Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г
ИмеРешение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер66.89 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 126 и сл. АПК вр. чл. 19, ал. 8 ППЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба от М. С. Х., с ЕГН *, с адрес : гр. Б., ул. “К.Н. Х.”, № 5, срещу Решение № FО 25/11.11.1999 г. на Поземлена комисия – Б., изх. № 10-134/09.11.1999г. и Решение № КБ-25/23.11.2000 г. на Поземлена комисия-Б., изх. № ПК-Б-32/23.11.2000г., с които на наследниците на К. М. Т., бивш жител на с. Л., е определено правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва: 0. 600 дка, ІХ категория с Решение № 917/15.10.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, за обезщетяване със земя и/или поименни компенсационни бонове, на стойност 94, 00 лева /по първото решение/ и са обезщетени наследниците на К. М. Т. за 0.600 дка земя на стойност 94.00 лева с 94 броя поименни компенсационни бонове на стойност 94.00 лева, като се прави искане за прогласяване на нищожността на посочените решения поради това, че при постановяването им е нарушена процедурата уредена в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, като процесните решения се явяват преждевременни издадени.

Жалбоподателката поддържа, че посоченото обезщетение било за притежавани приживе от наследодателя й К. М. Т., бивш жител на гр.Б., земеделски земи, които до образуване на ТКЗС в с. Л., общ. Б., а именно : Нива с площ 0. 600 дка, девета категория, находяща се в землището на с. Л., общ. Б. в м. “Белугата-РЗ. Прави се искане за прогласяване на нищожността на атакуваните решения, поради това, че същите са постановени в нарушение на установена в ЗСПЗЗ и Правилника за приложението му, процедура по възстановяване на земеделските земи, тъй като не са предхождани от нарочно решение на Поземлена комисия- гр. Б., връчено по надлежния ред на наследниците на Т., по чл. 18д, ал. 2 ППЗСПЗЗ, с което изрично и мотивирано да се откаже възстановяване на собствеността върху имота/ имотите. Вместо подобно Решение по чл. 18д, ал. 2 ППЗСПЗЗ, Поземлена комисия- гр. Б., изпратила Уведомление с изх. № 08- 1278/ 27.10.1997г. на наследниците на Костадин Т., с което в т. 3 им се съобщавало, че за процесните имоти- Нива с площ 0. 600 дка, девета категория, находяща се в землището на с. Л., общ. Б. в м. “Белугата-РЗ, заявена с пореден № 3 от заявлението на наследниците и установени с Емлячен регистър 1952-55г., правото на собственост не се възстановява поради проведени мероприятия, които не позволявали възстановяване на собствеността-съгласно чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

В съдебно заседание по разглеждане и решаване на делото, жалбоподателката, чрез проц. си представител- адв.Филипов, поддържа подадената жалба.

Ответникът ОС “З.”- гр. Б., редовно призован, не изпраща представител, не взема становище по жалбата, и не сочи доказателства.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и като съобрази доводите на страните, намира за установено от фактическа страна, следното :

Приета като доказателство по делото е цялата административна преписка вх. № Щ 336/06.05.1992г. От същата се установява, че жалбоподателката, е наследник по закон на К. М. Т., бивш жител на с. Л., общ. Б., починал на 01.07.1949г.

Производството пред ПК - Б. е започнало по искане на П. К. Т., който е поискал възстановяване на собствеността върху процесния земеделски имот /Заявление вх. № Щ 336/06.05.1992 г. на л. 17 – л.18 от делото/.

С обжалваното Решение № № FО 25/11.11.1999 г. на Поземлена комисия – Б., изх. № 10-134/09.11.1999г. /на л. 4 и л. 58 от делото/, на наследниците на К. М. Т., бивш жител на с. Л., е определено правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва: 0. 600 дка, ІХ категория с Решение № 917/15.10.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, за обезщетяване със земя и/или поименни компенсационни бонове, на стойност 94, 00 лева. С другото обжалвано Решение № КБ-25/23.11.2000 г. на Поземлена комисия-Б., изх. № ПК-Б-32/23.11.2000г. /на л. 5 и л. 59 от делото/, са обезщетени наследниците на К. М. Т. за 0.600 дка земя на стойност 94.00 лева с 94 броя поименни компенсационни бонове на стойност 94.00 лева.

Съдът е задължил ответника – О. С. “З.” – Б., да представи цялата преписка по издадените решения и същата е представена, но в нея не се съдържа Решение № 917/15.10.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, послужило като основание за издаване на обжалваните решения. Налице е Уведомление изх. № 08-1278/27.10.1997 г. по чл. 18д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ /на л. 6 от делото/, с което заявителят П. К. Т. е уведомен, че правото на собственост върху процесната земеделска земя не може да се възстанови в съществуващи /възстановими/ реални граници поради проведени мероприятия.

Въз основа на установеното по-горе от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима. С нея се желае прогласяването на нищожността на административен акт, поради което няма ограничение за времето, в което това може да стане.

Жалбата се явява основателна и трябва да бъде уважена.

В ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ е регламентирано специално обезщетително производство в хипотезата, когато с решение на ОСЗГ е признато правото на възстановяване на собствеността в съществуващи на терена стари реални граници, но е отказано реалното му възстановяване поради наличие на пречките, предвидени в чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Следващ етап от обзщетителната процедура е оценка на признатата за възстановяване земя по реда на съответната наредба за определяне цени на земеделските земи, която оценка се обективира в решение на ОСЗГ по чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ. За да постанови такова решение, следва обаче да е налице изричен отказ за възстановяване на собствеността в съществуващи на терена стари реални граници.

Решенията, прогласяването на чиято нищожност се иска в настоящето производство, видно от текста на Решение № FО-25/11.11.1999г. на Поземлена комисия – Б., са издадени въз основа на друго, предхождащо ги решение - Решение № 917/15.10.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. Последното решение следва да мотивира изричен отказ за възстановяване собствеността върху заявените за възстановяване имоти и причините за това. Липсата на такова решение винаги опорочава следващите го решения на органа по поземлената реституция, доколкото е недопустимо изобщо да се постановява акт по чл. 19, ал. 8 ППЗСПЗЗ, преди да е изяснен въпроса налице ли са условия за възстановяване на собствеността върху земеделските имоти в стари реални граници, и ако не, защо. Преди да е изяснен този въпрос, с постановяването на нарочно решение на ОС “З.”, което да се връчи на заинтересованите лица за евентуално обжалване по реда на чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ, всяко последващо го, се явява преждевременно издадено, и като такова нищожно, тъй като по особено драстичен начин нарушава установените в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ административно- производствени правила. В изпратената преписка от ОС “З” не се съдържа посоченото Решение № 917/15.10.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, поради което, съдът намира, че същото не съществува в правния мир. . Именно поради това съдът приема за доказан факта, че такова решение не е постановявано, тъй като актовете на ПК- Б. са само такива волеизявления, обективирани на хартиен носител и постановени по определения за това законов ред, надлежно подписани от членовете на ПК и подпечатани с печата й. Редът за издаването на такъв акт е регламентиран в чл. 6 и сл. ЗАП /отм./. Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗАП /отм./ административният акт се издава в писмена форма и съдържа реквизити, подробно описани в чл. 15, ал. 2 , т. 1- 6 от ЗАП /отм./. Такъв реквизит безспорно са дата, подпис на лицето, означение на длъжността, както и подпис на председателя и секретаря, когато органът е колективен, какъвто е и настоящия случай. Ето защо, с оглед непредставянето на изисканото решение, и то съдържащо всички горепосочени реквизити, следва да се приеме, че такъв акт не съществува в правния мир. С изпратеното Уведомление изх. № 08- 1278/27.10.1997г., този порок не може да е отстранен, доколкото отказите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи, стават само с нарочни решения, а не и с писма, или друг вид уведомления, тъй като последните, нямат белезите на индивидуални административни актове.

Ето защо, след като се установи, че посоченото Решение № 917/15.10.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, не е налице, а именно то, е посочено като основание за издаването на атакуваните в настоящето производство решения на ПК- гр. Б., поради липса на процесуалните и материалните предпоставки по издаването им, нищожни се явяват и самите те, тъй като е невъзможно правен ефект да породи решение, което е издадено въз основа на друго предхождащо го и несъществуващо решение. Съдът намира, че атакуваните в настоящото производство решения са нищожни, тъй като са постановено при нарушение на административно- производствените правила и това е съществено процесуално нарушение, което е повлияло или би могло да повлияе на съдържанието на акта, а ако не е било допуснато - би могло да се стигне до друго решение на поставения пред административния орган въпрос. Реституционното производство е многофазно и е недопустимо без наличието на постановен акт на съответния етап, да се преминава към следващия етап, още повече, че за да се стартира обезщетителното производство, задължително е да има постановен изричен отказ за реално възстановяване, който да мотивира започване на процедурата по обезщетяване.

Предвид това, подадената жалба се явява основателна, а атакуваните Решение № FО 25/11.11.1999 г. на Поземлена комисия – Б., изх. № 10-134/09.11.1999г. и Решение № КБ-25/23.11.2000 г. на Поземлена комисия-Б., изх. № ПК-Б-32/23.11.2000г., следва да се прогласят за нищожни, като преписката да се върне на ОС “З”- гр. Б., за ново произнасяне, и постановяването на нарочно решение, с което да се възстанови, или откаже възстановяването на собствеността в стари реални граници върху процесните имоти, като едва след влизането му в сила, същото следва, евентуално, да бъде последвано от решение по чл. 19, ал. 8 ППЗСПЗЗ.

Мотивиран по този начин, Районен съд- гр. Б.,


Р Е Ш И :


ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № FО 25/11.11.1999 г. на Поземлена комисия – Б., изх. № 10-134/09.11.1999г. , с което на наследниците на К. М. Т., бивш жител на с. Л., е определено правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва: 0. 600 дка, ІХ категория с Решение № 917/15.10.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, за обезщетяване със земя и/или поименни компенсационни бонове, на стойност 94, 00 лева.

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № КБ-25/23.11.2000 г. на Поземлена комисия-Б., изх. № ПК-Б-32/23.11.2000г., с което са обезщетени наследниците на К. М. Т. за 0.600 дка земя на стойност 94.00 лева с 94 броя поименни компенсационни бонове на стойност 94.00 лева.

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА НА ОС “З.”- гр. Б. за НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ, в СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА СЪДА.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Б., в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Оспореното като нищожно решение №933/15. 06. 2000г на Поземлена комисия /сега О. С. „./ гр. Р. е издадено в производство за определяне...
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconРешение № Н2/02. 02. 1998 г на Поземлена комисия С
Производството е по реда на чл. 126 и сл от апк във вр с чл. 14, ал. 3 от ппзспзз
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Зспзз на праводателя му Елена Джамбазова, за което същата се легитимира с влязло в сила решение №5099 от 22. 05. 1997 г на Поземлена...
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconПостановление №192 на мс от 09. 2003 г за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с
Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление №286 на Министерския съвет от 1997 г....
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconПроизводството по делото е по реда на чл. 14, ал. 3 от зспзз
Образувано е по жалба на М. В. Т., с Егн *, М. Р. Т., с Егн и Ц. Р. Т., с Егн срещу Решение № */03. 02. 1993 г на Поземлена Комисия...
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconГ-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва...
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconПроизводството пред окръжен съд-С. е образувано по реда на чл. 196 и сл. Гпк /отм./ по въззивна жалба на Р. А. Ш. от с. Я. О. С. Ч. процесуалният му
Ос зг', вп.№97, том вх р. № г. – Дрс находящи се в землището на с. Я. Ектте о. Борино, О. С. и имоти възстановени с Решение № /14....
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconТарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
ДВ. бр. 3 от 12 Януари 1999г., доп. Дв бр. 28 от 4 Април 2000г., изм. Дв бр. 42 от 27 Април 2001г., доп. Дв бр. 99 от 20 Ноември...
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconОсновно училище " васил априлов " – бургас
Решение на Комисия, назначена със Заповед №304/13. 06. 2011г на Директора на училището във връзка с Писмо Изх. №9105-36/09. 02. 2011г...
Решение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г iconОт Управителния съвет на сздп враца одобрение и разрешение за продажба на строителните материали с изх. № Сздп 758-і-1/25. 07. 2012 г и протокол на комисия от 21. 01. 2013 г. Обявява : търг с явно наддаване
Наредба №7/14. 11. 1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, в изпълнение на дадено от Управителния съвет на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом