Република българия сметна палата
ИмеРепублика българия сметна палата
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер65.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-post-kontrol-inv-proekt-Byala-odob[1].doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

­­­­­­­­­­


ДОКЛАД

за резултатите от извършения последващ контрол за изпълнението

на препоръките, дадени с доклада по чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата, по Одитен доклад № 0051803507 за извършения одит на дейността

при разходване на публични средства за капиталови разходи,

в т.ч. на инвестиционни проекти в община Бяла

за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.


Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ


На основание чл. 41, ал. 4 от Закона за Сметната палата (ЗСП)| и във връзка с т. 6 от Решение № 116 от 15.05.2008 г. на Сметната палата, в изпълнение на заповед № ПК-5-022 от 01.10.2008 г. на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе, се извърши проверка за изпълнението на препоръките, дадени с доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП, за резултатите от извършения одит на дейността при разходване на публични средства за капиталови разходи, в т.ч. на инвестиционни проекти в община Бяла за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

Целта на последващия контрол е да се установи съответствието на предприетите действия от ръководството на одитирания обект за изпълнение на препоръките.

Проверката се извърши от Дора Стоянова Лефтерова, старши одитор, първа степен, от сектор Русе на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе.

За постигане на целта на последващия контрол са проверени и анализирани предоставените документи, изискана е допълнителна информация, удостоверяваща предприетите мерки, осъществени са срещи с длъжностни лица в общината.

Докладът за резултатите от извършения одит, с препоръките, е изпратен с писмо № 07-02-170 от 02.06.2008 г. до кмета на общината, а с писмо № 07-02-090 от 06.06.2008 г. до Общинския съвет (ОбС) и е заведен в деловодния регистър на общината с входящ № 53-00-952 от 05.06.2008 г.

Кметът на общината на основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, с писмо, № 53-00-1520 от 02.10.2008 г., уведомява Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на дадените препоръки след определения тримесечен срок.


Част втора

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА  1. Изпълнение на дадените препоръки до кмета на общината

    1. Препоръка № 1 Да се актуализира Системата за финансово управление и контрол (СФУК) в съответствие с изискванията на законодателството в областта на контрола в публичния сектор, като се разработят и приемат всички предвидени елементи от интегрираната система, в които са включени конкретни контролни механизми, свързани с разходването на публичните средства за капиталови разходи.

В общината са разработени „Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация Бяла” и „Система за управление и контрол на активите”, утвърдени със заповеди на кмета на общината №№ РД-11-43 от 27.02.2008 г. и РД-11-235 от 06.10.2008 г.

Не са разработени и приети предвидените елементи на Интегрираната СФУК:

- Одитни пътеки за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС

- Система за управление и контрол на бюджетния процес

- Система за управление и контрол на общинската собственост

- Система за управление и контрол на човешките ресурси

- Система за управление и контрол на обществените поръчки

- Система за управление и контрол на информацията.

В писменото уведомление от кмета на община Бяла до Сметната палата се посочва, че причината за забавяне на процеса по разработване на предвидените елементи на Интегрираната СФУК е по-късно приетата структура на общинската администрация с решение на ОбС № 114, отразено по Протокол № 9 от 26.08.2008 г.

Препоръката е частично изпълнена.


1.2. Препоръка № 2 Да се предприемат действия за утвърждаване на процедура по планиране на дейността по възлагане на обществени поръчки по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), която да осигурява правилно определяне на приложимия правен режим за възлагането им.

Не са разработени и утвърдени правила, които да включват процедури по планиране на дейността по възлагане на обществени поръчки по реда на НВМОП.

Препоръката не е изпълнена.


1.3. Препоръка № 3 Да актуализира Системата за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи, като предприеме следните действия:

- да се отстрани несъответствието на текстовете в т. 2 и т.т. 3.4 и 3.5 от раздел ІІ от Работна инструкция „Поемане на задължение”, във връзка с определяне на длъжностно лице, което да осъществява проверка за съответствие на поетото задължение с бюджетните параграфи и наличието на бюджетен кредит;

- текстът от раздел ІІІ Основна процедура „Извършване на разход” относно осъществяване на проверка за съответствие на разхода с изискванията на нормативните актове, включително по Закона за обществени поръчки (ЗОП), да се приведе в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС);

  • да се допълни в т. 2 от работна инструкция „Обработка на заявките” размерът на сумата, при която се съставя досие при поемане на задължение.

Не са предприети действия за отстраняване на несъответствието на текстовете от Работна инструкция „Поемане на задължение”, както и противоречието на текста в Основна процедура „Извършване на разход” от Системата за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи. Не е допълнен текстът в Работна инструкция „Обработка на заявките” от системата като не е посочен размерът на сумата, при която се съставя досие за задължение.

Препоръката не е изпълнена.    1. Препоръка № 4 Да се предприемат действия за въвеждане на контролен механизъм, осигуряващ своевременно възстановяване на гаранциите за участие при процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Не са разработени и приети правила, съдържащи контролни дейности за своевременно възстановяване на гаранциите за участие при процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Препоръката не е изпълнена.


1.5. Препоръка № 5 Да се упражни контрол по прилагане на Работна инструкция „Поемане на задължение” от Системата за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи, във връзка със съставянето на заявки за поемане на задължения от ръководителите на звена (отдели/дирекции).

При проверката се установи, че от ръководителите на звена (отдели/дирекции) се съставят заявки за поемане на задължения, с което са изпълнени изискванията на Работна инструкция „Поемане на задължение” от Системата за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи.

Препоръката е изпълнена.


1.6. Препоръка № 6 Да се определи комисия за разработване на стратегия за управление на риска и упражни контрол във връзка с прилагането на процедурата „Управление на риска” от елемент „Организационни и управленски процеси” на Интегрираната СФУК.

Вътрешният одитор на общината с докладна записка, вх. № 53-00-1456 от 16.09.2008 г., запознава кмета на общината с одобрения от министъра на финансите План за действие август - декември 2008 г. за изпълнение на приетата Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешен одит в Република България за 2008-2010 г. Посочени са приетите приоритети, мерки и задачи в плана, както и действията, които трябва да се предприемат от кмета на общината и вътрешния одитор в определените срокове до края на 2008 г. От финансовия контрольор е извършен преглед на Въпросника за състоянието на СФУК за 2007 г. и са предложени действия за изпълнение на планираните във въпросника подобрения към отговорите „да/частично и не/планирам” (Приложение № 1 към докладна записка на вътрешния одитор). От кмета на общината не е утвърден план за изпълнение на предложените подобрения с определяне на отговорните длъжностни лица и срокове за изпълнение.

Не е определена комисия за разработване на стратегия за управление на риска, с което не са спазени изискванията на Работна инструкция „Управление на риска” от подсистема „Организационни и управленски процеси” на Интегрираната СФУК.

Препоръката не е изпълнена.


    1. Препоръка № 7 Да се възложи разработването и да се утвърдят длъжностни характеристики за старши специалист „Техническа инфраструктура”, „Главен архитект” и „Главен инженер”.

От ОбС с решение № 114, отразено по протокол № 9 от 26.08.2008 г. е приета организационната структура на общинска администрация на общината, считано от 01.07.2008 г. В новоприетата структура не са предвидени щатни бройки за длъжностите „Главен архитект” и „Главен инженер”.

За длъжността старши специалист „Техническа инфраструктура” е разработена и утвърдена длъжностна характеристика, в която са определени задълженията, отговорностите и подчинеността на длъжностното лице.

Препоръката е изпълнена.

Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


От дадените седем препоръки на кмета на общината са изпълнени две, една е изпълнена частично и четири препоръки не са изпълнени в срока, определен в доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП.

От кмета на общината не са предприети необходимите действия за изпълнение на част от препоръките, дадени от Сметната палата.


На основание чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗСП, докладът за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени с доклада по чл.41, ал.1 от ЗСП, след приемане с решение от Сметната палата, да се изпрати на ОбС с предложение за предприемане на съответните действия.

Юлиян БЕЕВ,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата - Русе


Свързани:

Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата
С подкрепата на Европейската комисия, по Програма фар стартира туининг-проект за укрепване на Сметната палата на Република България....
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата
Одитът е извършен на основание заповед на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Видин, в изпълнение на програмата...
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата
Настоящите указания имат за цел да унифицират практиката на Сметната палата в посочената област
Република българия сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и ръководител на Отделение І, и във връзка с изпълнението на одитна задача № І. 3 от Програмата за одитната дейност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом