователят има право да откаже, частично или изцяло, изплащането на обезщетение по недекларираните в указания срок просрочени плащания.

(2) Застрахованият е длъжен при просрочване на плащане:


 1. Да изпрати до длъжника поне две напомнителни писма до момента на представяне на декларация за просрочено плащане по ал.1.;
 1. Да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за получаване на просрочените плащания;


3. Да не участва без изричното съгласие на Застрахователя в споразумения за уреждане на просроченото плащане;

4. Да не се отказва без изричното съгласие на Застрахователя от свои права, гаранции и други обезпечения, свързани с просроченото плащане, както и да ги прехвърля на трети лица;

5. Да вземе всички необходими мерки, за да запази правата си срещу длъжника, неговите гаранти или други трети лица.


(3) (Нова – Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) При нарушение на задълженията по предходната алинея Застрахователят може частично да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.


(4) (изм.-Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) След получаване на уведомлението по ал. 1 на настоящия член Застрахователят може да отнеме кредитния лимит на Застрахования към съответния длъжник. Застрахователят не обезщетява Застрахования за щети по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, осъществени след този момент.


(5) (изм.-Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) След получаване на информация за очаквано застрахователно събитие, Застрахователят, с разрешението на Застрахования, може да предприеме действия с оглед предотвратяване или ограничаване размера на щетата. Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя, като му предостави всички права, необходими за предприемане на съответните действия по уреждането на просрочените плащания, включително и генерално пълномощно, с което да действа от името на Застрахования.


(6) (изм.-Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) Упоменатите в ал. 5 права на Застрахователя ще се прилагат и по отношение на щети или части от тях, които не се покриват от Полицата, при условие, че тези щети са възникнали или са свързани с договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, покрити от застрахователната Полица.


Разходи за предотвратяване и ограничаване на щетите


Чл.19. Всички предварително съгласувани със Застрахователя разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие се поемат от Застрахователя и Застрахования в съответствие с поетия от всеки от тях процент от застрахования риск, указан в Полицата.


V. УРЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ


Предявяване на претенция за застрахователно обезщетение


Чл.20. (1) При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:


1. Да изпрати на Застрахователя, в 14-дневен срок от настъпването на застрахователното събитие, претенция за застрахователно обезщетение по просрочените плащания в хронологичен ред от датата на падежа им и по образец, изготвен от Застрахователя. При неспазване на този срок Застрахователят има право да откаже частично или изцяло изплащане на застрахователното обезщетение.

2. Да депозира в срока по т. 1 пред Застрахователя Претенция за застрахователно обезщетение /по образец на Застрахователя/, ведно със следните документи:

 • Застрахователна полица – оригинал;

 • Екземпляр от договор с длъжника и/или поръчка – заверено за вярност с оригинала копие;

 • Декларации по образец на Застрахователя:

  • Декларация относно промяна в сроковете на плащане на застрахованите вземания - оригинал;

  • Декларация за банковите сметки на застрахования - оригинал;

  • Декларация за липсата на постъпили възражения от страна на длъжника - оригинал;

  • Декларация относно срока на уведомяване на застрахователя за постъпили суми от страна на длъжника по банковата сметка на застрахования, в периода след изплащане на Претенцията за застрахователно обезщетение - оригинал;

  • Декларация относно запазване правата на застрахования срещу длъжника и оказване съдействие на застрахователя във връзка с упражняване на регресните му права - оригинал.

 • Претендираната и застрахована фактура/и, както и съпътстващите доставката документи /Приемно-предавателен протокол; сертификати за качество, в случай, че изпълнението на доставката е изисквало, снабдяването с такива и др./ - заверени за вярност с оригинала копия;

 • Потвърждение за приемане на стоките или услугите по договора за доставка от страна на длъжника – заверено за вярност с оригинала копие;

 • Оригинал на банкови референции от обслужващите застрахования търговски банки, за получени суми от длъжника за периода: от датата на издаване на претендираната фактура до датата на настъпване на застрахователното събитие. В случаите, в които претендираните фактури са повече от една, банковата референция следва да обхваща период, чиято начална дата е най-ранната дата на издаване на фактура от Застрахования, която е застрахована от Застрахователя;

 • Напомнителни писма, изготвени от застрахования до длъжника по отношение на дължимите плащания, както и документ, доказващ изпращането им /съгл. чл. 18, ал. 2 т. 1 от Общите условия/ - оригинали;


Застрахователят има право да изиска за вътрешна констатация, а Застрахованият е длъжен да представи в разумен срок оригиналите на онези от гореизброените документи, които е депозирал пред Застрахователя под формата на заверено за вярност с оригинала копие. След като Застрахователят извърши вътрешната констатация посредством свой компетентен служител оригиналите на документите се връщат на Застрахования.

3. Да осигури достъп на Застрахователя или упълномощен представител до всички архиви, счетоводни документи, доказателства и друга информация относно предявената претенция за щета и да сътрудничи на Застрахователя за изясняване на причините, довели до тази щета.

4. Да изброи изчерпателно всички права, гаранции и други обезпечения, свързани с просроченото плащане.

5. Да осигури правилното упражняване на всички права, гаранции и други обезпечения срещу трети лица като представи навреме всички притежавани документи и изпълни всички формалности за осъществяване правата срещу трети лица. В противен случай Застрахователят може да откаже частично или изцяло изплащане на застрахователното обезщетение.

6. Да докаже изпълнението на задълженията си по договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги и да представи необходимите документи, доказващи приемането на стоките или предоставянето на услугите на длъжника.

7. Да посочи мерките предприети с цел предотвратяване или ограничаване размера на щетата.

(2) Застрахователят има право да прецени и изиска допълнителни документи, с оглед доказване или удостоверяване на определени обстоятелства по застрахования договор/поръчка, имащи пряко отношение към изпълнението задълженията на застрахования и/или длъжника, или тяхното изменение.


(3)Тежестта на доказване датата на настъпване и вида на застрахователното събитие, във връзка с което Застрахования претендира застрахователно обезщетение, е на Застрахования. Застрахованият е длъжен да представи на Застрахователя документи, доказващи датата на настъпване и вида на застрахователното събитие. Неизпълнението от Застрахования на задължението по предходното изречение се счита от Застрахователя за значително с оглед неговия интерес.


(4) При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен:


1. Да констатира дали настъпилото събитие е в резултат на сбъдването на покрит по застрахователната полица риск;

2. Да констатира точния размер на претърпените загуби и вреди от настъпилото застрахователно събитие;

3. В едномесечен срок след представяне на всички необходими документи за уреждане на щетата да изплати застрахователното обезщетение.

Застрахователно обезщетение


Чл. 21. (1) Застрахователното обезщетение за всяка щета е до размера на определения в Полицата процент на застрахователно обезщетение от щетата.


(2) При изчисляване размера на щетата, от размера на просрочените плащания по търговските фактури се изваждат:


1. всички суми получени от:

а/ длъжника или трето лице;

б/ реализация на гаранции и други обезпечения по договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги, по който е просрочено плащането;

в/ реализация на стоките по договор за продажба, сключен при условията на продажба на стоки на изплащане;


2. недекларираните и отговарящи на условията посочени в Полицата плащания по търговските фактури.


(3) В случай на неизпълнение на задължението на Застрахования да предложи за застраховане всички договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, осъществени в периода на действие на Полицата и отговарящи на условията посочени в нея и настоящите Общи условия, Застрахователят има право да коригира дължимото застрахователно обезщетение с коефициент, получен като съотношение на платената премия към цялата дължима премия за реализираните и отговарящи на условията, посочени в Полицата договори.


(4) В случай, че не е възможно да се установи дали сумите по ал. 2, т. 1, б. “а”, “б” и “в” се отнасят към застраховани или незастраховани плащания, тези суми се разпределят пропорционално на дела им в общия размер на застрахованите и незастрахованите плащания по договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги.


Чл. 22. (1) В случай, че след изтичане на 6 месеца от настъпване на застрахователното събитие размерът на щетата не може да бъде определен или има спор по изпълнението на застрахования договор, Застрахователят може да изплати предварително обезщетение в определен от него размер. Когато окончателно определеният размер на щетата е по-нисък от предварително изплатеното обезщетение, Застрахованият е длъжен да върне разликата заедно с лихвите в 15-дневен срок.

 1. Разпоредбата на ал. 1 се прилага при условие, че Застрахованият представи предварително одобрена от Застрахователя банкова гаранция, осигуряваща възстановяването на изплатеното обезщетение, в случай че окончателно определеният размер на щетата е по-нисък от изплатеното обезщетение или спора относно изпълнението на застрахования договор не бъде решен в полза на Застрахования.VІ. ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ (СУБРОГАЦИЯ)


Определяне на трето ползващо се лице по Полицата


Чл. 23. (изм. – Пр. № 187/03.02.2012 на СД на БАЕЗ ЕАД) (1) При сключване на Полицата, както и по всяко време на действието й Застрахованият, със съгласието на Застрахователя, може да определи трето ползващо се лице по нея и при настъпване на застрахователно събитие Застрахователят да заплати на третото ползващо се лице дължимото застрахователно обезщетение. Прехвърлянето на правото на получаване на застрахователно обезщетение в полза на трето лице не освобождава Застрахования от неговите задължения към Застрахователя.

(2) В полицата или в допълнителното споразумение към нея, с което се определя трето ползващо се лице задължително се посочват наименованието, адреса и законните представители на същото.


Встъпване в правата на Застрахования


Чл. 24. (1) С плащането на застрахователно обезщетение Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу длъжника до размера на изплатените суми.


(2) Застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да запази правата си срещу длъжника, неговите гаранти или други трети лица след изплащане на застрахователното обезщетение и да съдейства на Застрахователя при упражняване на тези права.


Възстановяване на изплатеното застрахователно обезщетение


Чл. 25. (1) Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за всички суми получени от длъжника или от трето лице, или от реализацията на гаранции по плащания, за които е било изплатено обезщетение. Уведомяването се извършва в 10-дневен срок от получаването на тези суми.


(2) Сумите, получени по ал. 1 се разпределят между Застрахования и Застрахователя съгласно Кодекса за застраховането на Република България.


(3) В случай, че не е възможно да се установи дали сумите по ал. 1 се отнасят към застраховани или незастраховани плащания, тези суми се разпределят пропорционално на дела им в общия размер на застрахованите и незастрахованите плащания по договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги.

Връщане на изплатеното застрахователно обезщетение


Чл. 26. Застрахованият е длъжен да върне изплатеното от Застрахователя обезщетение, в случай че то е изплатено без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание. Застрахованият трябва да върне изплатеното обезщетение заедно с лихвите в 10-дневен срок от датата на получаване на съобщение от Застрахователя.


VIІ. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Чл. 27. Правата по полицата се погасяват след изтичане на три години от датата на настъпване на застрахователното събитие, съгласно чл. 197 от Кодекса за застраховането.


Чл. 28. Възникналите спорове между Застрахования и Застрахователя ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.


Чл. 29. Застрахованият и Застрахователят са длъжни да пазят в тайна сведенията и фактите, които са им станали известни в това им качество.


На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Устава на БАЕЗ ЕАД настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на дружеството - Протокол № 21 /16.12.2002 г. и изменени и допълнени с решения на Съвета на директорите, взети с Протокол № 128/16.03.2009 г., Протокол № 150/04.05.2010 г. , Протокол № 156/16.08.2010 г., Протокол № 187/03.02.2012 г.


* * *
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Свързани:

Общи условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом