Министерство на образованието и науката учебнапрограм а
ИмеМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер87.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgee-bourgas.com/files/25_09_2009_analogova_shemotehnika.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за задължителна професионална подготовка


Учебен предмет: АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


утвърдена със Заповед № РД 09 - 763/10.06.2005 г.


Професионално направление:

код 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

код 523010 ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

код 523020 МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ


София, 2005 година


 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни системи от професионално направление Електроника и автоматизация.

Съдържанието на учебния предмет създава възможност за усвояване на основни знания за процесите в електрониката, устройствата и тяхното захранване, както и умения за практическото им използване.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в петнадесет раздела.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с учебните предмети математика, физика, химия и от задължителната професионална подготовка – градивни елементи и електротехника.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират чрез усвояване на основни понятия за аналоговите електронни устройства и техния принцип на работа, за параметрите и характеристиките на аналоговите електронни устройства, токозахранващите устройства и практическото им приложение.


 1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ


Обучението по предмета Аналогова схемотехника има за цел усвояване на знания за процесите в променливотоковите електрически вериги, видовете електрически сигнали, основните схеми и процеси в аналоговите електронни устройства, както и основни схеми и процеси в токозахранващите устройства.

За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните подцели:

 • придобиване на знания и умения за анализиране на процесите в резонансните вериги;

 • придобиване на знания и умения за анализиране на процесите в електрически филтри;

 • придобиване на знания и умения за анализиране на процесите във веригите с разпределени параметри;

 • придобиване на знания и умения за анализиране на принципа на действие на усилвателите и генераторите;

 • придобиване на знания и умения за анализиране на принципа на преобразуване на хармоничните трептения;

 • придобиване на знания и умения за анализиране същността на процесите модулация и демодулация;

 • придобиване знания за химическите автономни токоизточници и обясняване на процесите;

 • придобиване знания и умения за обяснение процесите в трансформаторите;

 • придобиване знания и умения за обяснение процесите в токоизправителите и изглаждащите филтри;

 • придобиване знания и умения за обяснение на процесите в регулаторите и стабилизаторите;

 • придобиване знания и умения за обяснение на процесите в полупроводниковите преобразуватели;

 • придобиване знания за видовете захранващи устройства за персоналните компютри.
 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Аналогова схемотехника и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на всяка професия.


 1. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите. Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, часовете за нови знания и упражнения за постигане целите на обучението.по ред

Наименование на разделите

Брой учебни часове

1.

Въведение. Сигнали.

2

2.

Процеси в електрически вериги със съсредоточени параметри.

14

3.

Процеси във вериги с разпределени параметри.

8

4.

Усилватели на електрически сигнали.

30

5.

Генериране на хармонични трептения.

14

6.

Модулация и модулатори.

10

7.

Детектиране и детектори.

8

8.

Преобразуване и умножение на честота.

6

9.

Автономни токоизточници.

6

10.

Трансформатори.

4

11.

Токоизправители.

14

12.

Регулатори и стабилизатори.

12

13.

Полупроводникови преобразуватели.

4

14.

Захранващи устройства за персонални компютри.

4

15.

Проект (Изчислителни упражнения).

8


ОБЩО: 144


Раздел I. Въведение. Сигнали

 1. Основни процеси в електрониката и устройства за тяхното реализиране.

 2. Електрически сигнали – видове, параметри, честотни спектри.


Раздел II. Процеси в електрически вериги със съсредоточени параметри

 1. Трептящи кръгове – определение, видове, процеси, характеристики.

 2. Последователен трептящ кръг – схема, параметри, честотна характеристика, лента на пропускане.

 3. Паралелен трептящ кръг – схема, параметри, честотна характеристика, лента на пропускане.

 4. Свързани трептящи кръгове – схеми, коефициент на връзка, честотна характеристика, лента на пропускане.

 5. Електрически филтри – определение, предназначение, класификация.

 6. Видове електрически филтри – нискочестотни и високочестотни, лентови и режекторни, кварцови и керамични.

Раздел III. Процеси във вериги с разпределени параметри

 1. Общи сведения и характеристики на веригите с разпределени параметри.

 2. Видове линии с разпределени параметри – симетрични и коаксиални фидери, вълноводи, световоди, закъснителни линии.

 3. Излъчване на електромагнитни вълни – симетричен и несиметричен вибратор, параметри.

 4. Радиовълни – характеристики. Разпространение на радиовълни с различна дължина на вълната – особености, влияние на земята и атмосферата.


Раздел IV. Усилване на електрически сигнали

 1. Общи сведения за усилвателите – класификация, основни показатели, режими на работа на усилвателните елементи.

 2. Обратни връзки в усилвателите – видове, влияние върху основните показатели.

 3. Захранване на усилвателните елементи и стабилизиране на режима им. Свързване на усилвателните елементи с източника на сигнал и с товара.

 4. Резисторни усилватели – схеми, принцип на действие, характеристики.

 5. Диференциални усилватели.

 6. Операционни усилватели.

 7. Усилватели на мощност – еднотактни, двутактни, безтрансформаторни.

 8. Широколентови и импулсни усилватели.

 9. Резонансни усилватели.

 10. Активни филтри.


Раздел V. Генериране на хармонични трептения

 1. Генериране на хармонични колебания – общи сведения, възбуждане на електрически трептения, условия за установен режим на автогенератора, меко и твърдо самовъзбуждане на генератора.

 2. Видове схеми на генераторите на хармонични трептения – триточкова, с трептящи кръгове, R C генератори.

 3. Стабилизиране на честотата на генератора. Схеми на кварцови генератори.


Раздел VI. Модулация и модулатори

 1. Модулация – същност, видове.

 2. Амплитудна модулация – същност, видове, схеми на амплитудни модулатори, приложение.

 3. Честотна модулация – същност, видове, схеми на честотни модулатори, приложение.

 4. Фазова модулация – същност, схеми, приложение.

 5. Импулсна модулация – същност, схеми, приложение.


Раздел VII. Детектиране и детектори

 1. Детектиране на амплитудно модулирани трептения – същност, схеми, приложение.

 2. Детектиране на честотно модулирани трептения – същност, схеми, приложение.

 3. Детектиране на фазово модулирани трептения – същност, схеми, приложение.

 4. Детектиране на импулсно модулирани трептения – същност, схеми, приложение.


Раздел VIII. Преобразуване и умножение на честота

 1. Преобразуване на честота – същност, схеми, приложение.

 2. Умножение на честота. Честотни синтезатори.

Раздел IX. Химически токоизточници

 1. Въведение. Предназначение, основни функции и изисквания към токозахранващите устройства (ТЗУ). Основни тенденции при разработването на съвременните ТЗУ.

 2. Първични (галванични елементи) и вторични (акумулатори) химични токоизточници – общи сведения, видове, приложение.


Раздел X. Трансформатори

 1. Предназначение и видове.

 2. Устройство и принцип на действие на монофазен мрежов трансформатор – основни параметри и величини.

 3. Устройство и принцип на действие на многонамотъчни и автотрансформатори – основни параметри и величини.

 4. Устройство и принцип на действие на високочестотен и импулсен трансформатор – основни параметри и величини.


Раздел XI. Токоизправители

 1. Монофазен токоизправител (ТИ) – основни параметри.

 2. Работа на ТИ при различен характер на товара.

 3. Специални токоизправители – ТИ с умножаване на напрежението.

 4. Паралелна работа на токоизправител с акумулаторна батерия.

 5. Нискочестотни изглаждащи филтри – предназначение, изисквания, параметри.


Раздел XII. Регулиращи устройства и стабилизатори

 1. Необходимост и начини за регулиране.

 2. Регулиране на постоянно и променливо напрежение.

 3. Управляеми токоизправители с тиристори.

 4. Стабилизатори – предназначение, класификация, параметри.

 5. Стабилизатори за напрежение и ток с непрекъснато действие – параметрични и компенсационни стабилизатори.

 6. Интегрални стабилизатори за напрежение и ток.

 7. Импулсни стабилизатори на напрежение.


Раздел XIII. Полупроводникови преобразуватели

 1. Инвертори – схеми, принцип на действие, параметри, приложение.

 2. Конвертори – схеми, принцип на действие, параметри, приложение.


Раздел XIV. Захранващи устройства за персонални компютри (PC)

 1. Видове индустриални стандарти, особености, структура, номинални характеристики, захранващи кабели.

 2. Избор на захранващ блок (PSU).

 3. Резервно захранване на PC – UPS – видове характеристики, избор.


Раздел XV. Проект (изчислителни упражнения)

 1. Изчисляване на токозахранващо устройство по зададени параметри.
 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


След приключване на обучението по предмета Аналогова схемотехника учениците трябва да:

знаят:

- основните видове електрически сигнали и техните характеристики;

- основните процеси в променливотоковите електрически вериги;

- параметрите на променливотоковите вериги;

- процесите в резонансните вериги;

- основните схеми и процесите в аналоговите устройства – усилватели, генератори, модулатори, демодулатори;

- основните схеми и процесите в токозахранващите устройства и изглаждащите филтри;

- видовете химически токоизточници;

могат:

- да разчитат схеми и да анализират процесите в тях;

- да изчисляват изучаваните устройства по зададени параметри;

- да обясняват принципа на действие на устройствата.


Авторски колектив:

 1. инж. Радостина Мекова – Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София

 2. инж. Юлияна Петкова – Професионална гимназия по телекомуникации, гр. СофияСвързани:

Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Обучаемият трябва да придобие система от теоретични знания и практически умения за качествено изпълнение на операциите по сглобяване...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма е предназначена за професиите и специалностите в областта на машиностроенето и е основа за придобиване професионални...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Градивни елементи и разпределението им по учебни години и срокове е записан в...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за Модул: Технология на сглобяване и ремонта...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието софия-град
Във връзка със Заповед № rд 09-44/13. 01. 2009 год на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом