Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
ИмеГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
страница2/17
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.31 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/iasasdoclad2010.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ“


През 2010 година дирекцията организира своята работа в изпълнение на задачите, заложени с Устройствения правилник за осъществяване на общата административна и финансова дейност на ИАСАС.

Основните направления по които се работи през отчетната година бяха :

 • Актуализация на специализираната нормативна уредба

 • Организация на международната дейност на Агенцията

 • Дейности по повишаване на административния капацитет

 • Модернизация на информационното обслужване

 • Актуализация на регистрите и договорните отношенияНормативна дейност


През 2010 година продължи актуализирането на подзаконови нормативни актове за семена и посадъчен материал, транспониращи Директиви за изменения и допълнения на основни Директиви на ЕС.

I. Актуализация на съществуващи нормативни актове:


Бяха подготвени и публикувани наредби за изменение и допълнение на действащи наредби, както следва:

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от Официалната сортова листа на Република България (ДВ. Бр. 9 от 2 февруари 2010 г.)

 • Наредба № 3 от 25 февруари 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производството на плодове на пазара на Европейския съюз (ДВ. Бр. 20 от 12 март 2010 г.)

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на ЕС (ДВ. Бр. 38 от 21 май 2010 г.)

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на ЕС (ДВ. Бр. 38 от 21 май 2010 г.)

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на ЕС (ДВ. Бр. 41 от 1 юни 2010 г.)

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на ЕС (ДВ. Бр. 41 от 1 юни 2010 г.)

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (ДВ. Бр. 4 от 1 юни 2010 г.)

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите-членки на ЕС (ДВ, бр. 60 от 03. 08. 2010 г.)

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на ЕС (ДВ, бр. 92 от 23. 11. 2010 г.)

II. Специализирани нормативни документи


За подобряване работата на териториалнитеe звена по сортоизпитване бяха разработени редица специализирани вътрешни нормативни документи, като методики за изпитване за различимост хомогенност и стабилност (РХС), съобразно Техническите протоколи на CPVO, методики за изпитване за биологични и стопански качества (БСК), критерий за оценка и методики за комплексна оценка при изпитването за БСК.

Международна дейност


През 2010 година ИАСАС беше домакин на организирана от UPOV (Международен съюз за защита на новите сортове растения), международна среща на Техническа работна група зеленчукови култури, която се проведе през месец юли в град Велико Търново.

Експерти от агенцията взеха участие в заседания на работни групи и комитети към CPVO (Офис на Общността за защита на сортовете растения).

Административен капацитет


През 2010 г. средногодишният брой на заетите служители в агенцията беше 227, от които 96 по служебни правоотношения и 131 по трудови правоотношения. В сравнение с 2009 г. се наблюдава спад в броя заетите служители в агенцията както следва:Показатели

2009 г.

2010г.

Изме-нениебр.

Изме-нение- %

Средногодишен брой на заетите-общо

260

227

-33

- 12.6

Средногодишен брой на заетите по СПО

105

96

- 9

- 8.6

Средногодишен брой на заетите по ТПО

155

131

- 24

- 15.5Намаляване броят на заетите служители в агенцията беше свързано както с прекратяването на трудови и служебни правоотношения със служители поради придобиване право на пенсия, преминаване на държавна служба в други администрации по чл. 81а от ЗДСл и на друго основание, така и поради наличието на значителен брой незаети вакантни бройки за период над шест месеца основно по причини свързани с необвръзката на средствата за работна заплата по бюджета за 2010 година и щатната численост на персонала, определена в действащия през същия период Устройствен правилник агенцията. Най-висок е относителния дял на незаетите щатни бройки в края на 2010г. в главна дирекция „Сортоизпитване” основно поради приключване на селскостопанската дейност в опитните полета на териториалните звена през зимния период.

През 2010 г. в изпълнение на Закона за държавния служител са определени 2 щатни бройки за държавни служители за лица с трайни увреждания, като в края същата година една от тях остана незаета поради овакантяването й по реда на чл. 12 от ЗДСл.

Персоналът на агенцията се състои предимно от жени, представляващи 67,8% от числения състав в края на 2010 г., като 67,4% от държавните служители са жени и 32,6% - мъже.

В изпълнение на Закона за държавния служител и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация до 30.11.2010 г. се извърши оценка на всички служители за индивидуалното изпълнение на длъжността.

Оценка “2”- “ Изпълнението е над изискванията” получиха 37,07% от всички атестирани служители. Преобладаващата част от служителите - 60,67% имат оценка “3” - “Изпълнението отговаря на изискванията”, 2,24% получиха оценка “4” – „Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение” .

Оценките, получени от държавните служители в агенцията през 2009 г. и 2010 г. отразяват следните съотношения:Оценка

2009 г.

2010 г.

Изменение

1

-

-

- 0%

2

23,76%

37,07%

+13,31%

3

70,3 %

60,67 %

- 9,63 %

4

5,94%

2,24%

+ 3,74 %В преобладаващата си част индивидуалното изпълнение на длъжността отговаря на изискванията като относителният дял намалява нивото си от 2009 г.

Забелязва се тенденция за увеличаване през 2010 г. спрямо 2009 г. на нивото на оценка “2” – изпълнение над изискванията, а също така намаляване на оценка „4” – изпълнението не отговаря напълно на изискванията. Като цяло данните показват повишаване на нивото на индивидуалното изпълнение на длъжността за държавните служители в агенцията.

През 2010 г. работниците и служителите, работещи по трудови правоотношения в агенцията са получили оценки за изпълнение на длъжността, които отразяват следните съотношения:Оценка

2009 г.

2010 г.

Изменение

1

-

-

-

2

5,26%

12,50%

+7,24%

3

90,35%

85,41%

-4,94%

4

4,38%

2,08%

-2,30%

5

-

-

-В преобладаващата си част индивидуалното изпълнение на длъжността съответстваше на изискванията, като през 2009 г., спрямо 2008 г., нарастват оценките за изпълнение, отговарящо на изискванията основно за сметка на намалението на оценките за изпълнение над изискванията. Увеличава се дела на получилите оценка „4”-изпълнението не отговаря напълно на изискванията.

Данните за относителния дял на оценките на всички служителите и работниците в агенцията през последните три години са следните:Оценка

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

-

-

-

2

24,5 %

13,95 %

24,46 %

3

74,5 %

80,93 %

73,37 %

4

1 %

5,12 %

2,17 %

5

-

-

-


Анализът на данните показват следните тенденции:

- устойчива тенденция на намаляване на оценките „2” - изпълнението е над изискванията се променя през 2010 г., като относителният им дял се връща на нивото на 2008 г.;

- устойчива тенденция на увеличаване на оценките „3” – изпълнението отговаря на изискванията също се променя и през 2010 г. отбелязва ниво на равнището на 2008 г.;

- през 2010 г. намалява на оценките „4” – изпълнението не отговаря напълно на изискванията, но за разлика от предходните две оценки нивото им е по-високо от 2008 г..

Броят на подадените възражения до контролиращия ръководител по повод на общата оценка представлява 1,6% от общия брой атестирани служители през 2010 г., като бележи нарастване с 0,2% спрямо 2009 г. Подадените и разгледани възражения са от трима държавни служители Две от възраженията са приключени с повишаване на оценката

Няма служители от агенцията, които да са отказали да подпишат формуляра за оценка от заключителната среща.

След приключване на процеса на атестиране и в съответствие с настъпилите изменения в нормативните изисквания съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация бяха повишени в ранг 36 държавни служители като от тях 13 души на ръководни длъжности и на експертни длъжности - 23.

През 2010 г. чрез конкурсна процедура бяха назначени трима държавни служители. Конкурсните процедури бяха приключeни без възражения.

През изминалата година в агенцията беше проведена и процедура за конкурентен подбор, приключила с повишаване в длъжност на държавния служител.

През 2010 г. продължи процеса на обучение и повишаване на квалификацията на специалистите като дейността в това направление основно бе фокусирана върху познаване и прилагане на новото законодателство и поддържане и повишаване нивото на ползване на английски език.

Изготвен бе Годишната план за задължително и специализирано обучение за 2010 г., който не бе изпълнен в частта му за специализирано обучение поради недостиг на финансови средства по бюджета за 2010 г. В обучението, организирано и проведено от Института по публична администрация /ИПА/ бе включено задължително обучение на всички висши държавни служители и постъпилите за първи път на държавна служба в агенцията. Специализираното обучение, проведено в ИПА включва участието на държавни служители в следните курсове:

 • чуждоезиково обучение-английски език;

 • електронни таблици с MS EXCEL;

 • управление и оценка на изпълнението;

 • прецизност и стил в административните документи;

 • контрол, одит и отчетност в администрацията;

 • политика при управление на собствеността.

Общият брой на проведените обучения беше 11, в които участваха 16 служители на агенцията.

През 2010 г. продължи работата с ЕИСУЧРДА (Единна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация). Системата се актуализираше сво­е­вре­мен­но при настъпили промени (въвеждане на данни, свързани с назначаване, пре­наз­на­ча­ване и прекратяване на трудови и служебни правоотношения).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом