Ii. 3 Земи и почви
ИмеIi. 3 Земи и почви
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер64.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riosvt.org/d2011/razdel II.3-zemi i pochvi.doc
Раздел II. 3 ЗЕМИ И ПОЧВИ


  1. Обобщена информация за територията на РИОСВ – В. Търново

Баланс на земите по основни фондове

Общата територия на региона на РИОСВ – Вeлико Търново (Великотърновска и Габровска области) възлиза на 668 460 ха. Земеделските земи са 429 500 ха, а обработваемите – 326 800 ха (77%). Размерът на горския фонд е 181 300 ха.


Почви

Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се развива цялата жизнена и стопанска дейност на човека. Опазването на екологичните и производствени функции на почвата е в тясна връзка с качеството на произвежданата селскостопанска продукция и рефлектира върху здравето на хората.


2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди

Съгласно Националната мониторинговата програма на МОСВ на територията на РИОСВ – В. Търново, са обособени 23 бр. постоянни пунктове за почвен мониторинг. През 2011 г. е извършено пробонабиране и анализ на резултатите както следва: Мониторинг почви - I-во ниво (тежки метали) - 6 пункта: 36 бр. почвени проби и 78 бр. анализи. Резултатите от извършените анализи показват, че няма наднормено съдържание на вредни вещества в почвата.


3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост.

До 2011 г. данните за нарушени площи се предоставяха в РИОСВ от миннодобивните фирми, след изготвяне на годишните работни проекти, които включват и отчет за извършеното през предходната година. След 2011 г. с промяната на ЗПБ, отчетите се представят пред компетентния орган - МИЕТ.

За 2011 г. на територията на РИОСВ – В. Търново няма рекултивирани площи.


4. Замърсяване на почвите с ПРЗ (пестициди)

Високата химизация на българското земеделие през 70-те и 80-те години на миналия век доведе до оставането на стотици тонове залежали и негодни за употреба продукти за растителна защита (пестициди). Тяхното съхранение в полуразрушени складове и стопански постройки на бившите ТКЗС и АПК създаваше постоянна заплаха от замърсяване на почвата и подземните води, от натравяне на хора и животни.

С финансовата помощ на МОСВ и МЗХ през последните години в общините на територията на РИОСВ – В. Търново бяха обособени 12 бр. складове – в 12 общини и 4 площадки с общо 46 бр. „Б-Б” кубове, където надеждно и екологосъобразно се съхраняват около 550 000 кг. стари, залежали и излезли от употреба пестициди.

Б-Б кубове и количествата ПРЗ (налични на територията на РИОСВ до 2011 г.)Местоположение на Б-Б кубовете


Количество на ПРЗ в кг (литър)

Населено

място

Община


1

2

3

4

1.

С. Павел

Полски Тръмбеш

3 бр. – 6 000 кг.

2.

С. Обединение

Полски Тръмбеш

14 бр. – 28 000 кг.

3.

С. Климентово

Полски Тръмбеш

8 бр. – 16 000 кг.

4.

Гр. Стражица

Стражица

21 бр. – 42 000 кг.


Легенда:


- Складове и „Би-Би” кубове със забранени и негодни за употреба пестициди


- Постоянни пунктове за мониторинг на почвите – I- во ниво, тежки метали


- Постоянни пунктове за мониторинг на почвите - вкисляване
Легенда:


- Складове и „Би-Би” кубове със забранени и негодни за употреба пестициди


- Постоянни пунктове за мониторинг на почвите – I- во ниво, тежки метали


- Постоянни пунктове за мониторинг на почвите - вкисляване


В общините Павликени, Полски Тръмбеш и Лясковец все още има новооткрити, залежали и негодни за употреба пестициди (около 17 000 кг.), за които следва да се предприемат мерки за тяхното крайно обезвреждане, съгласно НПУДО (т.V.3.4.3. от програмата).

През 2011 г. при планови проверки на площадките за съхраняване на негодни за употреба пестициди в „Б-Б” – кубове в общините Полски Тръмбеш и Стражица се установи, че има кубове е с пукнатини и нарушено покритие. Създава се опасност от съприкосновение на пестицидите с околната среда. Общините П.Тръмбеш и Стражица са информирали фирмата изпълнител „Бал-Бок-инженеринг” АД – гр. София за възникналите проблеми, но те остават все още нерешени.

Като потенциално опасни обекти, складовете за забранени и залежали пестициди са под непрекъснатия контрол на специалистите от РИОСВ, ОУПБЗН и общините. Временното и контролирано съхраняване на старите и излезли от употреба пестициди на територията на общините ще продължи до намиране на подходящ начин за тяхното крайно обезвреждане или изнасяне извън страната, съгласно НПУДО.


5. Замърсяване на почвите с УОЗ

През 2011 г. е извършено пробонабиране и анализ на почвите, както следва: Мониторинг почви - I-во ниво (устойчиви органични замърсители) - 6 пункта: 6 бр. почвени проби (по 1 проба от пункт) с 30 бр. показатели на изпитване. Резултатите от извършените анализи показват, че няма замърсяване на почвата с УОЗ.


6. Ерозия на почвата

Всяка година ерозията е бич за повече от половината земеделски земи в България.

За района на Великотърновска и Габровска област на ветрова ерозия са подложени над 80 хил. дка. Земи, предимно в равнинната и обезлесените части на Свищовска, Павликенска и Полскотръмбешка общини. Обикновено на 4-5 години веднъж през пролетта силни ветрове и суховеи отнасят стотици тонове плодородна почва, което довежда до загуби на хумус, торове и засети култури.

В полупланинската част на региона на наклонени терени, водната ерозия е в по-малка степен изразена поради естественото затревяване и самозалесяване на земите, които не се обработват.

7. Засоляване и вкисляване на почвите

За много типове почви е характерна висока естествена киселинност. Антропогенно вкислените почви се образуват чрез киселите валежи, около ТЕЦ и химически заводи с радиус на действие на киселите валежи около 50 до 100 км. Почвите деградират поради загуба на калций, магнезий, калий; обогатяване на алуминий; внасяне на вредни серни съединения - основно от дългогодишно минерално торене с хидролитично кисели азотни торове, когато то се извършва без съпътстващо фосфорно и калиево торене.

Съгласно Националната мониторинговата програма на МОСВ, на територията на РИОСВ – В. Търново са обособени 3 бр. постоянни пунктове за почвен мониторинг - вкисляване.

През 2011 г. е извършено пробонабиране и анализ на резултатите както следва: Мониторинг почви - IІ-ро ниво (вкисляване) - 1 пункт: взети 8 бр. почвени проби и извършени 56 бр. анализи. Резултатите от анализите не показват вредна киселинност на почвата.

По данни от наблюденията върху процесите на вкисляване в мрежата за мониторинг по киселинност на почвите в обработваемите земи у нас свидетелстват за очертаване на трайна тенденция към неутрализиране на обменната киселинност в антропогенно вкислените почви при намалено потребление на хидролитично кисели минерални торове.


8. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност (строителни, битови, промишлени и селскостопански)

Замърсяване на почвата с оборски тор

РИОСВ – Велико Търново предложи, общините в свои наредби, да прецизират обема и вида на животновъдната дейност в рамките на населените места. По този начин общините ще могат да реагират адекватно при нарушения на своите наредби и да санкционират стопани, които отглеждат промишлени количества животни със стопанска цел в населените места.

Предложението е следствие на зачестилите жалби от граждани до инспекцията за замърсявания при отглеждането на голям брой животни в регулацията на селищата. Извършени са голям брой проверки на животновъдни обекти по такива жалби в селата Къпиново, Шереметя, Първомайци, Драганова, Росно, Гъбене, Камен и др.

През 2011 г. РИОСВ – Велико Търново съгласува значителен брой проекти на животновъдни обекти за изграждане на торохранилища, финансирани от ДФ „Земеделие”. По този начин регистрираните животновъдни ферми ще изпълняват Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите и почвите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.


9. Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на РИОСВ – В. Търново.

През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите. Пестеливото използване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведения контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси са дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите.

Съществуващите процедури по промяна предназначението на земеделски земи с участието на РИОСВ са гаранция, че няма да се изземват плодородни земи за строителство и за неземеделски нужди.

С процедурите по ОВОС и КР се осъществява превантивната дейност по опазване на почвите от замърсяване, както на действащи обекти, така и на инвестиционните проекти.

Свързани:

Ii. 3 Земи и почви iconЗеми и почви. Земни недра
Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се развива цялата жизнена и стопанска дейност на човека
Ii. 3 Земи и почви iconДълбоки почви в равнинните и хълмисти области
Силно излужени и оподзолени (лесивирани) черноземи с тъмносиви горски почви, тежко песъчливо-глинести
Ii. 3 Земи и почви iconУниверситет по архитектура, строителство и геодезия
...
Ii. 3 Земи и почви iconРаботна карта изследване на почвените условия за култивация на трюфелни растения общи изисквания
Особено подходящи са варовиковите почви-червеникавокафявите или жълтопясъкливите, както и льосовите почви. Ако в почвата има по-малко...
Ii. 3 Земи и почви iconРегистър на земеделски земи, гори и земи в гф
Землище на с. Бижовци екатте 04025, община трявна име: земи по чл. 19 От зспзз рег.№4602
Ii. 3 Земи и почви iconРегистър на земеделски земи, гори и земи в гф
Землище на с. Белица екатте 03513, община трявна име: земи по чл. 19 от зспзз рег.№4401
Ii. 3 Земи и почви iconРегистър на земеделски земи, гори и земи в гф
Землище на с. Престой екатте 58284, община трявна име: земи по чл. 19 От зспзз рег.№4529
Ii. 3 Земи и почви iconРегистър на земеделски земи, гори и земи в гф
Землище на с. Енчовци екатте 27526, община трявна име: земи по чл. 19 От зспзз рег.№4316
Ii. 3 Земи и почви iconРаботна карта изследване на почвените условия за култивация на трюфелни растения общи изисквания
Особено подходящи са варовиковите почви-червеникавокафявите или жълтопясъкливите, както и льосовите почви. Ако в почвата има по-малко...
Ii. 3 Земи и почви icon1. Най-старото население по българските земи били
Римската цивилизация променила облика на нашите земи. Появили се
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом