Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004
ИмеСветлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004
страница1/15
на съответния текст
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nakov.com/books/inetjava/Internet-Programming-with-Java-Book-Svetlin-Nakov-v1.1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Интернет програмиране

с Java


Светлин Наков


Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Българска асоциация на разработчиците на софтуер


София, 2004


Интернет програмиране с Java


© Светлин Наков, 2004

© Издателство „Фабер”

Web-site: www.nakov.com

E-mail: inetjava-booknakov.com


Настоящата книга се разпространява свободно. Авторът Светлин Наков притежава правата върху текста на книгата и програмния код, публикуван в нея.


Читателите имат право да разпространяват безплатно оригинални или променени части от книгата, но само при изричното спомена­ване на източника и автора на съответния текст, програмен код или друг материал. Никой, освен авторът, няма право да разпространява настоя­щата книга или части от нея срещу заплащане.


Всички запазени марки, използвани в тази книга са собственост на техните притежатели.


Официален сайт:

www.nakov.com/books/inetjava/


ISBN 954-775-305-3

Национална академия по разработка на софтуер

Лекторите

» Светлин Наков е преподавател по съвременни софтуерни технологии в СУ “Св. Климент Охридски”.

Той е автор на десетки на­учни и технически публи­ка­ции и ня­колко книги, свър­­зани с раз­работката на соф­ту­ер, заради което е търсен лектор и консултант.

През 2004 г. получава наг­ра­дата "Джон Атанасов" от прези­дента на България Ге­орги Пър­ва­нов за приноса му към разви­тието на инфор­ма­ци­он­ните технологии и ин­формаци­он­ното общество.

» Мартин Кулов е изпълнителен директор във фирма “Код Атест”, където раз­работва проекти за пови­ша­ване качеството на соф­ту­ер­ните продукти в Бъл­гария чрез автоматизация на про­цесите и внедряване на сис­теми за управление на ка­чеството.

Мартин е опитен лектор и сертифициран от Майкрософт разработчик по програмите MCSD и MCSD.NET.

Академията

» Национална академия по раз­ра­ботка на софтуер (НАРС) е център за професионално обу­чение на соф­ту­ерни специалисти.

» НАРС провежда задълбочени кур­сове по разработка на софтуер и съв­ременни софтуерни тех­ноло­гии.

» Предлагани специалности:

.NET Enterprise Developer

Java Enterprise Developer

» Качествено обу­чение с много практически упраж­нения

» Завършвате само за 3 месеца.

» Гарантирана работа след ус­пеш­но завършване!

» Професионална сертификация!

» БЕЗПЛАТНО!

Учите безплатно, плащате като завършите и започнете работа.

Стипендии от софтуерни фирми.

http://academy.devbg.org
www.devbg.org


Българската асоциация на разработчиците на софтуер е нестопанска организация, която подпомага професионалното развитие на българ­ските софтуерни разработчици чрез различни дейности, насърчаващи обмяната на опит между тях и усъвършенстването на техните знания и умения в областта на проектирането и разработването на софтуер.

Асоциацията организира конференции, семинари, симпозиуми, работни срещи и курсове за обучение по разработка на софтуер и софтуерни технологии.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Българската асоциация на разработчиците на софтуер приема настоящия Етичен кодекс, с който регламентира поведението и взаимоотношенията...
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconДнес, г в гр. София между: софийски университет св. Климент охридски
Софийски университет “СВ. Климент охридски с еик 000 670 680, адрес гр. София бул. «Цар Освободител» №15 представляван от проф дин...
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
...
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconДекларация по Закона за защита на личните данни
Столична, община Столична, гр. София, пощенски код 1504, бул. "Цар Освободител" №15, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”,...
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Гарските софтуерни разработчици. Тя се работи за насърчаване обмяната на опит между тях и за усъвършенства техните знания и умения...
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconСофийски университет "свети климент охридски" втора изпитна сесия кандидатстудентски изпит по журналистик а
Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Ректорат-южно крило, вдясно от централния вход
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Националната олимпиада по информационни технологии (ноит) в гр. Плевен, в периода 18-20 април 2011 г от 10: 00 до 19: 00 часа
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер (барс) е нестопанска организация, която подпомага про­фе­сионалното развитие на българските софтуерни
Барс работи за насърчаване обмяната на опит между раз­работ­чиците и за усъвършенстване на техните знания и умения в областта на...
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconМария Димитрова Стойчева Катедра Европеистика Софийски университет „Климент Охридски
Европейска езикова политика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2006
Светлин Наков Софийски университет „Св. Климент Охридски Българска асоциация на разработчиците на софтуер София, 2004 iconБългарска асоциация на разработчиците на софтуер
Резюметата на членовете на барс, които се поставят на сайта на Асоциацията, се оформят в стандартна форма. Те трябва да отговарят...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом