Доклад 2011
ИмеДоклад 2011
страница2/15
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.09 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/godishen goklad2011.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ“


През 2011 година дирекцията организира своята работа в изпълнение на задачите, заложени с Устройствения правилник за осъществяване на общата административна и финансова дейност на ИАСАС.

Основните направления по които се работи през отчетната година бяха :

  • Актуализация на специализираната нормативна уредба

  • Дейности по повишаване на административния капацитет

  • Модернизация на информационното обслужване

  • Актуализация на регистрите и договорните отношенияНормативна дейност


През 2011 година продължи актуализирането на подзаконови нормативни актове за семена и посадъчен материал, транспониращи Директиви за изменения и допълнения на основни Директиви на ЕС.

I. Актуализация на съществуващи нормативни актове:


Бяха подготвени и публикувани наредби за изменение и допълнение на действащи наредби, както следва:

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от Официалната сортова листа на Република България (ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.)

  • Постановление на Министерския съвет № 12 от 21 януари 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.)

  • Наредба № 4 от 11 март 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурса за полски инспектори (ДВ, бр. 22 от 18 март 2011 г.)

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на ЕС (ДВ, бр. 85 от 1 ноември 2011 г.)

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г.)

II. Специализирани нормативни документи


За подобряване дейността на териториалните звена по сортоизпитване бяха актуализирани редица специализирани вътрешни нормативни документи, като методики за изпитване за различимост хомогенност и стабилност (РХС), съобразно Техническите протоколи на CPVO, методики за изпитване за биологични и стопански качества (БСК), критерий за оценка и методики за комплексна оценка при изпитването за БСК.

Международна дейност


Експерти от агенцията взеха участие в заседания на работни групи и комитети към CPVO (Офис на Общността за защита на сортовете растения).

Административен капацитет


През 2011 г. средномесечния списъчен състав на заетите служители и работници в агенцията е 191 бр., от които 83 по служебни правоотношения и 108 по трудови правоотношения. Средномесечният списъчен състав на заетите жени е 125 бр., което представлява 65,44 % от общия средносписъчен брой на заетите.

В сравнение с 2010 г. се наблюдава спад в броя заетите служители в агенцията както следва:Показатели

2010 г.

2011 г.

Изме-нениебр.

Изме-нение- %

Средногодишен брой на заетите-общо

227

191

- 36

- 15,9

Средногодишен брой на заетите по СПО

96

83

- 13

- 13,5

Средногодишен брой на заетите по ТПО

131

108

- 23

- 17,6


Намаляване броят на заетите служители и работници в агенцията е свързано основно с:

1. Промени в Устройствения правилник на агенцията и съкращаване на щатната численост на персонала от 322 бр. на 251 бр., считано от 28.01.2011 г.;

2. Прекратяването на трудови и служебни правоотношения със служители и работници поради придобиване право на пенсия, преминаване на държавна служба в други администрации по чл.81а от ЗДСл и на друго основание;

3. Наличието на значителен брой незаети вакантни бройки за период над шест месеца е свързано основно с необвръзката на средствата за работна заплата с плана по бюджета за 2011 година и щатната численост на персонала, определена в действащия през същия период Устройствен правилник на ИАСАС.

Най-висок е относителния дял на незаетите щатни бройки в края на 2010 г. в главна дирекция „Сортоизпитване” основно поради приключване на селскостопанската дейност в опитните полета на териториалните звена през зимния период.

През 2011 г. в изпълнение на Закона за държавния служител са определени 2 щатни бройки за държавни служители за лица с трайни увреждания, от които една е заета след проведен конкурс.

Възрастова структура на заетите е както следва:


Показатели

до

20 г.

21-30 г.

31-40 г.

41-50 г.

51-60 г.

над

60 г.

брой на заетите-общо

0

5

30

51

63

16

брой на заетите по СПО

0

4

17

28

23

4

брой на заетите по ТПО

0

1

13

23

40

12


Относителният дял на заетите по възрастова структура, изразен в процентно съотношение спрямо общия брой по отделни показатели е следният:


Показатели

до

20 г.

21-30 г.

31-40 г.

41-50 г.

51-60 г.

над

60 г.

брой на заетите-общо

0

3

18

31

38

10

брой на заетите по СПО

0

5

23

37

30

5

брой на заетите по ТПО

0

1

15

26

45

13


Анализът на възрастовата структура на заетите в агенцията показва, че високият относителен дял на персонала на възраст над 50 г. се дължи преобладаващо на заетите по трудово правоотношение и предимно на заемащите длъжността „изпълнител” /пазачи, механизатори, полевъдни работници/. Трябва да се отбележи и факта, че при набирането на такива работници /вкл. и чрез бюро по труда/ се изпитват значителни затруднения поради липса на желаещи да заемат тези вакантни работни места.

В изпълнение на Закона за държавния служител и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация до 30.11.2011 г. е извършена оценка на всички служители за индивидуалното изпълнение на длъжността.

Оценка “2” – “ Изпълнението е над изискванията” са получили 42,2% от всички атестирани служители; преобладаващата част от служителите -56,5% имат оценка “3” – “Изпълнението отговаря на изискванията”; 1,3% са получили оценка “4” – „Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение” .

Оценките, получени от държавните служители в агенцията за периода 2009 г. - 2011 г. отразяват следните процентни съотношения:оценка

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

-

-

-

2

23,76%

37,07%

67,60

3

70,30 %

60,67 %

30,98

4

5,94%

2,24%

1,42

5

-

-

-


Налице е тенденция за увеличаване на относителния дял на оценка „2” – „Изпълнението е над изискванията” за сметка на намаляване на относителният дял на оценките „3” и оценките „4”. През периода на оценяване 01.12.2010 г.-30.11.2011 г. се отбелязва значително засилване на тази тенденция, което се дължи на повишаване на оценките в главна дирекция „Апробация и семеконтрол” спрямо предходните периоди на оценяване.

През периода 2009 г. - 2011 г. работниците и служителите, работещи по трудови правоотношения в агенцията са получили оценки за изпълнение на длъжността, които отразяват следните процентни съотношения:


оценка

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

-

-

-

2

5,26%

12,50%

20,48 %

3

90,35%

85,41%

78,31%

4

4,38%

2,08%

1,21%

5

-

-

-


При оценяване на служителите и работниците по трудови правоотношение се отбелязва същата тенденция, както при заетите по служебни правоотношения, но като по плавен процес без скокобразно нарастване през последния период на оценяване. Заетите по трудово правоотношение са преобладаващ дял в главна дирекция „Сортоизпитване”.

Както за държавните служители, така и за служителите и работниците по трудови правоотношения в агенцията данните показват повишаване нивото на индивидуалното изпълнение на длъжността.

Като цяло, данните за относителния дял на оценките на всички служителите и работниците в агенцията през последните пет години са следните:оценка

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

1%

-

-

-

-

2

45,3 %

24,5 %

13,95 %

24,46%

42,21%

3

52,3%

74,5 %

80,93 %

73,37%

56,49%

4

1,4

1 %

5,12 %

2,17%

1,30%

5

-

-

-

През 2011 г. няма подадени писмени възражения до контролиращия ръководител по повод на определените от преките ръководители общи оценки за индивидуалното изпълнение на длъжността. Няма служители от агенцията, които да са отказали да подпишат формуляра за оценка от заключителната среща.

След приключване на процеса на атестиране и в съответствие със Закона за държавния служител и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация бяха повишени в ранг 21 държавни служители като от тях 4 души на ръководни длъжности и на експертни длъжности - 17 човека.

През 2011 г. чрез конкурсна процедура са назначени пет държавни служители. Конкурсните процедури са приключeни без възражения.

През 2011 г. продължи процеса на обучение и повишаване на квалификацията на специалистите като дейността в това направление основно бе фокусирана върху познаване и прилагане на новото законодателство и поддържане и повишаване нивото на ползване на английски език.


РЕГИСТРИ, КАТАЛОЗИ И ОФИЦИАЛНА СОРТОВА ЛИСТА


През 2011 година бяха заявени 194 сорта, линии и/ или хибриди за официално сортоизпитване с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република България, Общите каталози на Европейския Съюз и получаване на правна закрила.


Новозаявени сортове за официално сортоизпитване за периода 2009 - 2011 год.Година

Българска селекция

Чужда селекция

Новозаявени

Новозаявени

2009

159

171

2010

107

114

2011

90

104
През 2011 г. се наблюдава спад в общия брой заявени за официално сортоизпитване, сортове. Наблюдаваният спад е в резултат на свободното движение на семена в Европейския съюз и отпадането на необходимостта за задължителното вписване на сортовете в Официалната сортова листа на страната.

През 2011 г. са подготвени и предложени за подпис от зам.-министъра на Земеделието и храните 14 броя Заповеди за признаване на 228 сорта, от които 82 - с одобрени различимост, хомогенност и стабилност /РХС/ и биологични и стопански качества /БСК/, за списък А на Официалната сортова листа на страната, 56 - за списък Б на Официалната сортова листа, 25 сорта, 3 хибрида копринена буба и 37 линии за РХС, 19 сорта – повторна РХС експертиза и 6 сорта с променено наименование.

Признати сортове за периода 2009 – 2011 год. / бр./


Година

Списък А

Списък Б

Само РХС

Общ брой

2009

81

36

128

245

2010

77

55

119

251

2011

82

56

84

222
Съпоставка с 2009 г. показва, че през 2011 г. се наблюдава запазване броя на признатите сортове за списък А и повишаване на броя на признатите сортове за списък Б на Официалната сортова листа на Република България. Тенденцията е към нарастване в броя на признатите сортове за вписване в Официалната сортова листа на страната и в Общите каталози на Европейският съюз за земеделски и зеленчукови видове, дължащо се на по-големия брой заявки за официално сортоизпитване през 2009 г.

През 2011 г. бе подготвена и предадена документация на Патентно ведомство, която представлява 23 комплекта документи по чл.38 от Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни /ЗЗНСРПЖ/, от които 23 предложени за издаване на сертификат.

Одобрени и отказани за издаване на сертификат сортове за периода 2009-2011 год.


Година

Одобрени

Отказани

Общ брой

2009

38

13

51

2010

98

8

106

2011

23

0

23

През 2011 г. се наблюдава значително намаление в броя на одобрените сортове за издаване на сертификати по ЗЗНСРПЖ дължащо се по-малкия брой заявки постъпи от Патентно ведомство.

В края на месец януари, възоснова на получени заявки за вписване, се публикува Официалната Сортова листа (ОСЛ) на Р България за 2011 година за сортовете от полски, зеленчукови овощни култури, тютюн и лози, от които посевен и посадъчен материал може да се произвежда и търгува на територията на страната.


Брой на заявените за вписване сортове в Официалната сортова листа


Култури

2009 година

2010 година

2011 година

Полски култури

397

558

471

Зеленчукови култури

135

174

136

Овощни култури и лози

300

286

117

Тютюн

60

53

33


По отношение на полските култури се наблюдава намаляване в броя на вписаните сортове, тъй като на територията на страната могат да се търгуват свободно и сортове от Европейския каталог на ЕС. От общо 471 сорта полски култури 139 сорта са защитени със сертификат за правна закрила в Патентно ведомство.

При зеленчуковите култури продължава тенденцията за намаляване на броя на заявените за вписване сортове, поради отпадане изискването за изпитване за БСК на тези култури, съгласно Европейското законодателство. Всички сортове публикувани в Общия каталог на ЕС за сортовете от зеленчукови видове, могат да се произвеждат и търгуват на територията на страната. От общо 136 вписани сортове, 21 броя притежават сертификат за правна закрила.

При овощните култури намалението на брой сортове се дължи на правото на производителите и търговците на овощен посадъчен материал да използват т.нар.”списък на производителя или търговеца на семена и посадъчен материал” съгласно чл.13, ал.(4)  от Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ) и Наредба №97/18.08.2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз.

От общо вписани 33 сорта тютюн, 30 броя притежават сертификат за правна закрила. От общият брой 30 сорта са българска селекция.

През 2011 г. регулярно бе актуализирана информацията в електронната база данни на CPVO, листата на OECD /Организация за икономическо сътрудничество и развитие/ и Общите каталози на ЕС за сортове от полски и зеленчукови видове.


Информационни системи

През 2011 год. агенцията поддържаше електронния регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал, по отношение на базата данни.

Брой издадени удостоверения и разрешения
на производители на посевен и посадъчен материал

Удостоверения

Разрешения

2008

278

140

2009

340

158

2010

261

123

2011

225

108Най-активната регистрация на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал бе през периода 2005-2006 година, след публикуването на Наредба №13/31.03.2004 за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци.

През 2011 г. бяха издадени 225 нови удостоверения, 108 нови разрешения на производители, заготвители и търговци и 47 са преиздадени с актуализирана информация в към тях.

През годината периодично се въвеждаха заявки на сортове от Европейския каталог в работната система на ИАСАС – 401 броя заявки.

Регулярно се поддържаше база данни в интернет страницата www.organicXseeds.bg, свързана с биологичното земеделие за наличност на биологично произведени семена и посадъчен материал.

Периодично се актуализираше интернет страницата на агенцията www.iasas.government.bg с публикуване на Официалната сортова листа, текущи проблеми в законодателството, свързано с дейността на агенцията, резултати от изпитвания, издадени разрешения за търговия с посевен материал по Наредба №17, Наредба №100, списъци за сортовата наличност на производители на овощен посадъчен материал и други актуални новини.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconДоклад №0400000510
Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане №010 от 18. 02. 2011 г и Разпореждане №044 от 30. 03. 2011 г на председателя на...
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през третото тримесечие на 2011 г. (01. 07. 2011 г. – 30. 09....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през второто тримесечие на 2011 г. (01. 04. 2011 г. – 30. 06....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през първото тримесечие на 2011 г. (01. 01. 2011 г. – 31. 03....
Доклад 2011 iconОтчетен период: 01. 01. 2011 31. 12. 2011 г
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №414 –Н0 –И0-А0/2011 г., на Министъра...
Доклад 2011 iconДоклад за 2011 год
Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)
Доклад 2011 iconДоклад №0042601610
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №139 от 09. 06. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Доклад 2011 iconДоклад №0300001010*
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №052/30. 03. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом