Доклад 2011
ИмеДоклад 2011
страница3/15
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.09 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/godishen goklad2011.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОРТОИЗПИТВАНЕ”


През 2011 година дирекцията организира цялостната дейност по държавното сортоизпитване на нови сортове рас­тения, на база сключени договори със заявители, включваща:

- Изпитване за различимост, хомогенност и стабилност;

- Провеждане на постконтрол (грунтов контрол) на търгувания в страната посевен материал;

- Изпитване за биологични и стопански качества с цел установяване пригодността на новите сортове за агроклиматичните условията на страната и провеждането на свързаните с него тестове за студоустойчивост, устойчивост на патогени и химико-тех­но­ло­гич­ни анализи.

- Разработване на РХС описания на общоизвестните сортове растения и описания на новите сортове заявени за изпитване;

- Разработване на апробационни характеристики за провеждане на полските обследвания;

- Подготовка на нови методики и актуализация на съществуващите.

1. Изпитване за различимост, хомогенност и стабилност:


През 2011 година дейността на отдел „Експертиза на сортове растения и породи буби за различимост хомогенност и стабилност (РХС) бе насочена в следните направления:

– Подготовка на планове за сеитба, според изискванията на съответните методики и предоставянето им в териториалните звена.

– Обработка на новополучени семена и подготовка за дългосрочно съхранение, за целите на сравнителната колекция.

– Разширяване на създадената база данни на получените семена по видове, сортове, количество, година на получаване и година на признаване (отхвърляне) на сорта.

– Изготвяне описания на всички сортове и родителски линии с две и/ или тригодишни данни, за целите на сравнителната колекция и за определяне раз­ли­чи­мост­та и хомогенността на сорта (линията).

– Подготовка на база данни с описания на сортовете от сравнителната колекция, за установяване различимостта на новите сортове и родителски линии.

– Подготовка на апробационни описания за териториалните звена по апробация и териториалните звена по грунтов контрол.

– Отчитане на резултатите от проведения грунтов контрол, бракуване на сортове, показали не­дос­та­тъч­на хомогенност, както и на сортове, не отговарящи на изискванията за грунтов контрол.

– Отчитане резултатите от изпитването на сортове и родителски линии за различимост хомогенност и стабилност (РХС). Наблюденията се извършват според изискванията на методиките на CPVO и UPOV.

- Представяне на заявени сортове пред експертни комисия.

- Отчитане на признаците за РХС в териториалните звена по сор­то­из­пит­ва­не, по време на вегетацията на растенията.

В Таблица 1 са посочени общият брой на сортовете в изпитване по ТЗС и по години, броят на сортовете, които са заявени за изпитване за РХС и броят на подобните сортове и сортовете за сравнителна колекция.

Таблица 1

Натовареност на ТЗ по сортоизпитване за РХС, за периода 2007 - 2011 г.

Териториално звено по сортоизпитване / Години

Общ брой сортове

Брой сортове за РХС, по договори за изпитване

Брой сортове сравнителна колекция

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Бръшлен

504

494

773

774

479

118

139

228

186

124

386

355

545

588

355

Раднево

209

259

450

415

248

63

54

138

114

67

146

205

312

301

181

Първомайци

342

361

432

344

483

52

93

93

64

148

290

268

339

280

335

Чепинци

468

403

695

693

429

47

67

94

91

57

421

336

601

602

375

Пловдив

173

148

189

180

137

89

48

38

36

23

84

100

151

144

114

Ново село

181

214

151

151

109

25

48

16

11

17

156

166

135

140

92

Копринена пеперуда

8

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

-

-

-

-

Общо

1885

1883

2694

2561

1890

398

453

611

506

438

1487

1430

2083

2055

1452
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconДоклад №0400000510
Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане №010 от 18. 02. 2011 г и Разпореждане №044 от 30. 03. 2011 г на председателя на...
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през третото тримесечие на 2011 г. (01. 07. 2011 г. – 30. 09....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през второто тримесечие на 2011 г. (01. 04. 2011 г. – 30. 06....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през първото тримесечие на 2011 г. (01. 01. 2011 г. – 31. 03....
Доклад 2011 iconОтчетен период: 01. 01. 2011 31. 12. 2011 г
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №414 –Н0 –И0-А0/2011 г., на Министъра...
Доклад 2011 iconДоклад за 2011 год
Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)
Доклад 2011 iconДоклад №0042601610
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №139 от 09. 06. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Доклад 2011 iconДоклад №0300001010*
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №052/30. 03. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом