Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер194.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/PHARE 2008/521020-Tehnik prilojnik.doc
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕПроектДържавно образователно изискване

за придобиване на квалификация

по професията „Техник-приложник”Професионално направление:
521

Металообработване и машиностроене
Наименование на професията:
521020

Техник-приложник

Специалности:

Степен на професионална квалификация:
5210201

Художествени изделия от метал

ТретаСофия, 2008 г.


1. Входни характеристики

1.1. Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО)

За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование, а за лица, навършили 16 години - завършено основно образование.


1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията „Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение по професията „Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, които лицето не притежава.

За лица, завършили професионално обучение по професиите “Шлосер”, ”Стругар”, “Заварчик”, „Машини за гореща обработка на металите” и др. от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО, за лица с професионален опит по тази професия или сроден/сродни занаят/и е необходимо надграждащо обучение за усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението, описани в Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.


2. Описание на професията

2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Техникът-приложник участва в разработването на проекти, графични изображения, техническа документация и макети на изделия с приложен и индустриален характер. Лицата, практикуващи професията, ползват техническа, справочна и каталожна информация, вкл. от електронен източник.

Техникът подготвя работното си място, използва работно облекло, лични и колективни предпазни средства по предназначение, прилага ергономичните изисквания при организация на работата.

Работи с различно техническо и технологично оборудване – машини, съоръжения, приспособления и инструменти:

 • Класифицира и прилага методите на заваряване на черни и цветни метали и техните сплави. Набелязва мероприятия за намаляване на заваръчните напрежения и деформации. Търси, контролира и отстранява дефекти на заваръчните съединения, участващи в изделието;

 • Познава леярските технологични процеси, проектира леярска технология, разработва и изработва моделно-касова екипировка, изработва леярски форми и сърца, залива формите с метал, почиства и отстранява леякова система. Търси, контролира и отстранява дефекти;

 • Определя вида на термичната обработка според вида на материала, участва в подготвката на инсталациите и работи с тях, следи за предписаната точност на изработване, съобразена с качествените и експлоатационни свойства на материала и изделието;

 • Определя алгоритъма на проектирането при преддефрмационните и деформационни операции за студена и гореща деформация. Избира самостоятелно заготовки с необходимата форма и размери, определя методите за деформация, осигуряващи необходимата точност при минимален разход на материални и енергийни ресурси, попълва технологична документация. Разкроява листов и профилен материал, щанцова щанцови операции – отрезни и формоизменящи, щампова дребни детайли, декоративно начуква листов и профилен материал на студено, изпълнява ковашки операции за свободно и ръчно машинно коване. Нагрява материалите за пластична обработка и работи с нагревателните съоръжения като извършва обработката на изделието. Изпитва металите по зададени методи в зависимост от вида на обработване. Нанася защитни и декоративни покрития, извършва довършителни и контролни дейности.

Техникът-приложник работи с инструменти за очертаване, рязане, изсичане, изправяне и огъване на метал, пробиване, нарязване на резби, шаброване, нитоване, топене, изработване на заготовки чрез пластична деформация, леене, заваряване, декоративна обработка, довършителни операции, ремонт на художествени изделия и др.

В своята дейност работи с разнообразни метали и техните сплави, както и с неметални материали.

Техникът-приложник представя идеен проект или макет на изделието пред възложителя или клиенти.

Управлява фирма, разпределя дейностите в нея, определя цените на предлаганите продукти и разработва /обработва/ финансови отчети.

Може да работи в държавни или частни търговски дружества с дейност в областта на производството и възстановяването на художествени изделия от метал. Професията дава възможност за работа в структурите на занаятчийската камара - в групите на занаятите в областта на електротехниката и металообработването и народните художествени занаяти.

Лицата, практикуващи професията, носят отговорност за:

 • опазване на собствения си живот и здраве, както и на работещите около себе си;

 • спазване правилата и инструкциите за безопасна работа;

 • използване на работно облекло, лични и колективни предпазни средства;

 • качествено изпълнение на изпълняваните операции;

 • вреди, причинени от разхищение и нецелесъобразно използване на материали, инструменти и енергия;

 • работа с неизправни машини, съоръжения и инструменти, които водят до изработване на некачествена продукция или застрашават живота и здравето на работещите.

В своята дейност техникът-приложник:

 • умее да работи при променящи се условия и задачи;

 • умее да се справя с критични ситуации;

 • предлага идеи и нестандартни решения;

 • притежава въображение, пространствена представа, художествен вкус, технически усет, точност, сръчност и прецизност;

 • планира и организира производството на изделие;

 • умее да работи самостоятелно или в екип;

 • координира работата на екипа, който ръководи;

 • умее да комуникира с клиенти;

 • трябва да бъде физически издръжлив, подвижен и сръчен.

Работното време може да бъде строго регламентирано, съгласно Кодекса на труда, но е възможно полагане на извънреден труд в почивните и празничните дни или при производстнена необходимост.

Част от дейностите са свързани с риск за човешкото здраве – при работа със заваръчна, термична и леярска техника.

В своята професионална дейност техникът-приложник използва следните предмети и средства на труда:

 • техническа документация, каталози, справочници, правилници, стадарти и др. на хартиен или електронен носител;

 • основни, помощни и спомагателни машиностроителни и немашиностроителни материали;

 • технологично оборудване: машини, съоръжения и приспособления за материалообработване, заваряване, леене, пластична и термична обработка, нанасяне на покрития и др., офис-техника (дигитална фото- и видеотехника, мултимедийни продукти);

 • измервателна и контролна апаратура и инструменти, шаблони и др. за оценка на качеството;

 • лични и колективни предпазни средства, работно облекло, съобразено с изпълняваните дейности.


2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение:

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-приложник” може да се обучава по друга професия от професионално направление „Металообработване и машиностроене”, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка и част от специфичната за професията професионална подготовка се зачита.

Обучаваният по професията „Техник-приложник” може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване в съответствие с Наредбата за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване (Наредба №7 на МОН ДВ, бр. 100 от 2002 г.) и Единните изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване.

За работа в структурата на Националната занаятчийска камара техникът-приложник трябва да положи изпити за чирак, калфа и майстор, което се удостоверява със свидетелство съответно за чирак, калфа и майстор (Закон за занаятите, обн. ДВ. бр. 42 от 27 април 2001 г., изм. бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм. бр. 56 от 7 юни 2002г., изм. бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм. бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. бр. 10 от 31 януари 2006 г., изм. бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. бр. 81 от 6 октомври 2006 г.).


2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

Завършилите професията „Техник-приложник” могат да работят като конструктори, дизайнери, механици, занаятчии, шлосери, да управляват фирма, както и да се реализират в структурите на занаятчийската камара.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-приложник” могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.): 3115-3003 Техник-механик, 3118-3010 Чертожник, машини и инструменти, 3118-3015 Чертожник, техника, 8123-2002 Машинен оператор, закаляване на метал, 8123-2003 Машинен оператар, смесване на метал, 8123-2004 Оператор, пещи, термична обработка на метал, 8123-2005 Оператор, пещи - цементация на метал, 8122-2002 Машинен оператор, машина за леене, 7222-3010 Шлосер, 7214-2002 Занитвач, 7224-1007 Точилар, 7225-1011 Шмиргелист; професии и длъжности в група 721 – Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях, както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.


3. Цели на обучението

3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава и прилага основните правила за безопасна работа и условия на труд на работното място, ползва лични и колективни средства на защита, не замърсява с работата си околната среда и опазва живота и здравето на хората около себе си;

 • осъществява ефективни комуникации с клиенти и с членовете на екипа – формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа;

 • познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;

 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения мужду работодател и работник;

 • разпределя и участва при разпределението на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачите;

 • разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;

 • осъществява комуникация на чужд език;

 • установява взаимоотношения с потенциални нови клиенти.


3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • разчита техническа документация - чертежи на детайли, сглобени единици и чертежи на общия вид, технологични карти;

 • познава и описва физическите, химическите, механичните и технологичните свойства на машиностроителните и немашиностроителни материали;

 • подбира и работи с основни, помощни и спомагателни машиностроителни и немашиностроителни материали;

 • познава основните машини, съоръжения, приспособления и уреди за измерване и ги прилага в конкретни ситуации;

 • оперира с ръчни, механични и електромеханични инструменти;

 • подбира и използва по предназначение видовете измервателни и контролни инструменти;

 • намира и съхранява информация в компютъра, създава документ с текст и таблица, създава чертежи, рекламни и презентационни материали с помощта на графични редактори и мултимедийни продукти.3.3. Цели на обучението по специфичната задължителна професионална подготовка по професията „Техник-приложник”

След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

 • прави потребителски и дизайнерски изследвания;

 • проектира изделие;

 • макетира проект;

 • презентира готовия проект пред работодателя и клиента;

 • изработва изделия с промишлен и/или приложен характер;

 • избира самостоятелно заготовки, осигуряващи необходимата точност при минимален разход на материални и енергийни ресурси;

 • организира правилно работното си място и спазва установената трудова и технологична дисциплина;

 • определя технологичната последователност на изпълняваните операции;

 • прилага технологиите и изпълнява самостоятелно разнообразни шлосерски операции;

 • използва подходяща заваръчна техника и определя режимите на работа;

 • обработва метали чрез пластична деформация, прилага техники и технологии за студена и гореща пластична дефрмация, ковашки операции за свободно и ръчно машинно коване;

 • работи с леярска техника, познава и прилага леярските техники и технологии;

 • определя режимите на термичната обработка на металите и използва машините и съоръженията по предназначение;

 • подготвя, настройва и управлява машини, уреди и съоръжения;

 • следи за правилната експлоатация на машини, уреди и съоръжения;

 • използва универсални и специализирани инструменти и приспособления за поддържане и ремонт на уреди и съоръжения, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

 • използва методите за нанасяне на покрития;

 • умее да попълва технологична документация, изготвя справки, съставя протоколи и др.;

 • оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания;

 • установява връзки с рекламни агенции и доставчици на рекламни материали.


4. Резултати от ученето


Компетенции


Резултати от ученето

Обучаемият трябва да:

Професия “Техник-приложник”

1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд

1.1. Познава и опазва околната среда

1.2. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

1.3. Опазва живота и здравето - своя и на хората около себе си

1.4. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, съоръжения и машини, работи безопасно с тях

1.5. Поддържа хигиена на работното място и на технологичното оборудване, в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания

1.6. Ползва лични предпазни средства и специално работно облекло

1.7. Описва вредното въздействие на електромагнитни лъчения и химически вещества върху човешкия организъм

1.8. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда

1.9. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

1.10. Познава правилата и прилага процедурите за пожарна и аварийна безопасност

1.11. Оказва долекарска помощ

2. Работи с техническа документация

2.1. Разчита чертежи, схеми, скици

2.2. Ползва и подбира правилно необходимата за дейността документация - стандарти, нормативни документи, спавочници, инструкции, описания, технологични карти и др. информационни източници

2.3. Използва електронни каталози и източници на информация

2.4. Описва физическите, химическите, механичните и технологичните свойства на машиностроителните и немашиностроителни материали

2.5. Създава техническа документация - чертежи, схеми, технологични, маршрутни карти и др.

2.6. Съставя и/или попълва отчетна документация, създава документ, обединяващ текст и таблица, ползва софтуер за текст, таблици и графики

2.7. Намира и ползва информация на чужд език, включително и от интернет

2.8. Съставя и/или попълва заявки за основни и помощни материали, машини, съоръжения и инструменти

2.9. Проектира изделие с приложен и/или индустриален характер

2.10. Разработва и попълва техническа документация на изделие с приложен и/или индустриален характер

2.11. Класифицира методите на заваряване – електродъгово, електросъпротивително, газокислородно, термично рязане

2.12. Различава особеностите при заваряване на черни и цветни метали и техните сплави

2.13. Проектира леярска екипировка и технология

2.14. Изчислява елементи на леярска форма

2.15. Разработва технологична документация и моделно-касова екипировка

2.16. Изчислява елементите на леярската форма

2.17.Определя алгоритъма на проектирането при преддеформационните и деформационни операции за студена и гореща деформация

2.18. Избира самостоятелно заготовки с необходимата форма и размери

2.19. Определя методите за деформация, осигуряващи необходимата точност при минимален разход на материални и енергийни ресурси

2.20. Прогнозира грешките и предприема мерки за намаляването им при пластичната деформация

2.21. Определя методите за термична обработка на металите и прогнозира структурните изменения на стоманите и чугуна при нагряване и охлаждане

3. Разработва проект и/или макет на изделие

3.1. Провежда потребителско проучване

3.2. Прави дизайнерски изследвания и анализира резултатите

3.3. Разработва проект и/или макет на изделие

3.3.1. Прилага основните средства на композицията

3.3.2. Съставя обемно-пространствени структури

3.3.3. Прилага принципите на формоизграждане

3.3.4. Подрежда в хармонични съчетания

3.3.5. Борави със симетрията и изправените плоски структури

3.3.6. Изгражда цветови композиции

3.3.7. Макетира и моделира

3.4. Спазва последователността на етапите на дизайнерското проектиране

3.5. Съставя количествена оценка на изделието

3.4. Подготвя работното си място

3.5. Използва основни, помощни и спомагателни материали

3.5.1. Изработва макет от неметални материали - дърво, заготовки от хартия или картон, пластмаси, гипс, вулканизати, кожа, стъкло, масла, бои, лакове, абразивни материали и др.

3.6. Организира и представя идейния проект и/или макет пред работодателя и/или заявителя на изделието

4. Работи с техническо оборудване

4.1. Организира работното място

4.2. Изработва изделие с приложен и/или индустриален характер

4.3. Избира машини, инструменти и екипировка и проверява изправността им

4.4. Спазва технологична последователност на работа

4.5. Извършва шлосерски операции

разкроява листов материал по прав и сложен контур

очертава, реже, изсича, изправя и огъва метал, пробива, нарязва резби, шаброва, работи с инструменти за нитоване, запоява, монтира щифтови съединения

ремонтира художествени изделия – разглобява, почиства, възстановява, сглобява,

4.6. Извършва заваръчни операции:

прилага методите на заваряване – електродъгово, електросъпротивително, газокислородно, термично рязяне, с електронен лъч, лазерно и плазмено заваряване, студено пресово заваряване

предвижда особеностите при заваряване на черни и цветни метали и техните сплави

подготвя повърхнините за заваряване, избира добавъчния материал и режима на заваряване

анализира свойствата на материалите и поведението им при заваряването

набелязва мероприятия за намаляване на заваръчните напрежения и деформации

почиства заваръчния шев

4.7. Прилага леярска техника и технология:

познава основните леярски технологични процеси и специалните методи на леене – кокилно леене, леене под налягане и противоналягане, центробежно леене, леене в черупкови форми и стопяеми модели

изработва леярски форми и сърца

залива формите с метал

охлажда и избива отливките

почиства и отстранява леяковата система

4.8. Извършва термична обработка:

избира вида на термичната обработка според вида на материала

подбира оптимален режим на работа на нагревателните и електросъпротивителни пещи, инсталации за ТВЧ, солни вани за нагряване

отгрява и нормализира, закалява и отвръща стоманите, избира и ползва охлаждащи среди

отстранява деформации и намалява напреженията след термична обработка

оценява годността и качеството на обработения метал в горещо състояние, отчитайки изискванията

4.9. Извършва пластична обработка на метали:

работи с инструменти, машини и съоръжения за пластична обработка

работи с нагревателни съоръжения и устройства

изпълнява операции за студена и гореща пластична дефрмация

извършва ковашки операции за свободно и ръчно машинно коване

изпълнява отрезни и формоизменящи щанцови операции

щампова дребни детайли и работи на щамповъчни автомати

щампова дребни изделия с подложни чукови щампи – щамповане на нит и болт

декоративно начуква листов и профилен материал на студено

прилага технологии на сечене, изтегляне, набоване, подбоване, огъване, усукване, пробиване, разцепване, подбиване и пробиване с механични чукове

оценява годността и качеството на обработения метал, оценявайки поставените изисквания

4.10. Прилага ергономичните принципи при организация на работните действия

4.11. Използва измервателна техника:

измерва линейни и ъглови размери

определя твърдостта на метали и неметали

измерва отклоненията от форма и разположения

измерва грапавостта на повърхнини

контролира дебелината на покритие

4.12. Нанася покрития:

демонстрира химико-термична обработка – цементация, азотиране, цианиране, метализация, стареене, нормализация, отвръщане

нанася защитни и декоративни покрития – галванично, прахово, полимерно, емайлово, лаково-бояджийско

контролира качеството на покритието

4.13. Отстранява дефекти

4.14. Извършва довършителни операции – почиства, обезмаслява, смазва, полира

5. Управлява фирма

5.1. Комуникира с клиенти, с персонала, с финансови институции

5.2. Познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в производственото звено

5.3. Самостоятелно проучва пазара и подготвя бизнес-план съгласно изискванията

5.4. Участва в изготвянето на проектосметна документация, като използва компютър със софтуер за създаване на текст, таблица, графика

5.5. Взема икономически целесъобразни решения, продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси

5.6. Прави анализ на конкурентната среда

5.7. Взема правилни управленски решения

5.8. Прави предложения пред прекия си ръководител

5.9. Разпределя работата между членовете на екипа

5.10. Подпомага новоназначените работници

5.11. Оценява работата на всеки от екипа

5.12. Отчита разхода на труд

5.13. Определя цени на продукта чрез калкулиране на разходите по икономически елементи и разработва /обработва/ финансови отчети

5.14. Комуникира с консултантски фирми за изготвяне на фирмени представяния

5.15. Осъществява контакти с местен представител по индустриална собственост за предприемане на действия пред Патентното ведомство


5. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика – в учебни работилници или базови предприятия (фирми), при предварително сключени договори.


5.1. Учебни кабинети

За обучение по професията ”Техник-приложник” е необходимо да се оборудват специализирани кабинети по заваряване, леене, термична и пластична обработка на металите, които да съдържат:

 • основно оборудване: учебни маси и столове, учебна дъска (черна или бяла с подходящи маркери), платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери), касетофон или видеокасетофон, мултимедийни и др. средства за обучение и дидактическа техника;

 • документация: техническа документация (чертежи, схеми, технологични карти), справочници, компютърни и специализирани издания, актуална информация от интернет, инструкции по безопасна работа;

 • учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, видеофилми, програмни продукти.


5.2. Учебни работилници

Учебните работилници трябва да бъдат обзаведени с маси, шкафове, дъска за писане, машини, съоръжения, уреди, апарати, инструменти за разглобяване и сглобяване, измерване и контрол, учебно-технически средства, дидактически и др. материали.

На всеки обучаван се организира самостоятелно работно място.


5.2.1. Учебна работилтница по шлосерство

Работилницата е оборудвана с машини, инструменти и съоръжения за извършване на дейности със снемане и без снемане на стружка, с инструменти и приспособления за измервания и контрол.


5.2.2. Учебна работилница по заваряване

Обособени и оборудвани индивидуални работни места; маса за заваряване, чукче за сваляне на шлак, индивидуално осветление, локална вентилация (аспирация), индивидуални предпазни средства, съобразени с конкретното обучение и отговарящи на изискванията за безопасни условия на труд.

Работните места трябва да са отделени със стационарни или подвижни паравани.


5.2.3. Учебната работилница по леене трябва да е организирана в три самостоятелни помещения – за формоване, леене и почистване на отливките. При недостатъчен брой работилници обучението може да се организира в три обособени участъка на едно помещение, като се спазват всички изисквания и предписания за здравословни и безопасни условия на труд.


5.2.4. Учебна работилница за студена и топла пластична обработка на металите, оборудвана с машини, инструменти и приспособления, отговарящи на изискванията за безопасни условия на труд.


5.2.5. Учебна работилница за термична обработка на металите, оборудвана с нагревателни съоръжения и измервателна техника за контролиране на зададените технически изисквания.


6. Изисквания към обучаващите

6.1. По теория

Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност "Машиностроителна техника и технологии", ”Технология на металите и материалознание” или по друга специалност от професионални направления "Машинно инженерство" и "Общо инженерство", със специализираща подготовка по "Технология на заваряването", „Леярство”, съответстваща на професионалното направление на професията.


6.2. По практика

Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” по специалност ”Технология на металите и материалознание” или по друга специалност от професионални направления "Машинно инженерство" и "Общо инженерство", със специализираща подготовка по "Технология на заваряването", „Леярство”, съответстваща на професионалното направление на професията.

Препоръчително е на всеки 3-5 години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.


7. Процедури за разработване, преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник-приложник” - трета степен на професионална квалификация

 • - Апробиране на ДОИ в обучаващите институции;

 • - Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

 • - Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом