Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища
ИмеНаредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища
страница1/11
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер1.03 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rzkbs.org/cat-documents/regulations/15.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
НАРЕДБА № 1 ОТ 26.05.2000 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА

 

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 47 от 9.06.2000 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране на републиканските и местните пътища извън чертите на населените места, наричани за краткост "пътища".
(2) Изискванията на наредбата се прилагат едновременно с техническите нормативни актове по проектирането, свързани с надеждността на пътя и неговата безопасна експлоатация, със здравословните условия на труд, пожарната безопасност и санитарно-хигиенните норми.

Чл. 2. (1) Допуска се преминаване през територията на населените места на:
1. автомагистрали и пътища от I и II клас при наличието на доказана теренна, градоустройствена и икономическа целесъобразност;
2. пътища от III клас при отсъствие на интензивно товарно движение, транзитно за населеното място, и превоз на общоопасни и замърсяващи товари.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Участъците от републиканските пътища в границите на населените места се проектират като елементи на първостепенната улична мрежа съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага задължително при проектиране на нови и при реконструкция на съществуващи пътища.
(2) Изискванията на наредбата и на нормите към нея се прилагат и в случаите на рехабилитация и основен ремонт за всички елементи и характеристики на пътя, върху които се въздейства с пътно-ремонтните работи, съгласно утвърденото задание за проектиране.
(3) За геометричните елементи на пътя, които не отговарят на изискванията на тази наредба и не се променят с проекта, трябва да се предвидят организационно-технически мероприятия за осигуряване безопасността на движението.

Чл. 4. Пътищата се проектират при спазване изискванията на нормите за проектиране на пътища, които са неразделна част от наредбата.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Видовете пътища и класификацията на републиканските пътища са съгласно чл. 3 от Закона за пътищата.

Чл. 6. Пътищата се проектират след подробни инженерно-геоложки, хидроложки и природо-климатични проучвания.

Чл. 7. (1) Пътищата трябва да удовлетворяват следните основни изисквания:
1. осигуряване безопасността на движението;
2. осъществяване на движението с приетото качество и пропускателна способност за съответния клас на пътя;
3. опазване на околната среда;
4. опазване на земеделските земи;
5. осъществяване на връзка с други пътища, прилежащи територии и населени места;
6. икономично използване на наличните материали, трудови, енергийни и финансови ресурси;
7. обвързване на пътя с ландшафта;
8. запазване на културно-историческите зони и паметници;
9. защита на националните интереси и сигурността на страната.
(2) Безопасността на движението се осигурява по цялата дължина на пътя чрез:
1. създаване на еднородни условия за движение посредством правилно оразмеряване и взаимно обвързване на проектните елементи в план и профил;
2. прилагане на принципите за пространствено развитие на пътя и зрително ориентиране на водачите на моторни превозни средства;
3. удобно и безопасно разполагане на пътните кръстовища и възли, на аварийни площадки, паркинги и др.;
4. максимално използване на възможностите за създаване на условия за изпреварване;
5. приемане на подходящо пътно покритие;
6. осигуряване на условия за бързо отвеждане на повърхностните води встрани от пътното платно;
7. предвиждане на технически средства за организация и регулиране на движението и на предпазни и направляващи устройства;
8. предвиждане на осветителни устройства в участъци със сложни условия на движение;
9. предвиждане на радио- или телефонна връзка по автомагистралите, а за останалите пътища - при доказана техническа и икономическа целесъобразност.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) За строителство на нови пътища се изисква оценка на въздействието върху околната среда съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.
(2) Пътищата трябва да осигуряват следните екологични изисквания:
1. съхраняване на ценни природни форми, горски масиви, райони за размножаване и хранене на диви животни и птици и миграционните им пътища;
2. възможно най-голямо използване на наличните необработваеми и слабо продуктивни земи;
3. преминаване по границите на земеделски земи с трайни насаждения;
4. избягване на преминаването през вододайни зони и природни резервати;
5. обхождане на населени места, курортни комплекси и лечебно- възстановителни центрове;
6. обходните пътища на населените места да преминават по възможност от подветрената страна на преобладаващите ветрове на достатъчно голямо разстояние от границите на населените места;
7. осигуряване на паркинги, предназначени за спиране на автомобили, превозващи опасни товари.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) (1) Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния проект и се влагат при изграждането на пътища и пътни съоръжения, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, или да се придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове.
(2) Съответствието на строителните продукти, предназначени за изграждане на обектите по ал. 1, със съществените изисквания към строежите се оценява и удостоверява при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пътищата.
§ 2. Наредбата отменя раздел II, части 1, 2, 3, 4 и 5 и допълнение към части 1 и 2 от "Указания за проектиране на автомобилни пътища" (1977 г.).
§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Нормите за проектиране на пътища, които са неразделна част от наредбата, се допълват с част четвърта "Земно тяло".
§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Част четвърта "Земно тяло" на Нормите за проектиране на пътища отменя раздел III, части 1, 2 и 4 от "Указания за проектиране на автомобилни пътища" (1980 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "Държавен вестник" и се прилага за пътищата, чието проектиране започва след този срок.
§ 4. Нормите за проектиране на пътища да се отпечатат като притурка на "Държавен вестник".
§ 5. (1) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища".
(2) Разрешение за отклонение от техническите изисквания, определени в нормите към наредбата, дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища". Разрешените отклонения не трябва да са в противоречие с изискванията за безопасност на движението, сигурност на пътя и пътните съоръжения.

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
(Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г.)

ЗЕМНО ТЯЛО

Глава шестнадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 135. (1) В тази част от Нормите за проектиране на пътища са определени изискванията при проектиране на земното тяло на пътя.
(2) Земното тяло се състои от следните елементи:
1. земна основа на настилката;
2. основа на насипа (теренна основа);
3. насип;
4. изкоп.
(3) За всички елементи на земното тяло въз основа на инженерно- геоложките проучвания се изготвя индивидуален проект в съответствие с тази част от Нормите за проектиране на пътища.
(4) При проектиране на земното тяло в отделни частни случаи и за отделни негови елементи се допускат и типови решения, регламентирани в съответните членове на тази част от нормите.

Чл. 136. Земното тяло при насип се подразделя на следните зони, мерено от короната му:
1. зона А - горната част на насипа на дълбочина до 0,5 m;
2. зона Б - частта от насипа в дълбочина от 0,5 до 4 m;
3. зона В - частта от насипа от 4 до 10 m.

Чл. 137. Земната основа на настилката в насип и изкоп е зоната непосредствено под настилката, в която напреженията и деформациите, предизвикани от подвижните товари, затихват. Дълбочината на тази зона е приета 0,5 m, мерено в най-ниската точка на земното легло на настилката. То се изпълнява с напречен наклон 4 – 5 % съобразно дебелините на конструктивните пластове на пътната настилка. При насип земната основа на настилката съвпада с неговата зона А.


Чл. 138. Основа на насипа е активната зона на напреженията и деформациите (Ha), предизвикани от натоварването на насипа. За изчисленията дълбочината на тази зона, измерена от най-ниската точка на теренната линия, се определя от условието:


Sz <= 0,5 Sy (1),

където:
Sz е вертикалното напрежение, предизвикано от трапецовидно или триъгълно натоварване на основата на насипа, kN/m2;
Sy - напрежението от геоложкия товар в основата, kN/m2.

Глава седемнадесета
РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА В ЗОНАТА НА ЗЕМНОТО ТЯЛО


Чл. 139. Площите на пътните изкопи, насипи и взаимствени изкопи се почистват от дървета, храсти, пънове, корени, трева, друга растителност, както и от всички други предмети и отпадъци.


Чл. 140. (1) В зоната на земното тяло задължително се предвиждат изземването, складирането и съхраняването на растителната почва, която е необходима за довършителни земни работи.
(2) Горният пласт на земната повърхност на почистената строителна площадка се изкопава и отстранява на дълбочина 30 cm. Изкопаният материал се превозва и складира на депо на подходящо място или се влага по предназначение.


Чл. 141. (1) При височина на насипа до 1,5 m теренът под него се разчиства от храсти, дървета, корени и дънери.
(2) При височина на насипа над 1,5 m се разчиства надземната част на растителността.
(3) Корените на дърветата и храстите се премахват на дълбочина, по- голяма от 60 cm, под нивото на земната основа при насипите или под нивото на земното легло при изкопите.
(4) Полученият дървен материал без клоните и листата се натоварва, извозва и складира на подходящо място.


Глава осемнадесета
КЛАСИФИКАЦИЯ И ПОДБОР НА ПОЧВИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО


Чл. 142. (1) Класификацията на почвите за изграждане на земното тяло е в зависимост от зърнометричния състав и консистентните им граници съгласно табл. 36. Според тази класификация почвите се подразделят на следните групи и подгрупи: А-1 (A - 1 - a, A - 1 - в), A - 2 (A-2-4, A-2-5, A-2-6, A-2-7), А - 3, A-4, A-5, A-6 и A-7 (A-7-5 и A-7-6).


Таблица 36


Класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали

__________________________________________________________________________________________________________

| Обща | Зърнести материали (35 % или по-малко частици, | Прахово-глинести материали |

| класификация | преминали през сито 0,075 mm) | (35 % или повече частици, |

| | | преминали през сито 0,075 mm) |

|__________________________________________________________________________________________________________|

| Групова | А-1 | А-3 | А-2 | А-4 | А-5 | А-6 | А-7 |

| класификация | | | | | | | А-7-5 |

| | | | | | | | А-7-6 |

|__________________________________________________________________________________________________________|

| | А-1-а |А-1-в | |А-2-4 | А-2-5 | А-2-6 | А-2-7 | | | | |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|Зърнометричен | | | | | | | | | | | |

|състав | | | | | | | | | | | |

|(преминали | | | | | | | | | | | |

|тегловни | | | | | | | | | | | |

|проценти) през| | | | | | | | | | | |

|сито: | | | | | | | | | | | |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|2,0 mm |не | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| |повече | | | | | | | | | | |

| |от 50 | | | | | | | | | | |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|0,425 mm |не |не |не | - | - | - | - | - | - | - | - |

| |повече |повече|повече| | | | | | | | |

| |от 30 |от 50 |от 51 | | | | | | | | |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|0,075 mm |не |не |не |не |не |не |не |не |не |не |не |

| |повече |повече|повече|повече|повече |повече |повече |по-малко|по-малко|по-малко|по-малко|

| |от 15 |от 25 |от 10 |от 35 |от 35 |от 35 |от 35 |от 36 |от 36 |от 36 |от 36 |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|Характеристики| | | |не |не |не |не |не |не |не |не |

|на фракцията, | | | |повече|по-малко|повече |по-малко|повече |по-малко|повече |по-малко|

|преминала през| | | |от 40 |от 41 |от 40 |от 41 |от 40 |от 41 |от 40 |от 41 |

|сито 0,425 mm,| | | | | | | | | | | |

|граница на | | | | | | | | | | | |

|протичане | | | | | | | | | | | |

|WL, % | | | | | | | | | | | |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|Показател на |не повече от |не |не |не |не |не |не |не |не |не |

|пластичност |6 |плас- |повече|повече |по-малко|по-малко|повече |повече |по-малко|по-малко|

|Ip, % | |тични |от 10 |от 10 |от 11 |от 11 |от 10 |от 10 |от 11 |от 11 |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|Кратко |скални късове,|фин | прахов или глинест чакъл и | прахови почви | глинести почви |

|описание |чакъл и пясък |пясък | пясък | | |

|__________________________________________________________________________________________________________|

|Обща оценка | отлична до добра | средна до лоша |

|като земна | | |

|основа | | |

|__________________________________________________________________________________________________________|

Забележки:
1. Показателят на пластичност Ip за подгрупа А-7-5 е равен или по-малък
от границата на протичане WL минус 30.
2. Показателят на пластичност Ip за подгрупа А-7-6 е по-голям от
границата на протичане WL минус 30.
(2) Почви с високо съдържание на органични вещества (торф, торфени
наноси) могат да бъдат класифицирани като група А-8. Класифицирането им се основава на визуална оценка и не зависи от зърнометричния състав и консистентните им граници. Тези почви се характеризират с висока степен на деформируемост и ниска носимоспособност.
(3) Групите почви по ал. 1 съдържат следните пет фракции:
1. валуни (скални късове) - материалът, задържан на сито с размер на
отворите 75 mm;
2. чакъл - материалът, преминал през сито с размер на отворите 75 mm и
задържан на сито с размер на отворите 2,0 mm;
3. едър пясък - материалът, преминал през сито с размер на отворите
2,0 mm и задържан на сито с размер на отворите 0,425 mm;
4. дребен пясък - материалът, преминал през сито с размер на отворите
0,425 mm и задържан на сито с размер на отворите 0,075 mm;
5. прах и глина - материалът, преминал през сито с размер на отворите
0,075 mm.
(4) Определението "прахов" се поставя към едрозърнести и дребнозърнести почви, когато техният показател на пластичност Ip е по-малък или равен на 10 % (групи А-2-4, А-2-5, А-4 и А-5).
(5) Определението "глинест" се поставя към едрозърнести и
дребнозърнести материали, когато техният показател на пластичност Ip е по- голям или равен на 11 % (групи А-2-6, А-2-7, А-6 и А-7).
(6) Скалите в зависимост от коефициента на размекване (Kрз) се делят на
неразмекващи се - при Kрз у 0,75, и на размекващи се - при Kрз < 0,75.
(7) Коефициентът на размекване е отношението на якостта на натиск на
скалата във водонапито състояние (R2) към якостта на натиск във въздушно сухо състояние (R1).
(8) Якостта на натиск на скалата се определя в съответствие с БДС 11484
"Материали строителни скални. Методи за определяне на якостта на натиск и якостта на опън при огъване", а нейното състояние - в съответствие с БДС 12159 "Скални строителни материали. Методи за определяне на естествената влажност, водопопиваемост, водонасищане, коефициент на насищане и водоотдаване".


Чл. 143. (1) Материалът, получен от изкоп и принадлежащ към групите А-1, А-2 и А-3, е подходящ за изграждане на насипното тяло на пътища.
(2) При изкоп на материали от групи А-4, А-5, А-6 и А-7 за всеки отделен случай се преценява дали да се складират на депо или след подходяща стабилизация да се вложат в някоя от зоните на насипа.


Чл. 144. Почвите, които не отговарят на изискванията за годност при употреба при извършване на земни работи, са:
1. почви от група А-8 на груповата класификация;
2. почви в замръзнало състояние;
3. глини с граница на протичане wL у 45 %, определена с "паничка на Казагранде" съгласно метода за определяне на границата на протичане на почви (приложение № 16), или с показател на пластичност Ip у 27 %, получен съгласно метода за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви (приложение № 17);
4. несвързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 10 % оптималното водно съдържание;
5. свързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 5 %
оптималното водно съдържание;
6. почви, склонни към самозапалване;
7. почви с опасни физични и химични характеристики, изискващи специални
мерки за изкопаване, обработка, складиране, транспортиране и депониране.
Чл. 145. (1) За изграждане на зона А на земното тяло при насип се
използват почви от групите А-1, А-2-4 и А-2-5 или други материали, които отговарят на следните изисквания:
1. максималният размер на зърната е не по-голям от 75 mm;
2. водното съдържание е с 3 % от оптималното водно съдържание, получено
съгласно метода за определяне на зависимостта между водното съдържание и плътността на почви при използване на трамбовка с маса 4,54 kg, падаща от височина 457 mm (приложение № 18) или съгласно т. 1.6 на БДС 17146 "Почви строителни. Определяне на максималната плътност на скелета и оптималното водно съдържание на почвите. Метод по Проктор";
3. стойността на калифорнийския показател за носимоспособността на почвата след четиридневно киснене (CBR min) на проба е не по-малко от 30 %, когато тя е уплътнена при 95 % от максималната суха плътност на скелета (съгласно приложение № 18 или БДС 17146, т. 1.6), при изпитване, проведено съгласно метода за определяне на калифорнийския показател за носимоспособността на почвата (CBR) в приложение № 19 или съгласно Методиката за определяне на показателя за носимоспособност CBR на строителни почви и неорганични зърнести строителни материали в лабораторни условия (издание на МРРБ - ГУП, 1999 г.);
4. съдържанието на водоразтворими соли е съгласно БДС 11301 "Почви строителни. Методи за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти":
а) сулфати - не повече от 4 %;
б) хлориди - не повече от 8 %.
(2) В зона А на земното тяло не се допуска използването на разпадащи се (размекващи се) при контакт с вода скални материали (мергели, аргелити и др.).


Чл. 146. (1) За изпълнението на насипа в зони Б и В се използват почви от групите А-1, А-2 и А-3 или други материали, които отговарят на следните изисквания:
1. максималният размер на зърната е не по-голям от 200 mm;
2. водното съдържание е с 3 % от оптималното водно съдържание, получено
по метода съгласно приложение № 18 или БДС 17146, т. 1.6;
3. съдържанието на водоразтворими соли е съгласно БДС 11301:
а) сулфати - не повече от 4 %;
б) хлориди - не повече от 8 %.
(2) Почвите от групи А-4, А-5, А-6 и А-7, които са извън обхвата на чл. 144, могат да се влагат в някоя от зоните на насипа след подобряване на физико-механичните им характеристики чрез стабилизация.


Чл. 147. При насипи с височина над 10 m най-долната част от насипа под зона В се изгражда от почви и скални материали, осигуряващи устойчивостта на насипното тяло, чиито физико-механични характеристики съответстват на изискванията за зона В на насипа.


Чл. 148. Използването на разпадащи се (размекващи се) скални материали с максимален размер до 120 mm се допуска само при пътища с много слабо движение (УПАП, раздел III, част 3, ГУП, 1993 г.), ако бъдат оформени в ядро на насипа, защитено от зона А и от периферен пласт в откосите с минимална дебелина 0,50 m (фиг. 80). Периферният пласт се изпълнява от свързани, уплътнени почви с показател на пластичност Ip I 27 % .

(Графика)
Фиг. 80. Защита на ядро от размекващи се скални материали с периферен
почвен пласт

Чл. 149. При изграждане на дренажен пласт в основата на насипа материалът, с който той се изпълнява, може да е пясък, чакъл, баластра, трошен камък или смеси от тях (група А-1), като се спазват следните изисквания:
1. максималният размер на зърната е не по-голям от 100 mm;
2. преминалото количество фракция през сито 0,075 mm е не повече от
10 % по маса;
3. коефициентът на разнозърност (d60 /d10) е не по-малък от 10.


Чл. 150. При изграждане на насип до или върху водостоци и тръбни дренажи за обратната засипка се използва материал от група А-1, който отговаря на следните изисквания:
1. максималният размер на зърната е не по-голям от 75 mm;
2. преминалото количество фракция през сито 0,075 mm е не повече от
15 % по маса;
3. коефициентът на разнозърност (d60 /d10) е не по-малък от 10;
4. отклонението от оптималното водно съдържание, получено по метода
съгласно приложение № 18 или БДС 17146, т. 1.6, е с 3 %.


Чл. 151. Когато земната основа при път в изкоп е изградена от скални материали, които не се разпадат или размекват при контакт с вода, тя е подходяща за земно легло на пътната настилка.


Чл. 152. Когато през зимния период земната основа на настилката е под въздействието на отрицателни температури, почвите, които я изграждат, трябва да отговарят и на някои допълнителни изисквания за мразоустойчивост. Тези изисквания и случаите, когато те са в сила, са разгледани в УПАП, раздел III, част 3, ГУП, 1993 г.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconНаредба №1 от 26 май 2000 г. За проектиране на пътища
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв, бр. 47 от 9 юни 2000 г., в сила от 10 декември 2000...

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconНаредба no 2 от 10 юли 2000 г за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (обн.,ДВ,бр. 58 от 18 юли 2000 г.; изм и доп.,бр. 15 от 15 февруари 2005 г.) Глава първа общи положения чл. 1
Чл с тази наредба се определят техническите правила и норми при проектиране на нови, както и при реконструкция и преустройство на...

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconНаредба за управление на общинските пътища
Чл. /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта,...

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconНаредба №2 от 10. 07. 2000 Г. За проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconНаредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
Октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около...

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconОбн. Дв бр. 58 от 18 Юли 2000г., изм. Дв бр. 15 от 15 Февруари 2005г
Наредба №2 от 10 юли 2000 Г. За проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни...

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2000 г за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.)

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconБългария проект за развитие на горския сектор подготовка на проекта
Съществуващо състояние на горскопътната мрежа в Република България. Действащи нормативи за проектиране и строеж. Съществуващ опит...

Наредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища iconНаредб а за управление на общинските пътища глава първа общи положения
Чл. /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта,...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом