Доклад 2011
ИмеДоклад 2011
страница15/15
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.09 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/godishen goklad2011.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“


Дирекция „Централна лаборатория“ изпълнява експертни функции, възложени със ЗППМ за целите на сер­ти­фи­ка­ция­та,последващия контрол на семена, контрол на пазара и арбитражни анализи по искане на заинтересовани лица. Извършва контрол на вноса на семена от трети страни за съответствие с европейските правила и норми и ЗППМ, издава документи за търговия по схемите на OECD и ISTA сертификати. Подпомага дейността на отделите на специализираната дирекция по сортоизпитване с анализи за биологични и стопански качества и сортова чистота на кандидат сортове, и анализи на кълняемост по поддържане на сравнителната колекция за РХС.

Основната дейност на дирекцията, през годината, беше свързана с извършване на лабораторни анализи за определяне на посевните качества на предбазови, базови и сертифицирани семена с цел сертификация и за контрол на семена от категориите стандартни и търговски. В централна лаборатория е въведена система за качествен контрол на всички етапи на лабораторния анализ.

Проведени бяха 3 971 анализа, в т.ч. 1 379 за аналитична чистота, 1 698 за кълняемост, 861 за съдържание на влага в семената, 10 теста генетичен маркер. Беше проверена кълняемостта на 192 проби семена от различни сортове пшеница и 283 сорта домати.

Сектор “Последващ контрол” извършваше експертизи на биохимично и генетично равнище за установяване сортовата автентичност и сортовата чистота на семената от родителски линии и хибридите, произведени от тях. През годината бяха извършени 148 теста електрофореза за установяване сортовата чистота на семена от родителски линии и хибриди царевица и слънчоглед.

През 2011 г. в дирекцията бяха извършени лабораторни анализи за определяне качествата на семената за износ и издавани ISTA и OECD сертификати, удостоверяващи съответствие с приетите правила и схеми за производство.Бяха издадени OECD сертификати за 109 партиди семена, от които 85 партиди бяха неокончателно сертифицирани семена от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз.

Централна лаборатория, като акредитирана от Международната асоциация по семетестване ИСТА, поддържа професионалното ниво на персонала чрез ежегодни тестове за проверка професионалното изпълнение. През 2011 г. лабораторията участва успешно в три кръгови международни теста на слънчоглед, пшеница и овес.

Дирекцията извършваше анализи на кълняемост при попълване сравнителната колекция за различимост, хомогенност и стабилност, химични анализи на семена от сортове в процес на изпитване за биологични и стопански качества.

В сектор „Химични анализи” на дирекцията бяха анализирани 604 проби семена от маслодайни, зърнено житни и зърнено бобови култури, картофи, на които са извършени 1 773 анализа, в т.ч. за съдържание на масло, суров протеин и сухо вещество.

Във връзка с егализацията на опаковките семена, след тяхната заготовка и разфасоване, специалистите от Централна лаборатория отпечатиха и предоставиха на притежателите на семена 664 665 броя етикети.


Проведени бяха 2886 анализа, в т.ч. 652 за съдържание на влага в семената. 135 партиди показаха незадоволителни резултати по някои от изследваните показатели. На 358 партиди нова реколта бяха издадени сертификати.


Съдържание


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,
АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ 3

Основни приоритети в дейността на агенцията през 2011 година 3

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ“ 4

Нормативна дейност 5

I. Актуализация на съществуващи нормативни актове: 5

Международна дейност 5

Административен капацитет 5

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОРТОИЗПИТВАНЕ” 13

1. Изпитване за различимост, хомогенност и стабилност: 13

2. Грунтов контрол 17

19

3. Изпитване за биологични и стопански качества 20

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ“ 27

Сертификация/одобряване на посевния и посадъчния материал 27

Лозов посадъчен материал 48

Овощен посадъчен материал 51

ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“ 52

Съдържание 55


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconДоклад №0400000510
Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане №010 от 18. 02. 2011 г и Разпореждане №044 от 30. 03. 2011 г на председателя на...
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през третото тримесечие на 2011 г. (01. 07. 2011 г. – 30. 09....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през второто тримесечие на 2011 г. (01. 04. 2011 г. – 30. 06....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през първото тримесечие на 2011 г. (01. 01. 2011 г. – 31. 03....
Доклад 2011 iconОтчетен период: 01. 01. 2011 31. 12. 2011 г
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №414 –Н0 –И0-А0/2011 г., на Министъра...
Доклад 2011 iconДоклад за 2011 год
Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)
Доклад 2011 iconДоклад №0042601610
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №139 от 09. 06. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Доклад 2011 iconДоклад №0300001010*
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №052/30. 03. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом