Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
ИмеГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
страница1/17
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.31 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/iasasdoclad2010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол


ГОДИШЕН ОТЧЕТ


2010


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ
И СЕМЕКОНТРОЛСОФИЯ, Февруари 2011 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,
АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен орган към Ми­ни­стер­ст­во на земеделието и храните, при производството и търговията с посевен и посадъчен материал.

Агенцията осъществява своите функции в изпълнение разпоредбите на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ), като официален орган осъществяващ експертиза по същество за правна закрила на новите сортове растения, в съответствие с разпоредбите на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ), и Закона за генетичномодифицирани организми (ЗГМО), като държавен контролен орган.

Администрацията на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семекон­трол е организирана в една обща и три специализирани дирекции:

 • Дирекция „Административно и финансово обслужване“.

 • Главна дирекция „Сортоизпитване“ с 12 териториални звена в страната.

 • Главна дирекция „Апробация и семеконтрол“ с 14 териториални звена .

 • Дирекция „Централна лаборатория“

Основни приоритети в работата на агенцията през 2010 година


 • Хармонизация на българското законодателство с европейското в областта на семената и посадъчния материал

 • Оптимизиране на системата и критериите на държавното сортоизпитване и нейната организация с цел успещно приобщаване към Европейските структури в законодателен, административно управленски и организационно методичен план

 • Усъвършенстване и разширяване обхвата на контрола при движение на семената между производители, търговци и потребители. Сертификация и контрол на посевния и посадъчен материал, лабораторно тестване на партиди семена за сертификация с цел осигуряване на качествени сертифицирани семена за земеделските производители съвършенстване контрола при производството и търговията с посевен и посадъчен материал на територията на Р България в условията на обща сел­ско­сто­пан­ска политика на ЕС;

 • Акредитиране на ИАСАС за официален изпитващ офис на Службата на Общността за правна закрила на сортовете растения (CPVO), с цел признаване изпитванията на сортовете растения за правна закрила на територията на общността по Регламент на Съвета 2100/94.

 • Оптимизиране на административния капацитет.Основни цели на агенцията за 2010 година

В съответствие със стратегическата цел „Подобряване на условията за устойчиво развитие на земеделските стопанства”, залегнала в Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009 – 2013 г., основните цели на агенцията за 2010 година бяха:

 • Осигуряване на качествени сертифицирани семена

 • Описание и изпитване на сортове растения за вписване в каталог на сортове земеделски и зеленчукови видове на ЕС и в Официалната сортова листа на Р България. Подготовка и публикуване на бюлетин на новопризнатите сортове по международни стандарти

 • Хармонизиране с Европейското законодателство в областта на генетични ресурси

 • Тестване на партидите семена, произведени и / или търгувани в Р България за наличие на генномодифицирани организми /ГМО/ . Лабораторни анализи за ГМО

 • Поддържане на регистри на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал, и на изпитваните сортове, съгласно международното и национално право.Основни дейности на агенцията през 2010 година

 • Изпитване, признаване на сортове културни растения и породи буби в Реп­у­бл­и­ка България с цел защита правата на селекционера

 • Изпитване, признаване и райониране на сортовете културни растения с цел вписване в Официалната сортова листа и в общия каталог на ЕС

 • Полска инспекция, пробовземане и лабораторни анализи за сертифициране на посевен и посадъчен материал

 • Контрол на производството, заготовката, разпространението и търговията на посевен и посадъчен материал, сертификацията му и одобрение на търговски семена

 • Контрол на юридически и физически лица получили разрешение от министъра на земеделието за сортоизпитване за биологични и стопански качества

 • Поддържане регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом