Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
ИмеГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
страница9/17
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.31 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/iasasdoclad2010.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

2. Грунтов контрол


Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва по­след­ващ контрол на семената от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни, зе­лен­чу­ко­ви култури, цвекло, тютюн и картофи. Той се осъществява чрез грунтов контрол и/или електрофореза по ме­тоди, утвърдени от министъра на Министерство на земеделието и храните.

Чрез методът «грунтов контрол» се извършва проверка на сортовата автентичност и сор­товата чистота на произведените семената чрез засяване и засаждане при полски ус­ло­вия .

При картофите последващия контрол се извършва чрез «ELISA» тест, за ус­та­но­вя­ва­не на здравното състояние за проследяван изпълнението на минималните изисквания на ­законодателството за търгувания посевен материал.

Грунтов контрол се извършва на:

 • всички партиди от предбазови и базови семена ,

 • всички партиди на стандартни семена и стандартни семена „екстра“, от зеленчукови култури, произведени в страната;

 • процент от партидите на сертифицираните семена, сертифицираните семена пър­во размножение и сертифицираните семена второ размножение;

 • сертифицирани семена от всички категории, които се проверяват от ИАСАС в тър­говската мрежа

 • всички партиди семена внос от трети страни

През 2010 г. бяха получени 1640 бр. проби за грунтов контрол от 40 земеделски култури - 19 полски и 21 зеленчукови вида. Пробите бяха разпределени и кодирни по видове, сортове и категории. Според технологичните изисквания за отглеждането им и сро­ко­вете за сеитба пробите бяха изпратени в опитните полета за грунтов контрол.


Общ брой проби заложени на грунтов контрол, по полета – 2006–2010 г.

полета

брой проби

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Бръшлен

1717

770

880

781

763

Раднево

535

298

334

344

319

Пловдив

558

319

204

230

322

Първомайци

343

217

186

155

166

София

231

221

109

76

70

Ново село

82

70

54

Горсkи извор

5

4

3

Общо:

3471

1899

1770

1586

1640Брой проби, по полета заложени на грунтов контрол – 2006–2010 г.От общия брой проби 1 640 - 474 броя проби / 29% / са от категория ПБ и Б семена, а 1 166 броя - / 71% / - С, С1, С2, СХ и СТ.

В сравнение с 2009 г. броят на пробите през 2010 г. се е увеличил с 54 проби. Увеличен е броя на пробите от твърда пшеница, царевица, зеленчуковите култури и картофи. Намалял е броя на пробите от мека пшеница, ечемик, слънчоглед, фуружни и маслодайни култури.


Брой проби, по групи култури, заложени на грунтов контрол 2006–2010 г.

групи

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

всичко – брой

Всичко – брой

всичко – брой

всичко – брой

всичко – брой

маслодайни

415

238

220

156

127

Зърнени

2177

1060

1157

1105

1126

фуражни

52

61

55

58

31

зеленчукови

351

321

205

128

172

Цвекло

123

2

0

Тютюн

32

39

26

39

26

Картофи

43

18098

158

Oбщо:

3471

1899

1770

1586

1640Брой проби по групи култури зложени на грунтов контрол 2006-2010 г.По групи култури, съотношението на пробите за грунтов контрол през 2010 г. е след­но­то:

 • 1468 броя проби от полски култури – 90%

 • 172 броя проби от зеленчукови култури – 10% .

Съотношение между полски и зеленчукови култури се запазва и през петте го­дини. Значителното намаляване броя на пробите от зеленчукови култури е породено от обстоятелството, че търгуваните в страната семена от категория СТ, внасяни от страните от ЕС, не подлежат на задължителен грунтов контрол, а се вземат само контролни проби.

Съотношението на заложените проби на грунтов контрол, по категории и видове кул­тури за периода 2006-2010 год. е изразено в табличен и графичен вид. Ясно се вижда, че броя на пробите от категории ПБ и Б е по-малък в сравнение с броя на пробите от С, С1, С2, СХ и СТ. Това съотношение се запазва при всички видове култури.

Брой проби, по категории, заложени на грунтов контрол – 2006-2010 г.
Всичко – брой

ПБ

Б

С, С1, С2, СХ, СТ

2006 г.

3471

136

483

2852

2007 г.

1899

136

446

1317

2008 г.

1770

103

398

1269

2009 г.

1586

137

482

967

2010 г.

1640

108

366

1166Брой проби, по категории, заложени на грунтов контрол – 2006-2010 г.

От общия брой проби /1 640 бр./ са одобрени 1 611 бр., 9 броя са декласирани, а 20 са бракувани. При полските култури са одобрени 1 439 бр. проби, декласирани 9 броя, бракувани 20 броя. При зеленчуковите култури са одобрени всички 172 бр. проби.

3. Изпитване за биологични и стопански качества


Организирането на изпитването на сортовете растения за биологични и стопански ка­чества включва:

 • изпитване за стопанско значение на сортовете с цел вписване в Официалната сор­това листа на Република България;

 • предварителни полски обследвания на селекционни материали на отделни ком­пании и научни колективи;

 • организиране изпитване за установяване на качествени характеристики по функционални направления на сортовете;

 • организиране изпитване за оценка на устойчивостта на сортовете към препарати за растителна защита;

 • организиране изпитване за проявлението им по отношение на факторите на околната среда – устойчивост на болести, зимоустойчивост, студоустойчивост, сухоустойчивост и др.;

През 2010 г. основните направления в дейност на отдел „БСК” бяха:

- Организиране залагането на конкурсни сортови опити (КСО), за биологични и стопански качества (БСК), на основание сключени договори за официално държавно сортоизпитване и предоставени от заявителите количества семена.

- Изготвяне на планове и схеми за залагане на опитите.

- Контрол по залагането и извеждането на опитите, оценка състоянието им и информиране на заявителите по сортоизпитване.

- Обобщаване на резултатите от сортоизпитването, изготвяне на доклади и досиета за всеки сорт и представянето му на заседание на експертна комисия.

- Организиране провеждането на заседанията на експертните комисии за съответния земеделски вид растение.

През 2010 г. по договори за официално държавно сортоизпитване (без участие на пострегистрационно изпитване и сортове стандарти) за биологични и стопански качества, в конкурсни сортови опити бяха заложени 1 758 сорта полски култури, 2 сорта овощни видове и 13 сорта лоза.


Д
инамика на сортоизпитването за БСК през 2006 – 2010 – по видове земеделски култури.Общият брой на заложените сортове за изпитване за БСК, по сключени договори и всички видове сортоизпитване (без участието на сортовете, определени за стандарти) в опитите беше 1835, при 1643 сорта за 2009 г., с 11,69 % повече.

От общия брой на сортовете, в предварително изпитване бяха заложени 93, (при 67 хибрида за 2009 г.), в микроопити 1285 (при 925 за 2009 г.) и в макроопити 52 хибрида царевица и слънчоглед, пострегистрационни опити 62 сорта ечемик, пшеница, рапица, в специални опити 21 хибрида царевица и 7 хибрида слънчоглед – демонстративно изпитване. Посочените видове сортоизпитване бяха извършени по изискванията на утвърдените Методики за БСК. За вписване в Списък “А” на Официалната сортова листа, за БСК бяха изпитани 315 сорта (при 388 броя за 2009 г.), с 23,2 % по-малък брой, сравнен с 2009 г. и с 21,5 % по-малък - сравнен с 2005 г.

Съотношение на видовете сортоизпитване за БСК през 2006 г.


Съотношение на видовете сортоизпитване за БСК през 2007 г.
С
ъотношение на видовете сортоизпитване за БСК през 2008 г.С
ъотношение на видовете сортоизпитване за БСК през 2009 г.С
ъотношение на видовете сортоизпитване за БСК през 2010 г.Графиките показват динамика на видовете сортоизпитване, съгласно Методиките за БСК през 2006-2010 реколтна година /процентния дял на видовете сортоизпитване за БСК, без участието на сортовете стандарти в КСО за БСК/

Анализът на резултатите за петгодишния период показва тенденция за намаление на заявените за сортоизпитване за БСК сортове с цел вписване в Списък “А” на Официалната сортова листа на страната, за сметка на увеличения брой микроопити и предварително изпитване, съгласно методиките за БСК.

От общия брой на заявените по сключени договори за официално сортоизпитване сортове за видовете земеделски растения, сортовете чужда селекция бяха 1685, 95,04 % и българска селекция - 88 сорта, 4,96 %. Съпоставено с 2009 г., тенденцията през 2010 г. е за увеличение на сортовете чужда селекция (с 22,28 %) за сметка на намаления брой изпитани сорта – българска селекция.

Включените в КСО за БСК сортове стандарти бяха 84 броя, които заедно със сортовете заявени за официално сортоизпитване бяха 1857 сорта, при 1602 за 2009 г., което е пълният обем на сортоизпитването за биологични и стопански качества (без пострегистрационното изпитване – 75 сорта/хибрида (вкл. и сортове стандарти). Броят на сортовете стандарти представлява 5,02 % от общия брой на сортовете в конкурсно изпитване за БСК - всичко 1932 броя.

Сортовете стандарти и техният брой в КСО е съобразен с методичните изисквания за съответния земеделски вид растение.

Брой изпитани за БСК сорта през 2006-2010 г. – българска и чужда селекция
За подпомагане на земеделските производители при избора на новопризнати, переспективни сортове, от основните земеделски видове, беше организирано и пострегистрационно изпитване в различните агроекологични райони на страната.

През 2010 г. в конкурсни сортови опити за пострегистрационно изпитване бяха заложени – 39 сорта пшеница, 11 сорта/хибрида рапица и 12 сорта ечемик, общо 62 сорта/хибрида, при 140 за 2009 г. (без участието на стандартните сортове/хибриди). Със стандартите общия брой на сортовете в опитите за пострегистрационно изпитване беше 75, при 157 за 2009 г. (намален с 52,23 %).

Намалението се дължи на решението да бъде прекратено залагането и извеждането на този вид опити за пролетните видове земеделски растения, с цел ограничаване на разходите през отчетната 2010 г. (опитите пострегистрационно изпитване се извеждат в полетата на ИАСАС, без заплащане от заявителите). Този вид сортоизпитване беше проведено съгласно изискванията на утвърдените Методики за БСК.

Разпределение конкурсните сортови опити – пострегистрационно изпитване по звената към ИАСАС през 2006 -2010 г.
Резултатите от проведеното пострегистрационно изпитване бяха обобщени и публикувани в сайта на ИАСАС. През отчетния период не бяха организирани открити дни на земеделските видове, сортове от които участваха в опитите пострегистрационно изпитване.

През отчетния период натоварването на звената с опити за БСК беше различно, както е видно от следващите графики. Пунктовете за сортоизпитването за БСК с цел вписване с Списък “А” на Официалната сортова листа се определят от Експертните комисии.

Разпределение на сортоизпитването за БСК в звената към ИАСАС през 2006-2010Разпределение на сортоизпитването за БСК – общ брой наблюдавани и отчитани сортове в звената към ИАСАС през 2006 -2010 г. (включително, пострегистрационното изпитване и стандартите в КСО)
През 2010 г. най-натовареното звено с опити за БСК е ТЗС гр. Раднево, следвано от ТЗ-Добрич, поле гр. Г. Тошево и с. Селановци.

Броят на изпитаните сортове в сравнение с предходните години във всички звена намаля, поради значителното редуциране на опитите за пострегистрационно изпитване.

Броят на заложените конкурсни сортови опити за БСК през 2010 година беше 304 (при 329 за 2009 г.) опита за полските култури, 6 опита за овощни видове и лоза (при 7 - за 2009 г.), или всичко 310 опита (при 338 опита за 2009 г.).

Най-много опити за БСК бяха заложени и изведени през 2008 г., а като брой заявени сортове - през 2010 година, в резултат на увеличения брой сортове, заложени в микро- и макро опити и специални опити с третиране с хербициди и различни гъстоти на сеитба.

През периода 2006-2010 г. с най-голямо процентно участие в сортоизпитването за БСК са ТЗС с. Селановци (15 %), с. Бръшлен и гр. Раднево (14%), и гр. Генарел Тошево (13%) и гр. Пордим (11%).

През 2010 г. опитите за БСК бяха разположени в 15 звена и полета към ИАСАС, както и в 15 частни сортоизпитвателни пункта, включително и в полета на регистрирани семепроизводители

За всеки конкретен сортов опит беше изготвен “План за залагане и извеждане”, по утвърдените методики и схеми за сортоизпитване - общо 90 броя. Бяха изготвени и “Планове за осигуряване на проби за химико-технологична оценка на сортовете включени в изпитване през 2010 г.”, за оценката, която се извършва от специализираните и /или акредитираните лаборатории извън системата на ИАСАС по сключени възлагателни договори.

През 2010 г. дейността на отдела беше насочена и към осъществяване на контрол по залагането, извеждането на опитите за БСК и извършване на оценка за състоянието им.


Сортоизпитване за БСК по ТЗ и полета през 2010 г.През активния вегетационен период, за съответните видове земеделски растения, експертите от отдел “БСК” участваха в комисии за оценяване на състоянието на опитите. Съставени бяха 21 констативни протоколи.

През 2010 г. бяха бракувани 8 броя опити за БСК (7 микро-опита със слънчоглед и 1 опит със зимен грах). Няма бракувани опити, в резултат на незадоволителна точност, установена чрез дисперсионен анализ на резултатите за продуктивност.

Във връзка с осъществяването на външен контрол от страна на заявителите за сортоизпитване през отчетния период беше осигурен достъп на заявителите до всички опити, през периода на вегетацията, с възможност да изразяват своето мнение в “Книга за впечатления и предложения”. Осъществени бяха 73 броя посещения по предварително изготвен график, за който служителите от отдела са уведомявали сортоизпитателите.

Бяха изготвени 18 броя възлагателни договори за извършване на химико-технологични анализи на проби от сортове полски култури и 16 броя за изпитване на устойчивост към абиотични и биотични фактори от лаборатории извън системата на ИАСАС. Общият брой на договорите е 34, при 38 броя за 2009 година.

Шифровани бяха 1667 броя проби (при 2 565 за 2009 г.): 360 броя проби - за извършване на фитопатологична оценка в специализирани лаборатории към селекционните институти (вкл. и сортове стандарти), 182 броя - за студоустойчивост и 700 броя - за химико-технологични анализи от акредитирани лаборатории (при 1419 за 2009 г.) и 425 броя - за установяване на повреди от житна дървеница (при 476 за 2009 г., намалени, с 10,8 %).

Общият брой на шифрованите проби за анализиране беше намален с 35,01 %, поради намаляване на броя на сортовете, заявени за сортоизпитване за биологични и стопански качества, с цел вписване в Списък “А” на официалната сортова листа на страната. Причините се дължат на финансови затруднения на селекционните институти, както и на свободната търговия на семена/посадъчен материал от сортове, вписани в Общия каталог на ЕС, без да се изисква сортоизпитване за БСК при почвено-климатичните условия на страната и вписването им в националната сортова листа.

Химико-технологичните анализи бяха извършени по стандартни методи, по приети методики на лабораториите. През 2010 г. бяха бракувани 2 броя проби за технологичяен анализ, в резултат на допусната техническа грешка

Оценката за устойчивост към икономически важните болести за всеки вид земеделско растение се извършва на изкуствен инфекциозен фон. През 2010 година бяха анализирани 360 броя проби за установяване на устойчивост към 43 патогена (при 494 за 2009 г). Бракувани бяха 8 броя проби в резултат на неизпълнен договор, по който ИАСАС е възложител.

Извършена беше оценка за студоустойчивост на 76 сорта зимни култури (при 176 за 2009 г.), с 57 % по-малко в резултат на неизпълнен възлагателен договор за зимна маслодайна рапица.

За електрофоретичен анализ бяха шифровани 17 броя проби пшеница.

През есента на 2010 г. бяха шифровани за фитопатологична оценка при условия на изкуствено заразяване 83 броя проби, както следва: 41 (при 39 за 2009 г.) проби пшеница обикновена, 11 проби пшеница (зимна и зимно-пролетна) твърда, 21 проби ечемик, тритикале – 5 проби и овес – 3 проби, зимен грах – 2 (за реколта 2011 г.).

Шифровани бяха 182 броя проби (при 151 за 2009 г.) за оценка на студоустойчивост при лабораторни условия, при третиране с три отрицателни температури в камера, при условия на естествено закаляване, от които 51 сорта пшеница зимна обикновена, 12 сорта пшеница зимна твърда, 12 сорта зимен двуреден и многореден ечемик, 97 сорта/хибрида зимна рапица и 5 сорта тритикале, 3 проби овес, 2 проби зимен грах (за 2011 рек. година).

Всички резултати от изпитването за устойчивост към биотични и абиотични фактори на средата бяха отчетени на заявителите в исканите срокове, съгласно методичните изисквания и за всички изведени опити от опитните полета са изготвени годишни отчети.

Извършени бяха математико-статистическа обработка по метода на дисперсионния анализ на резултатите за добив на 229 броя опити за БСК към един или два стандартни сорта, а при някои култури към среден стандарт от опита. Съгласно методиката на полския опит получените резултати от различните опитни полета - средно по 10 показателя за всяка култура бяха обобщени.

Всички резултати от държавното сортоизпитване за БСК, включително и резултатите от оценките на сортовете бяха изготвени навреме за отчет на заявителите, съгласно предвидените в договорите срокове – 31 август за есенните култури и 20 декември за пролетните култури.

През 2010 г. бяха проведени 22 заседания на Експертни комисии, при 16 за 2009 г., в т.ч. са проведени две дегустационни комисии: по картофи (за дегустация на 4 сорта) и тютюн (за пропушване на 23 моносортови цигари), една по методични въпроси и една за установяване на предимства на заявен за сортоизпитване сорт при механизирано прибиране.

За обсъждане на резултатите от Експертните комисии с цел вписване в Списък “А” на Официалната сортова листа бяха предложени 50 сорта българска селекция, (при 62 за 2009 г.) и 68 – чужда селекция (при 69 за 2009 г.). Броят на обсъдените сортове българска селекция е намалял с19,36 %.

Признати за вписване в Списък “А” на Официалната сортова листа бяха 25 (при 48 за 2009 г.) сорта българска селекция и 47 (при 37 за 2009 г). – чужда селекция.

През 2010 г. е намалял броя на завените и признатите сортове българска селекция.

Признатите сортове представляват 61,02 % от общо заявените.

От признатите за вписване сортове, 34,72 % са българска селекция и 65,78 % чужда селекция.

Очертава се трайна тенденция на намаляване на сортоизпитването за БСК с цел вписване на сортове от видовете растения в Списък “А” на Официалната сортова листа на страната, което се дължи най-вероятно на финансови затруднения на селекционните институти в страната и разрешението за разпостранение и търговия в страната на сортове растения, вписани в Общия каталог на страните членки на ЕС, без да е необходимо сортоизпитване за БСК. По същата причина и с промяна на законодателството почти е прекратено изпитването на сортове от зеленчукови и овощни видове земеделски култури за БСК. Изпитването на овощни видове и лоза на посочени от заявителя насаждения, създава затруднения на сортоизпитателите, от методичен и организационен характер.

Увеличава се значително броя на изпитваните сортове/хибиди за биологични и стопански качества в предварителни опити, микро-, макро-опити и т.н. специални опити (с различни гъстоти на сеитба, третиране през периода на вегетация и др.), които служат за информация на заявителите.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Свързани:

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом