Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
ИмеГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
страница1/21
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.44 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/godishen otchetIASAS.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
министерство на земеделието и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛГОДИШЕН ОТЧЕТ
2009


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ
И СЕМЕКОНТРОЛ


СОФИЯ, февруари 2010 г.
Изпълнителна агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол


Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на МС № 203 от 10 ноември 1999 г., като дейността и дейността е регламентирана с Устройствен правилник, утвърден с ПМС № 85 от 2000 година.

Агенцията осъществява своите функции в изпълнение разпоредбите на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ), като официален орган, осъществяващ експертиза по същество за правна закрила на новите сортове растения.

ИАСАС е и държавен контролен орган с функции възложени от Министерство на земеделието и храните в съответствие със Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен орган към Ми­ни­стер­ст­во на земеделието и храните при производството и търговията с посевен и посадъчен материал.

Основните дейности на агенцията са:


 • Изпитване, признаване на сортове културни растения и породи буби в Реп­у­бл­и­ка България с цел защита правата на селекционера

 • Изпитване, признаване и райониране на сортовете културни растения с цел вписване в Официалната сортова листа, както и вписването им в общия каталог на ЕС

 • Полска инспекция, пробовземане и лабораторни анализи на сертифицирания посевен и посадъчен материал

 • Контрол на производството, заготовката, разпространението и търговията на посевен и посадъчен материал, сертификацията му и одобрение на търговски семена

 • Контрол на юридически и физически лица получили разрешение от министъра на земеделието за сортоизпитване за биологични и стопански качества

 • Поддържане регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал

 • Поддържане на регистър на постъпилите за изпитване сортове

 • Поддържане на регистър на ново признатите сортове

 • Поддържане на регистър на частните сортоизпитателиОсновни приоритети в работата на агенцията през 2009 година


 • Хармонизация на българското законодателство с европейското в областта на семената и посадъчния материал.

 • Усъвършенстване контрола при производството и търговията с посевен и посадъчен материал на територията на Р България в условията на обща сел­ско­сто­пан­ска политика на ЕС.

 • Подобряване организацията при изпитването на нови сортове земеделски видове на високо ниво за утвърждаване на българския изпитващ офис като водещ в региона.

 • Акредитиране на ИАСАС за официален изпитващ офис на Службата на Общността за правна закрила на сортовете растения (CPVO), с цел признаване изпитванията на сортовете растения за правна закрила на територията на общността по Регламент на Съвета 2100/94.

 • Оптимизиране на административния капацитет.

Съществуващата административна структура на агенцията създава условия за пълно обхващане и ефективно ръководство на основните дейности.

Администрацията на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семекон­трол е организирана в една обща и три специализирани дирекции:

 • Дирекция „Административно и финансово обслужване“.

 • Главна дирекция „Сортоизпитване“ с 12 териториални звена в страната.

 • Главна дирекция „Апробация и семеконтрол“ с 14 териториални звена .

 • Дирекция „Централна лаборатория“.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Годишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом