Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров
ИмеСписък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер218.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4426/766097498183821472.doc

Списък на научните трудове

на

проф. д.т.н.инж. Румен Димитров Каров


  1. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ, АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ДР.

(представени за участие в конкурс за професор)


I.1. ДИСЕРТАЦИЯ ЗА НАУЧНАТА СТЕПЕН ДТН И НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ, АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ: 37 броя


I.1.1. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ: 31 броя


[1] Каров Р.,“ТЕОРЕТИЧНИ ОБОБЩЕНИЯ, ДУАЛНИ СЪОТНОШЕНИЯ И СХЕМНИ ПОДОБРЕНИЯ НА МОЩНИ ИНВЕРТОРИ И ЗВЕНА”, Автореферат на дисертация за научната степен ДТН,София-Пловдив,2003г.

[2] Желязков В., Р. Каров, Н. Градинаров, “Начини за постигане на устойчивост към претоварване на инвертори за резервно захранване”, сп. “Железопътен транспорт”, кн.10, 1987г., стр. 28-31.2.

[3] Каров Р., Н. Градинаров, “Широкообхватен тиристорен инвертор за технологични цели”, “Електропромишленост и приборостроене”, 1987г., кн12, стр.15-16.1

[4] Кръстев Г., П. Иванов, Н. Градинаров, Р. Каров, “Тиристорен инвертор за електротехнологически цели с честота 4кHz”, Национална научно-техническа конференция с международно участие “Силова електроника- Силектрон’ 86”, 31.10-1.11 1986г., София

[5] Кръстев Г., Н. Градинаров, Р. Каров, М. Анчев, “Система за автоматично регулиране на тиристорен преобразувател”, Конференция по случай ден на радиото’88, стр.308-311

[6] Каров Р., С.Милев, “Исследование резонансого последовательно-параллельного инвертора”, 34 Internationales wissenschaftliches koloquium, 23-27.10.1989, Techische hochschule Ilmenau

[7] Каров Р., Цветана Григорова, “Режими на работа на инверторна схема в зависимост от начина на включване на диодите за връщане на енергия”, Сборник доклади ЕТ’93, гр. Созопол, стр. 29-37

[8] Каров Р., Н. Градинаров В. Величков, “Методи за оптимално разпределение на хармоничния състав при последователно паралелните инверторни схеми с електротехнологично приложение”, Сборник доклади ЕТ’93, гр. Созопол, стр.112-118

[9] Каров Р., “Някои обобщения в теорията на АИ с използване на коефициента на периодичност за схемите (-фактор)”, Сборник доклади на национална научно-приложна конференция Електронна техника - ЕТ’93, Созопол, 1993, стр. 102-112

[10] Каров Р., Н. Градинаров, Р. Салвачийска, “Система за управление на тиристорен инвертор за електротехнологии”, Сборник доклади на национална научно-приложна конференция Електронна техника - ЕТ’93, Созопол, 1993, стр.156-163

[11] Каров Р., Ковачева К, “Разпределение на тока при паралелна работа на звена в тиристорни резонансни инвертори”, Сборник доклади на национална научно-приложна конференция Електронна техника - ЕТ’95, стр. 92-97

[12] Каров Р., Цветана Григорова, “Резонансни инверторни схеми с ограничаване на напреженията”, Електротехника и Електроника 1-2 /1997, стр.3-5

[13] Каров Р., Цветана Григорова, “Изследване на инверторна схема при екстремални и номинални параметри на изходната верига”, Сборник доклади на национална научно-приложна конференция Електронна техника - ЕТ’94, гр. Созопол, стр.41-48

[14] Karov R., Sv. Ivanov, “Inverters with Reverse Diodes in Frequency Multiplication Mode”, Electronics”98, 7-Th International Conference, Sozopol, 1998, p.165-170

[15] Grigorova Ts., R. Karov, “Resonant inverter with capacity voltage limitation”, 20-th International Spring seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies, Sofia, 1998,p.260-268

[16] Velichkov G., R. Karov, “IGB Transistors in Three-Phase Inverter Circuits for AC Motors Control”, Electronics”99, 8-Th International Conf. Sozopol, 1999

[17] Velichkov G., R. Karov, “Perspective to Control of Three-Phase Electrical Motors with Digtal Signal Processors – DSP”, Electronics’98, Sozopol, p.157-164

[18] Sv. Ivanov, R. Karov, “Inverters control of two phase induction motor”, First Conference on Electrical Engineering & Electronics, 3-5. XII. 1998 Proceedings, p. 155-159, Gabrovo.

[19] Sv. Ivanov, R. Karov, “Fiber optic transmitting circuit using ILD”, International Symposium “Laser Technologies and Lasers” (“LTL”01), with Organizers: CNAM Paris, France, Iplit RAS, Russia; Optical Technologies, Bulgaria, Smolian, 2001., p.185-189

[20] Каров Р., Цв. Григорова, “Изследване на инвертор на напрежение при апериодични и резонансни изходни вериги”, Национална конференция с международно участие “Електроника” 98,15-16,Х,1998, Ботевград, стр. 229-233.

[21] Каров Р., Б. Карачевиева, “Изразяване на изходните параметри на инвертор на ток чрез входното съпротивление”, Международна научна конференция “Унитех’01, Габрово, 22-23,XI,2001,том I, стр. 101-105.

[22] Каров Р., М. Младенов, “Енергийно ефективни режими на мощните преобразуватели за индукционно топене”, Енергиен форум, 17-19,IX,2000, Варна, том II,стр. 256-259

[23] Karov R., Ts. Grigorova, “Dependence between output and input parameters for current inverters supplying induction furnaces” ,Energy and Information Systems and Technologies 2001, Bitola, Macedonia, p.244-249

[24] Иванов С., Р.Каров, “Драйверная схема для мощных МОS – управляемых приборов”, Компонентый и технологии, №6, 2002, стр. 32-33

[25] Grigorova Ts., R. Karov, Sv. Ivanov, “Modified Series resonant Converter with Improved Performance”, “Electronics ET”2002, Sozopol, p.159-165

[26] Каров Р., Св. Иванов, “DC-DC преобразователь с полумостовой схемой”, журнал “Радио”, Москва, 2004, кн.2, стр.41-42

[27] Nedelcheva St., R. Karov, D. Karov, “Parameters (regime normal) of DC power lines” , PES-2003, Nich, Yugoslavia, p.183-186

[28] Каров Р., Градинаров Н., “Последовательный инвертор с обратными диодами и параллельно работающими ячейками для електротермии”, 1984, НТК по силовой електронике, Венгрия

[29] Каров Р., “Методът на основния хармоник и методът на моментните стойности в теорията на автономните инвертори съгласно принципа на дуалността”, 1978, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото – 7 май, София, т.III, стр.167-175

[30] Каров Р., “Анализ на последователни инвертори с принудителна комутация /взаимокомутация/”, 1978, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото – 7 май, София, т.III, стр.183-188

[31] Каров Р., “Върху общата теория на последователните инвертори с обратни диоди и без обратни диоди”, 1975, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото – 7 май, София, т.III, стр.137-145


I.1.2. АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ: 6 броя


[32] (1) Каров Р., Н. Начев, Н. Стефанов, В. Хубанов, Авторско свидетелство, “Метод и схема за автоматично регулиране на мощността на автономен инвертор”, № 15369, МПК Н 05 b,5/04 С приоритет от 06.09.1969г.

[33] (2) Каров Р., Градинаров Н., Г. Малеев, Авторско свидетелство, “Многозвенен автономен инверор с обратни диоди” N 18559, МПК Н 02 М 7/52 С приоритет от 21.12.1972г.

[34] (3) Каров Р., Авторско свидетелство, “Автономен инвертор с обратни диоди” N 18393, МПК Н 02 m 7/52 С приоритет от 21.12.1972г.

[35] (4) Градинаров Н., Р.Каров, Авторско свидетелство, “Автономен инвертор с паралелно работещи звена” N 34599, МПК Н 02 Р 13/18 С приоритет от 27.07.1982г.

[36] (5) Градинаров Н., Р.Каров, Авторско свидетелство, “Устройство за зашита от пикови пренапрежения на тиристорите на автономен инвертор с обратни диоди ” N 35724, МПК Н 02 Н 7/122 С приоритет от 29.03.1983г.

[37] (6) Градинаров Н., Р.Каров, Авторско свидетелство, “Устройства за бързодействаща зашита с отнемане на управляващите импулси на тиристорите на автономни инвертори ” N 35725, МПК Н 02 Н 7/122 С приоритет от 29.03.1983г.


I.2. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ, АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ДР., ИЗВЪН ДИСЕРТАЦИЯТА: 4 9 броя


I.2.1. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ: 37 броя


[38] (1) Karov R., R. Trendafilov, G. Dicheva, “Power Impulses Source” , ILLA’2003, , Proceedings of SPIE, vol. 5449, p.1-5, 2003

[39] (2) Karov R., G. Bonev., “Operating Drive Curcuit for the RF Power Converter Class E for Induction Heating”, ILLA’2005, Proceedings of SPIE, под печат

[40] (3) Karov R., R. Trendafilov, “Different type parallel switches operation”, Московский Енергетический Институт, Noise and Degradation Processes in Semiconductor Devices (metrology, diagnostic, technology, cirriculum), 2005 – под печат

[41] (4) Karov R., R. Trendafilov, “Quick designing methods for power current inverters with electrotechologies”, Proceedings of International Scientific Conference on “Energy and Information Systems and Technologies”, vol.2, p.509-511, 2004, Bitola, Macedonia

[42] (5) Karov R., St. Nedeltcheva, D. Karov, “Commutation and commutation factor concerning current converters connection to AC grid”, the 6th International Power Systems Conference, PSC 2005, Romania, под печат

[43] (6) Каров Р., Г.Дичева, И.Нейчев, “Изследване на регулируем инвертор на ток за електротехнологични цели”, Вiсник, Вiнницького полiтехнiчного iнституту, Украйна, 2005, под печат

[44] (7) Каров Р., Р. Трендафилов, “Характеристики и проектиране на паралелен инвертор на ток”, сп. “Техническа мисъл” №2, Научно списание на БАН, стр.44-51, БАН, София, 2005г.

[45] (8) Каров Р., Р. Трендафилов, С. Младенова, “Транзисторен инвертор на напрежение в DC-DC конвертор”, Известия на ТУ-Сливен, том.2, стр.3-8, 2004г.

[46] (9) Каров Р., Г. Дичева, “Изследване на начините за честотно регулиране на инверторите на ток при топенето на черни и цветни метали”, Известия на ТУ-Сливен, том.3, стр.35-37, 2004г.

[47] (10) Каров Р., Г. Дичева, Р. Трендафилов, “Сравнение на енергийните режими на инвертори на ток със самовъзбуждане и външно възбуждане при индукционно топене на метали”, сп.”Енергетика”1, 2005г. ,стр.36-39

[48] (11) Каров Р., С. Милев, “Стабилизиран захранващ източник с ШИП”, “Електропромишленост и приборостроене”7, 1990г., стр. 6-8

[49] (12) Каров Р., “Тиристорен генератор на мощни импулси за технологични цели”,Електропромишленост и приборостроене12, 1989г., стр.17-18

[50] (13) Бонев Г., С. Василева, Р. Каров, “Задаващ генератор за инверторни захранващи източници”, ЖП транспорт, 12,1988г., стр.25-28

[51] (14) Бонев Г., Р. Каров, E. Динков, “Мощни преобразуватели за индукционно нагряване в честотния диапазон от 1МHz до 10МHz”, Е+Е, 3-4, 2001г., стр.29-35

[52] (15) Каров Д., П. Ленчева, Р. Каров, “Двуоперационни тиристори за приложение в енергийните преобразуватели”, Известия на ТУ-Сливен, том.3, 2005, стр.12-15

[53] (16) Каров Р., С.Младенова, Д.Каров, “Периодичен фактор при зарядни и разрядни вериги с различни параметри”, Известия на ТУ-Сливен, том.3, 2005, стр.15-19

[54] (17) Григорова Цв., Р. Каров, Св.Иванов, “Последователен DC-DC преобразувател с подобрени характеристики”, Electronics2002, book3, p.159-165, Sozopol

[55] (18) Иванов Св., Р. Каров, “Фоторастерен преобразувател с влакнестооптичен интерфейс”, ЕТ96, книга 3, стр.221-226, Созопол

[56] (19) Karov R., Tsv. Grigorova, “Circuit variety of current source parallel inverters for induction heating application with improved performance”, The 12th International scientific and applied science conference “Electrnonocs ET’03”, Proceedings of the conference book 2, p.173-178, 2003, Sozopol 2003

[57] (20) Бонев Г., Р. Каров, А.Лечков, “Радиочестотни преобразуватели за индукционно нагряване”, Сиела’99, Proceedings, стр.9-17, Пловдив

[58] (21) Р. Каров, “Сравнение на условието за колебателен и апериодичен режим при последователен и паралелен инвертор на ток”, Electronics2002, Proceedings , book 4 , p.213-218

[59] (22) Lencheva P., R. Karov, “Simulation researches of DC-DC converter with RL load of inverter part”, The 13th International scientific and applied science conference “Electrnonics ET’04”, Proceedings of the conference book 4, p.46-49, 2004

[60] (23) Karov R., R. Trendafilov, “Dependance of output current for series resonant inverter in DC-DC converters”, The 13th International scientific and applied science conference Electronics ET’04, Proceedings of the conference book 4, p.50-55, 2004

[61] (24) Дичева Г., Р. Каров, “Тенденциите в развитието на съвременните IGBT-модули за силовата електроника”, Национална конференция с международно участие Електроника2004, стр.316-321

[62] (25) Каров Р., Г. Дичева, “Методика за проектиране на паралелно-последователен инвертор на ток”, Национална конференция с международно участие Електроника2004, стр.322-327

[63] (26) Каров Р., Р. Трендафилов, ”Методика за проектиране на паралелен и последователно-паралелен инвертор на ток”, Национална конференция с международно участие Електроника 2004, стр.328-333

[64] (27) Иванов С., В. Кирчев, Р.Каров, “Сигнализатор за наличие на напрежение”, Енергиен форум, 17-19, IX, 2000г., Варна, том II, стр.252-255

[65] (28) Каров Р., Св. Иванов, К. Ковачева, “Система за дистанционно управление на транзисторни инвертори с помощта на влакнестооптичен интерфейс”, Национална конференция с международно участие “Електроника -96”, стр.244-249, 10-11.X.1996г., Ботевград.

[66] (29) Обрешков П., Св.Иванов, Р.Каров, “Цифрово задаване и отработване дебелините на дървените детайли при щрайхмусите”, Трета научна конференция “Смолян-2001”, стр.48-51, 23-24.VI.2001г.

[67] (30) Иванов С., Р.Каров, Е.Николова, “Радио-честотен източник на сигнали използван в медицината”, Девета Национална научно-приложна конференция “EЛЕКТРОННА ТЕХНИКА – ЕТ 2001”, стр.163-168, Созопол

[68] (31) Каров Р., Св. Иванов, Цв. Григорова, “DC-DC преобразувател с подобрена комутация при променящи се товари”, Международен семинар и научна сесия “Автоматика, Електроника, Информатика”, ФЕА’2003, Пловдив, стр. 159-165, 2003г.

[69] (32) Каров Р., Н.Градинаров, “Разработване на бързодействаща защита на високочестотен инвертор за индукционно нагряване”, Сб.доклади, Ден на радиото, том III, 1978г., стр.197-204, София

[70] (33) Кръстев Г., Н.Градинаров, Р.Каров, Е.Попов, “Тиристорен генератор на мощни еднополярни импулси”, Сборник доклади на XXI научна сесия “Ден на радиото 85 ”, 7-8май 1985г., София

[71] (34) Кръстев Г., Н.Градинаров, Р.Каров, И.Тепавичаров, “Система за управление със синусоидално широчинно-импулсно регулиране (ШИР), Сборник доклади на XXI научна сесия “Ден на радиото”, София, 1988г., томII, стр.347-350

[71a] (34a) Каров Р., Ц.Григорова, “Паралелна работа на резонансни инвертори с ограничителни диоди”, Electronics2000, book4, p.69-75, Sozopol

[71в] (34в) Каров Р., “Енергийна ефективност на мощните тиристорни преобразуватели за индукционно топене”, Electronics2000, book4, p.221-225, Sozopol

[71c] (34c) Каров Р., “Качество и ефективност на преобразуване на енергия при тиристорни преобразуватели за електротехнологии”, Известия на съюза на учените – Сливен, том 6, 2004г., стр.14-17I.2.2. АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ: 5 броя


[72] (35) Каров Р., “Автономен инвертор”, Авт. св. № 256222, 1977

[73] (36) Каров Р., “Автономен регулируем инвертор на напрежение”, Авт. св. № 24038, 1976

[74] (37) Каров Р. , Н.Градинаров, “Автономен паралелен инвертор на ток”, Авт.св.№36733,1983

[75] (38) Каров Р. , “Метод за управление на статичен преобразувател на честота”, Авт.св.№33723,1982

[76] (39) Градинаров Н.,Р. Каров, М.Младенов, “Инвертор за заваряване”, Авт.св.№51782,1991


I.2.3. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА: 4 броя


[77] (40) Каров,Р., “Електроннu функцuоналнu схемu u устройства”, Софuя. Технuка 1991г.

[78] (41) Каров,Р., “Преобразувателна технuка”, Технuка 1994г., София

[79] (42) Кръстев Г., Р. Каров, Н.Градинаров,П.Марикин, “Ръководство за проектиране по промишлена електроника”, Техника, 1988, София

[80] (43) Кръстев Г., Н.Градинаров, Р.Каров, М.Анчев , “Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена електроника”, Техника, 1988, София


I.2.4. РАЗРАБОТЕНИ И ВНЕДРЕНИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЛАБОРАТОРНИ МАКЕТИ ПО АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ: 3 броя


[81] (44) Лабораторен макет : Изследване на инвертори на напрежение, в който се изследва силова схема по Авт.св., “Автономен регулируем инвертор на напрежение “, №24038, МПК Н 02 М 7/52

[82] (45) Лабораторен макет : Изследване на резонансни инвертори с обратни диоди, при реализирането на който са използвани Авт.св.: “Автономен инвертор с паралелно работещи звена”, №34599, МПК Н 02 Р 13/18 и “Устройство за защита от пикови пренапрежения на тиристорите на автономен инвертор с обратни диоди ”, №35724, МПК Н 02 Н 7/122

[83] (46) Лабораторен макет : Изследване на паралелен инвертор на ток, в който пусковото устройство е изградено по Авт.св., “Автономен паралелен инвертор на ток ”, №36773, МПК Н 02 М 7/515


I.3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ: 23 броя


[84] (47) R. Karov, S. Nedeltheva, Projet Europeen EXAW/CT-01541/2000 “Power Line for Wind Energy Development in Poland”, 2002-2004

[85] (48) КръстевГ.,Р.Каров(отг. конструктор),Н.Градинаров,М.Анчев и др., “Разработка и внедряване на тиристорен инвертор за индукционно нагряване с мощност50кW и честота 4кHz”, Договор № 193-3/1987г. с ИМТМ-БАН

[86] (49) Каров Р., Н.Градинаров, “Разработване на силова схема и режими на работа на инвертор с мощност 100кW на база преобразувател ПТ1-160kW за допълнително захранване чрез превключване към два броя пещи за топене: едната пещ за топене на стомана и чугун и втора пещ за топене на алуминий, месинг, и бронз”, Договор от 04.01.1993 г. с ДФ “Полиграфмаш”

[87] (50) Каров Р., Н.Градинаров, Мл.Младенов, “Проектиране, монтаж, настройка и пуск на преобразувател тип ПТ1-400 с индукционна пещ ПИ-600 за топене на черни метали”, Договор №8 от 11.02.1994г.с ЗММ-София

[88] (51) Каров Р., Н.Градинаров, Мл.Младенов, “Настройване на режими на работа и съгласуване с товара на тиристорен преобразувател тип ПТ1-400 за топене на цветни метали”, Договор №4 от 10.11.1993г. с ОЦМ-АД, София

[89] (52) Каров Р., Н.Градинаров, Мл.Младенов, “Пускане и настройка на режими на инвертор за индукционно нагряване тип ПТ1-250”. Договор №92 от 03.02.1998г. с Ж.п.Завод-Карлово”

[90] (53) Еднофазен тиристорен инвертор с мощност 2 кVA и честота 50Hz. Договор поНТС, 1973г. Внедрен в ЗАТ-София

[91] (54) Участие в изложбата “Изобретено в София”, 1985г. с Авт.Св., “Устройство за защита от пикови пренапрежения на тиристорите на автономен инвертор с обратни диоди”, №35724, МПК Н 02 Н 7/122, внедрено в изделието Система за индукционно нагряване на медни тръби ф32 на база на преустроен ПТ1-100А. Договор 1465/1979г. Внедрена в СКОЦМ “Д.Ганев”- София.Каталог “Изобретено в София”, 1985г.

[92] (55) Модернизация на два броя тиристорни инвертори тип ПТ1-100. Договор 53-3/ 1984г. Внедрител –ИМТМ при БАН-София.

[93] (56) Каров Р., и к-в, “Преобразувател средночестотен тиристорен за индукционно нагряване тип ПТ-1-250”, награден с отличието Златен Медал на Международен панаир Пловдив, 1974г.

[94] (57) Каров Р., и к-в, “Метод и схема за автоматично регулиране на мощността на автономен инвертор”, изобретение внедрено в ПТ1-100А от 1 юни 1974г. и в ПТ-250 от 1юни 1975г. в завод “Промишлена Електроника”, Габрово

[95] (58) Каров Р., Н.Градинаров, Мл.Младенов, “Настройване на режими на работа и съгласуване с товара на тиристорен преобразувател тип ПТ1-400 за топене на черни метали”, Договор №6 от 12.03.1994г. с ОЦМ-АД, София

[96] (59) Каров Р., Пускане ,настройка, проектиране и подобрения на режима при паралелна работа на инверторите в преобразувателя на индукционна пещ 5т. тип RADYNE 2,5MW, “Леярмаш”АД ,2002г.

[97] (60) Каров Р., “Ремонт, преустройство и въвеждане в експлоатация на токоизправител 60V/25А”, Договор №11 от 20.09.1999г., фирма “Найс”, София

[98] (61) Каров Р., “Проектиране и пуск на режимите на индукционна пещ АЕG 400kW ”, 1kHz, “Леярмаш”АД, 2003г.

[99] (62) Каров Р., и к-в, “Преобразувател за галванично разделяне” по договор “Високочестотен генератор за заварка на тръби”, внедрен през 1984г.в Завод за профили и тръби-с.Черниче, ДСО “Металснаб”

[100] (63) Каров Р.,Проектиране на пускови режими, проверка и настройка на товарни режими на индукционна пещ AEG”, Договор №2 от 07.2005г. с “Прогрес” АД, Стара Загора

[101] (64) Каров Р., “Измерване на параметрите и настройка на режимите на преобразувател Siemens със закалочна машина Messer ”, Договор №75 от 05.09.2000г. със “ЗММ”-АД, София

[102] (65) Каров Р., “Ремонт, настройка и пускане в експлоатация на тиристорен преобразувател ПТ1-60” ,ОЦМ – АД, София, 1992г.

[103] (66) Karov R., Bonev G., “Power high efficiency converters in the 1-10MHz frequency range”, TU-Plovdiv, Electronics department, 2000

[104] (67) Karov R., Bonev G., “MF pulsed DC power supply”, TU-Plovdiv, Electronics department, 2000

[105] (68) Каров Р.(ръководител), С.Иванов, В.Кирчев, “Сигнализатор за наличие на напрежение”, Договор по НИЗ с Електроснабдяване-Пловдив, 1999г.

[106] (69) Каров Р.(ръководител), Ц.Григорова, С.Иванов, “Електронни преобразуватели за захранващи източници с регулируеми външни характеристики”, Договор №1-308 от 19.06.2002г

II. ЗАЩИТИЛИ ДОКТОРАНТИ


[107] (70) Григорова Цв., дисертация д-р “Изследване и симулация на автономни инвертори с ограничителни диоди”, ТУ София – филиал Пловдив, 2000г.

Нейчев Ив., дисертация д-р “Повишаване на енергийната ефективност на силови преобразувателни устройства”, 2010г.


III. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ, АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА: 4 9 броя

(представени в конкурса за доцент)


III.1. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ: 33 броя


[108] (1) Каров Р., “ВЪРХУ НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРИЯТА НА АВТОНОМНИ ТИРИСТОРНИ ИНВЕРТОРИ С ТВЪРДИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, Автореферат на дисертация за научната степен ДР, София, 1973г.

[109] (2) Каров Р., “Анализ на колебателни инвертори с обратни диоди с използване на обобщен коефициент на разколебаване”, Сборник доклади на научната сесия по случай деня на радиото, 1974

[110] (3) Начев Н., Г.Кръстев, В.Хубанов, Р.Каров, Д.Дечев, “Мощни средночестотни тиристорни преобразуватели за индукционно нагряване”, Габрово, Национална конференция по електротермия с международно участие, 3-5юни, 1975

[111] (4) Н.Бобчева, Ст.Табаков, Р.Каров, Н.Градинаров, “Високочестотен тиристорен инвертор за индукционно нагряване”, Габрово, Национална конференция по електротермия с международно участие,3-5юни,1975

[112] (5) Каров Р., Н.Градинаров,В.Желязков, “Инвертори за резервно и непрекъснато захранване на маршрутно-релейни централизации в жп транспорт”, Железопътен транспорт, август,1981

[113] (6) Каров Р., Н.Градинаров, Г.Кръстев, “Тиристорен резонансен инвертор за електротехнологични цели с паралелно работещи звена”, Сборник доклади на научната сесия по случай деня на радиото, 1986

[114] (7) Каров Р., Н.Градинаров, “Бързодействаща защита при последователен инвертор с обратни диоди и паралелно работещи звена”, Национална конференция по силова електроника с международно участие, 28-29октомври, 1983г.

[115] (8) Каров Р., Н.Градинаров, “Нови схемни решения при последователните инвертори с големи мощности за електротермията”, Национална конференция по силова електроника с международно участие, 28-29октомври, 1983

[116] (9) Каров Р., Н.Градинаров, Г.Кръстев, “Електронна защита с отнемане на управляващите импулси при тиристорни инвертори с обратни диоди”, Сборник доклади на научната сесия по случай деня на радиото, 1986

[117] (10) Желязков В., Р. Каров, Н. Градинаров, “Начини за постигане на устойчивост към претоварване на инвертори за резервно захранване” сп. “Железопътен транспорт” кн.10 1987г. стр. 28-31.2.

[118] (11) Каров Р., Н. Градинаров, “Широкообхватен тиристорен инвертор за технологични цели”, “Електропромишленост и приборостроене”, 1987, кн12, стр.15-16.1

[119] (12) Кръстев Г., П. Иванов, Н. Градинаров, Р. Каров, “Тиристорен инвертор за електротехнологически цели с честота 4кHz”, Национална научно-техническа конференция с международно участие “Силова електроника- Силектрон’ 86” 31.10-1.11 1986г. гр. София

[120] (13) Каров Р., “Методът на основния хармоник и методът на моментните стойности в теорията на автономните инвертори съгласно принципа на дуалността”, 1978, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото – 7 май, София

[121] (14) Каров Р., “Анализ на последователни инвертори с принудителна комутация /взаимокомутация/”, 1978, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото – 7 май, София

[122] (15) Каров Р., “Върху общата теория на последователните инвертори с обратни диоди и без обратни диоди”, 1975, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото – 7 май, София

[123] (16) Каров Р., Н.Градинаров,“Обобщен анализ и характеристики на последователен инвертор с обратни диоди”, София, Национални симпозиуми на младите научни работници, 1972г., Сб.доклади “Електронна схемотехника

[124] (17) Каров Р., Н.Градинаров, “Система за фазово-импулсно управление с линейно-задаващо напрежение”, София, Национални симпозиуми на младите научни работници, 1972г., Сб.доклади “Електронна схемотехника”

[125] (18) Каров Р., Н.Градинаров, “Система за управление на мостов регулируем инвертор на напрежение”, София, Национални симпозиуми на младите научни работници, 1972г., Сб.доклади “Електронна схемотехника”

[126] (19) М.Бобчева, Р. Каров, С. Табаков, “Особености при избора на работен режим на последователен инвертор с удвояване на честотата при индукционно нагряване “, София, Известия на ВМЕИ, книга 8, 1976г.

[127] (20) Каров Р., Г.Малеев, Н.Градинаров, “Някои особености при изчислението на инвертор на напрежение натоварен с асинхронен двигател”, София, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото, 1972г.

[128] (21) Каров Р., Н.Градинаров, “Система за управление на инвертор за резервно захранване”, София, Национални симпозиуми на младите научни работници, 1972г

[129] (22) Г.Малеев, Н.Градинаров, Р. Каров , В.Хубанов, Д.Дечев, “Стабилизиран тиристорен инвертор за резервно захранване”, София, Национални симпозиуми на младите научни работници, 1972г., Сб.доклади “Електронна схемотехника”, стр. 273-278

[130] (23) Стефанов Н., Р. Каров, А.Кръстева, “Система за автоматично поддържане на постоянна мощност на тиристорен инвертор за индукционно нагряване”, София, Национални симпозиуми на младите научни работници, 1972г., Сб.доклади “Електронна схемотехника”, стр.29-38

[131] (24) Каров Р., Н.Градинаров, В.Желязков, “Тиристорен преобразувател за вторично електрозахранване”, София, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото, 1982г.

[132] (25) КаровР.,Н.Градинаров,“Тиристорен инвертор за електрозахранване с промишлена честота”, Юбилейна научна сесия на ИЕП, Доклади, том2, Електрически системи, 1985г.

[133] (26) Н.Градинаров, Р.Каров, “Определяне на оптимални комутиращи елементи на регулируем инвертор на напрежение”, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото, София,стр.231-234, 1980г.

[134] (27) КаровР., Н.Градинаров, Д.Дечев, “Осъществяване на устойчивост на инвертор за резервно захранване”, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото, София, томIII, 1974г., стр.63-67

[135] (28) Каров Р., Градинаров Н., “Последовательный инвертор с обратными диодами и параллельно работающими ячейками для електротермии”, 1984, НТК по силовой електронике, Венгрия

[136] (29) Каров Р., С.Табаков, “Анализ на последователни инвертори с обратни диоди по метода на основния хармоник”, Сб. доклади от Научна сесия на ВВУЗ, V част, Шумен, 1973г.,стр.25-32

[137] (30) Градинаров Н., Р.Каров, В.Василев, Г.Попов, “Преобразувател с галванично разделение на регулируемите постояннотокови задвижвания”, Национална научно-техническа конференция с международно участие “Силова електроника- Силектрон’83”, 1983г.

[138] (31) Градинаров Н., Р.Каров, “Изследване на преходните процеси на пуск с промяна на конфигурацията на схемата на регулируем инвертор на напрежение”, Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото, София,стр.235-238, 1980г

[139] (32) Градинаров Н., Р.Каров, “Анализ на комутиращата верига на регулируем инвертор на напрежение със спомагателно-импулсна комутация”,

Сборник доклади на научната сесия по случай на деня на радиото,томIII София,стр.159-163, 1975г

[140] (33) Н.Градинаров, Р.Каров, Н.Бобчева, Ст.Табаков, “Схема за управление на високочестотен тиристорен инвертор за индукционно нагряване”, Габрово, Национална конференция по електротермия с международно участие, 3-5юни, 1975г., стр.25-27


III.2 АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ: 6 броя

[141] (34) Каров Р., Н. Начев, Н. Стефанов, В. Хубанов, Авторско свидетелство, “Метод и схема за автоматично регулиране на мощността на автономен инвертор”, № 15369, МПК Н 05 b,5/04 С приоритет от 06.09.1969г.

[142] (35) Каров Р., Градинаров Н., Г. Малеев, Авторско свидетелство, “Многозвенен автономен инверор с обратни диоди” N 18559, МПК Н 02 М 7/52 С приоритет от 21.12.1972г.

[143] (36) Каров Р., Авторско свидетелство, “Автономен инвертор с обратни диоди” N 18393, МПК Н 02 m 7/52 С приоритет от 21.12.1972г.

[144] (37) Градинаров Н., Р.Каров, Авторско свидетелство, “Автономен инвертор с паралелно работещи звена” N 34599, МПК Н 02 Р 13/18 С приоритет от 27.07.1982г.

[145] (38) Градинаров Н., Р.Каров, Авторско свидетелство, “Устройство за зашита от пикови пренапрежения на тиристорите на автономен инвертор с обратни диоди ” N 35724, МПК Н 02 Н 7/122 С приоритет от 29.03.1983г.

[146] (39) Градинаров Н., Р.Каров, Авторско свидетелство, “Устройства за бързодействаща зашита с отнемане на управляващите импулси на тиристорите на автономни инвертори ” N 35725, МПК Н 02 Н 7/122 С приоритет от 29.03.1983г.

III. 3. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА: 1 брой


[147] (40) Каров Р., П.Марикин, “Ръководство за проектиране по промишлена електроника”, ВМЕИ, София, 1978г.


III. 4. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ: 9 броя


[148] (41) Тиристорен инвертор за индукционно нагряване с мощност 100kW и честота 2,4кHz, тип ПТ1-100. Договор2/1968г. Внедрен в Завод “Промишлена електроника”-Габрово.

[149] (42) Средночестотен тиристорен преобразувател за индукционно нагряване с мощност 250kW и честота 2,4кHz, тип ПТ1-250. Договор16/1969г. Внедрен в Завод “Промишлена електроника”-Габрово.

[150] (43) Ултразвукови тиристорни генератори с мощности 0,1;0,6 и 1кW и честота 22кHz. Договор 232/1966г. Внедрител–завод “Промишлена електроника” – Габрово.

[151] (44) Разработване и изработване на тиристорни инвертори с мощност 25kW и честота 8kHz. Договор К-35/1974г. Внедрени в ИМТМ при БАН-София

[152] (45) Разработка на уникално индукционно нагревателно устройство захранвано от преустроен за целта инвертор ПТ1-250. ДоговорК-49/1974г. Внедрени в ИЧМ-София.

[153] (46) Разработване на тиристорен преобразувател на стан кварто 250. Договор 1464/1979г. Внедрен в СКОЦМ “Д.Ганев”- София

[154] (47) Система за индукционно нагряване на медни тръби ф32 на база на преустроен ПТ1-100А. Договор 1465/1979г. Внедрена в СКОЦМ “Д.Ганев”- София

[155] (48) Автоматизирана система за контрол и управление на автомобилния транспорт (Инвертор за непрекъснато електрозахранване с мощност 2кVA и честота 50Hz). Договор1820/1982г. Внедрена в Автокомбинат- Кюстендил.

[156] (49) Инвертор за резервно захранване 60/220V за ж.п.транспорт. Договор 335-3/1983г. Внедрен в СО “БДЖ”СПРАВКА

ЗА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА


ПРОФ.ДТН.ИНЖ. РУМЕН ДИМИТРОВ КАРОВ

(ОБЩО 159 БРОЯ)


I. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ, АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ДР.

(представени за участие в конкурс за професор)

(ОБЩО 109 БРОЯ)


I.1. ДИСЕРТАЦИЯ ЗА НАУЧНАТА СТЕПЕН ДТН И НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ, АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ - 37 броя

от тях: 5 самостоятелни публикации

6 отпечатани в списание

7 отпечатани в чужбина

6 авторски свидетелства

I.2. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ,АВТОРСКИСВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ДР., ИЗВЪН ДИСЕРТАЦИЯТА - 4 9 броя

от тях: 4 самостоятелни публикации

12 отпечатани в списания

6 отпечатани в чужбина

5 авторски свидетелства

2 броя самостоятелни учебници

2 броя ръководства

3 броя лабораторни макети, разработени по авторски свидетелства по дисциплината “Преобразувателна техника”

I.3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ - 23 броя


II. ЗАЩИТИЛИ ДОКТОРАНТИ – двама,

и пред защита – един

III. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ, АВТОРСКИ ВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - 4 9 броя

(представени в конкурса за доцент)

III.1. НАУЧНИ СТАТИИ, ДОКЛАДИ - 33 броя

от тях: 5 самостоятелни публикации

4 отпечатани в списания

1 отпечатан в чужбина

III. 2. АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ - 6 броя

III. 3. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - 1 брой

III. 4. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ - 9 броя


СПИСЪК

НА ЦИТИРАНИТЕ ТРУДОВЕ


1. Градинаров Н., “Изследване, разработване и развитие на автономни резонансни инвертори с електротехнологично приложение”, Дисертация за научната степен ДТН, София, 2002г. Цитира трудове: 71а, 78, 108, 121

2. Хинов Н., “Мощни преобразуватели на електрическа енергия с промишлено предназначение”, Дисертация, София, 1998г. Цитира трудове: 30, 78, 108

3. Арнаудов Д., “Полупроводникови преобразуватели на електрическа енергия с ограничение на напрежението върху комутиращите елементи”, Дисертация, 2003г. Цитира: трудове 71а, 78, 115

4. Bankov N., V. Kostova, “Method for Control of Power of d Transistor Inverter Functioning with a Frequency Higher than the Resonance One”, Electronics2000, book 3, Sozopol, p.114 - 117. Цитира труд: 78

5. Градинаров Н., Н. Хинов, Д. Арнаудов, “Инвертори с електротехнологично приложение с ограничение на напрежението върху комутиращия кондензатор”, EIST2001, vol.1, Bitola, стр.220 – 231. Цитира труд: 107

6. Vakovsky D., N. Hinov, N.Gradinarov, “Design of resonant invereters using specialized software”, ICEST2005, Nish, p.241 – 244. Цитира трудове: 1, 62

7. Банков Н., “Изследване на методи за регулиране на мощността в резонансни преобразуватели чрез промяна на стойността на реактивните елементи в трептящия кръг ”, Дисертация, София, 1998г.

8. Банков Н. “Изследване на транзисторен инвертор, работещ на честоти по-високи от резонансната”, Техническа мисъл, 2002, 3-4, стр.17-26

9. Bankov N., V. Kostova, “A method for Power Control of Transistor Resonant Invertor”, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy System and Technologies, ICEST2002, Nish, vol.1, p.389-392

10. Банков Н., В. Костова, “Метод за регулиране на мощността на транзисторен инвертор ”, работещ на честоти, по-високи от резонансната. – Десета национална научно-приложна конференция “Електронна техника”, 2001г., Созопол, том 3, стр.111-117

11. Popov E, “Analysis of serial thyristor inverter with forced commutation”, Proceedings of the Ninth National Scientific and Applied Conference with International Participation Electronics2000, Sozopol

12. Popov E, “A new unified approach towards the analysis of semiconductor RLC inverters”, Proceedings of the Seventh National Scientific and Applied Conference with International Participation Electronics1998, Sozopol

13. Popov E, “Generalized characteristics of semiconductor RLC inverters”, Proceedings of the Seventh National Scientific and Applied Conference with International Participation Electronics1998, Sozopol

14. Попов Е., “Изследване на транзисторни RLC инвертори при работа в апериодичен режим”, Електронна техника1997г., Созопол

15. Попов Е., “Изследване и анализ на последователни тиристорни RLC инвертори”, сп.Е+Е, 2005г.

16. Попов Е., “Изследване на транзисторни RLC инвертори при работа в критично-апериодичен режим”, Електронна техника1997г., Созопол

17. Колев Н., Е. Попов, “Изследване и анализ на полупроводникови RLC инвертори”, сп.Техническа мисъл, издание на БАН, кн.1-2, 2002г.

18. Попов Е., “Анализ на паралелен тиристорен инвертор с крайна стойност на входната индуктивност”, сп.Е+Е, 2005г.

19. Григорова Ц., “Изследване и симулации на автономни инвертори с ограничителни диоди”, Дисертация, ТУ-София – филиал Пловдив, 2000г

Свързани:

Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconРезюмета на научните трудове на гл ас д-р Нели Минчева за участие в конкурса за доцент по професионално направление
Научни статии по темата на конкурса (номерацията съответства на представения списък на научните трудове)
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Красимир великов мартев
Мартев Кр., В. Стефанов, Ръководство за лабораторни упражнения по електрически апарати, ру,1999 г
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък научните трудове на проф. Д-р ж. Гешев за периода 2007 – 2012 година
Университетът-пространство за развитие на човешката индивидуалност-В: Сб. Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет,...
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък на научните трудове на доц д-р Антоанета Стоянова Петрова
Трудове, свързани с получаване на образователната и научна степен “кандидат на биологичните науки” (“доктор”) 2 бр
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък на научните трудове, ръководства, учебници и монографии на проф. Двмн йордан николов
Николов, Й. Проучване влиянието на хербицида 2,4-d върху нитратно-нитритното съдържание на царевицата. Растениевъдни науки, 1981,...
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък на научните трудове на гл ас инж. Миглена илиева христова-цанкова
Димов Д., М. Христова, Електрически машини, Ръководство за проектиране на трифазни асинхронни двигатели, Русе, Печатна база при Русенски...
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък с участници в конференцията
Т. Иванов, доц. Д. Димитров, доц. Ц. Цветков, доц. Стефан Христов, проф. Ангел Ангелов, проф. Васил Манов, доц. Павел Димитров, проф....
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък на научните трудове на доцент д-р инж. Владимир Светославов Савов
Савов, Владимир С. Изменение аэродинамических характеристик самолета МиГ-23 при боевых повреждениях. Дисертация за научна степен...
Списък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров iconСписък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации
Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания върху спастично повишения мускулен тонус и неговото лечение при болни със слединсултни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом